omfattas icke legitimerad terapeut av tystnadsplikten?

2018-09-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Jag nämnde på min Facebook-sida att viss person var skyldig mig pengar. Och eftersom uttalandet ingick i en konversation med personen så framgick dennes namn. Personen hävdar nu att jag brutit mot tystnadsplikten. Faller verkligen skulder/räkningar under tystnadsplikten? Min tystnadsplikt som alternativ-terapeut syftar personen på. Tacksam för svar.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så undrar du om du omfattas av tystnadsplikt i egenskap av en icke legitimerad alternativ – terapeut. All personal inom hälso- och sjukvården omfattas av den tystnadsplikt som följer av Offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Detta gäller oavsett om det är inom privat eller offentlig vård. Alltså, så länge du är exempelvis en legitimerad terapeut eller psykoterapeut omfattas du av tystnadsplikten.Som en icke legitimerad alternativ - terapeut omfattas du inte av dessa lagar, och du är inte heller skyldig att följa den tystnadsplikt som legitimerade personal behöver. Hoppas du fick svar på din fråga Mvh,

Vårdgivares brott mot tystnadsplikt

2018-02-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej.Efter att jag födde barn och kommit hem från förlossningen fick jag reda på att en av dom i personalen på förlossningen som tog hand om mig har brutit sekretess genom att pratat om mig runtom i staden vi bor gemensamt i om min förlossning. Känner mig oerhört kränkt och utlämnad. Vad ska jag göra?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga har sin grundreglering i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Precis som du antyder så gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om ditt hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden (25 kap. 1 § OSL). Detta gäller även för information som basuneras ut muntligt. Det enda undantaget är om det står klart att dylika uppgifter kan lämnas utan att du eller någon närstående till dig lider men. Detta är ett högt beviskrav och det är inte särskilt troligt att vårdpersonalen i ditt fall gjort en korrekt bedömning eftersom du känner dig kränkt och utlämnad! Det du kan göra när vårdgivaren bryter mot tystnadsplikten är att anmäla denne till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen, alternativt bådadera. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Tystnadsplikt

2017-11-15 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej, min lärare har gått och berättat om att jag vart med om en våldtäkt för ett par nya elever på skolan vilket jag absolut inte ville och även berättat att jag höllt på med droger, han håller på och ber min bästa vän att hitta nya vänner och ringt hem till hennes förläldrar och sagt att hon borde hitta nya vänner då jag är ett dåligt exempel för henne! Vill verkligen att denna läraren ska få skit för dehär! Han har gått och berättat en såpass hemsk sak som en våldtäkt för ett par yngre nya elever på skolan vad ska jag göra? Rekton säger att hans lärare alldrig skulle kunna göra en sådan hör sak och tror mig trott att jag spelat in läraren som sagt de där han erkänner men Rekton tror ja hittar på? Har ni lite regler om att bryta tystnadsplikt
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar utgå från att du går i en offentlig skola. (värt att komma ihåg är att tystnadsplikt även finns när det gäller privata skolor). En lärare är anställd av staten, och omfattas därmed av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Tystnadsplikt är ett förbud mot att lämna ut information gällande en enskilds personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Jag skulle säga att det här omfattas av sekretess utifrån 21 kap 1 §, se (här), det här är också typiskt sådana uppgifter man kan tänka sig att någon kommer lida "betydande men" av om de röjs, vilket är ett av rekvisiten i lagrummet. Läraren har, med andra ord, troligtvis brutit mot sin tystnadsplikt.KonsekvenserDet mest aktuella brottet i fråga är som också framgår; brott mot tystnadsplikt, med det menas att en person röjer någon uppgift som hen är pliktig att hemlighetshålla enligt lag eller annan författning. Se 20 kap 3 § Brottsbalken (här).Vidare kan vi kika på annan straffrättslig bestämmelse som kan vara av intresse, det som kommer närmast till hands är brottet förtal (här) . Vilket blir gällande i och med att hen utpekar dig, utifrån ditt påstådda droganvändande, för klandervärd i ditt levnadssättDet räcker med att andra människor typiskt sett ska kunna förlora aktningen för personen som uppgiften avser, men att uppgiften faktiskt medfört den effekten inte behöver bevisas. Man brukar vanligtvis prata om att uppgiften avser något som är nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte" och narkotikamissbruk bör därmed anses falla inom den kretsen.Det är viktigt att betona att förtal anses begånget oberoende av om uppgiften i fråga varit sann eller inte, trots att "förtal" i vardagligt språk ofta uppfattas som att uppgiften är falsk eller ogrundad. Det som det andra stycket i paragrafen tar sikte på är därmed inte det att man går fri så länge man kan visa att uppgiften är sann. Andra stycket ska istället förstås så att en avvägning ska ske mellan skyddet mot kränkande yttranden och rätten till yttrandefrihet, vilket sker genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Jag skulle personligen säga att mycket talar för att båda de här brottens rekvisit är uppfyllda utifrån det du skriver. Huruvida om utgången blir detsamma kan jag inte svara på, men jag hoppas att jag varit till någon hjälp och hoppas att situationen åtminstone kommer lösas till det bättre.Med vänliga hälsningar

Bryta sekretess

2017-08-29 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Vår kommun har av misstag publicerat sekretessbelagda uppgifter på sin hemsida. Nu JO-anmäler kommunen sig själv.http://www.nsk.se/2017/08/09/osby-kommun-jo-anmaler-sig-sjalv/Min fråga är: Är det tillräckligt i ett rättssamhälle att anmäla sig själv, beklaga händelsen och kalla det för ett misstag? Som jag ser det så är det ett allvarligt brott mot Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).Vad gör då den som vill att rättssamhället ska återupprättas och stärkas?
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du hör av dig till Lawline med din fråga! Att bryta sekretessI 20 kap. 3 § Brottsbalken står det föreskrivet att en person som jobbar inom det offentliga begår ett brott om hen röjer en sekretessbelagd uppgift, läs här. Brottet kallas för "brott mot tystnadsplikt" och man kan få upp till ett års fängelse. Vad är justitieombudsmannen (JO)?JO är det offentliga organ som ska granska att statliga och kommunala myndigheter sköter sig. Om jag förstår situationen rätt så har de alltså startat sin utredning nu. Hoppas allt får ett bra slut! Vänligen,

Tystnadsplikt inom enskild verksamhet som genomför insatser enligt Socialtjänstlagen

2018-06-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad brottet mot tystnadsplikt är om man driver en enskild verksam inom SoL? Det vill säga, man utför uppgifter inom SoL, men omfattas inte av OSL. Och räknas det i så fall som att "väcka åtal"?Mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att det finns en tystnadsplikt även för den som bedriver egen verksamhet inom SoL framgår av SoL 15 kap. 1§:"Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden"Att det är ett brott att bryta mot tystnadsplikten framgår av Brottsbalken 20 kap. 3§:"Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning..., eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt... Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar"Brott mot tystnadsplikt faller under allmänt åtal, d.v.s. det är en åklagare som väcker åtal (genom att hos rätten skriftligen ansöka om stämning mot den som ska tilltalas). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Brott mot tystnadsplikt i arbetsmiljölagen

2018-02-17 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hejsan , Min chef har brutit mot sekretessen angående arbetsmiljölagen mot mig . Hur går jag vidare med detta?Med vänlig hälsning
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 13 § arbetsmiljölagen (AML) så har den som utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté eller den som deltagit i arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande eller enskilds personliga förhållande. Har din arbetsgivare brutit mot 7 kap. 13 § i AML genom att röja en uppgift som enligt lagrummet är förbjuden så kan det vara så att hen gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt som regleras i 20 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet så ska hen inte dömas till ansvar alls. När det gäller arbetsmiljöbrott så kan du kontakta ditt skyddsombud, alternativt ditt fackförbund. Du kan också göra en anmälan till arbetsmiljöverket. Om man vill helt så kan man där vara helt anonym. Brott mot tystnadsplikt kan du även polisanmäla i vanlig ordning. Jag hoppas att jag svarat på din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänlig hälsning,

Får arbetsgivare inhämta uppgifter från företagshälsovård?

2017-10-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Sekretess inom Hälso- och sjukvården.Vår kommun menar att offentlighets- och sekretesslagen medger att kommunen har rätt att inhämta uppgifter om den enskilde hos Företagshälsovården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och andra myndigheter."samtycket omfattar endast uppgifter som är nödvändiga för rehabiliteringen"Man vill även ha listor med namn och personnummer på de personer som varit på läkarbesök/sjukgymnastbesök etc. Jag vet att det är synnerligen sträng sekretess och vi delger inte kommunen detta pga tystnadsplikten. De får statistik på vad som utförts utan namn på arbetstagaren.Jag tror inte de anställda är så medvetna om sina rättigheter så en del arbetstagare kommer säkerligen skriva på ett sådant dokument. Men journaluppgifter ska inte läsas och tolkas av lekmän. Dessutom kan journalen innehålla sakuppgifter som den enskilde absolut inte vill att arbetsgivaren (kommunen) ska veta.Hur gör jag när och om kommunens företrädare kommer med krav på uppgifter från oss och man har ett påskrivet dokument om samtycke? Vi strider om detta och vi har helt olika uppfattning. Man hänvisar till tidigare företagshälsovård två stycken som lämnat ut uppgifter. Har de rätt att kräva namn och personnummer på vilka som besökt vem på Företagshälsan?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för er fråga.SammanfattningHar den enskilde inte lämnat samtycke till att sekretessbelagd uppgift utlämnas, bör ni vägra lämna ut namn, personnummer och övriga uppgifter till kommunen, trots att kommunen pressar er. Om kommunen har inhämtat samtycke, är ni skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i den mån den enskilde har lämnat ett tillräckligt klart samtycke. Vill kommunen få ut uppgifter som ni inte är skyldiga att lämna ut, får den kräva uppgifterna via allmän förvaltningsdomstol. Lawline jurstbyrå företräder er gärna i en eventuell domstolsprocess. Hör av er om det blir aktuellt eller om något är oklart i svaret. Nedan finner ni en kortare utredning om rättsläget.UtredningSekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess gäller inte mot den enskilde själv (12 kap. 1 §). Den enskilde kan samtycka till att sekretessbelagd uppgift utlämnas till annan (12 kap. 2 §).Utgångspunkten är sekretess för namn, personnummer och övriga uppgifter, dvs. uppgifter får endast ges ut till arbetsgivaren om det står klart att arbetstagaren inte kommer att lida någon skada. Arbetstagare lider i regel skada av att dessa uppgifter lämnas ut. Det är därför sekretessbelagda uppgifter som ni inte utan samtycke får lämna ut. Ni kan i stället, som ni har föreslagit, lämna ut generella uppgifter om arbetstagarnas samlade utveckling, t.ex. i form av statistik. Om sekretess hävs av den enskilde själv genom samtycke, måste ni emellertid utlämna de uppgifter som krävs med stöd av samtycket. Detta gäller för samtliga uppgifter.Justitieombudsmannen (JO) har tidigare riktat kritik när uppgifter har utlämnats med stöd av ett alltför generellt eller otydligt samtycke från den enskilde. JO har uttalat att ett samtycke inte under alla förhållanden kan läggas till grund för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Samtycket måste vara tillräckligt klart så att risk för missförstånd och felbedömningar kan undvikas (t.ex. JO 2011/12 s. 563 och JO 2011/12 s. 557). Uppgifter som är "nödvändiga för rehabiliteringen" framstår emellertid som tillräckligt precist samtycke. Personal på företagshälsovården kan sannolikt göra en bedömning av vilka uppgifter som bör lämnas ut med stöd av samtycket i fråga.Vänliga hälsningar,

Hur anmäler jag brott mot tystnadsplikt?

2017-08-10 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Var anmäler kunden/patienten brott mot tystnadsplikten ?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En patient som misstänker att vårdgivaren brutit mot tystnadsplikten kan anmäla det till antingen polisen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Polisen: Ring 114 14 eller besök ditt närmaste poliskontor.IVO: http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,