FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning31/01/2020

Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?

Ang felaktig förrättning; begära rättelse?

I oktober 2018 slutfördes en klyvning av fastigheten T (8721 kvm) i Båstads kommun. Marken har varit i släktens ägo sedan 1942 och nu skulle fastigheten delas mellan två syskonskaror.

Ägarna beslöt att klyva fastigheten i två likvärdiga delar med avsikt att de båda syskongrupperna skulle få var sin halva. Under processens gång valde några att bli utköpta, andra att byta bort mark mot utökat annat ägande. Till slut fanns två personer (kusiner), en från vardera syskongrupp, med intresse för att överta var sin klyvningslott: G.B. och L.M.N. (undertecknad).

Vid den klyvning och fastighetsbildning som Lantmäteriet genomförde nämndes VA-frågan i beslutet att "Klyvningslotterna får tillgång till kommunalt vatten och avlopp." Detta är inte korrekt. Det är endast den ena fastigheten (G.B:s) som får tillgång till vatten och avlopp. Den andra fastigheten (min) blir tvungen att anlägga en ny servis till en kostnad av ca 180.000 kr. Jag anser därmed att Lantmäteriets förrättning är felaktig. Förhållandet uppmärksammades först efter att överklagandetiden för lantmäteriförrättningen hade gått ut och vid kontakten med kommunens VA-bolag.

Tyvärr motsätter sig G.B. nu att dela kostnaderna för en VA-servis också till min klyvningslott (halva anläggningsavgiften) så att lotternas värde kan anses lika.

Kan jag räkna med rättelse på något sätt eller måste jag stå mitt kast?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna jag kommer att utgå från i mitt svar finns att hitta i fastighetsbildningslagen (FBL), lag om mark- och miljödomstolar, lag om domstolsärenden (ärendelagen) och rättegångsbalken (RB). Observera att jag anonymiserat namn på personer och fastigheter för att undvika att sprida personuppgifter i och med att frågan publiceras offentligt.

Överklaga beslut

Det primära sättet att få ändrat ett myndighetsbeslut som en inte är nöjd med är genom att överklaga beslutet. Lantmäteriets beslut om fastighetsklyvning överklagas till Mark- och miljödomstolen, FBL 15 kap 1 §. Överklagande ska göras inom fyra veckor från dess att beslutet togs, FBL 15 kap 6 §. I och med att tidsfristen för överklagande har passerat finns det i princip två alternativa vägar du kan gå:

- återställande av försutten tid
- resning

Återställande av försutten tid

Det här rättsmedlet kan användas för att överklaga trots att tidsfristen gått ut. Om ansökan beviljas innebär det att "klockan vrids tillbaka". För att ansökan om återställande av försutten tid ska beviljas krävs det att du hade laga förfall, RB 58 kap 11 §. Laga förfall kan exempelvis vara att du var sjuk eller att något annat plötsligt inträffade vilket avhöll dig från att överklaga i tid. Utifrån frågans omständigheter verkar det inte som att någon sådan omständighet förelåg. En ansökan om återställande av försutten tid är därför ingen alternativ väg för att få beslutet ändrat.

Resning

Resning innebär att ett beslut kan ändras trots att tidsfristen för överklagande egentligen har passerat. En resningsansökan beviljas om:

1. beslutstagaren, när hen tog beslutet, gjorde sig skyldig till ett brott som hade inverkan på beslutets utgång,
2. någon skriftlig handling som åberopats som bevis var falsk eller ett vittne ljög vilket hade inverkan på beslutets utgång,
3. en ny omständighet, som tidigare inte åberopats, kommer upp och denna omständighets förebringande sannolikt skulle ändra beslutets utgång eller
4. rättstillämpningen som låg till grund för beslutet uppenbarligen strider mot lag, RB 58 kap 1 §.

Utöver dessa grunder finns det en särskild grund som innebär att resning även kan beviljas om synnerliga skäl för resning föreligger, ärendelagen 42 §.

Den grund som jag anser vara mest aktuell i ditt fall är den tredje punkten, det vill säga att en ny omständighet har uppkommit. Det är inte omöjligt att en resningsansökan skulle beviljas, jag vill dock understryka att resningsansökningar avslås i hög utsträckning.

Ansökan om resning ska göras senast ett år från det att du fick reda på att inte finns tillgång till VA på din fastighet, RB 58 kap 4 §. Ansökan ska skickas till Mark- och miljööverdomstolen, lag om mark- och miljödomstolar 6 kap 1 §. Kontaktuppgifter till domstolen hittar du här.

Jag vill också uppmärksamma dig på att en avslagen resningsansökan kan innebära att du får betala eventuella utgifter som din kusin har fått lägga ut på grund av resningsärendet, RB 58 kap 8 §.

Sammanfattning

Huvudregeln är att ett beslut inte kan ändras efter det att överklagandefristen passerat. Det finns dock vissa möjligheter för resning av beslut, bland annat då en ny omständighet som sannolikt skulle förändra beslutets utgång, har uppkommit. Många resningsansökningar görs varje år, men väldigt få får bifall. Trots detta tycker jag att det kan vara värt att försöka då detta verkar vara något som är viktigt för dig. Det är inte omöjligt att den nya omständighet som uppkommit faktiskt skulle innebära en gångbar resningsgrund.

Om du behöver hjälp med att upprätta resningsansökan eller något annat är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”