Sekretess för personlig assistent.

2015-05-10 i Tystnadsplikt
FRÅGA |HejOm man som "personlig assistent" får reda på att en klient smygfilmat på en offentlig toalett. Har man då sekretess. Får man anmäla det som ett brott till polisen eller ska man kontakta sin chef?
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom din fråga rör personliga assistenters tystnadsplikt finner vi svaret i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, se https://lagen.nu/1993:387#R18, samt i lagen om offentlighet och sekretess, förkortas OSL, se https://lagen.nu/2009:400.Föreligger sekretess?En personlig assistent lyder under reglerna i LSS och i 29 § anges att den som är eller har varit verksam inom sådan verksamhet har tystnadsplikt ang. den enskildas personliga förhållanden. Tystnadsplikt föreligger som huvudregel. Frågan är här om man kan anse det röra sig om den enskildes personliga förhållanden. Om det inte rör sig om personliga förhållanden omfattar inte tystnadsplikten den aktuella situationen. Om det kan anses röra sig om den enskildes personliga förhållanden finns det undantag från tystnadsplikten.Personliga förhållanden har ansetts motsvara, fysisk och psykisk hälsa, ekonomiska förhållanden samt även personens namn kan under vissa omständigheter anses utgöra sådana skyddade personliga förhållanden som gör att det råder sekretess. Det är därför svårt att bedöma om den aktuella situationen omfattas av sekretesskyddet enligt LSS 29 §, TF 2:2, sekretesslagen 7:4.Det framgår inte av dina uppgifter om du arbetar privat eller offentligt, men det finns bestämmelser som anger att sekretess gäller för båda verksamhetstyperna. Skulle det vara privat verksamhet finns en bestämmelse i Socialtjänstlagens 15 kap. 1 § som anger att tystnadsplikt råder. Likväl anges i socialtjänstlagen 15:3 att offentlighets- och sekretesslagen, förkortas OSL, gäller för det allmännas verksamhet inom området. OSL gäller även för de som arbetar inom sådan verksamhet, OSL 2:1.Verksamheten som personlig assistent jämställs med verksamhet inom socialtjänsten enligt OSL 26:1 st. 4 p. 4. Huvudregeln är att sekretess gäller inom socialtjänsten. Enligt OSL 10:23 så krävs det att det för brottet är förskrivet fängelse i minst ett år, vilket det inte är för brottet kränkande fotografering, brottsbalken 4:6 a. Det är då inte tillåtet att lämna uppgifter om brottet till polis eller åklagare. Vad bör man göra?Jag skulle råda dig att i första hand kontakta din chef eftersom sekretess inte råder mot att fråga till din chef. Utefter vad din chef anser kan ni gå vidare därifrån. Om din chef inte vill ta tag i problemet alt. inte vet hur rekommenderar jag att ni kontaktar vår kostnadsfria telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skickar ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Tystnadsplikt i förskolan

2014-10-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej. Jag har ett problem med en förskolelärare som jag känt sen tidigare. Har nyss haft en propp och meddelade skolan om min status.. Har hon då rätt att utanför skolan som privatperson berätta för sina bekanta att jag har haft en propp och arbetslös just nu,och även berättat vad jag heter och vem som är min son.. Tack på förhand..Mvh
|Hej och tack för din fråga!Tystnadsplikten i den offentliga och privata förskolan regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 23 kap. 1 § respektive skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §. De som är eller har varit verksamma i förskolan, exempelvis lärare och föreståndare, får inte röja vad de fått veta om enskildas personliga förhållanden. Med enskilda avses främst förskolebarnen och deras anhöriga. Tystnadsplikten gäller även utanför själva verksamheten, vilket för det allmännas del framgår av OSL 7 kap. 1 §. Det innebär att läraren inte heller på sin lediga tid har lov att röja det som tystnadsplikten berör.MVH

Lärarens tystnadsplikt om annan försenad elev

2014-05-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej....jag undrar vad som gäller en lärares tystnadsplikt....är det tillåtet för en lärare att diskutera en elevs frånvaro med en annan förälder?
|Hej!Det är troligtvis tillåtet.I Offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 23 kapitel behandlas sekretess till skydd för enskilda i utbildningsverksamhet, alltså eleverna. Här tas det upp olika grupper av elever och sekretessen om dem behandlas på olika sätt. Jag antar att det handlar om förskola, grundskola eller gymnasium i ditt fall och då är det svag sekretess om förseningarna inte har särskilda skäl för eleven och är en del av en sjukdomsbild till exempel. När det är svag sekretessnivå så är huvudregeln att uppgiften är offentlig, men, man måste fortfarande se till att personen i fråga vars uppgift blir utelämnad inte lider men. Samma regler gäller för privata skolor enligt 29 kapitlet 14 § Skollagen.Med vänliga hälsningar

Tystnadsplikt för ledamot i brf?

2009-12-18 i Tystnadsplikt
FRÅGA |hej. Hur gäller tystnadsplikten som ledamot i en bostadsrättsförening som man annser ej följer stadgarna och bostadsrättslagen till fullo,som nochaleras med att vissa beslut inte behöver följas pga att det är småsaker och pettitesser. vad har jag för skyldigheter gemtemot medlemmarna?
Dennis Carlsson |Hej!Som ledamot för en brf lyder du inte under någon uttrycklig tystnadsplikt. Detta följer av att någon sådan inte existerar i Bostadsrättslagen (1991:614) eller Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Om vissa uppgifter skall hållas hemliga skall detta regleras i stadgarna. Du har ett ansvar som styrelseledamot att på bästa sätt sköta föreningens angelägenheter och vårda medlemmarnas intresse. Därmed har du en möjlighet att klargöra för medlemmarna vad som försiggår eller i vart fall göra något åt saken. Dock bör du vara försiktig att med vad du gör för uttalanden och se till att ha god grund för eventuella påståenden.Bostadsrättslagen (1991:614) hittar du https://lagen.nu/1991:614Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Utlämnande av sekretessklassade uppgifter

2015-03-04 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Samtliga journaler från en vårdcentral lämnades ut till ett försäkringsbolag utan mitt medgivande. Hur ska jag gå vidare med detta?
Anton Peterzén |Hej! Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Till att börja med kan konstateras att dina journaler hos vårdcentralen med all sannolikhet utgör sk. allmänna handlingar. Detta framgår av Tryckfrihetsförordnigen 2:3 och 2:7. Allmänna handlingar är dock inte alltid offentliga för allmänheten, dvs. exempelvis försäkringsbolag. Handlingar av denna typ får nämligen nekas att lämnas ut om det finns lagstöd för det. Hemlighållandet klassas som sekretess, och vad som får sekretessbeläggas framgår av offentlighet och sekretesslagen (OSL).I 25:1 OSL framgår det att handlingar inom sjukvården innehållande personliga uppgifter om en patients hälsotillstånd, eller personliga förhållanden i övrigt bara får lämnas ut om det står klart att att patienten inte kommer lida någon som helst skada av utlämningen. Att journaler rör patientens hälsotillstånd är såklart uppenbart, och ett utlämnande av dessa bör nästan alltid medföra sådan skada som avses i lagens mening.Trots att sekretess föreligger så finns det dock ett fåtal situationer där sekretessen kan lyftas. Den sk. sekretessbrytande bestämmelsen som oftast blir tillämplig i situationer som din är samtycke. I 10:1 OSL sägs det nämligen att sekretessklassade uppgifter får lämnas ut om den enskilde, i detta fall patienten, samtyckt till det. När privatpersoner tecknar vissa typer av försäkringar är det vanligt att försäkringsbolaget begär en undertecknad fullmakt till ett just ett sådant samtycke. För att dock förhindra att samtycket begärs rutinartat krävs nu enligt försäkringsavtalslagen (FAL); att samtycket endast lämnas på en särskilt upprättad handling, dvs separat från själva "försäkringsavtalet", att uppgifterna är nödvändiga för prövningen utöver vad som redan informerats av försäkringstagaren och till sist att försäkringsbolaget tydligt informerar försäkringstagaren om innebörden av samtycket (se tex. 11:1a FAL). Ett samtycke som inte följer lagens krav är enligt 1:6 FAL med stor sannolikhet ogiltigt.Nu till kärnan av din fråga, vad du kan göra nu. Till att börja med kan sägas att du som enskild inte kommer ha någon möjlighet att överklaga själva beslutet om att utlämna journalerna, klagorätt har nämligen endast den som begärt ut handlingen, alternativt myndigheten självt, och beslut som är till fördel för den som begär ut handlingen kan heller inte överklagas (6:7 OSL). Ett felaktigt utlämnande av en sekretesskyddad allmän handling är dock brottsligt för den utlämnande myndigheten, dels genom bestämmelsen om tjänstefel 20:1 Brottsbalken (BrB), men mer specifikt som ett brott mot tystnadsplikten enligt 20:3 BrB. Det är alltså gärningar som kan anmälas till polisen. Om du lidit en påvisbar skada genom utlämnandet, tex i form av en allvarlig kränkning eller som en ren ekonomisk skada, så skulle även teoretiskt sett skadestånd kunna bli aktuellt. Detta dels gentemot försäkringsbolaget genom avtalets brister, men även mot myndigheten genom utlämnandet . Se 3:1-2 skadeståndslagen.Sammanfattningsvis: Dina handlingar är allmänna, men är med stor sannolikhet sekretessklassade då du troligtvis skulle lida skada av utlämnandet. Sekretessen skulle kunna brytas av ett samtycke, men när det gäller försäkringar finns det finns krav på när och hur ett sådant samtycke får begäras, och om dessa krav inte följs är samtycket ogiltigt. Om du inte lämnat ett (giltigt) samtycke är utlämnandet teoretiskt sett brottsligt. Skadestånd skulle kunna utgå om utlämnandet eller försäkringsavtalets brister medfört att du blivit allvarlig kränkt i lagens mening, alternativ att du lidit påvisbar ekonomisk skada.Hoppas att mitt svar givit dig klarhet i frågan! Detta är den information som ryms inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen. Om du vill ha mer ingående hjälp/rådgivning i ditt ärende vill jag passa på att hänvisa dig till våra övriga tjänster här på hemsidan, alternativt någon av våra samarbetspartners (som du finner här)MVH

Tystnadsplikt för familjehem?

2014-06-02 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej Har ett familjehem tystnadsplikt eller får de säga vad de vill till folk om mig som förälder?
|Hej och tack för din fråga!Familjehemsföräldrar omfattas inte av någon sekretessbestämmelse i vare sig socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och har således heller ingen lagstadgad tystnadsplikt. Däremot förhåller det sig så att "personer som ställt sig till socialtjänstens förfogande med s.k. kontrakterade familjehem är underkastade sekretessen i 7 kap. 4 § SekrL" (motsvarande OSL 26 kap. 1 §). Citatet är direkt hämtat från ett JO-beslut (dnr 1152-1985) som hänvisar till gamla sekretesslagens förarbeten. Att familjehemsföräldrarna inte omfattas av socialtjänstsekretessen motiveras bl.a. av att de är jämförbara med vanliga föräldrar och ska ha möjlighet att med exempelvis skolpersonal utan restriktioner kunna samtala om barnets problem. Dock bör det nämnas att föräldrarna av socialnämnden bör erinras om att vara försiktiga med uppgifter om barnet och dess anhöriga.MVH

Tystnadsplikten i arbete som coach/rådgivare genom enskild firma

2013-02-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Såg ett inlägg om tystnadsplikt för enskilda firmor. Men, detta svar behandlade endast tystnadsplikt om information om företaget. Då jag arbetar som coach/rådgivare som enskild företagare så undrar jag hur jag kan styrka att jag arbetar med tystnadsplikt och konfidentialitet för mina kunder? Vad kan jag hänvisa till? Behöver jag vara ansluten till ett förbund/en organisation etc.? Eller kan jag säga att jag arbetar utifrån lagen om tystnadsplikt (Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400))? Jag är ju inte offentlig...?
Josefine Larsson |Hej!Du hittar förmodligen inget i lagen därför att du som coach i din enskilda firma inte har någon lagstadgad tystnadsplikt. Lagstadgad tystnadsplikt finns för bl.a. präster, läkare och psykologer. Det finns ingen typ av sekretesslag som du kan hänvisa dina kunder till. Däremot kan ju två parter avtala om tystnadsplikt, så ett förslag är att skriva en klausul om tystnadsplikt i de kundkontrakt som du använder för att dina kunder ska känna sig trygga.Lycka till!

Tystnadsplikt för styrelseledamot i ekonomisk förening

2006-06-20 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Jag är invald i en ekonomisk förenings styrelse. På första styrelsemötet informerade ordföranden mig om tystnadsplikten som gäller i styrelsen utöver det som är protokollfört och justerat. Har man tystnadsplikt med automatik utan att delges detta och skriva på att man accepterar detta villkor och om så är fallet enligt vilken lag?
Jacob Öberg |ALLMÄNT OM STYRELSELEDAMOTS TYSTNADSPLIKT- LAGREGLERINGNågra särskilda regler om tystnadsplikt för styrelseledamöter och VD har inte intagits i lagen om ekonomiska föreningar, ej heller i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Sysslomannaställningen för alla styrelseledamöter och VD medför dock en vårdnadsplikt med krav på tystlåtenhet kring sådant vars yppande kan skada föreningen. Styrelsen kan besluta om tystnadsplikt. Här kan dock betonas att skadeståndsansvaret för styrelseledamoter som intar sysslomannaställning aktualiseras oberoende av beslut eller avtal. Det kan alltså finnas en underliggande tystnadsplikt beträffande sådan information vars avslöjande skulle medföra skada för föreningen.STRAFFANSVARDå styrelsen har beslutat om tystnadsplikt så kan ett yppande av viss information ej medföra något straffrättsligt ansvar utan endast civilrättsligt skadeståndsansvar. Straffansvaret för brott mot tystnadsplikt är begränsat på så sätt att straffansvaret bara aktualiseras då tystnadsplikten är meddelad med stöd av lag, eller genom förbehåll/förordnande som utfärdats med stöd av lag (se Brottsbalken 20 kap 3 §). Beträffande andra än offentliga funktionärer finns med stöd av föreskrifter om tystnadsplikt i författningar på olika områden sådan skyldighet att hålla uppgifter hemliga som avses i denna paragraf. Som exempel kan nämnas tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdspersonal inom den enskilda hälso- och sjukvården, se 2 kap 8-10 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Exempel på sådant "förordnande" och "förbehåll" om hemlighållande av uppgifter som avses i förevarande paragraf är den tystnadsplikt som kan åläggas ledamöterna i riksdagens utrikesnämnd respektive sådant förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd uppgift till en enskild som en myndighet kan uppställa, se 10:7 RF respektive 14:9och 10 SekrL. Dessa exempel är inte aktuella i ditt fall.SKADESTÅNDSANSVAREn på avtal grundad skyldighet att hålla uppgifter hemliga - t.ex. i form av tystnadsplikt vid styrelsesammanträde - kan inte leda till straffansvar enligt EFL ( lag om ekonomiska föreningar). Däremot kan naturligtvis i sådana fall civilrättsliga sanktioner i form av skadeståndsskyldighet m.m. komma i fråga då skyldigheten eftersätts. Det finns visst lagstöd för att ett skadeståndsansvar ska kunna aktualiseras genom brott mot tystnadsplikten finns i EFL 13:1. Denna regel som är en allmän regel om skadeståndsansvar uttalar att en styrelseledamot kan bli ersättningskyldig för den skada som denne vid fullgörandet av uppdraget orsakar föreningen genom vårdslöst eller uppsåtligt handlande. För att skadeståndsansvaret ska kunna aktualiseras fordras för det första alltså att styrelseledamoten har avslöjat viss information som framkommit vid ett styrelsesammanträde. För det andra måste avslöjandet ha orsakat skada, ekonomisk skada för föreningen . För det tredje måste skadan ha varit förutsebar och en påräknelig konsekvens av styrelseledamotens handlande. För det fjärde förutsätts att styrelseledamoten har handlat vårdslöst eller uppsåtligt Slutligen måste handlandet ha skett inom ramen för ledamotens uppdrag.Det är inte säkert att ett avslöjande av information från ett styrelsesammanträde kan sägas rymmas inom ramen för uppdraget. Om avslöjandet av informationen kan sägas ske utanför ramen för uppdraget så kan ej skadeståndsansvar aktualiseras enligt EFL. Frågan om ett allmänt skadeståndssansvar för styrelseledmoten i ett sådant fall då handlandet skett utanför uppdraget kan diskuteras. Det är ju inte en sak- eller personskada så SKL ( skadeståndslagen) är ej direkt tillämplig. Det är dock mycket sannolikt att ett skadeståndsansvar vid avslöjande av viss information kan aktualiseras med stöd av reglerna i 18 kap HB ( Handelbalken, se 1-3§§). Eftersom styrelseldamoten agerar som syssloman gentemot föreningen kan ett brott mot tystnadsplikten och då mot befogenheten aktualisera ersättningsskyldighet då styrelseledamoten inte får avslöja viss information. Denna ersättningsskyldighet torde dock förutsätta att grundläggande krav för skadeståndskyldighet är uppfyllda- Skada ska ha orsakats, det ska finnas ett orsakssamband mellan handlandet och skadan, den ska ha varit förutsebar eller påräknelig och handlandet ska i vart fall ha varit vårdslöst. Det kan vidare betonas att regeln om att det råder tystnadsplikt om väsentlig och betydelsefull information som framkommer vid ett styrelsesammanträde gäller oberoende av delgiving.Dock torde möjligheten att utan delgivning av tystnadsplikten eller avtal om tystnadsplikt göra gällande ersättningsskyldighet gentemot styrelseledamoten på grund av brott mot tystnadsplikten vara mer begränsad än om delgivning skett eller avtal slutits med detta villkor. I dessa situationer är det tveksamt om kravet på vårdslöshet eller uppsåt är uppfyllt.