Ändring av villkor för hyresrätt

2021-11-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi bor i hyresrätt och till denna har vi en trädgård på cirka 200 m2.För cirka 3 år sedan lämnade vi in en ansökan om att få sätta upp ett staket/plank i bortre änden av trädgården.Denna blev skriftligen godkänd av värden och vi har därefter byggt och fortsatt att sköta om trädgården (enl. kontrakt).Nu planerar hyresvärden att bygga en ny garagelänga som planeras inskränka på vår trädgård och vi tvingas ta bort vårt staket, våra planeringar och övrigt som finns i den delen av trädgården.Vi flyttade till lägenheten för dess möjligheter till lek och umgänge i trädgården, nu ställs vår tillvaro på ända och vi tycker det känns orimligt att hyresvärden kan "lägga beslag" på en yta som ingår i vår bostad helt utan vidare. 1. Har hyresvärden lagligt stöd att överta en yta som ingår i hyresgästens bostad/kontrakt (utan överenskommelse med hyresgästen)?2. Har vi som hyresgäst lagligt stöd att vägra att vår trädgård blir reducerad eller på annat sätt modifierad till följd av att hyresvärden projekterar nybyggnation av garage?3. Med hänsyn till svar på fråga 2; kan vi begära hyresreducering om vi inte har lagligt stöd enligt ovan och/eller ekonomisk ersättning med tanke på material och arbetskostnader som vi genomfört.4. Vilka andra möjligheter kan ni identifiera i ärendet som vi kanske själva missat? Vi vill att Lawline svarar på våra frågor och hänvisar till stödjande lagtexter för vår sak alternativt för tidigare domar i likande fall.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Hyra av bostad regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Även skadeståndslagen (SKL) och brottsbalken (BrB) kommer att beröras. Kan hyresvärden överta en yta som ingår i hyresrätten? Vad som ingår i er hyresrätt är beroende av det avtal som finns. Hyresvärden har ingen rätt att i efterhand självständigt ändra avtalet och minska er hyresrätt, oavsett om det handlar om ytor inne eller ute. Detta är ingenting som finns stadgat i lag utan någonting som är baserat på allmänt avtalsrättsliga principer. Med andra ord kan man inte själv ändra ett ingånget avtal utan vidare. Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren skall ändras, skall han skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har han rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten (12 kap. 54 § JB). För att er hyresvärd ska ha rätt att lägga beslag på marken krävs det således att denne skriftligen meddelar er om sina krav. Om ni då motsätter er detta måste han/hon ansöka om ändringen hos hyresnämnden. Om hyresnämnden skulle godkänna ändringen (det vill säga att er hyresrätts yta minskar) har ni rätt till nedsättning av hyran, eftersom ni då måste avstå en del av er ursprungliga hyresrätt (jfr 12 kap. 11, 16 och 54 § JB). Skulle tvisten hänskjutas till hyresnämnden bör ni därför i samband med detta framställa ert krav på skälig nedsättning av hyran. Hyran ska då fastställas till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § JB). Vid bedömningen av vad som är skäligt ska man jämföra den aktuella hyresrätten med andra, jämförbara, hyresrätter på orten. Eftersom hyresrätten i ert fall skulle minska i storlek faller det sig därför också naturligt att vad som är en skälig hyra minskar i motsvarande mån. Skadestånd Om vi ponerar att ni motsätter er att ta ner staketet och hyresvärden på eget bevåg gör detta, utan att först ha fått ett godkännande av hyresnämnden, så kan ni ha rätt till skadestånd. Detta på grund av att hyresvärden då med uppsåt orsakar er en sakskada (2 kap. 1 § SKL). Det kan dessutom klassificeras som brottet skadegörelse att ta bort och förstöra någons staket (12 kap. 1 § BrB). Sammanfattning och råd Hyresvärden kan inte ensidigt välja att minska er hyresrätts trädgård. Vill hyresvärden ändra villkoren i ett ingånget avtal ska han/hon meddela er detta skriftligen och, om ni motsätter er ändringarna, ansöka om villkorsändring hos hyresnämnden. Skulle hyresnämnden godkänna ändringen har ni rätt att begära nedsättning av hyran. Som svar på er fråga har ni således laglig rätt att motsätta er att hyresrätten minskas, men det kan hända att ändringen ändå kommer genomföras om hyresnämnden godkänner den. Skulle er hyresvärd inte respektera ovan förklarade tillvägagångssätt och själv ta ner staketet kan ni väcka en skadeståndstalan mot honom/henne och även anmäla honom/henne för skadegörelse. Är ni medlemmar i hyresgästföreningen kan de bistå med hjälp under tvistens gång. I annat fall kan det vara en bra idé att ta hjälp av en jurist om ärendet går vidare till hyresnämnden. För detta ändamål kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är ni intresserade av detta eller om ni har några frågor om mitt svar får ni gärna kontakta mig på Julia-Saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan hyresvärd förbjuda rökning på balkongen i nyproduktion?

2021-11-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska flytta in i en nyproducerad hyreslägenhet. På kontraktet står det att rökning är förbjudet på balkongen och räknas som avtalsbrott. Men hittar massa olika information om hur vida detta är okej att ha med i kontrakt eller inte. Så undrar vad som gäller?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline, jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.Generellt om rökning och rökförbud i lagenRökning är lagligt. Dock så är rökning är inte tillåtet på vissa platser i samhället. Enligt lagen(2018:2088) om tobak och liknande produkter så är bland annat rökning förbjudet vid lokaler avsedda för skolverksamhet, hälso- och sjukvård, kollektivtrafiken och dess hållplatser, entréer till platser allmänheten har tillträde till, restauranger och cafeér samt deras uteserveringar(6 kap 2§ Lagen om tobak och liknande produkter). Entréer till flerbostadshus såsom hyresrätter är emellertid undantagna från denna bestämmelse (6 kapitlet 4 § Tobakslagen). Hyresvärden kan alltså inte förbjuda rökning vid trapphusen.Skyldigheter för hyresgästerHyresgäster som bor i hyresrätter skall se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan innebära fara för hälsa eller som man annars inte skäligen bör tåla(12:2 JB). Rökning har när det testats i hyresnämnden inte ansetts vara en sådan störning som en granne inte bör tåla, trots att det rådde rökförbud i hyreshuset där rökningen förekom. Det har inte ansetts vara en sådan störning som omfattas av bestämmelsen. Dock så är beslut av hyresnämnden inte prejudicerande, så det är inte säkert att utfallet hade blivit exakt samma om rättsfrågan kommit upp i domstol igen. Rökförbud i hyresrätterDet är skillnad på att införa rökförbud i ett nyproducerat hus och i ett befintligt hus. När man bygger en nyproduktion och alla hyresgäster ska skriva på ett avtal så kan man ge alla samma villkor, dvs alla kan få samma avtal där ett villkor är att rökning inomhus och på balkongen är förbjudet. I ett gammalt hus så kan däremot hyresgästerna ha olika villkor, de som flyttade in längre tillbaks i tiden kan ha avtal där det inte står något om ett rökförbud, medans de nyare gästerna har ett stadgat rökförbud i sitt kontrakt.Slutsats Hyresvärdar kan ha med ett rökförbud i sina avtal, men det är oklart om det finns någon faktisk sanktionsmöjlighet om en hyresgäst bryter mot det. Rättsläget är tyvärr oklart och det finns inget säkert svar på din fråga. Som det ser ut nu så saknas lagstöd för att hindra hyresgäster från att röka på balkongen. Jag kan tyvärr inte gett direkt svar på din fråga eftersom att det faktiskt inte är fastställt varken i lag eller praxis vad som skulle gälla i ett fall som ditt. Jag kan rekommendera dig att kontakta hyresgästföreningen och be om rådgivning från dem om du vill ha mer information. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Önskar att jag kunde ge dig ett svar och berätta vad som gäller på rak arm, men tyvärr så kan jag inte det.Med vänlig hälsning,

Anmäla grannen för störningar

2021-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ser grannens TV porr från mitt fönster som är ganska nära.Jag bor i hyresrätt i flerfamiljshus.Kan jag anmäla det och var?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för din fråga finns i den så kallade hyreslagen (12 kap. Jordabalken (JB)). Av reglerna i hyreslagen framgår det att man som hyresgäst inte får utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för de boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Vissa störningar måste man dock tåla när man bor i flerfamiljshus (12 kap. 25 JB).Vad kan du göra?Det du kan göra är att i första hand kontakta din hyresvärd och påtala störningarna från grannen. Hyresvärden är skyldig att agera om hen känner till att det förekommer sådana störningar som anses påverka din hälsa eller försämra din bostadsmiljö. Då ska hyresvärden ge din granne tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör. Om din granne inte följer tillsägelsen kan denne riskera att förlora sin bostad (jfr. 12 kap. 42 § JB).Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Jakt på samägd fastighet

2021-10-31 i Jakt
FRÅGA |Har en fråga, jag och min syster har ärvt en gård med mark från mina föräldrar. Mina föräldrar sa muntligt till min syster att dom får fortsätta jaga på marken efter deras död. Gäller ett muntlig överenskommelse, eller måste det vara skriftlig överenskommelse. Eftersom vi äger marken och gården tillsammans, Måste min syster då ha ett godkännande från mig för att jaga på marken. Undrande.
William Nordstrand Larsson |Hej Christina!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstått din fråga undrar du om den muntliga överenskommelsen din syster hade med era föräldrar innebär att hon har rätt att jaga på er samägda mark. Du undrar också om din syster behöver din tillåtelse för att få jaga på marken.Dina frågor är relativt komplexa och täcker ganska vitt spridda juridiska områden. Jag kommer därför först behandla frågan om den muntliga upplåtelsen din syster fått överhuvudtaget är giltig. Efter det kommer jag gå igenom vad som händer när man ärver en fastighet belastad av nyttjanderätter. Jag kommer sedan svara på frågan om det finns några problem med att ha nyttjanderätt till en fastighet som man själv äger. Sist kommer jag gå igenom om din syster behöver ditt tillstånd för att jaga på er gemensamma mark.Reglerna för att svara på din fråga finns i sjunde kapitlet jordabalken (JB), jaktlagen (JL) samt lagen om samäganderätt (SamägL).Är den muntliga överenskommelsen om jakträtt giltig?En upplåtelse av jakträtt är att jämställa med en nyttjanderätt (JB 7 kap. 3 §). En upplåtelse av nyttjanderätt behöver inte vara skriftlig utan det räcker med ett muntligt avtal. Upplåtelsen av jakträtten till din syster är alltså giltig. En annan sak är att en muntlig nyttjanderätt har betydligt sämre skydd vid en överlåtelse än vad en skriftlig nyttjanderätt har.Arv av fastighet belastad med nyttjanderättEn viktig princip vid arv är att en arvtagare aldrig kan komma i en bättre position än vad arvlåtaren var. Vad gäller fastigheter innebär detta att ett nyttjanderättsavtal mellan en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare fortsätter att vara giltigt även om fastighetsägaren dör och dennes barn ärver fastigheten. Du och din syster har alltså ärvt en fastighet på vilken din syster tycks ha en giltig jakträtt.Nyttjanderätt på fastighet man själv ägerFör att sammanfatta det som sagts ovan tycks din syster ha en rätt att jaga på den fastighet ni äger tillsammans. Din syster står alltså på båda sidorna av nyttjanderättsavtalet, dels upplåter hon rättigheten eftersom hon är fastighetsägare, dels är det hon som har nyttjanderätten.Det finns ingen definition av vad en nyttjanderätt är för någonting. Begreppet har istället fått sin betydelse genom någon sorts allmän uppfattning. Det närmaste man kommer en definition av begreppet hittar man i jordabalken 7 kap. 3 §. Där sägs att en av fastighetsägaren åt annan upplåten rätt att bland annat jaga ska anses som en nyttjanderätt. Eftersom rätten att jaga inte har upplåtits av fastighetsägaren åt annan är min bedömning att din systers jakträtt inte är en giltig nyttjanderätt. Till detta kommer att det som allmän princip inte är möjligt att sluta avtal med sig själv. Man skulle därför kunna hävda att det inte är möjligt för en fastighetsägare att ha en nyttjanderätt på sin egen fastighet. En annan sak som talar mot att din systers nyttjanderätt är giltig är att din syster redan av den anledningen att hon är fastighetsägare har rätt att nyttja fastigheten så som hon vill (med vissa begränsningar på grund av samägandet, vilka jag återkommer till senare). Man skulle därför kunna påstå att nyttjanderätten egentligen inte betyder någonting eftersom alla rättigheter som följer av nyttjanderätten redan följer av hennes äganderätt.Sammanfattningsvis är alltså min bedömning att den överenskommelse din syster hade med era föräldrar om rätt att jaga upphörde då du och din syster blev ägare till fastigheten.Behöver din syster ditt samtycke för att få jaga på er fastighet?Den som äger en fastighet har också rätt att jaga på denna fastighet (JL 10 §). Dock begränsas denna rätt av vad som sägs i SamägL 1–2 §. I den första paragrafen sägs att lagen ska tillämpas då två eller fler personer tillsammans äger visst gods, däribland fastigheter. I den andra paragrafen sägs att åtgärd för förvaltning av samägt gods kräver samtliga delägares samtycke. I stort sett alla åtgärder som görs på en fastighet för att bevara eller vårda fastigheten anses som "åtgärd för förvaltning". Att bedriva jakt på en fastighet bör enligt mig kunna anses som "åtgärd för förvaltning" vilket alltså innebär att samtliga ägares samtycke krävs. Detta betyder alltså att din syster inte får jaga på er mark utan att du har samtyckt till detta.SammanfattningSammanfattningsvis kan alltså sägas att den muntliga överenskommelsen mellan din syster och era föräldrar förvisso var giltig men att denna överenskommelse har förlorat sin betydelse i och med att ni nu är samägare till fastigheten som var belastad av nyttjanderätten. Eftersom åtgärder för förvaltning av en samägd fastighet kräver samtliga samägares samtycke är min bedömning att din syster inte har rätt att jaga utan att du har samtyckt till detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Kan bostadsrättsföreningen förbjuda mig att sätta in en laddbox?

2021-11-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en bostadsrättsförening förbjuda mig att sätta in en laddbox och installation som jag själv bekostar.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag svarar på var det regleras om styrelsen i en bostadsrättsförening får bestämma om en av bostadsrättshavarna får sätta in en laddbox.Vad styrelsen får och inte får göra ska regleras främst i bostadsrättsföreningens stadgar. Vad du har rätt till från bostadsrättsföreningen beror på hur avtalet mellan er ser ut.Det kan vara så att bostadsrättsföreningens styrelse genom stadgarna har rätt att fatta beslut om exempelvis laddboxar.Utöver stadgarna har alla bostadsrättsföreningar vissa skyldigheter. Den viktigaste lagen för de skyldigheterna är bostadsrättslagen (BrL). Det står i lagen att lägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet, i ditt fall en bostad, om ni inte har kommit överens om något annat (BrL 7 kap. 2 §). Föreningen ska också se till att lägenheten, huset och marken är i gott skick (BrL 7 kap. 4 §). Bostadsrättshavaren har rätt att inte hindras i sin nyttjanderätt av det den har rätt till enligt bostadsrätten och medlemsskapet i föreningen. I regel är föreningen ansvarig för gemensamma utrymmen. I din fråga framgår det inte om laddboxen skulle installeras på ett gemensamt utrymme eller i ett utrymme som ingår i din bostadsrätt, likt ett förråd eller en parkeringsplats. Det beror på upplägget i din bostadsrättsförening.Det står inget specifikt om laddbox eller parkeringsplats i BrL, så det beror på avtalet.Om styrelsen inte följt stadgarna så kan du ha rätt till någon form av kompensation. Det beror på stadgarna vad den kompensationen kan vara.Eftersom du bara berättade vad styrelsen gjort och inte närmare om vilka stadgar eller liknande som kan vara aktuella är det vad jag kan svara på nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vräkning på grund av brottslig verksamhet?

2021-11-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Hart hyrt ut min lägenhet i andra han under 2 år där hyresvärden godkänt personer som hyrt. Varit 2 andra handare varav den sista hyrt i 7 månader och varit godkänd muntligen av hyresvärd. Jag har Sagt upp lägenheten till 31 oktober 2021 eftersom jag fått jobb på annan ort.Hyresvärden har godkänt nuvarande anrdrahandare för att få förstahands kontrakt och skickat ut hyreskontrakt för påskrift. Kontraktet har hyresgästen skrivit på och skickat in. saknades underskrift från hyresvärden dock, Dessutom så har de fått påskrift med en borgensman som säkerhet.Veckan innan tillträde så gör polisen en "razzia" med polishund troligtvis eftersom andrahandaren är misstänkt för att sålt narkotika och även använt själv. Inte i lägenheten utan han har skött sig exemplariskt både med betalning av hyra och övrigt. Han är heller inte dömd för någonting.Mina frågor är1 Har hyresvärden rätt att häva kontraktet som skulle börja gälla 1 november 2021?2 Har jag något ansvar i detta eftersom jag hyrde ut i andra hand till honom?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Frågor om hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Kan hyresvärden häva kontraktet? Det finns inga formkrav för att ett hyreskontrakt ska vara giltigt (12 kap. 2 § JB). Detta innebär att det egentligen är tillräckligt med ett muntligt avtal, även om det ur bevishänsyn givetvis är bättre med ett skriftligt avtal. Med andra ord är avtalet i sig giltigt, trots att hyresvärdens underskrift saknas. För att brottslighet ska vara en grund för förverkande som ger hyresvärden rätt att häva avtalet krävs det att "lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning" (12 kap. 42 § första stycket 12 punkten JB). Detta innebär att brottsligheten måste vara av en särskild kvalificerad art. Huruvida så är fallet vid innehav av narkotika beror på i vilken utsträckning förvaringen av droger har varit. Som huvudregel bör det dock krävas att hyresgästen genom den brottsliga verksamheten på något sätt stör sina grannar för att grund för förverkande ska föreligga (se RH 2003:35). Du som hyrde ut i andrahand till hyresgästen i fråga har dock inget ansvar, utan detta gäller endast avtalsförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden. Vad kan man göra? Om man anser att man har blivit oriktigt vräkt kan man väcka talan i allmän domstol. Är hyresgästen medlem i hyresgästföreningen kan han även få hjälp och rådgivning av den under processen. Sammanfattning och råd Innehav av narkotika kan vara en grund för förverkande av en hyresrätt. Det är dock beroende av de närmare omständigheterna så som i vilken omfattning den brottsliga verksamheten har bedrivits. Det finns dock inget krav på att en person ska vara dömd innan förverkande kan ske, utan det kan vara tillräckligt med ett sådant polispådrag som du beskriver. Eftersom hyresgästen i detta fall inte verkar störa sin omgivning är det dock tveksamt om det föreligger grund för förverkande.Anser hyresgästen att vräkningen är felaktig, det vill säga att innehavet av narkotika inte har varit så omfattande, kan han väcka talan om detta i domstol. Mitt råd till honom är då att ta hjälp av hyresgästföreningen eller av någon annan jurist under processen. Du, som endast hyrde ut lägenheten i andrahand till honom tidigare, har dock inget ansvar i detta. Vill ni ha mer hjälp med att föra ärendet vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?

2021-10-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Vi har betalat våra låna på vårt hus för länge sedan har begärt från lantmäteriet och fått veta att det finns 5 pantbrev registrerade på olika summor följer det med huset eller vad ska man göra
Anton Blomqvist |Hej.Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Allmänt om pantbrevPantbrevet är en form av säkerhet som används för bostadslån (oftast). Pantbrevet utfärdas för att fungera som bevis för att en inteckning av fastigheten gjorts. Inteckningen utgör alltså en säkerhet för utlånaren, vilken oftast är en bank. Vid ett fastighetsbyte betalar den tidigare ägaren sina lån och får tillbaka pantbreven. Dessa överlämnas därefter till den nya ägaren som i sin tur använder pantbreven för sina lån. Pantbrev följer alltså med fastigheten.Det finns digitala respektive fysiska pantbrev. Alla pantbrev som utfärdas idag är digitala och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Gamla pantbrev kan emellertid vara i fysisk form.Er situationEftersom ni har betalat era lån på huset har ni alltså nu fem stycken obelånade pantbrev. Dessa används alltså just nu inte som någon säkerhet och fyller därför ingen funktion för tillfället. Pantbreven utgör nu endast bevis för inteckning. Skulle ni nu till exempel vilja ta ett lån har ni redan obelånade pantbrev och om dessa täcker lånebehovet behöver ni alltså inget nytt pantbrev. Skulle ni vilja sälja huset överlämnar ni pantbreven till de nya ägarna som därefter kan ta ut lån med pantbreven. Bortkomst och dödande av fysiska pantbrevViktigt att notera är att fysiska pantbrev kan komma bort. Det är därför viktigt, om ni innehar fysiska pantbrev, att ni faktiskt har dem till handa. Att ni vet var de är. Skulle det vara så illa att det fysiska pantbrevet kommit bort och någon annan har det, kan denna person ta ut ett lån, vilket innebär att er fastighet står som säkerhet för det lånet. Har pantbrevet kommit bort ska ni döda det. Pantbrevet kan ogiltigförklaras genom så kallad mortifikation (22 kap. 10 § andra stycket jordabalken respektive 1 § mortifikationslagen). Detta innebär att Lantmäteriet kungör att brevet saknas, varefter minst ett år ska löpa innan pantbrevet dödas (8 § andra stycket mortifikationslagen).Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Måste man betala extra för tvättmöjligheter i en hyresrätt?

2021-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag funderar lite på hur det fungerar med tvättmaskin i en hyresrätt, ska flytta till en lägenhet som saknar tvättstuga, och vill man kunna tvätta får man hyra ett tvättmaskin så läggs den summan på på hyran av lägenheten, får man göra så? Jag trodde att det måste finnas tvätt möjlighet i en hyresrätt, om ingen tvättstuga finns att få åtkomst till ska tvättmaskin finnas i lägenheten utan kostnad? Eller är det rätt att man måste hyra ett tvättmaskin av hyresvärden och betala extra varje månad, som dom då sätter in i lägenheten
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du misstänker så måste hyresvärden tillhandahålla tvättmöjligheter för en hyresrätt. Detta är en bostadsstandard som hyresrätter måste ha enligt lag. Antingen genom att det finns en tvättstuga i fastigheten du bor i eller inom rimligt avstånd i en annan fastighet.(12 kap 18a § 7 st. Jordabalken, JB) Det är alltså inte acceptabelt att du ska behöva hyra en tvättmaskin i din hyresrätt. För att hyresvärden ska åtgärda detta och ordna tvättmöjligheter för dig så vänder du dig till hyresnämnden. Hyresnämnden förelägger sedan hyresvärden att åtgärda detta. (12 kap 18a § 1 st. JB) Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,