Vilka formkrav gäller för gåva av fast egendom?

2020-08-31 i Gåva
FRÅGA |Min mamma ska skriva över sitt hus på mig och jag är enda släkt som finns. Kan vi skriva i ett gåvobrev som vi laddar ner själv och är okej. Eller vad behövs det för att det ska bli rätt.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För köp, byte och gåva av fast egendom tillämpas bestämmelser i jordabalk (1970:994), hädanefter förkortat JB. Enligt 4 kap 29 § JB gäller formkraven för köp av fast egendom även i viss utsträckning för gåva. Detta innebär alltså att en gåva avseende fast egendom inte är juridiskt bindande om det inte följer de lagstadgade formkraven som finns. Bland dessa krav finns bland annat att gåvobrevet ska vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren. För att det ska vara tydligt vilken fastighet som avses så ska den officiella fastighetsbeteckningen intas i handlingen, dvs inte gatunamnet. Dessutom ska tillträdesdagen anges i gåvobrevet, alltså när fastigheten står till gåvotagarens förfogande, och brevet ska även dateras. Gåvobrevet ska undertecknas av två vittnen, eftersom det enligt 20 kap 7 § JB är ett krav för att lagfart ska beviljas. Om din mor är gift så bör hennes partner lämna skriftligt samtycke till gåvan, även det på gåvobrevet. En annan sak som kan vara bra att veta är att om din mor vill att fastigheten inte ska ingå i ditt eventuella giftorättsgods och bli föremål för en eventuell bodelning så bör det även skrivas på gåvobrevet att egendomen ska vara enskild. Fastigheten undantas då från den hypotetiska bodelningen. För att undvika att misstag uppstår i utformningen av gåvobrevet föreslår jag att du använder en av våra avtalsmallar som du hittar här. På det sättet försäkrar du dig om att gåvobrevet är juridiskt korrekt och innehåller de nödvändiga delarna som behövs för att ni ska ha ett tryggt, bindande och tydligt gåvobrev.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om du kommer på fler frågor!

Kan man avsäga sig ansvar för vagnskador om man ska vara körkortshandledare?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Följande förutsättningar gäller: Jag, 25 år gammal och godkänd handledare (B-körkort), ska övningsköra med en elev i en lånad (privat-) bil vars ägare har en upprättad halvförsäkring.Fråga: Kan jag skapa ett avtal som avsäger mig skyldigheten att betala för eventuella skador vid bl.a. krock.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du är handledare åt en privatperson, och att du gör det i egenskap av privatperson. Det finns mer att läsa om rollen som handledare på trasportstyrelsens hemsida som du hittar här, och en viktig punkt att inleda med är att det är du som anses som förare när ni övningskör. Eftersom det handlar om trafikskador är trafikskadelag (1936:81) tillämplig, hädanefter förkortat TSL. Enligt 10 § TSL utgår trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen på fordonet om det uppstår skador på passagerare eller förare. Enligt samma bestämmelses andra stycke så utgår trafikskadeersättning om det uppstår skador på bil eller egendom i bilen som orsakats av en annan bilförares vållande eller en brist i dennes bil, till exempel bristfälliga signalsystem. Vid singelolyckor utgår alltså inte trafikskadeersättning.Detta innebär kort sagt att om en singelolycka skulle inträffa så täcks inte sakskador av trafikförsäkringen, och inte av halvförsäkringen heller. Kan man friskriva sig från betalningsansvar för skador som uppstår när man är handledare? Kort sagt är svaret ja. Avtalsfrihet råder, så det står dig, eleven och bilägaren fritt att avtala om en sådan friskrivningsklausul. Din del av avtalet bör därför vara att till bästa förmåga lära upp eleven, utan att bära ansvar vid eventuella vagnskador. I realiteten bär du som de facto bilförare (se länken ovan) ansvaret för att skadan har inträffat, men vad ert avtal ska syfta till är att reglera vem som eventuellt ersätter bilägaren för skadan. Om eleven är under 18 år så ska du istället be dennes vårdnadshavare underteckna det. Vad du bör tänka på är dock att du har ett stort ansvar som handledare, och räknas som föraren när ni övningskör, så det hade utan ett avtal legat nära till hands att hålla dig ansvarig för skador som eventuellt uppstår vid en singelolycka. Detta betyder även att om du friskriver dig från ansvaret för vagnskador så finns det utrymme att jämka det avtalet om du sedan under övningskörningen skulle agera vårdslöst och orsaka bilskadorna genom felaktiga eller farliga råd. Hur ska avtal formuleras?Avtalet behöver inte följa någon formalia utöver datering och signaturer, men det kan vara bra att teckna avtal med både den som du lär upp och den som lånar ut bilen. Den som lånar ut bilen ska acceptera att denne riktar anspråk mot den som blir upplärd vid eventuell singelolycka, och den som blir upplärd av dig ska ha en motsvarande förståelse för situationen. Ju tydligare och otvetydigt avtalet är desto bättre.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor. Kör försiktigt!

Delägare av hund vill inte ta den till veterinär

2020-08-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och mitt ex har "delad" vårdnad om vår hund. Hunden står på honom och de är han som står på försäkringen (jag har henne mest när han behöver hundvakt).Nu är hon halt o har misstänkt artros men mitt ex vägrar ta henne till veterinär med orden "hon är bara lite skruttig"Vad har jag rätt till o göra i detta fallet?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den rättsliga regleringenInledningsvis kommer jag att göra vissa antaganden. Jag kommer anta att hunden är köpt eller uppfostrad tillsammans eller att det på något annat sätt utåt framgår att hunden är samägd, varför det är Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt som är tillämplig. Lagen kallas till vardags för samäganderättslagen, hädanefter förkortat SamägL.Enligt 1 § SamägL är, när två eller flera tillsammans äger viss del av fastighet eller, som i ditt fall en lös sak, egendomen delad mellan ägarna. Om det finns avtal om hur mycket var och en äger av egendomen så gäller den fördelningen, annars äger båda hälften vardera. Jag kommer anta att ni äger tiken till hälften var. Enligt 2 § SamägL krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över hunden eller för att åtgärder ska kunna vidtas. I ditt fall vill du ta hunden till veterinär, och för det behöver du ditt ex's samtycke. Eftersom du framhåller att du inte lyckats få samtycke till att ta hunden till veterinär så kan du enligt 3 § SamägL ansöka hos tingsrätt om att hunden under viss tid ska falla under en god mans förvaltning. Rätten kan förordna att någon av er ska vara god man. Förvaltaren ska enligt 4 § SamägL förvalta godset med delägarnas bästa i åtanke. Vad bör du göra? Jag föreslår att du först av allt försöker tala med ditt ex och förklara hur du känner. Erbjud dig att ta hunden till veterinären på egen tid och bekostnad ifall det är så att ditt ex inte kan göra det själv antingen på grund av tids- eller pengabrist. Jag vet inte hur hunden mår i övrigt (ålder, ras, tidigare hälsoproblem), så mina råd ovan ska ses som en sista utväg ifall ni inte kommer överens om hur ni vill göra med hunden. Mitt huvudsakliga råd är alltså rak kommunikation. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om det finns fler frågor som dykt upp!