Behöver ett anställningsavtal vara skriftligt för att vara giltigt, och när övergår en tidsbegränsad anställning i en fast?

2020-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har jobbat 1 år i samma företag, jag sa till min chef att jag behöver mitt fast anställning kontrakt men efter 2 månader jag har ingen paper. Vad kan jag göra? Är det Enligt lagen har jag ett permanent kontrakt eller inte?Tack för hjälpen. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör anställningsavtal kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS) samt avtalslagen (AvtL).Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtalEnligt lagen är utgångspunkten att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga (1 § AvtL). Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, även om skriftliga avtal givetvis i bevishänseenden alltid är att rekommendera.Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att inom en månad från det att du började jobba ge dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6c § LAS).Jag vågar inte svara på vad du och arbetsgivaren har kommit överens om i frågan om anställningsform och om huruvida du har en fast anställning eller inte. Huvudregeln är däremot fast anställning, om inget annat anges (4 § första stycket LAS).Inlasning kräver att du jobbat i minst två årOm du däremot har en tidsbegränsad anställning så kan den tidsbegränsade anställningen under vissa givna förutsättningar övergå i en tillsvidareanställning, men då krävs exempelvis att du varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS).Mitt rådTala med din arbetsgivare igen och säg att du vill ha ett skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig information om vilken typ av anställning du har.Om du är med i ett fackförbund är det alltid en bra idé att prata med dem i sådana här frågor, om arbetsgivaren inte vill hjälpa dig.Jag hoppas att du får mer information från din arbetsgivare inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?

2020-07-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagDå din fråga rör uppsägning och företrädesrätt till återanställning så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).FörutsättningarJag utgår i det följande från att du uppfyller kraven för företrädesrätt till återanställning och bortser från eventuella kollektivavtal, då jag inte vet om du och din arbetsplats omfattas av något kollektivavtal.Nej, du förlorar som regel inte din företrädesrättFörst kan nämnas att du inte själv har möjlighet att bestämma om du ska eller inte ska arbeta under uppsägningstiden, utan huvudregeln är att du ska finnas tillgänglig för arbete, och annars är det arbetsgivaren som kan bestämma att arbetsbefria dig (12 § LAS).En arbetsbefrielse innebär endast att du inte behöver jobba under uppsägningstiden, men på inget sätt innebär den också att du förlorar din företrädesrätt till återanställning, som alltså är helt frikopplad arbetsbefrielse (25 § LAS).Dessutom kan i sammanhanget anföras att du och arbetsgivaren inte kan avtala bort företrädesrätten hur som helst, då det anses vara till nackdel för dig, och sådana avtal blir som regel ogiltiga, men det finns undantag (2 § LAS).Om du blir utköpt kan ni däremot komma överens om att du avstår din rättÄr det i stället så att du blivit utköpt från din tjänst kan ett av villkoren från arbetsgivaren vara att du går med på att avsäga dig din företrädesrätt till återanställning, och skulle du gå med på ett sådant villkor, så förlorar du givetvis din företrädesrätt till återanställning.Mina rådDu bör alltid kontakta ditt fackförbund i alla arbetsrättsliga frågor du må ha. Du kan även vända dig till din arbetsgivare och ta upp dina frågor med honom eller henne.I övrigt hoppas jag att du känner att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp en sommarjobbare som vägrar att jobba?

2020-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en sommarjobbare som har en visstidsanställning som inte sköter sig på sitt jobb. När han får en arbetsuppgift så gör han den inte klart eller inte alls, och går sedan iväg och pratar med sina kompisar som är på samma jobb. Dagen innan midsommarafton i år 2020 så satt han och två sommarjobbare till ute nästan hela dagen och jobbade nästintill ingenting, vilket även arbetsledaren var och sa till dom men dom struntade i henne. Arbetsledaren har även fått "jaga" efter honom då han bara försvinner från sin plats och är någon helt annanstans.Jag undrar, då det inte finns möjlighet för omplacering, vad jag ska göra som arbetsgivare i denna situation? Han har fått varningar av arbetsledaren och även mig, men det fortsätter.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i, tråkigt att den anställde inte tar ansvar för sitt arbete.Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Åtminstone saklig grund för uppsägningDet du beskriver är arbetsvägran. Den anställde har, trots flera varningar, fortsatt att missköta sitt arbete och utför inte sina arbetsuppgifter eller utför dem på ett undermåligt sätt. Det utgör saklig grund för uppsägning, åtminstone om vi kan utgå ifrån att du inte ger sommarjobbaren några oresonliga arbetsuppgifter, men det antar jag inte vara fallet här (7 § första stycket LAS).Du uppger också att möjlighet till omplacering inte finns, varför din omplaceringsskyldighet ska anses vara uppfylld (7 § andra stycket LAS).Du som arbetsgivare kan således, om du inte önskar ha personen fortsatt anställd i ditt bolag, säga upp den anställde. Tänk däremot på att du fortfarande måste iaktta uppsägningstid och fortsätta att betala ut lön till dess att denna gått ut och anställningen slutligen upphört, även om du arbetsbefriar personen.Kan utgöra grund för avsked, men tveksamtOm arbetsvägran är tillräckligt allvarlig, så kan du ha rätt att avskeda personen ifråga, i vilket fall den anställde är tvungen att gå på dagen, utan uppsägningstid och fortsatt lön, men avsked kommer bara ifråga i de allra mest allvarliga fallen, exempelvis vid stöld från arbetsplatsen, varför det är tveksamt i det här fallet (18 § LAS).Då den anställde trots allt dyker upp på jobbet, och utför sina arbetsuppgifter ibland, samtidigt som personen, med tanke på att han eller hon är sommaranställd, förmodligen inte varit anställd i bolaget särskilt länge, så bedömer jag det som osannolikt att domstolen skulle finna arbetsvägran så allvarlig att den uppfyller det stränga kravet för avsked. Om det fortsätter eller förvärras, så kan däremot bedömningen bli en annan (jfr. AD 2017:49).Mina rådPå grund av att en rättslig process tar lång tid och kostar mycket pengar, så vill du undvika en sådan, varför mitt första råd är att sätta dig ned med den anställde och ta ett ordentligt snack med denne, och förklara att det faktiskt kan bli relevant med en uppsägning, om personen ifråga inte börjar sköta sitt jobb.Om den anställde visar sig ovillig att lyssna på dig, eller fortsätter missköta sig, så är mitt råd att du säger upp personen ifråga. Om arbetsvägran fortsätter eller förvärras kan det som sagt bli tal om avsked, men då bör du kalla till förhandling med eventuellt fackförbund, eftersom det kan stå dig väldigt dyrt i form av en rättslig process och skadestånd, om tvist uppstår och domstolen anser att du inte haft laga grund för avsked.Slutligen vill jag önska dig en trevlig kväll, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt för ett företag att återkräva lön om jag sagt upp mig själv före en viss avtalad minsta anställningstid? Har jag sagt upp mig, om jag gjort det muntligen, medan mitt anställningsavtal säger att det ska ske skriftligen?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag blev anställd som fastighetsmäklare och hade en garantilön om 25.000 kr/månaden inkl. semester ersättning i 6 månader. Efter nästan 1 år ville jag säga upp mig för att det gick väldigt dåligt och efter mitt första halvår jobbade jag på endast 100 % provision. Under hela anställningstiden drog jag in 3-4 gånger mer än garantilönen (om 150.000 för 6 månader). Sedan sa jag som sagt upp mig muntligt och allting verkade väldigt lugnt med min chef. Samtidigt som det står i anställningsavtalet att uppsägningen ska ske skriftligen för att denne ska vara giltig.Nu har jag hur som helst fått en faktura på 150.000 från det bolaget som avser hela den garantilönen jag fick och som de vill att jag nu ska betala tillbaka då de anser att jag har sagt upp mig inom 1,5 år från att anställningen började. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att det skulle stå en sådan löjlig punkt i avtalet, vilket det faktiskt gör. Vilket jag aldrig läste eller tänkte på när jag skrev på via e-signatur och inte skriftligen. Mina frågor är: är det lagligt/rimligt att ha en sådan punkt i ett anställningsavtal, trots jag att ändå dragit in så mycket mer pengar än så till bolaget? Har jag ens sagt upp mig, med tanken på att uppsägningen ska ske skriftligen enligt avtalet och det inte finns någon sådan skriftlig uppsägning?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS) och avtalslagen (AvtL).Ja, avtalet är giltigt och ska hållasHuvudregeln i svensk rätt är att alla avtal ska hållas.I ditt fall har du och arbetsgivaren avtalat att du ska betala tillbaka garantilönen om totalt 150 000 kr, om du säger upp dig inom en viss tid, vilket i realiteten innebär att du jobbat oavlönad.Svensk lagstiftning ställer inte upp något krav på minimilön, varför det i regel går att avtala om att jobba utan ersättning på ett sådant sätt, även om det inte är rekommenderat.I de flesta fall förhindras däremot sådana avtal genom kollektivavtal, men eftersom du inte nämner ett sådant, så utgår jag ifrån att det inte finns på arbetsplatsen.Ditt underskrivna anställningsavtal kan därför tyckas vara oskäligt, men likväl giltigt.Beloppet du ska betala tillbaka kanske kan sättas nedEn potentiell väg att gå är att yrka på jämkning, det vill säga att domstol sätter ned vad du tvingas betala tillbaka, om avtalsvillkoret anses vara så pass oskäligt. Min bedömning är däremot att avtalsvillkoret måste stått skrivet på ett ställe eller på ett sådant sätt att det var svårt för dig att se eller läsa det. Den omständigheten att du använt dig av e-signatur vid tecknandet av avtalet eller att du inbringat arvodesintäkter om cirka 500 000 kr anser jag inte vara tillräckliga för att jämkning skulle bli aktuellt (36 § första stycket AvtL).Däremot anses en anställd vara skyddsvärd i svensk lagstiftning, och i bedömningen ovan ska hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalet, varför det finns visst utrymme att argumentera för jämkning, men enligt min bedömning borde detta utrymme fortfarande vara litet (36 § andra stycket AvtL).Angående den muntliga uppsägningenAnställningsskyddslagen uppställer inga formkrav när det kommer till en uppsägning från din sida, men när arbetsgivaren säger upp dig ska det ske i skrift (8 § första stycket LAS).Följden av att arbetsgivaren inte säger upp dig skriftligen gör däremot inte uppsägningen ogiltig, men det innebär däremot ett brott mot formföreskrifterna, vilket ger oss viss vägledning i hur ditt fall ska bedömas, där du sagt upp dig muntligen, trots att det enligt avtalet skulle ske skriftligen.Dessutom är frågan om inte din arbetsgivare godkänt din muntliga uppsägning då allt, som du själv skriver, "verkade väldigt lugnt" när du sade upp dig själv. Här kan ni alltså anses ha ingått en muntlig överenskommelse om en ändring av ditt anställningsavtal avseende hur du ska säga upp dig själv, särskilt eftersom de inte haft några invändningar mot detta.BevissvårigheterDitt fall är däremot lite knepigt utifrån den aspekten att det är du själv som önskar bevisa att du inte sagt upp dig själv, medan en skriftlig uppsägning brukar rekommenderas i syfte att arbetstagaren ska kunna bevisa att en uppsägning faktiskt skett.Det föreligger i ljuset av ovanstående bevissvårigheter kring om du faktiskt sagt upp dig själv eller inte, men samtidigt borde din arbetsgivare kunna påvisa att du inte infunnit dig på jobbet sedan du sade upp dig själv eller utfört några arbetsuppgifter och så vidare.Eventuellt kontraktsbrottViktigt att tänka på i denna fråga är också att det rent formellt sätt är du som begått ett eventuellt kontraktsbrott genom att inte följa de avtalsvillkor som du gått med på, och en stark avrådan är att fara med osanning.Min slutliga bedömning är därför att du sagt upp dig själv med bindande verkan.RekommendationerUtifrån de omständigheter du presenterat finner jag det som klarlagt att anställningsavtalet är giltigt och att du ska anses ha sagt upp dig med bindande verkan.En eventuell lösning skulle kunna vara att du går tillbaka till företaget, förutsatt att arbetsgivaren går med på detta. Du kan alltid höra dig för om möjligheten, förutsatt att det är något du vill göra givetvis.Tänk på att en rättslig process är både tids- och kostnadskrävande, varför en uppgörelse i godo alltid är att föredra.Skulle du önska vidare vägledning är ett råd att alltid vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Några avslutande ordI övrigt hoppas jag att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Vad kostar det att anlita Lawlines juristbyrå?

2020-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vad skulle det kosta mej att få er hjälp med att kräva min lön från min förra arbetsgivare. Det rör sej om öt mars april månadslön samt halva maj. Samt intjänad semesterersättning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Boka tid med vår juristbyråVad tråkigt att du blivit tvungen att kräva in din lön från din förra arbetsgivare.Det är däremot svårt att ge dig ett generellt svar på din fråga utan mer detaljerad information kring ditt ärende. Vi ber dig därför ta kontakt och boka tid med vår juristbyrå, så återkommer våra erfarna jurister till dig så snabbt de kan.Du bokar en tid enklast genom att fylla i formuläret via följande länk: https://lawline.se/boka. Här hittar du också generell information kring våra priser.Några avslutande ordJag hoppas att det löser sig för dig inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli inlasad om jag har ett nystartsjobb?

2020-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan man bli inlasad om man har nystartsjobb. Min arbetsgivare säger att nystartsjobb är ett lönebidrag så de kan man ej, jag hävdar motsatsen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör inlasning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Du har rätt, nystartsjobb omfattas av inlasningsreglernaNystartsjobb är ingen egen anställningsform, utan en skattesubvention. Du behöver fortfarande bli anställd i en anställningsform erkänd av anställningsskyddslagen.Huvudregeln är tillsvidareanställning (4 § LAS). Det kan även vara tal om en tidsbegränsad anställning, det vill säga allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning eller om du fyllt 67 år, en särskild tidsbegränsad anställning (5 § LAS).Se även Arbetsförmedlingens förklaring att nystartsjobb inte är en egen anställningsform. Den finns tillgänglig via https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/nystartsjobb/nystartsjobb---sa-gar-det-till.Du blir således "inlasad" om du haft en allmän visstidsanställning i mer än antingen sammanlagt två år under en femårsperiod, eller under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av en allmän visstidsanställning, ett vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Även ett vikariat övergår i en tillsvidareanställning om du varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Detta gäller alltså alldeles oavsett om det är ett nystartsjobb (5a § LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och håller tummarna för att du snart är fast anställd!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag inte finns tillgänglig för arbete under hela uppsägningstiden?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan, jag är tillsvidare anställd på ett cafe sedan feb 2019. (Jobbat där sedan aug 2018). Jag har nu sagt upp mig pga annat arbete. Uppsägningstid har min chef alltid sagt 14 dagar men säger nu att hon alltid har haft fel så det är en månad. Jag ska börja nytt jobb 1 juni. Vad händer om jag inte jobbar ut hela Uppsägningstiden? Kan de straffa mig, vägra betala lön etc? Vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månadLagen stadgar att en uppsägningstid inte får vara kortare än en månad, oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet (11 § första stycket LAS).Ett avtal som stadgar en kortare uppsägningstid än en månad är ogiltigt i det avseendet (2 § andra stycket LAS).Du måste respektera uppsägningstidenUnder uppsägningstiden måste du finnas tillgänglig för arbete till dess att din anställning slutligen upphört, även om du inte får några arbetsuppgifter (12 § LAS).Däremot kan din förra arbetsgivare arbetsbefria dig under hela eller del av tiden, vilket innebär att du inte behöver finnas tillgänglig för arbete, och att din förra arbetsgivare kan avräkna den lön som du får från ditt nya arbete, vilket innebär att om du har samma eller en högre lön på det nya stället, så får du ingen lön från din förra arbetsgivare (13 § LAS).Eventuellt kontraktsbrottOm din förra arbetsgivare vägrar att arbetsbefria dig, så riskerar du att göra dig skyldig till kontraktsbrott, om du inte finns tillgänglig under uppsägningstiden. Då kan skadestånd bli aktuellt, om din förra arbetsgivare väljer att gå vidare med ärendet.Mina rådOm din förra arbetsgivare nu vid upprepade tillfällen sagt att du har 14 dagars uppsägningstid, och ni varit överens om detta, så borde de åtminstone gå med på att arbetsbefria dig från och med då du ska börja jobba på din nya arbetsplats. Mitt råd är därför att du diskuterar den möjligheten med din förra arbetsgivare.Om du önskar vidare vägledning är ett råd alltid att vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Måste jag fortsätta jobba om jag blir varslad om uppsägning?

2020-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Måste man utföra några direkta sysslor när man blivit varslad lr rent teoretiskt kan man Bara åka till jobbet och vara där?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör anställning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Ja, du måste fortsätta att utföra dina arbetsuppgifterVarsel om uppsägning är endast en varning till de anställda om att uppsägning kan bli aktuellt för ett flertal av de anställda framöver.På inget sätt fritar däremot denna varning de anställda från att utföra sina respektive arbetsuppgifter enligt avtal.Nej, du kan inte rent teoretiskt bara åka till jobbet och vara därDu ska utföra de arbetsuppgifter som du och din arbetsgivare kommit överens om i ditt anställningsavtal. I utbyte får du lön och eventuellt andra förmåner.Även om du skulle bli uppsagd är du skyldig att utföra dina arbetsuppgifter under hela uppsägningstiden, om inte arbetsgivaren arbetsbefriar dig (12 § LAS).Om du arbetsvägrar, vilket blir utfallet om du bara skulle åka till jobbet och sitta av tiden, kan det i sig utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl och kan även leda till att arbetsgivaren stämmer dig för avtalsbrott.Mitt rådOm du blivit varslad om uppsägning är mitt råd att du fortsätter att utföra dina arbetsuppgifter till dess att din anställning upphört eller att du blivit arbetsbefriad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar,