Hur fungerar förskott på arv för bröstarvingar?

2021-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad händer om en förälder ger en egendom till ett högt värde, till exempel en fastighet eller båt? Påverkar det ens framtida arv?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att alla gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid, utgör förskott på dennes arv. Detta i enlighet med 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Detta innebär att gåvornas värde ska avräknas från bröstarvingens arvslott när arvsfördelningen ska ske. Bakgrunden till denna bestämmelse är att arvlåtaren presumeras vilja behandla sina barn lika. Avräkningen av förskottet ska enligt 6 kap. 3 § ÄB, ske efter egendomens värde vid mottagandet, såvida inte omständigheterna talar för annat. Det finns undantag från huvudregeln om förskott på arv. I 6 kap. 1 § ÄB anges att det som en arvlåtare gett en bröstarvinge under livstiden inte ska avräknas som förskott på dennes arv om det föreskrivits vid gåvotillfället. Vidare anges i 6 kap. 2 § ÄB att kostnader som en förälder lagt ned för att fullgöra sin underhållsskyldighet, exempelvis kostnader för barnets utbildning, inte ska anses utgöra förskott på dennes arv. Inte heller sedvanliga gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor, ska avräknas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?

2021-06-01 i Arvsordning
FRÅGA |Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt den lagstadgade arvsordningen som återfinns i 2 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB), är bröstarvingar de närmaste arvingarna. Detta innebär att barn eller barnbarn ärver i första hand. Om det inte finns några bröstarvingar, går arvet enligt 2 kap. 2 § ÄB till den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna är avliden ska arvlåtarens syskon dela på den avlidne förälderns lott, vilket följer av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Halvsyskon har tillsammans med helsyskon rätt till del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder, vilket följer av 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?

2021-05-13 i Testamente
FRÅGA |Om en person som har rätt att ärva ett visst belopp dör samtidigt som den som har skrivit testamentet. Vad gäller då? Vem är det som kommer att få pengarna i ett sådant fall?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller testamenten så är huvudregeln att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket anges i 11 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637)(ÄB). I 11 kap 6 § ÄB regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad avses med bohag respektive lösöre?

2021-02-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag hade en moster som när hon dog hade skrivit mig i sitt testamente vad gällde b.la. smycken.Hon var sambo och nu har han avlidit. Står även i testamente att jag ska erhålla allt bohag och lösöre som finns i deras gemensamma bostad.. Vad ingår i det??Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppen bohag och lösöre utgör två kategorier inom begreppet lös egendom. Begreppet lös egendom innefattar allting som inte är fast egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) som jord (fastigheter). Bohag definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230) som möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för hemmet. När det gäller lösören eller lösa saker så finns det inte någon lagfäst definition av begreppet. Man brukar dock säga att lösöre är saker som man kan ha i sin besittning. Begreppet lösöre är ett vidare begrepp än bohag eftersom det rymmer allting som ingår i begreppet bohag och även annat. Möbler, husgeråd och liknande omfattas alltså av begreppet lösöre. Utöver detta ingår kläder, bilar, elektronik, böcker, smycken och andra fysiska saker i begreppet lösöre. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad avses med arvslott respektive laglott?

2021-06-03 i Laglott
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan laglott och arvslott och vad betyder det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till enligt lag. Laglotten utgör hälften av en bröstarvinges arvslott, vilket stadgas i 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilken inte får inskränkas genom ett testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap. 3 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?

2021-05-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Om det är så att min far är gift med någon annan än min mor och han går bort. Har jag rätt att ärva min del på en gång eller kommer min styvmor att ärva allting först och jag sedan efter henne??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make avlider har den efterlevande maken rätt att ärva denne enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Makarnas gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken avlider. Beträffande särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma, ser rättsläget dock annorlunda ut. Särkullbarn har enligt 3 kap 1§ ÄB rätt att få ut sitt arv direkt. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från att få ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken, vilket anges i 3 kap 9 § ÄB. Särkullbarnet kommer då att få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har kusiner arvsrätt enligt lag?

2021-05-04 i Arvsordning
FRÅGA |Stämmer det att kusiner inte har någon rätt att ärva enligt svensk lag? Gäller det även om ens kusin är den enda släktingen man har kvar vid liv? Tacksam för svar.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsrätten kan indelas i tre arvsklasser (parenteler). Den första arvsklassen består enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) av bröstarvingar, dvs. avkomlingar. Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn. Den tredje arvsklassen består enligt 2 kap 3 § ÄB av arvlåtarens mor- och föräldrar och deras barn. Kusiner ingår inte i någon av dessa arvsklasser och om det inte finns någon efterlevande släkting som är arvsberättigad så går arvet istället till den allmänna arvsfonden, vilket följer av 5 kap 1 § ÄB. Om din kusin är den enda släkting du har kvar vid liv och du vill att denne ska ärva dig finns det en möjlighet till att upprätta ett testamente och på så sätt undvika att arvet istället går till den allmänna arvsfonden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejVi är 3 syskon i familjen, pappa och mamma är i liv. Pappa vill att endast en utav barnen skall ärva hela arvet,hur kan man gå tilllväga ? Kan de andra 2 barnen avsäga sin rätt till arv självmant om de inte funkar ?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Det går alltså inte att testamentera bort bröstarvingars arvsrätt helt och hållet, utan det går enbart att begränsa den.En arvinge kan avsäga sig sin arvsrätt när arvlåtaren fortfarande är vid liv, vilket följer av 17 kap 2 § ÄB. Detta går till genom att en avsägelse görs skriftligen eller genom att arvtagaren godkänner ett testamente där det anges att denne inte längre har arvsrätt. Arvtagaren måste vara myndig för att detta ska vara giltigt. När det gäller bröstarvingar ser regleringen dock lite annorlunda ut. En bröstarvinge kan enligt huvudregeln inte frånsäga sig sin arvsrätt till fullo, eftersom de alltid ska ha rätt till sin laglott. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott om denne får en skälig kompensation för det. Om ingen skälig kompensation har getts blir arvsavsägelsen inte giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,