Tystnadsplikt inom enskild verksamhet som genomför insatser enligt Socialtjänstlagen

2018-06-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad brottet mot tystnadsplikt är om man driver en enskild verksam inom SoL? Det vill säga, man utför uppgifter inom SoL, men omfattas inte av OSL. Och räknas det i så fall som att "väcka åtal"?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att det finns en tystnadsplikt även för den som bedriver egen verksamhet inom SoL framgår av SoL 15 kap. 1§:

"Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden"

Att det är ett brott att bryta mot tystnadsplikten framgår av Brottsbalken 20 kap. 3§:

"Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning..., eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt... Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar"

Brott mot tystnadsplikt faller under allmänt åtal, d.v.s. det är en åklagare som väcker åtal (genom att hos rätten skriftligen ansöka om stämning mot den som ska tilltalas).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll