Ingår politiska aktiviteter på allmän plats i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna?

2021-02-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det ligger till med rättigheter för att bedriva politiska aktiviteter, tex slå upp ett litet tält och dela ut flyers och informera om politik på offentliga platser, eller att hänga upp banderoller på broar under kortare tidsperioder som ägs utav kommunen, ca 3 timmar inom Göteborgs stad. Ingår detta i våra grundlagsstiftade friheter och rättigheter?Tacksam för svar!
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa regler ur regeringsformen (RF) och ordningslagen (OL).InledningJag uppfattar det som att du undrar om politiska aktiviteter som att slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i våra grundlagsstiftade fri- och rättigheter. Det korta svaret på den frågan är: ja! Jag kommer i mitt svar att koncentrera mig på att beskriva demonstrationsfriheten och även beskriva demonstrationstillstånd.Allmänt om demonstrationsfrihetI Sverige har var och en rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § 1 p. RF). För att en demonstration ska vara grundlagsskyddad ska tre krav uppfyllas:1. Allmän plats – Demonstrationen ska hållas på allmän plats.2. Åsiktsmanifestation – Demonstrationen ska innehålla en åsiktsmanifestation, vilket innebär att deltagarna ska uttrycka en form av åsikt. Detta kan ske genom exempelvis genom banderoller, ramsor, tal eller sång. SOU 1975:75 s 192, JO 1992/93 s. 63.3. Viss organisering – Evenemanget ska vara organiserat i viss mån, men med tanke på att ensamdemonstrationer också omfattas av grundlagsskyddet så är kravet lågt ställt, SOU 1975:75 s 129.Begränsningar av demonstrationsfrihetenDemonstrationsfriheten får lov att begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 p. RF). Begränsningarna får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste vara nödvändig i förhållande till ändamålet och inte vara så strikt att begränsningen hotar den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § RF). Demonstrationsfriheten får begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid demonstrationen eller till trafiken. Demonstrationsfriheten får även begränsas för hänsyn till rikets säkerhet eller motverka farsot (2 kap. 24 § RF).Den lag som främst reglerar begränsningar av demonstrationsfriheten är ordningslagen. Även den nya pandemilagen kan inskränka antalet deltagare på en demonstration.Kan man behöva söka tillstånd för en demonstration i förhand?Enligt ordningslagen definieras demonstrationer och opinionsyttringar som allmänna sammankomster (2 kap. 1 § 1 st. OL). Allmänna sammankomster får inte lov att anordnas på offentliga platser utan tillstånd (2 kap. 4 § OL). En ansökan om tillstånd ska göras till Polismyndigheten, den ska göras skriftligen och i god tid. Om det är möjligt ska ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten (2 kap. 6 § OL). Ansökan ska innehålla uppgifter om anordnaren, arten och tiden för sammankomsten samt den huvudsakliga utformningen. Anordnaren ska även uppge vilka åtgärder rörande ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta. (2 kap. 7 § OL).SammanfattningAtt slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Demonstrationsfriheten kan dock inskränkas på grund av ordning och säkerhet samt trafikhänsyn. Det betyder att en banderoll som kan störa trafiken möjligtvis inte är tillåten. Enligt ordningslagen ska man söka tillstånd för en demonstration i förhand. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen och söka tillstånd i förhand. Det kostar 320 kr i dagsläget och en sådan ansökan kan du göra här på polisens hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?

2021-02-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej jag har begärt ut en förundersökning men fick till svar att den var under sekretess och att jag kunde pröva det beslutet vilket jag gjorde. Hur lång tid kan det ta?
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tyvärr finns det inget exakt svar på din fråga då det inte finns någon exakt tidsgräns som myndigheten har att förhålla sig till. Dock är utgångspunkten för all myndighetsutövning, inklusive denna prövning, att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt med beaktande av rättssäkerheten enligt 9 § förvaltningslagen. Myndigheter har ofta inre målsättningar men det finns alltså ingen lagstadgad gräns för hur lång tid handläggningar får ta gällande ett fall som detta. Det finns endast ett krav på att handläggning ska ske så skyndsamt som möjligt utifrån förhållandena i det specifika fallet. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga samt att du snabbt får svar gällande förundersökningen! Vänligen,

Hur ska hämta min fru till Sverige?

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej mitt fråga är Jag e svenska medborgare och har gift i utlandet och nu skatteverket godkänna min papper som jag har hämtat från Irak men har bild och video på bröllop när jag har gift mig hur gör jag med den nu och min fru är gravid v 10 så vet inte hur ska göra med den finns nåt möjlighet att ni svara mig hur ska göra.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen. Vem kan få uppehållstillstånd?Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p. 1 utlänningslagen).Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst och på riktigt. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Är du något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Drogtest på gymnasiet

2021-02-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, jag går i 2an på gymnasiet och jag går i en ganska liten skola (cirka 180 elever) nu har min rektor sagt att dom ska skicka alla elever på pissprov när vi är tillbaka i skolan igen. Är det lagligt? Är inte det integritetskränkande? Måste han inte ha föräldrarnas tillstånd och kan man vägra?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt grundlag i Sverige är alla gentemot det allmänna skyddade för påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). För att kroppsliga ingrepp, såsom drogtester ska vara tillåtna måste det finnas lagstöd till detta (2 kap. 20 § 2 punkten regeringsformen). I nuläget finns det inget lagstöd i skollagen som tillåter användning av slumpvisa drogtester mot någons samtycke. Troligtvis är det i enlighet med lagen med användande av drogtester om detta samtycks av eleven (se JO dnr 479-2010). För den som är omyndig krävs i det fallet förälderns samtycke. Däremot finns det alltså inget stöd i lag för att drogtester mot en elevs vilja ska få ske. Där krävs stöd i lag, såsom exempelvis polislagen. Det finns alltså inget stöd för skolan att tvinga någon till drogtest. Du kan vägra att delta. Vänligen,

Om yttrandefrihet på TikTok

2021-02-27 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Jag har blivit tillfälligt avstängd från TikTok detta eftersom de anser att jag bryter mot deras policys. Jag har endast använt mig av min yttrandefrihet som garanteras i 2:1 § RF. Hur ska jag gå tillväga?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till din fråga!Yttrandefriheten i 2 kap 1 § RF formuleras som "Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet". Med "det allmänna" menas att paragrafen skyddar dig mot inskränkningar i yttrandefriheten endast från den svenska statens sida. TikTok är en privat aktör, och kan med anledning av avtalsfriheten i Sverige ställa upp vilka krav de vill på deras användare (1 kap 1 § avtalslagen). Genom att ha accepterat användarvillkoren när du gick med i deras tjänst har du också accepterat de inskränkningar företaget valt att göra i yttrandefriheten. Ett företag får inte ställa upp vilka krav som helst i sina användarvillkor, men begränsningarna gäller bara om de försökt avtala om något olagligt. I och med att yttrandefriheten i Sverige inte täcker privata aktörer så har de inte stridit mot någon lag.Sammanfattningsvis finns ingen garanterad yttrandefrihet när du accepterat ett avtal. Det finns dessvärre inte mycket du kan göra åt avstängningen, utom att kontakta TikTok och förklara missförståndet. De har dock inte någon skyldighet att återställa ditt konto även i det fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär kravet på skötsamhet för att kunna få svenskt medborgarskap?

2021-02-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag hade en fråga om vad innebär att vara skötsam när man skulle söka till svensk medborgarskap??Jag har fått en Betalningsanmärkning , och har har fått 16 betalningsföreläggande förfrågningar från kronofogden men jag har ina utslag eller skuld hos kronofogden, alla förfrågningar har avslutat.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att andra har ansökt om betalningsförelägganden riktade mot dig, men att ansökningarna inte har lett till att Kronofogden har fattat några beslut om betalningsföreläggande. Du är inte skuldsatt i nuläget, men har en betalningsanmärkning sedan tidigare.Jag kommer att hänvisa till lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) i mitt svar till dig.Din skötsamhet bedöms utifrån eventuella brott och skulderKravet på skötsamhet finns i lagen. Där formuleras det som ett krav på att du har " haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt" i Sverige (11 § femte punkten medborgarskapslagen).Migrationsverket tittar på två saker när de bedömer din skötsamhet: Dels om du har gjort dig skyldig till något brott, dels om du har haft skulder.Viktigt att du har visat en vilja att göra rätt för dig genom betalning av skuldernaMigrationsverket ska bland annat undersöka hur många skulder som du har haft och hur stora skulderna har varit (rättsfallet MIG 2016:12).Skulder till staten anses vara allvarligare än skulder till andra personer eller företag. Skulder till staten kan till exempel röra skatt eller moms.En viktig del i bedömningen är i vilken mån som du verkar vilja göra rätt för dig genom att betala skulderna, till exempel i form av att följa en avbetalningsplan. Du behöver ha varit skuldfri i ungefär två årÄven om du är skuldfri idag krävs det att en viss tid har passerat utan att du har varit skuldsatt, en så kallad karenstid. Hur lång karenstiden är bedöms från fall till fall, men som utgångspunkt är den ungefär två år.SammanfattningFör att bli svensk medborgare behöver du ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Migrationsverket kommer att kontrollera om du har blivit dömd för något brott och om du har haft några skulder.Du behöver som utgångspunkt ha varit skuldfri i ungefär två år för att kunna beviljas svenskt medborgarskap. Det är viktigt att ditt agerande i relation till skulderna har visat att du har en vilja att göra rätt för dig genom att betala dem.På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur myndigheten bedömer kravet på skötsamhet. Där kan du också fylla i ett enkelt test för att se om du uppfyller kraven för att kunna bli svensk medborgare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hämta nära anhörig till Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag fick nyligen put och vill att min mamma ska flytta till mig från ett annat land. Jag hjälper henne samla in alla dokument som migrationsverket kräver. Jag har en fundering om hur ska "intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda" se ut??? Vem ska utfärda ett sådant intyg?Vad ska stå i ett sådant intyg?Tacksam för svaret / förtydliggandeAnna
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att övriga förutsättningar för uppehållstillstånd är uppfyllda då jag inte har någon ytterligare information.Uppehållstillstånd får som huvudregel ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroende- förhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § utlänningslagen). Detta betyder att särskilt beroendeförhållande finns om släktingar omedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap samt att det föreligger ett socialt och känslomässigt beroendeförhållande som gör att släktingarna inte kan leva åtskilda. Ett intyg för att kunna bevisa detta kan vara dokument som visar att ni har sammanbott med varandra innan du flyttade till Sverige samt något annat som pekar på att din du och din mamma är beroende av varandra. Detta innebär att man endast undantagsvis kan erhålla uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige som man tidigare sammanbott med i hemlandet. Har det till exempel gått lång tid sedan du och din mamma bott isär är det omständighet som talar emot att ni har ett beroendeförhållande till varandra. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och vill söka tillstånd för min fästman, ej EU medborgare, att flytta till mig i Sverige. Problemet är att han är redan här utan tillstånd att vara i Sverige. Han söker asyl i Italien och jag visste inte förrän nyligen att han inte hade resedokument. Jag möter alla krav för att han ska få bli sambo med mig. Vänder jag mig till migrationsverket för att veta hur vi går vidare? Vad kommer troligen att hända och hur kan vi bäst förbereda oss på det?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din fästman som är icke EU-medborgare bor i Sverige utan tillstånd samtidigt som han har sökt asyl i Italien. Den som redan befinner sig i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo med någon i SverigeHuvudregeln är att din fästman, för att kunna bo med dig i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller där han har tillstånd att bo (till exempel ifall han har tillstånd att bo i Italien). Uppehållstillståndet ska vara klart innan han reser till Sverige. Dock är det under vissa omständigheter möjligt att få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Detta kan främst bli aktuellt om ni har eller väntar barn. Ett gemensamt barn eller en graviditet innebär emellertid inte automatiskt att din fästman kan få uppehållstilstånd utan att behöva lämna landet. Detta är ett undantag och till exempel en kortare separation från barn kan anses som befogad (Migrationsverket.se).Som jag bedömer det måste tyvärr din fästman lämna Sverige och sedan återkomma när hans uppehållstillstånd är klart.Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att din fästman ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande, 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget skäl talar för att det skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Observera att ansökan ska som ovan skriven göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,