Får arbetsgivare inhämta uppgifter från företagshälsovård?

Sekretess inom Hälso- och sjukvården.

Vår kommun menar att offentlighets- och sekretesslagen medger att kommunen har rätt att inhämta uppgifter om den enskilde hos Företagshälsovården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och andra myndigheter.

"samtycket omfattar endast uppgifter som är nödvändiga för rehabiliteringen"

Man vill även ha listor med namn och personnummer på de personer som varit på läkarbesök/sjukgymnastbesök etc. Jag vet att det är synnerligen sträng sekretess och vi delger inte kommunen detta pga tystnadsplikten. De får statistik på vad som utförts utan namn på arbetstagaren.

Jag tror inte de anställda är så medvetna om sina rättigheter så en del arbetstagare kommer säkerligen skriva på ett sådant dokument. Men journaluppgifter ska inte läsas och tolkas av lekmän. Dessutom kan journalen innehålla sakuppgifter som den enskilde absolut inte vill att arbetsgivaren (kommunen) ska veta.

Hur gör jag när och om kommunens företrädare kommer med krav på uppgifter från oss och man har ett påskrivet dokument om samtycke?

Vi strider om detta och vi har helt olika uppfattning. Man hänvisar till tidigare företagshälsovård två stycken som lämnat ut uppgifter.

Har de rätt att kräva namn och personnummer på vilka som besökt vem på Företagshälsan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för er fråga.

Sammanfattning

Har den enskilde inte lämnat samtycke till att sekretessbelagd uppgift utlämnas, bör ni vägra lämna ut namn, personnummer och övriga uppgifter till kommunen, trots att kommunen pressar er. Om kommunen har inhämtat samtycke, är ni skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i den mån den enskilde har lämnat ett tillräckligt klart samtycke. Vill kommunen få ut uppgifter som ni inte är skyldiga att lämna ut, får den kräva uppgifterna via allmän förvaltningsdomstol. Lawline jurstbyrå företräder er gärna i en eventuell domstolsprocess. Hör av er om det blir aktuellt eller om något är oklart i svaret. Nedan finner ni en kortare utredning om rättsläget.

Utredning

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess gäller inte mot den enskilde själv (12 kap. 1 §). Den enskilde kan samtycka till att sekretessbelagd uppgift utlämnas till annan (12 kap. 2 §).

Utgångspunkten är sekretess för namn, personnummer och övriga uppgifter, dvs. uppgifter får endast ges ut till arbetsgivaren om det står klart att arbetstagaren inte kommer att lida någon skada. Arbetstagare lider i regel skada av att dessa uppgifter lämnas ut. Det är därför sekretessbelagda uppgifter som ni inte utan samtycke får lämna ut. Ni kan i stället, som ni har föreslagit, lämna ut generella uppgifter om arbetstagarnas samlade utveckling, t.ex. i form av statistik. Om sekretess hävs av den enskilde själv genom samtycke, måste ni emellertid utlämna de uppgifter som krävs med stöd av samtycket. Detta gäller för samtliga uppgifter.

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare riktat kritik när uppgifter har utlämnats med stöd av ett alltför generellt eller otydligt samtycke från den enskilde. JO har uttalat att ett samtycke inte under alla förhållanden kan läggas till grund för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Samtycket måste vara tillräckligt klart så att risk för missförstånd och felbedömningar kan undvikas (t.ex. JO 2011/12 s. 563 och JO 2011/12 s. 557). Uppgifter som är "nödvändiga för rehabiliteringen" framstår emellertid som tillräckligt precist samtycke. Personal på företagshälsovården kan sannolikt göra en bedömning av vilka uppgifter som bör lämnas ut med stöd av samtycket i fråga.

Vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”