Klyvning av tomt

2018-04-29 i Klyvning
FRÅGA | Vi vill köpa en tomt ihop med min bror och bygga ett parhus på. Kan man begära klyvning av tomten för att underlätta ägandet vid ev. försäljning av ena huset?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av hur frågan är formulerad utgår jag ifrån att ni ännu inte äger en tomt men planerar att köpa en. För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Bestämmelserna sätter upp allmänna krav för att klyvning ska vara möjligt. Det första är att fastigheterna som bildas efter klyvningen ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (se 1 § FBL). Klyvningen får inte heller ske i strid mot kommunens detaljplan enligt 2 § FBL. Därför bör ni kolla upp hur detaljplanen ser ut för tomten ni vill köpa. Det finns även särskilda villkor i 11 kap. FBL som måste vara uppfyllda för att klyvning ska kunna ske. Det första av dessa är att fastigheten som ska klyvas är samägd. Då de berättar att "vi" vill köpa en tomt tillsammans med din bror kommer kravet om samägande vara uppfyllt. Ni bör även tänka på att klyvningen av tomten lämpligast bör ske innan ny tillför byggnader till den. Detta för att förhindra att de tilltänkta byggnaderna bidrar till att lotten man får ut efter klyvningen är mer värd än andelen i den ursprungliga fastigheten. Är den det kan det vara en sådan olägenhet att betala ersättning för mervärdet som lagen pratar om i 11 kap. 3 § 3 st. Som föranleder att klyvningen inte kan genomföras. Ni bör även tänka på att bygglov krävs för att bygga de tilltänkta husen på tomten ni bör köpa. Om hur bygglovsansökan ska gå till och förutsättningarna för att få ett sådant finns bestämmelser i 9 kap. Plan och bygglagen, (se särskilt 20-21 §§ och 30 §). Bästa hälsningar,

Kan granne tvinga annan granne att sälja en del av dennes mark?

2018-02-25 i Klyvning
FRÅGA |Hej!Vår fråga till Er är, kan vår granne tvinga oss att sälja av en bit tomt till honom, p.g.a. att han ska bygga hyreshus och bostadsrätter och då säger han att lantmäteriet kan gå in och tvinga oss till detta, dessutom så har han erbjudit en strunt summa för marken och vi har fina rabatter och hund hus på den här biten plus att vi har själv planer för byggnader. Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du äger marken, kan ingen tvinga dig att sälja marken.I enlighet med svensk grundlag, kan ingen tvingas att sälja sin mark eller annan egendom (2 kap. 15 § regeringsformen, här). I undantagsfall kan endast staten tvinga någon person att sälja sin mark eller egendom (expropriation). Expropriation får endast ske för att tillgodose allmänt behov av elektrisk kraft eller annan drivkraft, vatten, värme eller likartad nyttighet (2 kap. 3 § expropriationslagen). Vid expropriation ska ägaren erhålla full ersättning.Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) är att jämställa med svensk grundlag. Enligt första artikeln i tilläggsprotokollet i EKMR gäller att var och en ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får medelst tvång skiljas från sin egendom förutom i fall av expropriation.Detta är en grundlagsenlig rätt varje individ har till sin egendom. I ditt fall är det en granne och inte staten som vill att du säljer en del av din mark. Din granne har ingen rätt eller möjlighet att kräva att du säljer en del av marken eftersom du innehar skydd och respekt för din egendom enligt svensk grundlag.Vidare kan anföras, att en kommun inte kan tvinga fastighetsägare att starta samfällighet, men kommunen kan ansöka om det hos Lantmäteriet som i sin tur kan bilda en samfällighet tvångsvis.För att en samfällighet ska bildas krävs att Lantmäteriet godkänner sådan fastighetsreglering, 5 kap. 1 § tredje punkten fastighetsbildningslagen (FBL). Av 5 kap. 3 § tredje stycket FBL följer att en kommun får "påkalla fastighetsreglering" för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse. Det innebär att kommunen kan ansöka om samfällighetsbildning för att t.ex. en fastighetsägares väg ska bli tillgänglig för grannarna i området.Detta är, vad jag förstår av frågan, inte aktuellt i förevarande fall.Din granne kan sålunda inte tvinga dig att sälja en del av din mark.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Fastighetsombildning vid gåva till syskon?

2018-01-17 i Klyvning
FRÅGA |Kan ett syskon ge bort delar av sin jordbruksfastighet till ett annat syskon utan att fastighetsbildningslagen hindrar detta?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Fast egendom är indelad i fastigheter (Jordabalk 1:1), för att kunna ge bort fast mark måste det vara fråga om en hel fastighet, då du vill ge bort en del av din nuvarande fastighet måste fastigheten ombildas. Det sker genom förrättning som handläggs av lantmäteriet (Fastighetsbildningslag 2:2). Du kan alltså inte ge bort en del av din fastighet utan måste först företa en fastighetsbildning. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Krav på klyvning av fastighet och pris

2017-03-30 i Klyvning
FRÅGA |Hur stora kostnader kan det bli vid en klyvning av samägd fastighet och hur många hektar ska fastigheten vara för att man ska göra en klyvning?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Hur en klyvning sker Klyvning av en fastighet som innehas med samäganderätt regleras i Fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Klyvning sker på ansökan av delägare till fastigheten (11 kap. 1 § FBL). En sådan ansökan ska ske till Lantmäterimyndigheten, som bedömer om en klyvning av fastigheten är möjlig.Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål (3 kap. FBL) . Det måste även stå klart att ändamålet inte kan tillgodoses på annan sätt än genom fastighetsbildning.Svar på dina frågorDet finns inga utpekade gränser för hur stor en fastighet måste vara för att en klyvning ska vara möjlig. Det som lantmäteriet kräver är helt enkelt att varje ny fastighet som bildas är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. Om ändamålet till exempel är villatomter krävs tillgång till väg, vatten och avlopp och en areal lämpad att bo på. Om fastigheterna är skogsfastigheter ställs lägre krav på vatten och avlopp men desto större areal krävs för att de ska vara lämpade för sina ändamål. Gällande priset för en klyvning så beror det på fall till fall. Lantmäteriet ger ett exempel där en bostadsfastighet på 2,3 hektar klyvs och blir två nya fastigheter. Samägarna är överens om klyvningen. Väg och bostadshus, med vatten och avlopp, finns på varje fastighet som därmed redan är ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”. En sådan klyvning ges en uppskattad kostnad på 47 000 kr. Detta får dock ses som ett relativt enkelt fall hos Lantmäteriet vilket bör innebära att detta bör ses som en ungefärlig lägsta kostnad vid en klyvning. Priset kommer delas mellan delägarna efter vad som anses skäligt. Då jag inte vet omständigheterna kring just din fastighet rekommenderar jag att du kontaktar Lantmäteriet för ytterligare handläggning. Detta kan du göra här. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen

Hur klyvning av samägd fastighet sker samt ansökan om bygglov.

2018-03-12 i Klyvning
FRÅGA |Jag samäger en tomt med mina 2 syskon. Tomten är utanför planerat område. Kan vi dela upp tomten i 3 delar och därefter var och en söka byggnadslov när det passar var och en?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har både möjlighet att klyva din del av fastigheten från dina syskons och ansöka om bygglov. Dessa två frågor regleras i fastighetbildningslagen (FBL) och plan och bygglagen (PBL).Hur en klyvning går till.Klyvning sker då en samägd fastighet delas upp och nya fastigheter bildas. För att fastighetsbildning ska kunna ske måste ett antal allmänna villkor vara uppfyllda. För det första ska fastigheterna vara varaktigt lämpade för sina ändamål efter fastighetsbildningen. Fastighetsbildningen får inte heller ske i strid med kommunens detaljplan över markanvändningen. Det torde dock inte vara ett problem i ert fall eftersom du sa att området inte är planerat (3 Kap 1-2 § FBL).Vidare måste även några särskilda villkor vara uppfyllda för klyvning; det måste bl.a. vara fråga om en samägd fastighet (11 Kap 1 § FBL). Detta villkor är uppfyllt i ditt fall.Hur du ansöker om bygglov.Eftersom det inte finns en detaljplan för din fastighet är det bara att skicka in en skriftlig ansökan till byggnadsnämnden om bygglov (9 Kap 21 § PBL). Byggnadsnämnden prövar sedan ansökan (9 Kap 20 § PBL).Du kan alltså ansöka om bygglov när du vill under förutsättning att det inte gjorts en ny detaljplan.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan en delägare i en skogsfastighet ansöka om klyvning utan de övriga samägarnas medgivande?

2018-01-29 i Klyvning
FRÅGA |är delägare i 25% tillsammans med mina syskon av en större skogsfastighet. kan jag utan mina syskons medgivande begära klyvning gentemot de andra 75 % en?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fastighet som innehas med samäganderätt får enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL) på ansökan av en delägaren genom klyvning uppdelas i lotter (11 kap. 1 § FBL). Det räcker således med att en samägare ansöker om åtgärden och övriga samägaren medgivande behövs inte. I fråga om ansökningen gäller bestämmelserna i 4 kap. 8–10 §§ FBL.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Klyvning av samägd fastighet

2017-04-01 i Klyvning
FRÅGA |Hej,Min mor och hennes svägerska äger en fastighet tillsammans - Samägd fastighet. Det finns inte någonstans avtalat eller definierat något som helst om vem som äger vilken del etc.Svägerskan har ansökt om klyvning av fastigheten.Kan man göra så, när det inte finns beskrivet något enligt ovan? På vilka grunder kan man klyva en fastighet som är samägd?Tack på förhand för er snabba hjälp.Vänligen Cathrine
Karl Montelius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med kan jag konstatera att det inte är möjligt att avtala om att två som samäger en fastighet ska äga en viss bestämd del av fastigheten. Samägare till en fastighet äger alltid en ideell andel i hela fastigheten. Ett sådant avtal kallas sämjedelning och är förbjudet enligt jordabalken 1 kap. 1 §. Ändringar av fastighetsindelningen måste alltid ske genom Lantmäterimyndigheten.För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Det är ganska allmänt hållna bestämmelser, och de som främst är av betydelse är att fastigheterna efter en klyvning ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (1 §) och att klyvningen inte får ske i strid mot kommunens detaljplan över markanvändningen (2 §). I övrigt får klyvningsåtgärden inte motverka lämplig användning av marken och om vägar behöver läggas om kan det också hindra.Särskilda villkor för klyvning finns i 11 kap. FBL. Det första villkoret är att det måste vara fråga om en samägd fastighet för att den ska kunna klyvas. Det största hindret som jag kan se är om det finns byggnader som kommer hamna på någon av de nya fastigheterna efter klyvningen (FBL 11 kap. 3 § 3 stycket). Det som menas med regeln är att om en av ägarna får byggnaden på sin lott vid klyvningen kan denne behöva ersätta den andra ägaren om lotten är värd mer än andelen i den ursprungliga fastigheten. Det kan vara en stor ekonomisk olägenhet att behöva betala sådan ersättning, och då kan inte klyvningen genomföras.Sammanfattningsvis är det inte ett hinder mot att ansöka om klyvning att fastigheten inte är uppdelad i avtalet. Det är upp till Lantmäterimyndigheten att avgöra om klyvningen är lämplig.Vänliga hälsningar,

Hur går en klyvning av fastighet till?

2017-03-27 i Klyvning
FRÅGA |Jag äger idag en tredjedel av en gård, min far äger två tredjedelar, hur går en klyvning till ?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Klyvning av en fastighet regleras i fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Genom en klyvning delas en samägd fastighet upp så att varje delägare, det vill säga du och din far, får en ny, egen fastighet motsvarande er andel. Ni får således varsin areal av fastigheten istället för att fortsätta äga en ideell andel. En förutsättning är alltså att ni innehar den med samäganderätt. Om du eller din far ansöker om klyvning ska ärendet bedömas av Lantmäterimyndigheten. En förrättningslantmätare kommer att utreda huruvida en klyvning av fastigheten i ert fall är lämplig att genomföra eller inte. Tiden för förfarandet beror på den enskilda fastigheten. Ibland kan de allmänna lämplighets- och planvillkoren utgöra ett hinder mot klyvning, (3 kap. FBL). Det krävs nämligen att berörda fastigheter blir lämpade för sitt ändamål och däribland tillgång till väg, vatten och avlopp. Till exempel så är det ofta inte möjligt att klyva en vanlig villatomt som ägs med samäganderätt, eftersom de nybildade fastigheterna då skulle vara för små för att anses ändamålsenliga. Ett annat exempel är att en jordbruksfastighet kräver en utformning som gör den lämplig att användas till just jordbruk. Ansökan om klyvning kan du eller din far göra genom Lantmäteriets hemsida här. Samtycke av den andre delägaren krävs inte för att få genomföra en klyvning. Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga. Hör av dig vid ytterligare funderingar!