Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA |Jag har en dotter, min man 5 barn, inget gemensamt. Jag ärver pengar efter min mor, kan/måste jag skriva testamente för att endast min dotter ska få ärva efter mig?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett testamente för att din dotter ska få ärva all din kvarlåtenskap efter dig. Jag kommer svara på frågan dels för det fall att du skulle avlida före din man och dels för det fall din man avlider före dig då svaret blir lite annorlunda beroende på vilken av dessa situationer som utspelar sig. Vad säger lagen? Lagar som reglerar arv och testamente finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2:1 ÄB är det arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) som ska ärva i första hand. Om det vid arvlåtarens bortfall finns bröstarvingar blir huvudregeln därför att det endast är dessa som ska ta del av kvarlåtenskapen, från denna huvudregel finns dock viktiga undantag. Jag börjar med att svara på frågan utifrån situationen att du skulle avlida före din make. Om du avlider före din make Makars arvsrätt regleras i 3 kap ÄB. I 3:1 ÄB kan man utläsa att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken om arvlåtaren var gift. Makar har dock inte någon ovillkorlig rätt att få ta del av sina respektives kvarlåtenskap förutom enligt den så kallade basbeloppsregeln (3:1 2 st ÄB) som innebär att en efterlevande make ska få ta över kvarlåtenskap som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 2:6-7 Socialförsäkringsbalken. (I skrivande stund augusti 2019 är prisbasbeloppet 46500 kr). Basbeloppsregeln kan inte testamenteras bort, men det kan däremot makens rätt att ärva resten av kvarlåtenskapen som följer av 3:1 1 st ÄB. Med hjälp av ett testamente kan du alltså se till att endast din dotter får ärva din kvarlåtenskap om du skulle avlida före din make med undantag för den kvarlåtenskap som krävs för att din make skulle få ut fyra gånger prisbasbeloppet enligt basbeloppsregeln. Jag övergår nu till att svara på frågan utifrån en situation där din make avlider före dig. Om din make avlider före dig Särkullbarn har ingen automatisk arvsrätt efter sina föräldrars makar. Om en efterlevande make dock fått ta över en avliden makes kvarlåtenskap enligt ovan beskriva regeln i 3:1 ÄB har den först avlidne makens barn rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, detta enligt 3:2 ÄB. Denna regel innebär att det som en efterlevande make ärver efter sin respektive ärvs med fri fri förfoganderätt och inte full äganderätt. Detta innebär att han eller hon kan spendera och förfoga över egendomen men inte testamentera bort den eftersom den först avlidne makens bröstarvingar har rätt att ärva den del av kvarlåtenskapen som kommer från honom eller henne. Efterarvet räknas alltså inte som ett arv efter den make som avled sist utan som ett uppskjutet arv från den make som avled först. Ett testamente blir således överflödigt för det fall att din make skulle avlida före dig då särkullbarnen inte har någon rätt att ärva din kvarlåtenskap, om du tagit över din makes kvarlåtenskap enligt 3:1 ÄB har de dock rätt till efterarv efter honom när du sedan avlider, detta kan inte påverkas av testamente. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det säkraste sättet att se till att endast din dotter får del av din kvarlåtenskap är att förordna om det i ett testamente. Detta eftersom din make enligt huvudregeln annars är den som tar över din kvarlåtenskap (med undantag från din dotters laglott) om du skulle avlida före honom. Skulle du avlida efter honom har hans barn rätt till att ärva det som du eventuellt tagit över från honom, men det som är ditt är det endast din dotter som kommer att ärva. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Rätt att ta del av testamente?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min pappa gick bort för drygt en månad sedan. Han hade en sambo men dom hade inga gemensamma barn och var inte gifta. Istället hade pappa fem söner sedan tidigare varav jag är en av dom. Ett testamente finns skrivet och det vill vi gärna ta del av. Just nu har pappas sambo testamentet. Finns det något som säger när vi söner har rätt att ta del av det? Måste det gå via en advokat eller har vi lika mycket rätt till testamentet som sambon har?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.En arvinge ska delges testamente, genom ett överlämnande av handlingen med ett bestyrkande (undantag finns om arvingen redan godkänt testamentet). Ni ska alltså få en kopia av testamentet (14:4 ÄB). Då ni är bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut er laglott och kan då begära en jämkning av testamentet om detta skulle inskränka denna rätt (7:3 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har arvlåtaren rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). I 15:2 ÄB regleras att en person som med uppsåt förstör eller undanhåller ett testamente förverkas dennes testamentsrätt, det vill säga de mister den. Skulle sambon alltså medvetet undanhålla testamentet kan detta påverka hennes eventuella arv. Det finns även ytterligare straffrättsliga aspekter till ett undanhållande. Som jag förstår det framgår det inte att sambon undanhåller testamentet, enbart har tillgång till det. Sammanfattningsvis ska ni få tillgång till testamentet. Ni söner har alltså all rätt att ta del av detta.Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Arvsrätt - uppdelning

2019-08-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min pappa gick nyligen bort. Vi är 5 syskon mellan 25 - 40 år. Hur delas Pengarna upp?? Han hade inget jobb o var p kronofogden. Finns det några pengar överhuvudtaget då?? Han var inte gift o inte sambo eller annat förhållande. Så det är bara vi syskon. Mvh
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ärvdabalken, där den avlidnes bröstarvingar i första hand har rätt till hela arvet (2:1 ÄB). Vilket utgör er fem barn. Gällande om det finns någon egendom kvar kan inte jag svara på det. Detta är något som måste utredas. Det jag kan säga är att skulder inte går i arv. Är det så att er far hade mer skulder än tillgångar är det inget som kommer läggas på er barn. En bouppteckning ska göras, där den avlidnes tillgångar och skulder ska framgå. Bouppteckningen kan göras privat och ska då skickas in till Skatteverket. Alternativt kan en dödsboanmälan göras om den avlidna saknar tillgångar. Vidare kan ni anlita en jurist för att hjälpa er med detta. Mer information och vägledning (och bland annat en blankett för bouppteckning) kan du finna på skatteverkets hemsida, här.Sammanfattningsvis, finns det (efter att skulderna är avdragna) tillgångar kvar så kommer dessa delas mellan er bröstarvingar (barn). Det vill säga ni får en femtedel var, eller 20% var av er fars kvarlåtenskap. Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Säkerställa inkrävande av skuld från dödsbo

2019-08-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag ska låna ut 150 000 kr till min syster. Jag litar på henne till 100 % men om hon avlider innan skulden är betald så vill jag ju ändå få tillbaka mina pengar från dödsboet. Vad ska vi upprätta för "papper" mellan oss för att det ska gälla och vara giltigt på alla sätt och vis? Finns det mnågon färdig blankett vi kan använda?Tack på förhand!
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om avveckling av ett dödsbo och dödsboförvaltningen regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).Allmänt om avveckling av ett dödsboNär en person avlider övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans som har ansvar för att dödsboet skulder och tillgångar kartläggs och att dessa antecknas i en bouppteckning, se 18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. ÄB. Av 20 kap. 4 § ÄB framgår det att den dödes tillgångar och skulder ska antecknas såsom de var vid dödsfallet. Dessa skulder kommer alltså dödsboet att ansvara för.Att bevisa skuldenI svensk rätt gäller att den som vill få betalat för en skuld, som huvudregel har bevisbördan för att det finns en viss pengaskuld. I ditt fall, måste du som borgenär kunna bevisa skuldens giltighet vid bouppteckningen. Jag skulle därför rekommendera dig att upprätta ett skriftligt skuldebrev / avtal som bevisar att skulden existens. En annan grundläggande bevisning kan även vara ett kvitto från banken på transaktionen - att låna ut pengar kontant är svårare att bevisa, om du inte får ett tydligt kvitto. Fördelen med ett skriftligt skuldebrev eller avtal är att det ur ett bevishänseende blir lättare att fastställa vad man har kommit överens om, än vid ett muntligt låneavtal. Ett skriftligt låneavtal kommer därför att underlätta även om en eventuell tvist skulle uppkomma eller vid osäkerhet kring lånet. Ett transaktionsunderlag som kan kopplas till ett skuldebrev är dessutom ur ett bevisperspektiv positivt underlag för att pengarna du lånar ut är just ett lån. Upprättar ni ett skuldebrev och om din syster avlider innan skulden är betald, kan skuldebrevet komma att betalas genom din systers dödsbo. Innan arvskifte ska skulderna betalas ur ett dödsbo, vilket innebär att borgenärer har rätt att få betalat, innan resterande kvarlåtenskap fördelas i arv. Detta förutsätter givetvis att din systers totala tillgångar inte överstiger skulderna. Jag skulle rekommendera dig att vända dig till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett skuldebrev i enlighet med dina önskemål. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan du vända dig till vår avtalstjänst som du hittar här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?

2019-08-20 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag har ett barn från tidigare giftermål, och är omgift. Vi funderar på att köpa hus, men undrar vad som händer med huset om jag skulle avlida? Det verkar som om min dotter från tidigare förhållande direkt har rätt till en del av huset, eller räcker det med att betala värdet av den delen direkt?
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). Om du skulle avlida är det i första hand dina barn som ärver efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom du är gift kommer däremot din efterlevande make/maka ärva före gemensamma barn. Det som skiljer i arvsrätten mellan barn från tidigare förhållanden (kallas särkullbarn) och ett pars gemensamma barn är att särkullbarnet har en möjlighet att ärva direkt efter det att deras förälder dött (ÄB 3 kap. 1 §). Eftersom din dotter är ett särkullbarn innebär det alltså att hon kan välja att ärva efter dig med en gång (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär ju i sin tur att hon kommer ärva hälften av huset. Jag gissar att det är detta du menar när du skriver att dottern "direkt har rätt till en del av huset". Som särkullbarn har din dotter alltså både rätt till arv och en möjlighet att kräva ut sitt arv med en gång. Med det sagt finns det ju dock en möjlighet för den efterlevande maken/makan att lösa ut särkullbarnet. Jag hoppas att jag har förstått dig rätt och att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma! Med vänliga hälsningar,

Laglottsskydd

2019-08-19 i Laglott
FRÅGA |Min far har avlidit ( hans fru även hon avliden) jag är sk särkullebarn och har de senaste 17 åren tillbaka haft en nära relation med far min! Min far hade 2 gemensamma barn med sin avlidne fru och i samband med deras giftemål -06 skrevs ett testamente där det skrivs att deras gemensamma barn ska ärva efter dem! Vad kan jag göra för att få min sk laglott eller är jag helt "lottlös"?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingars laglottsskydd Om det finns bröstarvingar (dvs. barn) efter den avlidne ärver dessa kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Kvarlåtenskapen delas då lika mellan bröstarvingarna. Varje bröstarvinges del av kvarlåtenskapen är dess arvslott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvingens laglott, 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har enligt 7 kap. 3 § ÄB alltid rätt att få ut sin laglott oavsett vad som står stadgat i ett testamente. Ett barns laglott kan således aldrig med bindande verkan testamenteras bort. Detta kallas laglottsskyddet. Påkalla jämkning av testamente Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till sin laglott kan man påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Du kan begära jämkning genom att antingen meddela ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga formkrav på hur exakt ett sådant meddelande till testamentstagarna ska vara utformat. Tänk dock på att vara tydlig med att du vill jämka testamentet för att få ut din laglott och att testamentstagarna därmed ska avstå den del som är reserverad din laglott. Meddelandet bör ske genom brev eller mail av bevisskäl. Märk dock att begäran om en sådan jämkning måste ske inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se 14 kap ÄB för regler om delgivning). Om du inte påkallar jämkning inom denna frist har din rätt gått förlorad. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines juristbyrå. Hoppas svaret varit till någon hjälp!

Vem kan ärva enskild egendom genom testamente?

2019-08-19 i Enskild egendom
FRÅGA |HejSambons rätt till hus som är enskild egendom!Skulle ni kunna hjälpa mig med svar utifrån nedan bakgrund:Min mor och min morbror har genom gåva ärvt ett sommarhus (50% var) från deras föräldrar (min mormor och morfar). I gåvobrevet står det att sommarhuset ska vara en enskild egendom.Så som jag har förstått det så ärver jag min mors del på 50% i sommarhuset eftersom jag är bröstarvinge när min mor dör.Gällande min morbror, som inte har några egna barn eller är gift, men däremot har en sambo (sambon har även ett barn från ett tidigare förhållande).Min morbror har skrivit ett testamente att hans sambo ärver allt efter min morbrors bortgång.Mina frågor är:1. Ärver sambon min morbrors andel på 50% av den enskilda egendom (sommarhuset) om min morbror går bort före sambon?2. Om hon kan ärva sommarhuset (om svaret är ja på fråga 1) enligt lag, kommer hennes barn från det tidigare förhållandet att ärva sommarhuset när hon avlider?3. Om t.ex. min morbrors sambo dör först, ärver då den avlidnes sambons barn från det tidigare förhållandet sommarhuset till 50%? Mvh Johan
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagar som blir aktuella för att svara på dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) och det är därför dessa jag kommer hänvisa till. Jag kommer börja med att förklara generellt vad som gäller och sedan svara specifikt på dina frågor. Vad innebär enskild egendom?Att något är enskild egendom innebär att det ska hållas utanför en framtida bodelning. Enskild egendom kan alltså aldrig tillfalla en make eller sambo genom en bodelning, utan fortsätter att tillhöra den make/sambo vars enskilda egendom det är. Detta eftersom enskild egendom inte är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) eller samboegendom (4 § SamboL) och det är endast giftorättsgods och samboegendom som ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB och 8 § SamboL). Vad händer med enskild egendom då någon avlider?Då en make eller sambo avlider ska en bodelning göras (1 kap. 5 § samt 9 kap. 1 § ÄktB och 8 § SamboL). Eftersom enskild egendom inte ska ingå i en bodelning hålls den utanför och behålls av dödsboet vars enskilda egendom det var. Den efterlevande maken/sambon får sin del i bodelningen och den avlidne makens/sambons dödsbo får sin del och får behålla sin enskilda egendom. Det är alltså den avlidne makens/sambons del i bodelningen plus dennes enskilda egendom som utgör arvet efter denne. Vem har rätt att ärva?De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en arvsrätt för den efterlevande maken (om en sådan finns) som går före de gemensamma barnens arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Då ärver den efterlevande maken allt och de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills även den efterlevande maken avlidit (3 kap. 2 § ÄB). De enda som har rätt att ärva före efterlevande make är så kallade särkullbarn. Detta är barn till den avlidne som inte är barn till den efterlevande maken. Särkullbarn har alltid rätt till sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). En efterlevande sambo har ingen lagstadgad arvsrätt utan kan endast ärva genom testamente.Vilka regler gäller för testamente?Alla som har fyllt 18 år har rätt att förordna om sin egendom genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). I ett testamente får man skriva att ens egendom ska fördelas hur man än önskar. Det enda man måste förhålla sig till är att ens barn (bröstarvingar) alltid har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). För att få rätt att ta del av testamentet måste man vara född eller avlad vid testatorns död (9 kap. 2 § ÄB). Om den som har rätt till något enligt testamentet har avlidit före testatorn träder dennes arvingar in i dennes ställe och har rätt att ta del av testamentet. Detta gäller dock bara om arvingen även själv hade varit berättigad att ärva efter testatorn (11 kap. 6 § ÄB).Vad gäller för dina specifika frågor?Nu kommer jag svara på de specifika frågor du skriver. Jag kommer svara så kort och tydligt som möjligt och om du vill veta vilka paragrafer som gäller kan du läsa det ovan.1. Ja sambon kommer ärva din morbrors andel eftersom det står i din morbrors testamente att hans sambo ska ärva allt och han inte har några barn som har rätt till laglott.2. Eftersom din morbrors sambo kommer få din morbrors del av huset då han dör kommer hennes bröstarvingar ärva det efter henne då hon avlider. Svaret på den frågan är alltså också ja.3. Jag förstår inte riktigt hur du menar med denna fråga. Jag utgår därför från att du menar situationen att din morbrors sambo redan är avliden då din morbror avlider och undrar om din morbrors sambos barn då ärver huset i enlighet med din morbrors testamente. Det korta svaret på denna fråga är nej. Detta eftersom en testamentstagares barn endast har rätt att träda i testamentstagarens ställe (om testamentstagaren redan är avliden då testatorn avlider) om även barnet själv hade rätt att ärva efter testatorn. Eftersom din morbrors sambos barn endast har rätt att ärva efter din morbror om barnet uttryckligen står i testamentet har barnet alltså inte arvsrätt efter din morbror. Barnet är ju inte din morbrors barn eller på något annat sätt släkt med din morbror. Därför kan barnet inte heller träda i sin mammas ställe och bli testamentstagare i din morbrors testamente. Om din morbrors sambo redan är avliden då din morbror avlider blir hans testamente overksamt. Då kommer arvet efter honom istället fördelas enligt den legala arvsordningen. Det innebär att i denna situation kommer din mor ärva efter honom (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta, utan äktenskapsförord. Jag har 3 särkullbarn sedan tidigare, min make har inga barn och vi har inga gemensamma barn. Om jag avlider först har mina barn rätt att få ut sin laglott. Vi vill inte binda resten av våra tillgångar för ett efterarv i fri förfoganderätt, med de begränsningar det ändå innebär, utan vi vill att den som överlever den andre ska ha full äganderätt till det som blir kvar (efter avgång av laglotten ifall jag avlider först). Kan vi skriva ett inbördes testamente med den innebörden? Skulle det också innebära att den överlevande maken, eventuellt sedan kan skriva ett nytt testamente? Vi vill inte göra mina barn arvlösa alls, och om min make avlider först ska ju mina barn få minst sin laglott när jag avlidit.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att dina barn får ut sin laglott först om du går bort. För att få ut sin laglott, i de fall då testamentet säger annat, behöver bröstarvingarna begära jämkning av testamentet enligt ÄB 7:3. Vidare framgår det utav din fråga att du och din man vill ärva varandra med full äganderätt, vilket innebär att den efterlevande dessutom får ge bort eller testamentera bort det arv som hen fått. Vidare till din första fråga gällande testamentet, så ärvs egendom efter den bortgångne på sådant vis som testamentet anger. Det innebär att det är möjligt, och dessutom fördelaktigt för er om ni vill försäkra er om att arvet ska fördelas på sådant vis, att skriva ett testamente med innebörden att den efterlevande skall ärva med full äganderätt utan att inskränka laglotten. Om man inte upprättar ett testamente tillfaller kvarlåtenskapen arvtagarna enligt Ärvdabalkens arvsordning. Som svar på din andra fråga så är det också möjligt för den efterlevande att sedan skriva ett nytt testamente eftersom denne ärvt den andre med full äganderätt och därför i sin tur får testamentera detta. Om du känner att du vill ha hjälp att upprätta ett testamente kan du vända dig till oss HÄR: https://lawline.se/boka Jag hoppas att du fick svar på dina två frågor, och nu vet hur du kan gå till väga.Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,