Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?

2021-12-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från lagen om framtidsfullmakter samt ärvdabalken.För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig så måste den vara skriftlig och bevittnad av två vittnen (4§ Lag om framtidsfullmakter). Vittnena kan inte vara vem som helst.De som hindras från att vara vittnenFullmaktsgivaren själv kan inte vara vittne(4§ 3 st Lag om framtidsfullmakter). Den som är under 15 år eller lider av psykisk störning får inte vara vittne. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen( 10 kap 4§ ÄB). Rätt upp- och nedstigande led är exempelvis föräldrar och barn. Med svågerlag menas svärföräldrar och styvsyskon. Kort och gott innebär detta att den som är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren inte får vara vittne.En gift person kan alltså inte vara vittne till en framtidsfullmakt där dens make/maka är fullmaktshavare eller fullmaktsgivare.Om det däremot är frågan om ett gift par som inte är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren är det okej. Det finns inget hinder mot att ett gift par bevittnar en fullmakt, vittnenas inbördes relation till varandra spelar ingen roll.Tack för att du vänt dig till oss på Lawline! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Rätt att kräva att besökare visar ID för att komma in på tillställning

2021-12-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |På tillställningar har det nu börjat med krav på dels covidpass, men även att man samtidigt skall legitimera sig. Min fråga är, får verkligen någon i t ex entrén för ett evenemang, och som inte är en myndighetspersoner utan en anställd hos ett företag, verkligen rätten att kräva att en besökare visar sitt id för att komma in?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer får bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Ett företag har alltså rätt att kräva att man legitimerar sig och visar upp covid-pass för att få ta del av deras evenemang. Anställda i dörren på företaget har alltså rätt att kräva att du legitimerar dig och visar covidpass för att bli insläppt, eftersom att det är ett avtalat villkor för att få vara med på tillställningen. I Sverige har vi dock inget lagkrav där man kan straffas om man ej har eller uppvisar legitimation. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Får ett gym ta ut en avgift för att hantera fakturor?

2021-10-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har precis varit på ett gym och skulle ingå i ett avtal hos dom.Dom har en startavgift vilket många företag har men det jag reagerade på är att dom har en autogiro avgift på 200kr varje år.Har dom rätt till det?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer(såsom ett gym) bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Gymmet har alltså rätt att bestämma villkoren för att få gymma hos dem, att ha ett villkor att man ska betala en administrationsavgift är inte förbjudet.Företag har rätt att ta ut en administrationsavgift för att hantera betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Avgiften är okej så länge den är skälig och motsvarar den faktiska kostnaden som företaget får på grund av betalningshanteringen. Detta innebär att företag kan ta ut en avgift även för betalning via e-faktura och autogiro, under förutsättning att det står i avtalet. En avgift på 200kr/år som för hantering av autogiro tycker jag inte kan anses som oskälig. Min bedömning är att gymmet har rätt att ta ut denna avgift.Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?

2021-12-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan man få fullmakt från sverige som funkar i ett annat land såsom Albanien där man har fullmakten som intygar att någon har juridisk rätt att agera i personens namn?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig i Sverige?Fullmakter regleras i svensk rätt i avtalslagens 2 kap (2 kap AvtL). Det finns ing formkrav i svensk rätt för hur en fullmakt ska se ut. En fullmakt kan alltså vara både muntlig och skriftlig. Ur både bevissynpunkt och för tydlighetens skull kan det vara att föredra att ha en skriftlig fullmakt. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig , information om fullmaktens omfattning och eventuellt dess giltighetstid samt underskrifter och datum.Vid överlåtelse av fast egendom finns dock ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig, jfr (27 § st. 2 AvtL)Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?En svensk fullmakt är inte automatiskt giltig utomlands. Det beror helt på om det andra landet har något liknande avtal i sin rättsordning och vad kraven för att en sådan fullmakt ska vara giltig är. Jag kan tyvärr inte svara på vad som krävs för att en fullmakt ska vara giltig i Albanien. Eftersom att du vill att fullmakten ska vara giltig för att kunna företa rättshandlingar så är det Albaniens lag som är den tillämpliga lagen. Därför så är mitt råd att kontakta en lokal juristbyrå där för att ta reda på vad som krävs för att fullmakten ska vara giltig i Albanien.Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Betala vid missad vaccinationstid

2021-11-30 i Avtal
FRÅGA |Jag hade vaccinationstid och missade den och har fick en faktura på 400kr som jag inte har fått någon information om att det skulle kommaÄr jag skyldig att betala även om jag inte blivit informerad om konsekvenserna?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Det finns ingen lagstiftning på området, vi får istället använda oss av praxis och allmänna rättsgrundsatser.Pacta sunt servanda är en av huvudprinciperna inom svensk avtalsrätt. Principen innebär att avtal skall hållas. Har du bokat och avtalat om vaccinationstid och du inte dyker upp är detta ett avtalsbrott på din sida. Den som skulle utföra vaccinationen har rätt att ta ut en avgift, förutsatt att villkoret att ta ut avgift vid missad tid har införlivats i ert avtal. En konsument ska alltså bli informerad av vad som gäller i samband med bokningen. Huvudregeln anses vara att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För standardvillkor krävs att näringsidkaren vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på dem senast i samband med avtalsingåendet. Huvudregeln är att betungande villkor som en avgift vid uteblivet besök ska konsumenten särskilt uppmärksammas.Dock så är det så att inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om förekomsten av allmänna villkor och kan därför bli bundna av dessa utan att bli särskilt upplysta om dessa före avtalsingåendet( se NJA 1978 s. 432). Att ge den ena avtalsparten en rätt att ta ut en avgift vid en missad tidsbokning är ett väldigt vanligt villkor i ett standradavtal.Vårdbranschen är en sådan bransch där konsumenter ska anses vara medvetna om att vissa allmänna villkor gäller. Det är sedvanligt inom branschen att ta ut en avgift för missade besök. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan. Tyvärr så tror jag att du blir skyldig att betala för din missade vaccinationstid.Hoppas jag kunnat hjälpa dig få svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?

2021-10-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Har en svensk resebyrå rätt enligt lag att kräva vaccinintyg, Covid-19 för att få följa med på en resa till ett land som inte kräver vaccinationsintyg.Överhuvudtaget kan någon kräva ett vaccinintyg om man hänvisar till Diskrimineringslag, mänskliga rättigheter m.fl.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagarna. I regeringsformen finns en rättighetskatalog med våra grundläggande fri- och rättigheter. Enligt regeringsformen är var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). En vaccinering är ett kroppsligt ingrepp. Ingen kan alltså tvinga dig att vaccinera dig. Privata aktörer(såsom en resebyrå) har som huvudregel rätt att bestämma helt själva vem de ingår avtal med, och på vilka villkor avtalet grundas på. Denna rätt finns på grund av avtalsfriheten. Om de har som villkor att en kund för att få åka med på deras resa ska ha ett vaccinationsintyg är detta helt okej. De har ingen skyldighet att låta de som inte har vaccinationsintyg följa med, eftersom de själva bestämmer villkoren för köpet av deras tjänster. De kan inte tvinga dig att vaccinera dig, men de kan neka dig att få följa med på deras resa om du inte har ett vaccinationsintyg. Det finns dock undantag till avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation(Diskrimineringslagen 4§). En sådan särbehandling skulle kunna vara att inte få åka med på en resa anordnad av en resebyrå. Dock så måste särbehandlingen, för att den ska utgöra diskriminering, ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§). Att neka någon att följa med på en resa för att de inte har vaccinationsintyg är inte diskriminering, på grund av att särbehandlingen inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,