Skoluppgift

2021-02-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag läser till civilekonom och har just nu en uppsats där jag tar upp vissa juridiska bitar. Jag behöver hjälp att formulera om hur en dom ser ut. Vad skriver man först osv?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi har som policy att inte svara på frågor som har med skolarbeten att göra. Jag hänvisar dig därför till relevant kurslitteratur och lagtext. Lycka till!Vänligen,

Måste man fullgöra värnplikt?

2021-02-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Kan man slippa göra militärtjänst när totalförsvarsplikten blir aktuellt om man är vid mycket dålig hälsa, eller helt enkelt inte har den styrka och energi som krävs av soldaterna?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år, 1 kap. 2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.Först och främst ska, enligt 2 kap. 2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, totalförsvarets rekryteringsmyndighet, eller en annan statlig myndighet som regeringen bestämmer, genom informationsunderlag utreda förutsättningar för om han eller hon kan fullgöra värnplikt. Det är således inte alla som måste mönstra. Av 2 kap. 2 § framgår att "Varje svensk medborgare som är totalförsvarspliktig är, för utredning som avses i 1 §, skyldig att vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genomgå mönstring, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar förmåga att fullgöra värnplikt och civilplikt". Är det uppenbart personen i fråga inte kan fullgöra värnplikt pga dålig hälsa eller liknande behöver man inte fullgöra värnplikt.Med vänliga hälsningar,

Får man frakta skidor på bilens takräcke?

2021-02-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Mot mitten av mars ska jag iväg med familjen på skidsemester. För att frakta skidor kommer vi att spänna fast skidorna på bilens takräcke med spännband. Min fråga är om man i någon mening kan bli straffad för detta för att det kan anses vara för dåligt sätt att frakta skidor på.Tack på förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går alldeles utmärkt att lasta skidor på bilens takräcke. Försäkra dig om att lasten klarar rörelser i alla riktningar, och att skidorna är ordentligt fastspända med spännband. Det är även en bra idé att kolla upp vilken maxvikt för last som gäller för din bil. Skulle skidorna sticka ut, mer än 20cm, fram eller bak, måste man utmärka dem.Med vänliga hälsningar,

Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?

2021-02-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hur ställs myndighetsutövning i relation till varandra?Är det t.ex. tillåtet för Migrationsverket att bedöma en identitetshandling som oriktig när Skatteverket redan bedömt den som styrkt (till och med fastställd)?Finns det inte generella regler för hur beslut ska utformas och måste inte de statliga myndigheterna vara konsekventa i sitt beslutsfattande?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningens självständighetIngen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag (12 kap. 2 § Regeringsformen).Paragrafen markerar myndigheters självständiga karaktär. I ett ärende som rör myndighetsutövning mot bl.a. enskilda är en förvaltningsmyndighet skyldig att besluta självständigt och på eget ansvar och får inte ta order av överordnade myndigheter eller andra offentliga organ. Det innebär alltså att en myndighet inte är bunden av ett beslut som fattas en annan myndighet.SamverkansskyldighetDet finns såklart generella regler som gäller för förvaltningsmyndigheter. Sådana regler finns i förvaltningslagen (FL). Enligt lagen ska en myndighet samverka med andra myndigheter och ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter (8 § FL). Myndigheter har alltså en skyldighet att samverka med andra myndigheter för att underlätta beslutsprocessen. Det innebär dock inte att myndigheten är bunden av en annan myndighets beslut. SammanfattningSom framgår ovan så är myndigheter som huvudregel självständiga. De har skyldighet att samverka med varandra men de är fortfarande självständiga. Ett beslut fattas av en myndighet kan vara ett underlag för ett annat beslut hos en annan myndighet, men inte ett bindande sådant. Det är därför möjligt att olika myndigheter fattar olika beslut rörande samma fråga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

2021-02-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Ifall man har en prick i registret kommer de påverka ditt gymnasieval, t.ex. om jag vill söka borgar natur kommer det påverka det?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig.Att ha en "prick" i registret påverkar absolut inte ditt gymnasieval utan du kan söka precis vad du vill.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att frakta skidor på bilens takräcke?

2021-02-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Mot mitten av mars ska jag iväg med familjen på skidsemester. För att frakta skidor kommer vi att spänna fast skidorna på bilens takräcke med spännband. Min fråga är om man i någon mening kan bli straffad för detta för att det kan anses vara för dåligt sätt att frakta skidor på.Tack på förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går alldeles utmärkt att lasta skidor på bilens takräcke. Försäkra dig om att lasten klarar rörelser i alla riktningar, och att skidorna är ordentligt fastspända med spännband. Det är även en bra idé att kolla upp vilken maxvikt för last som gäller för din bil. Skulle skidorna sticka ut, mer än 20cm, fram eller bak, måste man utmärka dem.Med vänliga hälsningar,

Kan jag köra moped utan körkort?

2021-02-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om jag har körkortstillstånd, tagit riskettan och introduktionskurs till bil, får jag då köra moped även om jag inte gått mopedkurs?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt körkortslagens 2 kapitel 1 § får endast den som har ett giltigt körkort vistas i trafiken. I och med att du varken har B-körkort eller moped körkort (AM-körkort) så kan du inte anses köra moped lagligt. Om du har körkortstillstånd får du däremot övningsköra mopeden. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

2021-02-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag fick en parkeringsbot i ett garage. Bilen var inte lappad, jag fick en påminnelse med extra pålagd avgift. Man påstod att jag parkerat så att jag blockerade passage.Detta stämmer inte. Då det tyvärr inte fanns någon lapp på bilen, dokumenterade jag inte parkeringen. Jag har bestridit boten. Hos vem ligger bevisbördanOlle Carlsson
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Praxis kring bevisbörda Enligt NJA 2001 s.889 ligger bevisbördan för att en felparkering har skett på den kommun för vars räkning parkeringsanmärkningen har delats ut. Enligt samma rättsfall skall även en anteckning från parkeringsvakten som delat ut parkeringsanmärkningen ha ett högt bevisvärde, vilket tyvärr innebär att det inte ska räcka med enbart en invändning ifrån dig om att en felparkering inte har skett. Efter det nyss nämnda rättsfallet har NJA 2013 s.711 kommit som gäller tillsammans med det jag skrev ovan. I det rättsfallet så stadgas det fortsatt att en parkeringsvakts anteckning har starkt bevisvärde och även om den andre kan lämna bevis som inte helt kan bortses från kring att en felparkering inte har skett så har rätten ansett att en överträdelse har skett baserat på anteckningen från parkeringsvakten. Enligt rättsfallet antas detta synsätt komma från att en parkeringsvakt har som arbete att kontrollera om en giltig parkering har skett enligt villkor, varav parkeringsvaktens erfarenhet och arbetsrutiner anses lämna lite utrymme för misstag, varav anteckningen från parkeringsvakten skulle vara det bästa beviset om förhållandena som förelåg vid tidpunkten för parkeringsanmärkningen. Rättsfallet tar dock senare upp att i och med hur teknikutvecklingen har sett ut så tar många parkeringsvakter även fotografier som ytterligare bevisning för att en felparkering har skett. Om du som fordonsägare har kunnat visa stöd för att en en felparkering inte har skett och parkeringsvakten inte har fotograferat felparkeringen ska det då vägas in i bedömningen att en fotografering inte har gjorts av parkeringsvakten, vilket skall vara till din fördel som fordonsägare. I just detta fallet hade fordonsägaren egna fotografier som styrkte hens invändning om att felparkering inte hade skett och då blev hen befriad från att betala. SammanfattningDet åligger först kommunen för vars räkning parkeringsanmärkningen delats ut att bevisa att en felparkering har skett, vilket oftast sker med parkeringsvaktens anteckning eller fotografier, därefter är det du som har bevisbördan att bevisa att dem har fel. Så man kan förklara det som att deras bevisbörda uppfyller dem praktiskt taget genom att parkeringsvakten noterat att du parkerat i strid med reglerna, varav du sedan måste bevisa att det inte stämmer. Vad som är viktigt för dig att tänka på Det avgörande för om du kan vinna framgång med en invändning om att bilen inte stod felparkerad är att du har något som styrker din invändning, allra helst fotografier, vilket jag vet att du tyvärr saknar av förklarliga skäl i det här fallet. Om du inte har någonting annat som styrker att du inte stod felparkerad tror jag tyvärr du har låga chanser att vinna med en invändning om att du inte parkerat fel. Om du hade någon med dig som tydligt minns parkeringen så kan du givetvis använda dennes vittnesmål om du vill dra detta till domstol. Jag rekommenderar dig dock att försöka få svar på om parkeringsbolaget har fotograferat din påstådda överträdelse först, för om dem har en tydlig bild av den påstådda överträdelsen så har du mycket svårt att vinna i domstol om du inte har en bild som styrker din invändning. Om dem inte har en bild kan du däremot anmärka på att dem inte tog en bild, detta hjälper dig dock antagligen bara om du har något mer som styrker att du inte har felparkerat. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,