Har skolkuratorn tystnadsplikt?

Min son gick till skolkuratorn på sin skola. Hon springer till personalen på fritids o berättar direkt. Saken var att det var ingenting som var relavant för dom att veta överhuvudtaget. Min son hade uttryckligen sagt att han inte ville att hon skulle berätta vidare och ändå gjorde hon det direkt! Det var ingenting som innebar fara för någon, inget kriminellt eller så. Min son har själv berättat för mig vad det var. Har hon begått tjänstefel? När han berättar att han är livrädd för sin pappa o hans flickvän så viftar hon bort honom.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga berör offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Lagen gäller för myndigheter och personer inom dessa myndigheter, 2 kap 1 § OSL. Det innebär att alla anställda med uppdrag inom en myndighet har tystnadsplikt för det fall en uppgift är sekretessbelagd inom verksamheten.


Sekretessen gäller mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet, 8 kap 2 § OSL. Det innebär att olika delar av en och samma myndighet har sekretess gentemot varandra. Fritidsverksamhet och elevhälsa är sannolikt sälvständiga organ inom skolväsentdet (Prop 1975/76:160 s 152). 


Inom skolan gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i elevhälsan som avser psykologisk, social eller socialpedagogisk insats, 23 kap 2 § OSL. Tystnadsplikten är kvalificerad, vilket innebär att man inte får lämna dessa uppgifter ens till pressen, 23 kap 8 § OSL. 


Elevhälsan får dock lämna uppgifter om enskilds hälsotillstånd till en annan elevhälsa eller elevstödjande verksamhet inom samma myndighet om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd, 25 kap 13 a § OSL. 


Sammanfattning 

Sannolikt råder det sekretess för de uppgifter som din son har lämnat till skolkuratorn (som är en del av elevhälsan). Det innebär att skolkuratorn inte har någon rätt att sprida dessa uppgifter vidare. Dock är det under vissa fall tillåtet att lämna dessa uppgifter vidare. I avsaknad av omständigheter kan jag inte göra en fullständig bedömning. Beroenende på vad uppgiften är, kan det bli aktuellt med tjänstefel, 20 kap 1 § brottsbalken. Ringa fall döms dock inte till ansvar. I avsaknad om omständigheter är det inte möjligt att göra en bedömning för om tjänstefel är aktuellt. 


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo