Meningsskiljaktighet om samägd fastighet

2019-03-15 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag har ärvt en sommarstuga tillsammans med min bror. Jag vill sälja men det vill inte han. Snarare vill han köpa ut mig men då säkert inte till högsta marknadspris.Om vi inte kommer överens undrar jag vad jag göra rent legalt för att komma vidare?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras huvudsakligen av samäganderättslagen, och i någon mån av fastighetsbildningslagen (FBL).Som huvudregel gäller att varje åtgärd som vidtas med fastigheten kräver att ni är överens (2 § samäganderättslagen). När samägare inte är överens kan de dock i vissa fall vända sig till tingsrätten. Du kan bland annat vända dig till rätten, och ansöka om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Rätten ålägger då en god man att ombesörja auktionen (8 § samäganderättslagen). Genom denna lösning kan det möjligen vara lättare för dig att erhålla ett marknadspris.Ett annat alternativ för samägare som inte kommer överens är att ansöka om att rätten ska förordna en god man att förvalta fastigheten under viss tid. Den goda mannen ska då inom ramarna för förordnandet agera för er delägares bästa. Delägarna kan givetvis under förordnandet komma överens om att återta förvaltningen, och genom anmälan till tingsrätten se till att den goda mannens förordnande upphör (3–5 § samäganderättslagen).Möjligen kan klyvning av fastigheten vara aktuellt. Då delas fastigheten upp i mindre fastigheter, varav delägarna tar varsin. Hur lämpligt det är beror dock i viss mån på hur fastigheten ser ut. Det lär säkert därtill vara mer i ditt intresse att sälja fastigheten än att klyva den. Det är inte heller säkert att din bror vill att fastigheten klyvs (11 kap 1 § FBL. Se även 7 § samäganderättslagen).Det är ofta lättare för alla parter att lösa en meningsskiljaktighet i sämja. Om så inte visar sig möjligt i ert fall har jag förhoppningsvis nu kunnat ge dig en bra bild av vilka åtgärder du i det fallet kan vidta.Vänligen,

Vad gäller för en utländsk medborgare som vill köpa fastigheter i Sverige?

2019-02-26 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag undrar för en bekants räkning som bor i Peru och planerar att flytta till Sverige. Han jobba idag med real estate investment, köper lägenheter, renoverar upp dessa o säljer dessa när de är klara.Om han vill göra nåt liknande i Sverige vilka lagar och regler bör han ha koll på då?MvhTomas
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det finns väldigt många lagar och regler som kan tänkas vara tillämplig till din fråga. Jag kan självklart inte ge något specifikt svar då den givna informationen inte är så detaljerad. I princip gäller samma lagar och regler för din vän som för vilken svensk som helst, eftersom man inte behöver vara skriven i Sverige för att få köpa bostäder här. Bra lagrum att känna till vid köp av fastigheter är Jordabalken (1970:994). Om din vän ska investera i bostadsrätter är Bostadsrättslagen (1991:614) bra att känna till. I alla föreningar så måste man som ny medlem bli godtagen av styrelsen. Det är inte ovanligt att ett förening frågar om syftet med köpet. Detta för att vissa föreningar föredrar att ha permanent bosatta medlemmar, men det är upp bostadsrättsföreningen att avgöra tillträde eller ej. Eftersom din vän kommer vara verksam i Sverige så kommer de svenska skattemyndigheterna att ha ett anspråk till hans inkomster. Därför är reglerna i Inkomstskattelagen (1999:1229) bra att känna till.Jag är ledsen att jag inte kan ge ett mer specifikt svar men du får gärna höra av dig igen om du har en mer specifik fråga du vill ha svar på.Vänligen,

Gäller andra regler vid försäljning av hus till en näringsidkare?

2018-12-30 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vid försäljning av hus till en näringsidkare gäller då andra regler.Tacksam för svar.Margit
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglerna för försäljning av fastigheter finner du i jordabalken (1970:994). Det är samma regler för privatpersoner som för näringsidkare när det kommer till försäljning av fastigheter. Det som kan skilja sig åt är undersökningsplikten. En näringsidkare, t.ex. ett fastighetsbolag bör undersöka huset mer noga för att fullfölja sin undersökningsplikt eftersom de anses besitta större kunskap i fråga om fastigheter och dess skick.Jag hoppas du fått svar på din fråga.vänligen,

Uppsägningstid för hyresavtal på obestämd tid

2018-12-05 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag har ingått ett hyresavtal den 1 september 2018, där han står på kontraktet. Avtalet är ett tillsvidarekontrakt i första hand. Vi har nu fått en ny lägenhet med tillträde 1 januari som vi sökt av anledning att gå ned i hyra då vi båda ska börja studera. Min fråga är nu: vad gäller för uppsägningstid? Vi vill helst undvika att stå med dubbla hyror i två månader, men det verkar som att detta blir oundvikligt då vi har ett tillsvidarekontrakt med 3 månaders uppsägningstid. Min sambo sade officiellt upp lägenheten via en uppsägningsblankett den 29 november 2018, alltså innan vi hade bott i lägenheten i tre hela månader. Jag har hittat information om att vissa bestämmelser kan gälla om hyrestiden varit kortare än 3 månader vilket den i vårat fall varit, och att man då kan ha kortare uppsägningstid. I vårt kontrakt står det 3 månader, men om det enligt hyreslagen förefaller att vi bör ha kortare uppsägningstid är det väl det som gäller då ett kontrakt som avviker från hyreslagen blir till hyresgästens fördel? Uppsägningen skedde via mail med uppsägningsblankett och de har bekräftat att uppsägningen har mottagits och behandlas.
Veronica Borg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ni har rätt till kortare uppsägningstid än tre månader. Som du korrekt anger är hyreslagen (också kallad 12 kap. jordabalken) tillämplig i er situation. Vissa bestämmelser i jordabalken är tvingande till hyresgästens fördel, om inte annat anges i den relevanta paragrafen (12 kap. 1 § 5 st jordabalken). Detta innebär att, som du anger, vissa av hyreslagens bestämmelser inte kan avtalas bort. Vilka dessa bestämmelser är framgår av varje enskild bestämmelse. Om det står något som liknar 'om inte annat har avtalats' så kan hyresgästen och hyresvärden avtala om annat än vad den bestämmelsen anger. Eftersom ni har lägenheten tillsvidare räknas det som ett hyresavtal på obestämd tid. Hyresavtal på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra (12 kap. 3 § jordabalken). Detta har ni gjort. Uppsägningstiden för hyresavtal på obestämd tid är tre månader (12 kap. 4 § jordabalken). Av bestämmelsen framgår att annan uppsägningstid kan avtalas, men eftersom ni har avtalat om samma uppsägningstid som lagen säger är det inte relevant i er situation. När det gäller hyresavtal på bestämd tid har hyreslagen olika uppsägningstider beroende på hur länge man har hyrt bostaden, det är möjligt att det är dessa bestämmelser du har hittat. Men eftersom ni har ett hyresavtal på obestämd tid är de tyvärr inte tillämpliga i ert fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig, annars får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster!Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Kan en hyresvärd hålla visning av en hus utan att hyresgästen vill det?

2019-03-02 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Tjena! Det är som så att min hyresvärd ska sälja sitt hus vi hyr. Hyresvärden vill ordna visningar i huset jag hyr utan min tillåtelse är detta tillåtet? hur ser lagen ut på detta? Får hyresvärden göra så fast jag inte vill ha några visningar medans jag håller på att flytta själv? Jag känner mig överkörd och stressad av detta
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller hyresgästs skyldighet att visa ett hus. Hyresgästers skyldigheter regleras främst i 12 kap. jordabalken (JB). Mitt svar kommer således utgå från det lagrummet. Upplysningsvis benämns hus som hyrs ut i sin helhet eller delvis för lägenhet i 12 kap. JB.En hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid när den är ledig till uthyrning. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att låta hyresvärden visa lägenheten för en potentiell ny hyresgäst. Däremot är hyresgästen inte skyldig att själv visa lägenheten (12 kap. 26 § JB).Du uppger dock i din fråga att huset nu ska säljas. Då har hyresgästen inte en skyldighet att låta visa lägenheten. Utan då får hyresvärden försöka komma överens med hyresgästen om tillträde för visning.Sammanfattningsvis kan hyresvärden inte visa huset utan din tillåtelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

min syster och jag äger en sommarstuga ,nu vill vi överlåta den till våra barn vi har två barn var. Hur går vi till väga?

2019-02-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |min syster och jag äger en sommarstuga ,nu vill vi överlåta den till våra barn vi har två barn var.Hur går vi till väga.
Christoffer Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!När man vill överlåta en fastighet (jag antar att ni äger hela fastigheten) kan man göra på lite olika sätt. Dels kan ni ge bort delar i fastigheten i gåva, dels kan ni sälja andelar i densamma. Det viktigaste vid överlåtelse av fast egendom är att formkraven efterföljs. Dessa hittar vi i 4 kap 1 § jordabalken (JB) och där framgår att köpehandlingen (kontraktet) måste undertecknas av alla parter; dvs säljarna och köparna. Vidare framgår att en överlåtelseförklaring måste finnas - denna innebär att det i handlingen framgår att ifrågavarande fastighet överlåts till köparna. Dessutom måste köpeskillingen framgå om det är fråga om ett köp. Samma krav gäller när det är fråga om gåva, 4 kap 29 § JB.Att handlingen bevittnas är inte ett krav för att en giltig överlåtelse ska föreligga, men är av betydelse för att köparna ska erhålla lagfart.Av frågan framgår inte om barnen ska äga fastigheten tillsammans eller om fastigheten ska delas på något sätt. Men att ge/sälja del i fastighet, utan villkor att den ska delas, är möjligt och då innehar förvärvarna fastigheten med samäganderätt, 4 kap 8 § JB.För att få hjälp att upprätta ett gåvobrev, eller ett köpekontrakt kan ni ta kontakt med en mäklarbyrå eller en verksam jurist.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Hur får jag tillträdde till stugan jag har köpt när säljaren inte går att nå?

2018-12-21 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej, jag har köpt en sommarstuga men säljarna lämnar inte ifrån sig nycklarna. I köpehandlingarna står det klart och tydligt att de ska lämna nycklarna direkt vid köpet och att de sedan har en månad på sig att ta bort personliga saker, vilket jag förmodar att de har gjort. Nu har den tiden passerats med råge och jag har ej fått några nycklar, dvs tillträde till fastigheten. Får jag tex borra upp/byta låsen för att komma in. Säljarna går inte att nå. Vad råder ni mig att göra?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du köpt den mark som sommarstugan står på, vad som i lag kallas fast egendom, och att det inte finns några oklarheter kring köpet utan endast kring tillträdet.Vart du kan vända dig för att få hjälp Om du har svårt att komma i kontakt med säljaren och inte vet om denne har flyttat från fastigheten än kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om vanlig handräckning. Förfarandet regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).I 3 § LBH anges att en ansökan om vanlig handräckning får avse åläggande för en tidigare ägare att flytta från fast egendom. Blankett för ansökan finns på Kronofogdemyndighetens hemsida (viktigt att du fyller i den enligt anvisningarna), det kostar 300 kronor att ansöka och denna kostnad kan du begära ersättning för i din ansökan. Vad som händer när du ansökt om handräckning Kronofogdemyndigheten prövar inte ärendet själv utan delger säljaren om ditt krav (29 § LBH) varpå denne får viss tid (oftast max 2 veckor) att antingen kan medge, bestrida eller inte ge något svar alls på kravet (25-26 § LBH). Om kravet bestrids får du som ansökt om handräckningen välja om du vill ta ärendet vidare för prövning i tingsrätten (33 § LBH). I de andra fallen meddelar Kronofogdemyndigheten utslag (beslut) som säger att säljaren är skyldig att göra det du begärt, alltså ge dig tillträde till sommarstugan (42 § LBH). Efter det kan Kronofogden också, om det skulle behövas och mot en kostnad om 600 kronor, även verkställa (genomföra) utslaget (i enlighet med reglerna i utsökningsbalken) för att säkerställa att du får tillträdet som du har rätt till. Denna kostnad kommer i första hand att krävas av säljaren men fakturan kan komma att skickas till dig om Kronofogdemyndigheten inte kan få betalt av säljaren.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänligen,

Måste köparen underteckna köpebrevet?

2018-12-05 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Köpebrevet utgör ju ett kvitto på erlagd köpeskilling. Därför ska naturligtvis säljaren underteckna handlingen och underskriften ska bevittnas av två personer. Detta för att köparen ska få lagfart.Köpebrevet ska ju också innehålla köparens namn, men ska verkligen köparen också underteckna köpebrevet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För fastighetsköp finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att köpehandlingen ska vara giltig. Det är inte ovanligt att man använder sig av dubbla köpehandlingar, dels ett köpeavtal och dels ett köpebrev; båda är dock att räkna som köpehandlingar.Formkrav för fastighetsköpDe formkrav som finns för fastighetsköp är att köpehandlingen ska vara skriftlig, innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt den ska vara undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). Om man vill ha villkor som stadgar att köpet är beroende av villkor måste även de villkoren tas med i såväl köpeavtal som köpebrev. Sådana villkor kallas svävarvillkor (4 kap. 3 § JB). Precis som du själv anger finns det i formkravet inget krav om bevittning, däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om bevittning saknas (20 kap. 7 § p1 JB). Därför är min rekommendation att bevittning sker redan när köpehandlingarna skrivs.Som svar på din fråga krävs det för giltighet att köpebrevet undertecknas även av köparen. Såväl köpeavtal som köpebrev är att se som en köpehandling och formkravet är detsamma för båda handlingarna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,