FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning11/06/2021

Klyvning av fastighet - samtycke av samtliga delägare?

Jag är delägare i en Fastighet (Typ 120 Lantbruksenhet, bebyggd)

Jag äger 3/9 av denna samt en avstyckning (typ 220 Småhusenhet, bebyggd), det finns ytterligare en delägare med motsvarande förhållande. Samt 3 syskon som äger 1/9 var med en avstyckning motsvarande min.

Det finns flera servitut och jag har ett nyttjanderättsavtal.

Kan jag begära klyvning och alla delägare får dela på kostnaden, även om någon eller alla övriga delägare är emot de?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör samägd egendom och klyvning kommer lagen om samäganderätt (SamägL) och fastighetsbildningslagen (FBL) att tillämpas.

Samägd egendom och klyvning

Huvudregeln är att åtgärder som rör samägd egendom endast får företas om samtliga delägare samtycker (2 § SamägL). Det finns dock ett undantag från detta vad gäller just klyvning av fastigheter. Klyvning får ske på ansökan av en delägare av den samägda fastigheten (11 kap. 1 § FBL). Med andra ord kan du begära klyvning även om en eller flera av de andra delägarna motsätter sig det. Klyvning innebär att din andel bryts ut ur fastigheten och bildar en ny och självständig fastighet. För att klyvning ska få genomföras måste de allmänna villkoren i 3 kap. FBL vara uppfyllda.

Kostnader

Hur stora kostnaderna för klyvningen blir beror på hur omfattande det specifika ärendet är för Lantmäteriet. Med andra ord beror det på hur mycket arbete Lantmäteriet behöver lägga på ärendet. Kostnaderna fördelas därefter mellan delägarna efter vad som är skäligt (2 kap. 6 § första stycket FBL). Vad som är skäligt beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt brukar man tala om att det ska motsvara den nytta som respektive delägare erhåller genom klyvningen. Parterna ges möjlighet att träffa en överenskommelse, men om det inte är möjligt så är det upp till Lantmäteriet att göra en sådan skälighetsbedömning, Om ansökan avvisas eller om förrättningen inställs så ska sökanden själv betala de uppkomna kostnaderna (2 kap. 6 § andra stycket FBL).

Sammanfattning

Du kan begära klyvning även om inte alla delägare samtycker och kostnaden för klyvningen kommer då att fördelas mellan samtliga delägare efter vad som är skäligt. Om ansökan däremot avvisas eller om förrättningen inställs så är det du som sökande som får betala de kostnader som har uppkommit.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig på söndag (13/6) klockan 14.30. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000