Vad är en inteckning i fastighet?

2021-06-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Vi skall köpa en fastighet där det står i nuvarande lagfart att det finns inteckningar på 500 000kr tagna av ägare innan nuvarande ägare, år 1986. Vad betyder detta? MVH Ingalill
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inteckningar i fastighet regleras i 22 kap Jordabalken. En inteckning är något som görs i en fastighet om ägaren vill använda fastigheten som säkerhet när de till exempel ska ta lån. Med en sådan inteckning kan ett pantbrev utfärdas. Inteckningar som görs i fastigheten följer sedan med fastigheten när den säljs vidare. Att det nu redan finns en inteckningar i fastigheten innebär att du kan använda pantbrev för de inteckningarna på 500.000 kr som säkerhet för lån. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?

2021-01-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej,Om jag köper och direkt betalar av ett hus som har pantbrev, utan att ta några nya lån själv, dvs jag betalar kontant för huset. Vad händer då med pantbrevet?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har köpt ett hus och betalat av pantbrevet, utan att ta några nya lån själv, och undrar vad som då händer med pantbrevet.En vanlig uppfattning är att när man har betalt av ett lån på en fastighet som är pantsatt med ett pantbrev (ett fysiskt eller ett elektroniskt) är att pantbrevet inte längre löper någon funktion. Detta är felaktigt. Pantbrevet är en säkerhet för utlåning av pengar för borgenären (långivaren). Om gäldenären (låntagaren) inte betalar tillbaka sitt lån har borgenären rätt till att vända sig till Kronofogden för att få ut pengarna till sin fordran på gäldenären. Därför är det viktigt att du, nu när du har betalat av skulden, får tillbaka pantbrevet från borgenären om det är i fysisk form eller att datapantbrevet avregistreras. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Pantsättning av bostadsrätt

2020-11-16 i Fastighetspant
FRÅGA |Vad innebär en pantsättning i bostadsrätt? Hur får man bevis på pantsättningen?Vilka formalia krävs?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för dina frågor!Jag delar in frågorna här nedan och svarar på de separat för att på bästa sätt klargöra läget kring dina funderingar. Vad innebär en pantsättning av bostadsrätt?Den juridiska definitionen av panträtt och dess innebörd framgår 6 kapitlet § 3 Jordabalken. Paragrafen är vid första anblick svårtolkat, men dess innebörd ger sammantaget uttrycket att panträtten representerar en rätt till betalning ur en fastighet. Denna rätt till betalning är en borgenärs (oftast en bank) rätt att få sin fodra tillgodoräknat för en beviljat lån till gäldenären (i vår situation en bostadsrättshavare). Panträtt har de långivare som bostadsrätten blir pantsatt till. I praktiken innebär en pantsättning att man använder sig av bostaden som säkerhet för en fordran när du tar lån från exempelvis en bank. När du får en lån beviljat kan du använda dig av din bostadsrätt som pant för lånet. Denna pantsättning sker alltså mellan en bostadsrättshavare och banken och innebär att banken har rätt att sälja bostaden om man inte sköter utbetalningarna för det lånet man har tagit. Alltså, om man inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen kan panthavaren begära utmätning i enlighet med Utsökningsbalken och bostadsrätten säljs på exekutiv auktion. Borgenärerna täcker då de obetalda skulderna utifrån köpeskillingen från auktionen. Hur får man bevis på pantsättningen?Vid bolån är bostaden det som pantsätts. Av förklarliga skäl går det inte att lämna in din bostad rent fysiskt som pant. I stället lämnar man in ett pantbrev. Det är just pantbrevet som utgör bevis på att du har gjort en inteckning i den ägda bostadsrätten. För att kontrollera om en bostadsrätt är pantsatt kan man begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Vilka formalia krävs?Pantsättningen blir juridiskt bindande för långivaren först sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen (detta kallas för denuntiation). När föreningen får en sådan underrättelse ska föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen. Huvudregeln blir därmed att pantsättningen ska vara skriftligt. Hoppas detta svar gav lite klarhet kring dina funderingar! Har du fler frågor eller är i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan man pantsätta ett hyresavtal?

2020-10-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej!Kan man pantsätta ett hyresavtal? Hur gör man detta i så fall? Vad blir värdet av panten för bankens räkning?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig utav jordabalken, denna kommer härefter att benämnas som "JB". Pantsättning av fastigheter kan endast göras av nyttjanderättsupplåtaren, dvs. fastighetsägaren (6 kap. 1-2 §§ JB). En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Detta eftersom denna saknar ett reellt marknadsvärde. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Pantsätta samägd egendom

2021-04-14 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej!Kan man låna på huset som två gifta äger tillsammans utan att den ene vet om det?Kan man låna på sin andel av huset?
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan låna på ett samägt hus utan den andra ägarens samtycke och om det ens går att låna på andel av ett hus. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i lag om samäganderätt (samäganderättslagen).Lån på andel av egendomVid samägd egendom har varje delägare rätt att disponera fritt över sin andel av egendomen, enligt 2 § samäganderättslagen. Med disponera menas: försäljning, pantsättning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas.Hur vet man om en fastighet är belånad?Varje belåning av fastigheter intecknas hos Lantmäteriet, ta kontakt med denna myndighet om du vill veta om en fastighet är belånad eller inte.Vad innebär detta för dig?Detta innebär att man kan "låna på andel av huset", alltså pantsätta andel av huset som säkerhet för ett lån, utan den andra delägarens samtycke. Förutsättningen för rätten att låna på samägd egendom utan den andra ägarens samtycke är just att man endast lånar på sin andel och inte mer än den. Skulle en make pantsätta ett hus utan den andra makens samtycke, kan denne endast pantsätta 50% (dvs. dennes andel).Vänliga hälsningar,

Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?

2020-12-14 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Banken har tappat bort fysiska pantbrev. Vad gör jag? Tack.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här typen av frågor regleras av lag (2011:900) om dödande av förkommen handling. Ett pantbrev som har kommit bort kan dödas, vilket innebär att själva handlingen förlorar sin giltighet (2 och 3 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling). Därefter kan ett nytt pantbrev utfärdas. På Lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att ansöka om dödande av pantbreven. Observera att det är den som har tappat bort pantbrevet som måste göra denna ansökan (3 § lag (2011:900) om dödande av förkommen handling).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad innebär pantbrev med lika rätt?

2020-11-01 i Fastighetspant
FRÅGA |Vad innebär pantbrev med lika rätt?
Erik Asp |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om fastighetsrätt och i synnerhet panträtt som regleras i jordabalken (JB). Ett pantbrev är ett bevis på att en ansökan om en inteckning i en fastighet beviljats av inskrivningsmyndigheten (22 kap. 5 a § JB). Tidpunkten för ansökan hos inskrivningsmyndigheten är avgörande då en inteckning ges företräde gentemot en annan om den sökts tidigare (17 kap. 6 § JB). Inteckningar som har sökts samma inskrivningsdag ger pantbreven lika rätt (17 kap. 6 § första stycket andra meningen JB). Företrädesrätten blir aktuell när en pantsatt fastighet t.ex. sålts vid exekutiv auktion och köpeskillingen ska fördelas mellan borgenärerna (6 kap. 3 § första stycket JB). Då fördelas köpeskillingen alltså ut till panthavarna i den ordning inteckningarna sökts och om det finns pantbrev med lika rätt har panthavarna till dessa, i förhållande till varandra, lika stor rätt till utdelning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs den andra sambons samtycke för att belåna den gemensamma fastigheten?

2020-10-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Om två sambor har halva lagfarten var till fastigheten som utgör deras bostad, kan då den ena sambon belåna fastigheten utan den andres vetskap/skriftliga godkännande?
Erik Asp |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om sambornas fastighet utgör samboegendom eller inte. Är fastigheten samboegendom blir sambolagen tillämplig. Är den inte samboegendom blir istället lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) tillämplig.SambolagenSambornas fastighet utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 och 9 §§ sambolagen (3 § sambolagen). I 4 § sambolagen framgår det att om en sambo fått egendomen, genom t.ex. gåva eller arv, med villkor om att den ska vara enskild egendom så utgör den inte samboegendom. Egendomen utgör heller inte samboegendom om samborna har avtalat om att den inte ska vara det (9 § sambolagen). Om fastigheten utgör samboegendom får inte den ena sambon inteckna fastigheten utan den andres samtycke (23 § sambolagen).SamäganderättslagenNär sambornas fastighet inte har förvärvats för gemensam användning och således inte utgör samboegendom blir istället samäganderättslagen tillämplig. Det skulle t.ex. kunna handla om att den ena sambon har fått köpa in sig i den andra sambons fastighet. I samäganderättslagen är huvudregeln att det krävs samtycke bland alla delägare "för förfogande" över egendomen i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Enligt "helhetsprincipen" inom fastighetsrätten är det inte möjligt att bara belåna sin andel i fastigheten (22 kap. 2 § tredje stycket jordabalken). Principen innebär att en fastighet endast kan intecknas och belånas i sin helhet. Därför kommer det att krävas samtycke från den andra sambon för att belåna fastigheten. Om åtgärden dock skulle anses brådskande och nödvändig för egendomens "bevarande" görs undantag från huvudregeln och då krävs inte samtycke (2 § sista meningen samäganderättslagen). Det ska tilläggas att samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att ett avtal om att annat ska gälla går före lagen.SlutsatsFör att svara på din fråga så krävs det alltså mest troligt, oavsett om fastigheten är samboegendom eller inte, samtycke från den andra sambon för att få belåna den (se 23 § sambolagen samt 2 § samäganderättslagen). Det är dock, som sagt, fullt möjligt för samborna att avtala om att det inte behövs samtycke för att belåna fastigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,