FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning30/06/2023

allmänt om lämplighetskriterier för jordbruksfastighet samt strandskydd

Hejsan. Jag och min fru äger en jordbruksfastighet utanför stadsplanerat område. En granne till oss (hanns fastighet är en gammal avstyckning från våran gård) vill köpa till lite mark från hanns tomtgräns och ner till vattnet (ca 2000 kvm). Lantmäteriet svarar att dom inte kan godkänna denna avstyckning med motivering. 1. Den tänkta avstyckningen är för liten för att klassas som jordbruksfastighet. 2. Om grannen vill slå ihop sin befintliga (privata) fastighet med den tänkta avstyckningen så skall han kunna använda hela sin fastighet privat, och det kan han inte pga strandskyddet! Som det ser ut idag så ligger redan halva grannens fastighet inom strandskyddsområdet, och hela hanns boningshus. Så med Lantmäteriets tankesätt så borde han inte få använda hela sin fastighet privat, (som han tydligen har rätt till)? Jag tycker Lantmäteriets bedömningar och bestämmelser tolkas väldigt godtyckligt av dom själva. Hoppas ni kan reda klarhet i detta. Kan vi stycka av?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


jag förstår din fråga som att du undrar om lantmäteriet gjort en korrekt bedömning genom att vägra er stycka av er tomt ned till vattnet från er grannes fastighet med i frågan angiven motivering.


För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad strandskyddet innebär samt hur jordbruksfastigheter förhåller sig till privatfastigheter.


Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet syftar till att skydda växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till hav, insjöar och vattendrag (7 kap. 1 § MB). Strandskyddet gäller som huvudregel 100 meter till och från vattenlinjen (7 kap. 2 § MB). Strandskyddet kan endast erkännas dispens om omständigheterna i 7 kap. 16 - 18 h §§ MB. Generellt kan sägas att dispens endast beviljas om fastigheten benägen inom strandskyddet krävs för jordbruk eller allmänyttiga ändamål såsom järnväg, försvarsanläggning etc. Med andra ord kommer strandskyddet sällan beviljas dispens för privata ändamål. Jag kan inte göra en uttömmande bedömning huruvida lantmäteriet nått rätt beslut i förhållande till strandskyddet. Däremot kan sägas som utgångspunkt att om fastigheten inte är tänkt att användas för något kritiskt ändamål som kräver tillgång till vattnet kan inte dispens beviljas.


Kriterier för en jordbruksfastighet

de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap. FBL gäller bl.a. att varje fastighet som nybildas eller ombildas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar blir varaktigt lämpad för sitt ändamål (3 kap. 1 § FBL). Vidare får fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet inte äga rum om åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen (3 kap. 6 § FBL). Det är alltså en helhetsbedömning i förhållande till den befintliga jordbrukdsfastigheten som görs vid planerade arrondering.


I MÖD 2020:16 ansågs 5 hektar för litet för att anses såsom en bärkraftig jordbrukdsfastighet.


Slutsats

Utifrån omständigheterna du tar upp i frågan verkar det som att lantmäteriet gjort en korrekt bedömning i detta ärendet då framförallt avstyckningen avser mindre än 5 hektar. Vad gäller strandskyddet kan jag inte avgöra utifrån det du tar upp i frågan huruvida undantagen från strandskyddet aktualiseras, däremot är det osannolikt då strandskyddet är mycket starkt och kräver trängade skäl för att avvikas från. Med anledning av att avstyckningen inte kan klassas som jordbruksfastighet kommer marken således bli av privat karaktär. Med anledning av strandskyddet starka ställning så kommer en sådan avstyckning troligtvis strida mot 3 kap. 1 och 2 §§ FBL samt inte kvalificera sig för dispensreglerna i Miljöbalken.


Om du har frågor på innehållet ovan är du välkommen att vända dig till mig på andre.blomquist@lawline.se


Hoppas du fick svar på din fråga,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”