Ordningsvakters tystnadsplikt

2021-11-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Har en ordningsvakt som jobbar på tingsrätten tystnadsplikt vad gäller åtalade han/hon träffar?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en ordningsvakt har tystnadsplikt vad gäller åtalade som han eller hon träffar under ett arbetspass på tingsrättenDin fråga regleras i lagen om ordningsvakter (LOV) och brottsbalken (BrB)Ordningsvakter har tystnadspliktEn ordningsvakt har tystnadsplikt avseende sådant han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta om lagföring av brott, enskildas personliga förhållanden eller förhållanden som har betydelse för rikets säkerhet (11 § LOV). En ordningsvakt kan göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikt om en han eller hon obehörigen röjer en uppgift för vilken tystnadsplikt gäller (20 kap. 3 § BrB). Vad innebär detta för digEn ordningsvakt har tystnadsplikt vad gäller sådant som han eller hon under ett arbetspass på tingsrätten får veta om åtalade som han eller hon träffar. Om en ordningsvakt bryter mot tystnadsplikten kan han eller hon dömas till brott mot tystnadsplikt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Har apotekspersonal tystnadsplikt?

2021-05-04 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej, jag undrar om apotekspersonal har tystnadsplikt angående vilken medicin en kund hämtar ut och fått på recept? Vad händer om en apotekspersonal pratar med en kompis om att en viss person hämtade ut en viss medicin en gång?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om vilka lagrum som apotekspersonal hamnar under vad gäller sekretess, även att du eftersöker information vad som händer som en apotekspersonal sprider sekretessbelagd information. Om tystnadsplikt inom vårdenReglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Reglerna angående sekretess i offentlig verksamhet finner man i Offentlighets- och sekretesslagen och reglerna angående privat verksamhet finner man i Patientsäkerhetslagen. All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det.ApotekPersonalen på apoteket har samma tystnadsplikt som personalen inom hälso- och sjukvården. En av anledningarna till att all personal på apoteket har tystnadsplikt är att man ska kunna diskutera mediciner och dess användning med personalen, utan att riskera att uppgifterna förs vidare. Detta är viktigt, då uppgifter man lämnar eller preparat man inhandlar kan ha personlig och känslig karaktär. Det innebär att personal på apotek inte får lämnar ut någon information om dig till någon annan, om dem inte är skyldiga att göra det enligt lag.Brott mot tystnadspliktOm någon röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag ska man anmäla det till åtal av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att röja en hemlig uppgift kan utgöra brott mot tystnadsplikten i enlighet med 20 kap 3 § brottsbalken. Straffet för brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år. Man kan även förlora sin licens. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Har en kommundirektör tystnadsplikt?

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |har en kommun direktör tystnads plikt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att kommundirektörer inte har en generell tystnadsplikt. Däremot kan en kommundirektör inte ge ut uppgifter som är sekretessbelagda och när det rör sig om den typen av frågor så har den kommunanställde tystnadsplikt. Tystnadsplikten är alltså inte beroende av kommundirektörens befattning, den beror på uppgiften som det handlar om. Regler om sekretess finner vi i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om det rör sig om uppgifter som inte är skyddade av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt. Enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, så har var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt

2020-11-29 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Min man som bara har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig, tog stryptag på mig. Men innan dess hade vi bråkat och jag hade slagit honom. Kan det påverka hans permanenta uppehållstillstånd? När det hände, lämnade han hemmet och jag tog kontakt med en präst just på grund av hans tystnadsplikt. Han ringde polisen som kom mot min vilja. Polisen kom och strax därefter kom min man hem. De tog honom till ett häkte, men släpptes under natten. Har inte prästen brutit mot en lag?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Angående den första frågan om händelsen kan påverka din makes permanenta uppehållstillstånd så kan händelsen göra det. Ett sätt för att få uppehållstillstånd i Sverige är att på grund av anknytning, tex att man är make till någon som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § 1 p. utlänningslagen. Dock ska uppehållstillstånd inte meddelas enligt 3 §, om annat följer av 17 § i samma kapitel. Av 5 kap. 17 § utlänningslagen följer att det ska särskilt beaktas vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet. Att denna händelse ägt rum kan alltså påverka hans uppehållstillstånd men det är inte säkert i vilken utsträckning. Det bör även krävas att han döms för brott och det är inte säkert att han gör då, delvis på grund av svaret på din andra fråga, att prästen inte får vittna, vilket påverkar bevisningen. En präst har en absolut tystnadsplikt. Förut, när staten och kyrkan hörde ihop, var den reglerad i kyrkoordningen, men sedan staten och kyrkan skilts åt är lagstödet inte längre lika tydligt. Vi kan dock se i 36 kap. 5 § 5 st. rättegångsbalken att präster inte får höras som vittne i rättegång om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. Sanktioner för de som bryter mot tystnadsplikten regleras ej i lag, utan den frågan har lämnats över till kyrkan. Präster kan mista sin tjänst samt bli skadeståndsskyldiga. Det kan alltså ej sägas att prästen brutit mot en lag, men han har brutit mot tystnadsplikten som följer hans tjänst och säkerligen är reglerad i hans anställningsavtal med kyrkan. Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor, annars är du välkommen att ställa nya till oss på Lawline! Vänligen,

​Vad ingår i tystnadsplikten inom hälso- och sjukvården?

2021-10-25 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej Jag hade en fråga, är det tystnadsplikt tex. Om en personal nämner något till en vårdtagare om en kollega, ingår det i tystnadsplikts lagen?Tack på förhand
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att gå igenom vad som ingår i tystnadsplikten som har syftet att skydda patientens integritet och förtroende för vården. Samt även besvara din fråga om information om en kollega som lämnas till en patient omfattas av tystnadsplikten. Jag kommer tillämpa Offentlighets- och sekretess (OSL) som innehåller regler för offentlig verksamhet och Patientsäkerhetslagen (PSL) som innehåller regler för privat verksamhet. Vad ingår i tystnadsplikten inom hälso- och sjukvården? Reglerna för tystnadsplikt och sekretess inom vården har syftet att skydda patienternas integritet och förtroende för vården. Sekretessen inom vården regleras i två olika lagar, men sekretesskyddet ser ungefär lika ut för alla patienter oavsett om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården. Sekretess innebär att alla inom hälso- och sjuk vården har en tystnadsplikt gentemot vårdtagaren. Detta innefattar alla uppgifter om vårdtagarens personliga förhållanden. Som vårdgivare och anställd inom vården får man inte under några omständigheter lämna ut uppgifter om patienten utan patientens godkännande. Detta gäller all personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter oavsett personalens yrke. Personal som behandlar patienten kan dela med sig om omständigheter om patienten till sina kollegor om denna kollegan deltar i vården av patienten. Som patient har man rätt att själv bestämma vem som ska få ta del av uppgifterna om ens tillstånd (25 kap. 1 § OSL och 6 kap. 12 § PSL). Det finns vissa omständigheter som kan bryta sekretessen utan patientens godkännande. Detta rör fall som är kopplade till att exempelvis en domstol eller polismyndigheten behöver få reda på om personen som de letar efter befinner sig på en vårdavdelning, eller om det handlar om misstanke om brott som kan ge straff på minst ett års fängelse. Sjukvårdspersonalen har då rätt att göra en polisanmälan och på begäran lämna ut information om patienten. Om personal inom hälso- och sjukvården uppmärksammar att ett barn far illa har den en anmälningsplikt till socialstyrelsen (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Sammanfattning och vägledning Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt gentemot patienternas uppgifter. De får inte bryta sin tystnadsplikt förutom vid de fallen jag har skrivit om ovan, eller om patienten lämnar ett samtycke. I OSL framkommer det ingenting om att denna tystnadsplikten sträcker sig till att omfatta information om kollegor som lämnas till patienter. Detta innebär alltså att svaret på din fråga är att det inte omfattas av tystnadsplikten. Det du kan göra är att prata med kollegan om detta och att säga att du inte tycker att den borde prata om kollegor med patienter, du kan även vända dig till din chef för att få ytterligare hjälp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Arbetstagares tystnadsplikt inom vården

2021-04-10 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Det finns ett fenomen jag stött på den senaste tiden inom sociala medier. Det är att man antingen som tidigare eller nuvarande anställd inom t.ex. hemtjänst, i Facebookgrupper delar med sig av händelser kring vårdtagare på arbetet. Ett exempel skulle kunna vara "Ja, OMG där jag jobbar finns det en person som alltid skriker på mig och ibland kastar bajs runt sig...hahahaha" el. "Där jag jobbar skriker en dement person på X år ut 'Jag vill ha KUK, jag vill ha KUUUK'". Sådana och liknande kommentarer i "tråden" följs av läsare som reagerar med skrattande emojis och "hahahah".I original skrivs ålder och kön ut i texten. Är detta lagligt? Dessa inlägg delas då till exempel i en svensk facebookgrupp med över 160 000 medlemmar.Jag tänker utifrån tystnadsplikt och sekretess. Tänker också ur en etisk aspekt att det är respektlöst och hänsynslöst då vårdtagarna är i beroendeställning till denna personal samt inte sällan har diagnoser som exempelvis demens m.m.. Tack på förhand!
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!TystnadspliktSom personal inom vården omfattas man av en tystnadsplikt som innebär att man inte får lämna ut uppgifter om en patient, utan patientens tillstånd. Denna tystnadsplikt omfattar bland annat uppgifter om dennes sjukdom, vilken behandling man får/fått samt uppgifter om patientens privata situation. Det spelar vidare ingen roll om dessa uppgifter röjs vare sig muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.Däremot så kan uppgifter lämnas om vårdtagaren godkänner till detta, i annat fall får uppgifter lämnas i allmän hälso- och sjukvård om det är helt klart att patient eller en närstående till denne inte lider men om uppgiften lämnas.LagstiftningTystnadsplikt inom vården gäller i såväl offentlig som privat vård med skillnaden att de regleras i olika lager. För offentlig vård gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat vård gäller patientsäkerhetslagen (PSL)Undantag från tystnadspliktenDet finns specifika fall där tystnadsplikten och sekretessen kan brytas trots att patienten inte gett sitt godkännande. Tre exempel på sådana fall är:1. Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.2. Socialtjänsten eller försäkringskassan behöver uppgifterna för en utredning av ett ärende.3. Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva om någon är lämplig att ha exempelvis körkort.BrottUtgångspunkten är alltså att personal inom vården har en tystnadsplikt men att uppgifter kan lämnas med patientens samtycke, utan att denne eller närstående lider men av uppgifterna. Man får även bryta mot tystnadsplikten utan tillstånd av patienten i specifika fall, men det du lyfter upp i din fråga är inte ett sådant giltigt undantag från tystnadsplikten.Ur en etisk aspekt som du nämner, är sådant handlande på sociala medier helt klart förkastligt. Vad du kan göra är att höra av dig direkt till vårdgivaren och förklara vad som skett eller i annat fall upprätta en anmälan hos polisen om brott mot tystnadsplikten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kommundirektörens tystnadsplikt

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej kan en kommunmdirektör , ge ut uppgifter om det samtal till en ledamot i revisionsnämnden, har hon inte tystnadsplikt, det vi e posta om var ju mellen henne och mig. Varmed denna person sms till mig och påstod att jag skulle ha hotat henne. Jag anser att hon brutit mot tystnadsplikten. Detta fall hände här om kväll i Korsnäs.Tacksam om svar.
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du dels vill veta om en kommundirektör har tystnadsplikt och om de får lämna ut uppgifter. Kommunaldirektörer har ingen generell tystnadsplikt, utan tystnadsplikten beror på själva uppgiften. Det innebär att kommunanställda inte kan ge ut uppgifter om exempelvis en enskilds hälsa, missbruk , tidigare ärenden i socialförvaltningen etc. Dessa regler hittar vi i OSL. Om de uppgifter som samtalades om inte är skyddad av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt gentemot dem.Sekretessen ska vidare läsas mot offentlighetsprincipen. Det är en central svensk förvaltningsrättslig princip som innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 TF. En allmän handling är handlingar som inkommit eller skickats ut av en myndighet samt att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.Om ni postat med varandra innebär det att handlingar - brevet - inkommit till myndigheten. Om uppgifterna i brevet inte innehåller sekretessbelagda uppgifter innebär det att handlingen är allmän och i förlängningen att alla kan ta del av innehållet. Jag kan inte ta ställning till huruvida uppgifterna i er brevförväxling innehöll sekretessbelagda uppgifter, men ovan är ramen för kommundirektörens tystnadsplikt. Hoppas det besvarade din fråga!

Prästers absoluta tystnadplikt

2020-10-11 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Prästers tystnadsplikt.Enligt 31. kap. 9 § kyrkoordningen har en präst tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård. Bestämmelsen innehåller inget undantag och framstår enligt ordalydelsen som absolut. Jag undrar om det finns andra bestämmelser som efter omständigheterna har företräde framför tystnadsplikten enligt kyrkoordningen, t.ex. om den som biktar sig röjer att han har för avsikt att begå ett mycket allvarligt vålds- eller sexualbrott mot ett barn?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Många yrkesgrupper omfattas av tystnadsplikt men i de flesta fallen kan tystandplikten brytas om man misstänker allvarliga brott. Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap. 9 § Kyrkoförordningen). Att tystandplikten är absolut innebär att det inte finns några undantag för när inte tystnadsplikten gäller. Alltså finns ingen skyldighet för en präst att anmäla de brott som du nämner. Präst får inte heller höras som vittne i en rättegång angående information denne har fått i under själavårdande samtal (36 kap. 5 § 5 stycket Rättegångsbalken). Bryter en präst mot tystnadsplikten kan det få repressalier, sådana påföljder sköts av kyrkan (31 kap. 12 § Kyrkoordningen). I vissa fall har dock präster som brutit mot den absoluta tystnadsplikten gått utan repressalier när informationen de fått höra är särskilt känslig, som det scenariot du nämner. Den absoluta tystnadsplikten gäller emellertid endast under själavårdssamtal. I sin övriga verksamhet har präster samma anmälningsskyldighet som alla andra yrkesgrupper som har ungdomsinriktad verksamhet (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsningar,