Kan arbetsgivaren ställa in löneökning under föräldraledighet?

2021-09-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag arbetar inom ästra Götalandsregionen som undersköterska. Jag har varit anställd sedan 2002. 2007 födde jag tvillingar och ca två år senare ett barn till. Var således föräldraledig i tre år. I genomsnitt har jag haft en löneökning på 750kr per år. Inför lönesamtalet i år ville jag veta vad jag haft för löneökning och fick ett utdrag från lönekontoret. Det visade sig att jag inte erhållit någon löneökning alls under ett av åren jag var föräldraledig. Anledningen till att jag inte uppmärksammade det då var att jag hade fullt upp med tre små blöjbarn och allt vad det innebär samt hade min inkomst då ifrån försäkringskassan. Jag insåg att jag blivit bortglömd först nu när jag fick se utdraget från lönekontoret. Jag tror att det berodde på att det var strul med att tillsätta ny chef på avdelningen i samma veva, år 2009 samt att jag var föräldraledig och glömdes bort. Med tanke på att jag i alla års lönerevisioner har legat över genomsnittet verkar det inte rimligt att jag skulle bli helt utan löneökning ett år. Jag känner att jag blivit missgynnad enligt föräldraledighetslagen då jag varit föräldraledig och har förlorat en hel del i inkomst sedan dess samt till min pensionsrätt. Hur kan jag gå vidare?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du årligen fått löneökningar men att du inte fått löneökning ett av de åren du varit föräldraledig. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din arbetsgivare är skyldig att ge dig löneökning samt om en underlåtenhet att göra så kan vara i strid mot föräldraledighetslagen. Din fråga regleras i kollektivavtal och föräldraledighetslag (FrL). Har arbetsgivaren någon skyldighet att ge dig löneökning? Inledningsvis ska konstateras att det finns ingen legal skyldighet för arbetsgivaren att ge dig löneökning. Däremot så kan det framgå av kollektivavtal. Du bör därför förvissa dig om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal som reglerar din rätt till löneökning. Din arbetsgivare är skyldig att följa kollektivavtal, om denne inte gör det riskerar denne att bli ersättningsskyldig för den skada som överträdelsen inneburit (54 § MBL). Det kan även finnas särskilda sanktionsbestämmelser i kollektivavtalet. Det finns en överhängande risk att du har missat din rätt till skadestånd med anledning av att skadan, enligt min bedömning, har inträffat för mer än 10 år sedan. Den allmänna preskriptionsfristen är 10 år och därefter förlorar man sin rätt att kräva ersättning (2 § PreskL). Huruvida det är preskiberat får däremot utredas vidare. Kan det vara missgynnande enligt föräldraledighetslagenMissgynnande regleras i 16 § FrL. Om din löneutveckling inte har varit densamma under din föräldraledighet kan det utgöra ett missgynnande enl. 16 § 5 punkten FrL (prop. 2005/06:185 s. 124). En arbetsgivare som bryter mot bestämmelser i FrL kan bli skadeståndsskyldig (22 § FrL). Dessvärre gäller samma preskriptionsfrister som ovan. Slutsats Med anledning av att överträdelsen skedde för mer än 10 år sedan finns det en överhängande risk att din rätt att göra skadestånd gällande är preskiberad. Det bör däremot inte hindra dig från att föra en dialog med din arbetsgivare och försöka nå en lösning i samförstånd. Om din arbetsgivare inte är samarbetsvillig ska du i första hand vända dig till facket, om ni inte är fackligt anslutna är du välkomen att vända dig till oss med ditt ärende. Om ni önskar en ytterliggare hjälp med erat ärende är ni välkomna att kontakta mig per mail: andre.blomquist@lawline.se och boka en tid med en av våra jurister. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Måste jag berätta för min arbetsgivare om jag är vaccinerad mot Covid-19?

2021-09-28 i Övrigt
FRÅGA |Jag jobbar inom vård och omsorg och jag undrar om jag måste svara på frågan om jag är vaccinerad mot covid19 om min arbetsgivare frågar?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare frågar dig om du är vaccinerad mot Covid-19, har du ingen skyldighet enligt varken lagar eller avtal att svara. Du är däremot skyldig att berätta om du är smittad. Detta, eftersom Covid-19 lyder under smittskyddslagen och den som har eller misstänks ha Covid-19 ska följa förhållningsregler för att inte smitta andra. Enligt lag har alltså varje enskild individ en skyldighet att förebygga spridning av smitta (2 kap. 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller misstänker att man är smittad måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. (2 kap. 2 § andra stycket smittskyddlsagen) Den som vet att han eller hon är smittsam är skyldig att lämna information till andra människor som kan riskera att smittas (2 kap. 2 § smittskyddslagen).Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar! Vänligen,

När är stridsåtgärder tillåtna?

2021-09-28 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej Om en arbetsgivare inte har ett kollektivavtal. Kan arbetstagarna som har ett kollektivavtal vidta stridsåtgärder mot denne arbetsgivare.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! För att svara på din fråga kommer jag använda mig av regeringsformen (RF) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Rätten att vidta stridsåtgärder finns grundlagsfäst (2 kap. 14 § RF). Denna rätt tillkommer en förening av arbetstagare och arbetsgivare. Rätten tillkommer inte enskilda arbetstagare, utan endast föreningar (alltså facket). Denna rätt får även inskränkas genom bestämmelser i en annan lag.FredspliktFör arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal råder en fredsplikt (41 § MBL). Detta innebär att det då inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder. Enda undantaget från fredsplikten är om en organisation i behörig ordning har beslutet om det, och något av ändamålen som räknas upp är aktuella.Om det inte finns kollektivavtalDå arbetsgivare och arbetstagare inte är bundna av kollektivavtal råder inte fredsplikt, utan istället så kallad fri stridsrätt. Som nämnt ovan tillfaller stridsrätten enbart organisationer och inte enskilda arbetstagare. Det är alltså en arbetstagarorganisation eller en arbetsgivarorganisation som kan besluta om stridsåtgärder.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka skyldigheter har arbetstagaren gällande arbetsgivarintyg?

2021-09-27 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur många arbetsgivarintyg har jag skyldighet att ställa ut som arbetsgivare? Jag har en anställd som har jobbat många korta perioder på olika sysselsättningsgrader. Hen slarvar hela tiden bort sina intyg och sparar inte ner dem som jag lämnar via arbetsgivarintyg.nu. Vilka skyldigheter har arbetstagaren när det gäller arbetsgivarintyg? Kan jag vägra att lämna ut fler kopior än ett?
Nhi Tran |Hej, Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att du som arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om en arbetstagare begär det (47 § andra stycket lag om arbetslöshetsförsäkring). Du är alltså skyldig att lämna ut arbetsgivarintyg till den anställde, även om han har jobbat många korta perioder med varierande sysselsättningsgrader. Det framgår inte av lagen att du är skyldig att utfärda fler kopior än ett, inte heller framgår det någon sanktion om du skulle vägra att lämna ut ett intyg. Om du redan lämnat ut ett arbetsgivarintyg och den anställde slarvar bort det så bör det inte föreligga något hinder för dig att inte lämna ut fler kopior. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kameraövervakning - arbetsplatsen

2021-09-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag jobbar på ett statligt arbete, med människor där det finns mycket sekretess. Företaget är även privat. Vår arbetsgivare har satt upp kameror där hon kan övervaka oss. Finns dessutom inga skyltar om att det skulle vara övervakning på arbetsplatsen. Vi har inte heller skrivit på några papper om att vi skulle va övervakade. Vi har fått indirekta kommentarer om att vår chef övervakar oss. Är det lagligt?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!För att ha kameraövervakning på en arbetsplats, dit allmänheten inte har tillträde utan endast anställda, krävs det inget tillstånd men man måste ändå förhålla sig till vissa regler. Övervakningen ska i dessa fall ha ett "berättigat syfte", det innebär att kameraövervakningen är till för att förhindra olyckor eller förhindra brott. Din arbetsgivare ska kunna bevisa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte bli övervakade. Ett exempel är om din arbetsgivare sätter upp kameror för att undersöka om det förekommer stöld av personalen i köket, då är det proportionerligt att sätta upp kameror i köket, men inte på andra delar av arbetsplatsen.Din arbetsgivare måste kunna visa starka skäl för att kunna övervaka sin personal. Det spelar även stor roll på hur din arbetsgivare övervakar sin personal, om man spelar in det som kameran övervakar eller om den bara sänder i realtid, alltså att ingenting sparas. Om kameran spelar in anser man ofta att det är mer integritetskränkande och det krävs nästan alltid att det föregår brott på arbetsplatsen och man genom inspelningen vill undersöka en specifik person. Din arbetsgivare har en skyldighet att underrätta personalen om att det finns kameror på arbetsplatsen, det ska vara tydligt med exempelvis skyltar eller liknande och din arbetsgivare ska kunna uppge varför de har övervakning om en enskild begär det.SammanfattningChefen får i regel inte använda kamerabevakning för att se om anställda gör sitt jobb eller inte. För att bevaka personal måste arbetsgivaren ha ett tungt vägande skäl, exempelvis misstanke om att anställda begår brott på arbetstid. Det kan också vara tillåtet i farliga arbetsmiljöer där det finns risk för olyckor.Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare avbryta en beviljad tjänstledighet?

2021-09-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag tänkte ta tjänstledigt från mitt jobb några månader enbart bara för att få vara ledig. Alltså jag ska varken studera, eller jobba eller något annat. Utan jag ska bara vara ledig och koppla av. Om min chef nu godkänner detta. Kan chefen under min tjänstledighet avbryta den då eller kan inte chefen avbryta?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Att få tjänstledighet innebär att du får ett tillfälligt uppehåll från din nuvarande tjänst. Tjänstledigheten kan antingen nekas eller beviljas av din arbetsgivare. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte ensidigt kan säga upp en redan beviljad tjänstledighet. Men om du bryter mot eventuella villkor för tjänstledigheten kan det vara annorlunda. Det skulle t ex vara om din nya arbetsplats är en konkurrerande verksamhet till din ordinarie arbetsplats.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om kollegor som läst om en arbetskamrats brottshistorik

2021-09-28 i Övrigt
FRÅGA |En kollega har läst en dom som jag blev dömd i för tre år sedan. Jag har "suttit" av mitt straff.Har timanställniing och ha fått veta att en kollega läst om brottet/domen.Två kollegor hade tagit bort mej som vän på facebook. Har inte bokats in på jobb på länge.Ingen som ringer/smsar. Chefen är det lika tyst från.Varit omtyckt av alla dom 4 månader jag varit där.Nu har dom börjat tycka riktigt illa om mej pga en avtjänad dom 3 år gammal.Är detta ok?
Robin Forslöv |Personligen skulle jag vilja påstå att deras beteende tyder på trångsynthet. Oftast brukar storsinta personer se till personen och inte handlingen. Alla människor är kapabla att begå misstag vilket även gäller dina kollegor. Det är givetvis så att ett välfungerande samhälle bygger på att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Det är viktigt för att skydda de laglydiga men även för att ge förbrytaren möjlighet att "sona sitt straff". Eftersom vi människor är moraliska har vi ansvar för våra handlingar. Du har dock avtjänat din dom och varit uppskattad av dina kollegor tills de fick veta om ditt förflutna. Det är givetvis upp till dina kollegor att ta bort dig som vän. Det är dock beklagligt att de känner så. Det kanske hjälper om du tar en diskussion med dem och berättar hur du känner. Huruvida din chef kan sluta boka in dig på jobb kan jag inte besvara utan i så fall skulle jag prata med honom eller henne om situationen, alternativt kontakta fackförbundet och höra med dem.En känd filosof vid namn Friedrich Nietzsche sade en gång i tiden: "Hys misstro mot dem hos vilka begäret att straffa är starkt". Citatet kanske passar in på dina kollegors karaktärer. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag konkurrera med min arbetsgivare?

2021-09-27 i Övrigt
FRÅGA |HejJag jobbar på en städfirma och jag vill avsluta min tjänst för att vill jag öppna egen städfirma. De bara stress hela tiden och ingen respekt från arbetsledare. Jag har beräat till kunden att jag kommer avsluta min tjänst och tyvärr min städfirma kommer delegera en annan person. Kunden direkt har sagt att om jag kommer avsluta då kommer dom byta städfirma direkt. kan jag offerera till kunden min egenfirma som ska ta hand om hela städningen? Min arbetsgivare är en stor företag och jag vill inte ha problem eller att säger do att jag stal kunden...,, /städerska
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Arbetstagarens lojalitetspliktSom arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Den innebär att du inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra din arbetsgivares verksamhet. En allmän utgångspunkt är att du som arbetstagare är skyldig att sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna (AD 1993:18).Får en arbetstagare bedriva konkurrerande verksamhet?Arbetsdomstolen har uttalat att en arbetstagare som bedriver verksamhet som konkurrerar med dennes arbetsgivare i allmänhet på ett allvarligt sätt bryter mot sin lojalitetsplikt (AD 1993:18). All konkurrerande verksamhet utgör dock inte ett sådant brott mot lojalitetsplikten. Det krävs att konkurrensen skadar arbetsgivaren eller är att uppfatta som illojal (AD 1993:18). Även planerad konkurrerande verksamhet kan omfattas av lojalitetsplikten, om den är långt framskriden och mer än bara på idéstadiet (AD 1993:12).I ett fall från arbetsdomstolen hade en arbetstagare sålt begagnade husvagnar på sin fritid. Han jobbade på ett företag, som bl.a. ägande sig åt uthyrning av husvagnar, men där även försäljning av begagnade husvagnar utgjorde en liten del av verksamheten. Uppsägningen av arbetstagaren blev ogiltigförklarad av arbetsdomstolen då konkurrensen hade mycket liten omfattning, då arbetstagaren inte låtit sidoverksamheten påverka sitt arbete hos arbetsgivaren, samt då arbetstagaren inte hade kunnat knyta kundkontakter genom sitt arbete hos arbetsgivaren (AD 1980:82).Här framstår det som att din planerade verksamhet kan innebära både ett brott mot lojalitetsplikten och innebära skada för din arbetsgivare, ifall du planerar att konkurrera om deras kunder. Du kan då bli uppsagd, samt bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,