Hur bör man formulera ett gåvobrev för att det inte ska röra sig om förskott på arv?

2020-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har frågor gällande gåva av fastighet. Min mamma vill ge sitt fritidshus som gåva till min bror. Hon vill samtidigt ge mig en gåva med pengar motsvarande värdet på fritidshuset. Vi är inga fler syskon eller arvingar, och min mamma är änka. Mamma vill att dessa gåvor inte ska behöva tas upp i bouppteckning utan att vi gör upp nu. Vad behöver vi tänka på vad gäller gåvobrev? Behöver vi formulera något särskilt eftersom det blir två gåvobrev? Räcker det att vi syskon bevittnar varandras gåvobrev? Finns det några eventuella skatter vi behöver känna till?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det finns en presumtion som innebär att när någon lämnar en gåva till en bröstarvinge, alltså personens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så räknas detta som förskott på arv och kommer därför inte att tas upp vid en framtida bouppteckning. Detta framgår av 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att den som lämnar gåvan, i det här fallet din mamma, tydligt måste framföra att det inte rör sig om förskott på arv. Jag kommer nedan förklara hur ni ska behandla de två olika gåvorna, och de skattemässiga konsekvenserna.Din mammas gåva till digNär någon ska ge bort pengar är det inget krav, men fortfarande en stor fördel, att ett gåvobrev upprättas. För att gåvan inte ska avräknas på arv bör din mamma i gåvobrevet ange detta på ett tydligt sätt, men det råder inget krav på att detta måste formuleras på ett visst sätt. När gåvan består av pengar behöver inte gåvobrevet bevittnas. Gåvor är dessutom skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Din mammas gåva till din brorNär någon ska ge bort en fastighet finns dock ett krav på att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas, vilket framgår av 4 kap. 29 § jordabalken. I detta gåvobrev ska följande uppgifter anges:- Vem som är gåvogivare och vem som ska ta emot gåvan- Fritidshusets fastighetsbeteckning- En överlåtelseförklaring, alltså en formulering där det anges att äganderätten till fastigheten förs över från din mamma till din bror- Underskrift av både din mamma och din bror, och, - Ort och datumGåvobrevet måste dessutom vara bevittnat. Det finns förvisso ingen regel som uttryckligen förbjuder dig från att bevittna gåvobrevet, men eftersom du är anhörig till såväl gåvogivaren som gåvotagaren sänks bevisvärdet vid en eventuell tvist av att du är den som bevittnat handlingen. Gällande beskattningen är även en gåva av en fastighet skattefri. Däremot kommer din bror att hamna i din mammas skattemässiga situation vid en framtida försäljning av fritidshuset, vilket framgår av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen och innebär att din bror vid en framtida försäljning kommer att använda sig av din mammas anskaffningsutgift.För att få till ett juridiskt bindande gåvobrev rekommenderar jag att ni använder er av vår avtalsrobot, där en färdig mall för upprättandet av ett gåvobrev finns tillgänglig.Vänliga hälsningar,

Kan man ärva en förälders skulder?

2020-06-22 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejMin och min brors mamma gick bort nyligen och lämnade efter sig skulder på ca 100 tusen. Det är smålån, mobilabonemang, försäkringar och andra räkningar.Efter begravningen finns det ca 15 tusen kvar i dödsboet. Inga fasta tillgångar. Vad sker med dessa pengar som är kvar? Om det är 10 olika skuldfodringar på diverse olika summor, vilken ska vi då betala?Eller måste vi ens betala någon av dom om vi inte kan betala alla hennes skulder i sin helhet?Tack på förhand. Mvh. Förvirrad
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att dödsboet efter din mamma efter begravningen kommer att ha skulder till olika företag och andra personer på cirka 100 000 kr och att dödsboet efter begravningen kommer att ha tillgångar till ett värde av cirka 15 000 kr.Du kan inte ärva en skuld I Sverige ärver man inte skulder. Det som istället händer är att en konkursförvaltare kommer att ta över skötseln av dödsboet och se till att de företag som din mamma var skyldig pengar får ta del av tillgångarna i dödsboet efter vissa i lag angivna prioriteringsregler. Detta innebär alltså att varken du eller din bror kommer att vara skyldiga att betala din mammas skulder. Dock kommer ni inte heller att ärva något efter henne, då hennes skulder överstiger hennes tillgångar. Hur bör du gå vidare? Det du bör göra nu är att ansöka om att dödsboet ska försättas i konkurs. Till din ansökan bör en bestyrkt kopia av bouppteckningen tillfogas. Om denna har registrerats bör även ett bevis på registreringen tillfogas. Detta framgår av 2 kap. 3 § konkurslagen. Din ansökan ska skickas till tingsrätten i den ort där du har din hemvist, alltså där du bor, enligt 2 kap. 1 § konkurslagen. Vänliga hälsningar,

Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

2020-05-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Mina två söner är gifta. Son 1 och hans maka har två gemensamma barn. Son 2 och hans maka har ett barn gemensamt och hans maka ett barn från ett tidigare förhållande, särkullbarn. Inga testamenten finns.Sönerna har innan de var gifta fått som gåva av mig hälften var i en fastighet (gåvobrev, enskild egendom).Vad händer om mina söner avlider före sina makar? Bör de skriva testamente? Ta livförsäkringar?Hälsningar Angela Krausche
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med fastigheten som dina söner har fått i gåva av dig om dem avlider före sina makar, och att din avsikt är att säkerställa att dina barnbarn är de som kommer att ärva fastigheten direkt efter att dina söner avlider.Utgångspunkten är att maka ärver före gemensamma barn Som utgångspunkt ärver den efterlevande makan all den avlidne makens kvarlåtenskap, även enskild egendom, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att om någon av dina söner avlider före deras maka kommer makan att ärva all egendom som din son kvarlämnar, även äganderätten till fastigheten. Äganderätten till fastigheten, eller den summa som representerar denna äganderätt, kommer makan dock endast att inneha med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja fastigheten eller spendera summan som härrör från denna. Däremot har hon inte rätt att själv testamentera bort fastigheten eller skänka bort den del av arvet som består av enskild egendom, (3 kap. 2 § ärvdabalken). Detta beror på att meningen är att dina barnbarn är de som ska ärva all kvarlåtenskap som härrör från dina söner när även deras efterlevande makar avlider, (2 kap. 1 § ärvdabalken).Hur dina söner kan gå tillväga Om dina söner vill säkerställa att deras barn ärver fastigheten framför deras makar bör de upprätta ett testamente. Ett testamente kan nämligen medföra att en viss del av dina söners kvarlåtenskap kommer att öronmärkas åt dina barnbarn, Denna del kan avse en ideell andel av kvarlåtenskapen, en specifik summa pengar, eller ett konkret föremål. En livförsäkring kommer inte påverka vem som kommer att ha rätt till fastigheten efter att någon av dina söner avlider. Vänliga hälsningar,

Värdering av bostadsrätt vid arv

2020-04-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Har ett fall här där ärvdabalken kommer in, är det den summan som lägenhet säljs för eller det värde som lägenheten va värd när vi fick den som gåva
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur värderas en bostadsrätt vid arvskifte?Vid en bouppteckning inför ett arvskifte ska tillgångarna som ska ingå i dödsboet värderas till det värde de hade vid den avlidnes bortgång, vilket framkommer av 20 kap. 4 § 1 st. Ärvdabalken. Bostadsrätter ska värderas till marknadsvärdet, vilket alltså kommer att bli det värde ni säljer lägenhet för. Detta står visserligen inte uttryckligen i lagtexten, men går att utläsa av ett antal domar från Högsta domstolen. Om ni däremot väljer att inte sälja bostadsrätten, utan en specifik arvinge istället tar över den, ska bostadsrätten istället värderas till det värde den har på bostadsmarknaden dagen för skiftet. Marknadsvärdet är inte detsamma som nettovärdetDet är även viktigt att notera att marknadsvärdet sällan är den summa som dödsboet kommer att ta upp inför arvskiftet. Vid försäljning av en bostadsrätt ska försäljningslikviden minskas med:- Mäklaravgifter,- Lån, och- Skatter.Om bostadsrätten istället ska tas över ska ett nettovärde beräknas. Detta görs på följande sätt:Bostadsrättens uppskattade marknadsvärde minskat med:- En fiktiv mäklaravgift- De eventuella lån som arvingen övertar- Latent vinstskatt, och- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp.Vänliga hälsningar,

Arv vid samägande av fritidshus

2020-08-02 i Arvsordning
FRÅGA |Två syskon äger ett fritidshus tillsammans. Det ena syskonet är gift och har 4 barn, det andra syskonet är ogift. Vad händer om det ogifta syskonet avlider, och deras föräldrar är i livet. Ärver föräldrarna enligt arvsordningen de 50% som det avlida syskonet ägde. Eller ärver det andra syskonet i egenskap av delägare?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det ogifta syskonet inte har några bröstarvingar, alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. kommer dennes kvarlåtenskap att gå till dennes föräldrar, vilket framgår av 2 kap. 2 § ärvdabalken. Detta gäller all kvarlåtenskap som inte har testamenterats bort, även fritidshuset, oavsett om det finns objekt som denne inte är ensam ägare till. Fritidshuset ägs endast till 50 % av den avlidne. Detta innebär att arvtagarna, alltså den avlidnes föräldrar, endast kommer att ärva 50 % av äganderätten till fritidshuset. Föräldrarna ärver med lika rätt till egendomen, vilket betyder att de kommer att äga vardera 25 % av fritidshuset. Vänliga Hälsningar,

Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge

2020-05-18 i Laglott
FRÅGA |Om jag vill fördela min kvarlåtenskap till min son och mina 2 barnbarn hur mycket får sonen och hur mycket får mina barnbarn vardera?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du inte nämner något om en make eller maka som fortfarande är i livet kommer jag när jag besvarar din fråga utgå från att du inte har någon levande make eller maka. Dessutom utgår jag från att du inte har några barn utöver den son du nämner i din fråga.Din son har rätt till laglott Din son är din närmaste arvinge och kommer, om du väljer att inte upprätta ett testamente, att ärva all din kvarlåtenskap, vilket framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Detta kan du dock ändra på genom att upprätta ett testamente där du anger hur stor andel av din kvarlåtenskap som du vill att din son respektive dina barnbarn ska erhålla. När du väljer att testamentera bort din kvarlåtenskap till någon annan än en bröstarvinge, alltså ett barn som fortfarande är i livet, måste du dock förhålla dig till dennes rätt till laglott. Ett enkelt räkneexempel Laglotten består av hälften av den arvslott som din son har rätt till enligt lag. Detta anges i 7 kap. 1 § ärvdabalken. Som tidigare angavs har din son enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken rätt till hela din kvarlåtenskap. Om vi utgår från att din kvarlåtenskap består av 100 000 kr kommer din son alltså ha en lagstadgad rätt till hälften av denna, alltså 50 000 kr. De övriga 50 000 kr som återstår av din laglott, kan du alltså fritt fördela mellan dina två barnbarn. Dina barnbarn kan ärva dig även om du inte upprättar ett testamente På samma sätt som din son är din bröstarvinge är dina barnbarn din sons bröstarvingar. Så länge han inte redan är gift, gifter sig eller upprättar ett eget testamente kommer dina barnbarn alltså att ärva hela hans kvarlåtenskap. Om han däremot redan är gift eller väljer att i framtiden gifta sig med mamman till dina barnbarn kommer hon att ärva hela din sons kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Dina barnbarn kommer istället att ha en efterarvsrätt, som innebär att dem kommer att ha en rätt att få ut den del av mammans kvarlåtenskap som härstammar från deras pappa vid hennes bortgång. Detta framgår av 3 kap. 2 § ärvdabalken. Om din son istället gifter sig med någon som inte är mamman till dina barnbarn kommer dina barnbarn ha rätt att erhålla sin laglott redan när din son avlider, och behöver då inte vänta med att ta ut sitt arv tills att den efterlevande maken eller makan avlider.Avslutande summering Din son kommer att ha rätt till åtminstone hälften av din kvarlåtenskap. Om du vill fördela resten av din kvarlåtenskap kommer du att behöva upprätta ett testamente. Det är i ditt testamente du anger hur stor del av din kvarlåtenskap som ska tillfalla dina barnbarn. Vänliga hälsningar,

Ändring av gemensamt testamente

2020-05-03 i Testamente
FRÅGA |Make o Maka utan barn. Maken dör och makan ärver sin make. Testamente är skrivet gemensamt före någon av dom dör. Frågan är om arv till efterlevande syskon till maken har rätt att ärva när skrivet tetstamente finns .Kan makan ändra testamentet som dom gemensamt har skrivit? har hon rätt att skriva ett eget testamente som ändrar det gemensamma testamentet? eller ett nytt eget ?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den avlidnes maka ärver före dennes syskonEnligt 3 kap. 1 § ärvdabalken har en efterlevande maka rätt att ärva all den avlidnes makens egendom. Detta innebär att syskonen till den avlidne maken, som jag antar att du syftar på i din fråga, inte har någon rätt att ärva sitt avlidna syskon. Det efterlevande syskonet kan dock ha rätt till arv redan när dennes syskon avlider, om detta framgår av det gemensamma testamentet. Sammanfattningsvis ska dock sägas att ett efterlevande syskon enligt huvudregeln inte har rätt att ärva före den avlidnes maka.Ett gemensamt testamente kan inte ändras av endast en part Testamentet är ett uttryck för den avlidne makens yttersta vilja och dennes önskan om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas efter makens bortgång. Testamentet kan ändras så länge maken fortfarande lever, men inte efter dennes bortgång. Gemensamma testamenten kan ses som två separata testamenten, vilket innebär att den efterlevande makan kan ändra sin egen del av testamentet, alltså den del som rör hennes kvarlåtenskap. Makan kan alltså inte ändra hur fördelningen av hennes avlidne makes kvarlåtenskap ska ske, däremot kan hon fritt bestämma över hennes egen kvarlåtenskap. Vänliga hälsningar,