När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

2020-12-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Min arbetsgivare begär sjukintyg från dag 2 på min sjukskrivning. Jag fick ett sms på morgonen. Sjukdomen är ej corona relaterad. Orsaken beskrevs som att jag varit borta mycket sista tiden. Jag har vabbat 5 dagar och varit sjuk 5 dagar sista 1.5månaden. Är detta nått man kan begära som arbetsgivare under rådande omständigheter i världen? Det är omöjligt för mig att fixa ett läkarintyg samma dag som frågan kommer.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. Sjuklöneperioden börjar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Sjukintyg ska alltså lämnas på den åttonde dagen. Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Från och med den 1 november gäller dock tidigare regler för sjukintyg. 10a § lag om sjuklön upphävdes genom lag 2020/190 och kommer återigen att träda i kraft i maj 2021. Där stadgas det att under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än på den åttonde dagen. Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden som intyg saknas. I ditt fall är det sannolikt att förutsättningarna inte är uppfyllda, då det rör sig om mindre på varandra följande sjukdagar. Förstår att allting kan vara komplicerat på grund av den rådande pandemin, om du har ytterligare frågor finns vi här. Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

2020-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min fråga rör om arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar eller inte. Enligt Lag (1991:1047) om sjuklön, § 3 och jag citerar "Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte." Men hur är det om en arbetstagare har fått ett kontrakt (avtalad anställningsperiod) på 3 månader, jobbar första veckan, säger upp sig och sedan är sjuk under uppsägningstiden som ligger på 2 veckor. Har arbetstagaren rätt till sjuklön? Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din avtalade anställningstid är 3 månader så har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (3 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklön betalas dock bara ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklöneperioden börjar löpa från den första dagen av sjukdom och löper sedan de efterföljande tretton kalenderdagarna (7 § 1 stycket SjuklöneL). Efter de första fjorton dagarna upphör arbetsgivarens sjuklöneansvar, vilket sedan övergår på försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är man skyldig att uppge för chef och arbetskollegor att man bär på den allmänfarliga smittan covid-19, eller symptom på den?

2020-12-01 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag ser att ni har svarat på frågan se länkenhttps://lawline.se/answers/arbetsgivarens-ratt-att-fraga-om-sjukorsakJag funderar på, hur ser Samma lag ut idag i tanken på Covid19?Så fort man sjukskriver sig så kräver vår vice chef att för veta vad man är sjuk även när man själv vet att det har inte med Covid-19 att göra.Behöver jag verkligen svara när inte jag vill och har redan sagt det har inte med Någon av Covid19 symptom att göra?Tacksam för svaretMvhUndersköterska
Pontus Fridén |Hej!Det uppskattas att du vänder dig till Lawline med din mycket aktuella fråga!Svaret du hänvisar till behandlar 9 § lag om sjuklön, den lagen gäller alltjämt. Din vice-chef kan således fråga om sjukdomstillståndet, men du behöver inte uppge exakta skäl. Regeln kompliceras av att; skulle du faktiskt lida av covid-19 är du anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (SmittskL). Skyldigheten omfattar att testa sig för covid-19 vid misstanke om att bära på smittan, 3 kap. 1 § smittskL. Visar testet sig vara positivt, måste man lämna information om smittan till exv. Chef på arbetsplatsen, 2 kap. 2 § 2 st smittskL och redan innan fall av sjukdomen konstaterats ska man vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk, 2 kap. 2 § 1 st smittskL. Behöver jag verkligen svara när inte jag vill och har redan sagt det har inte med någon av Covid19 symptom att göra?Såvitt du vet att det inte har med covid19 att skaffa, t.ex. om du testat dig och testet visar negativt, måste du inte uppge exakta sjukdomsskäl. Än en gång ska dock poängteras att vid symptom är man skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittorisk.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan vara särskilda skäl enligt 10 a § i lagen om sjuklön?

2020-11-26 i Sjuk
FRÅGA |Hej, Lag 1991:1047) om sjuklön 10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. En begäran som gäller kommande sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens begäran ska vara skriftlig.Paragrafen anger att en arbetsgivare kan begära att en arbetstagare ska styrka nedsättning av arbetsförmågan från den första dagen i sjukperioden om det finns särskilda skäl.Om personen är hemma från arbetet efter en lättare arbetsskada (vrickat foten, mindre skärskada mm), finns det något särskilt skäl som gör att arbetsgivaren kan begära läkarintyg från den första dagen i sjukdomsperioden? Tar tacksamt emot exempel på vad som menas med särskilda skäl.Vet att 10 § är tillfälligt upphävd men vill veta vad som gäller f.o.m. 1 jan 2021.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågor om sjuklön regleras i lag 1991:1047 om sjuklön (SjLL). Precis som du säger är 10 a § SjLL tillfälligt upphävd. När den träder i kraft igen kommer en arbetsgivare precis som förut kunna kräva ett läkarintyg av arbetstagaren från och med den första sjukdomsdagen om det finns särskilda skäl för det.För att ta reda på vad som kan utgöra särskilda skäl får man kolla i förarbetena till lagen. Där nämns som exempel att sådana skäl kan föreligga när det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av kravet på intyg. Ett konkret exempel på när tidigareläggning kan bli aktuellt är om arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tidsperiod utan att ha tagit kontakt med läkare och utan att det framkommit att arbetstagaren lider av en kronisk sjukdom eller liknande (se prop. 1990/91:181 s. 76).Jag skulle inte tro att särskilda skäl för en sådan begäran föreligger i ditt exempel, när arbetstagaren enbart är hemma en gång med en lättare arbetsskada. Bestämmelsen tar snarare sikte på fal där det förekommer ett flertal kortvariga sjukdomsperioder för arbetstagaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?

2020-12-10 i Sjuk
FRÅGA |Har man som arbetsgivare rätt att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren från första sjukdagen ?Det finns inget kollektivavtal .
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om sjuklön. Normalt sett ska en arbetsgivare enligt 10 a § lag om sjuklön kunna kräva ett läkarintyg från arbetstagaren redan från första dagen. Det krävs dock särskilda skäl för det. Exempel på sådant som kan utgöra särskilda skäl är misstanke om missbruk av rehabilitering. Det innebär således att arbetsgivaren inte helt slumpmässigt kan kräva läkarintyg från första dagen. Begäran ska då vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år. Lämnar arbetstagaren inte ett sådant intyg och det inte finns något godtagbart skäl för det är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön under den tid av sjuklöneperiod som intyget saknas. Det går att avtala om att annat ska gälla genom kollektivavtal just i den frågan men du nämner att ett sådant inte finns och då är det lagen som gäller.Just nu går det dock inte att begära ett läkarintyg redan från första dagen eftersom just den bestämmelsen är upphävd till följd av de rådande omständigheterna kring Corona. Den ska dock åter träda i kraft 2021-01-01. Vänliga hälsningar,

Arbetstagare har sjukanmält sig men arbetsgivaren påstår att de inte har fått någon sjukanmälan. Hur går man vidare för att få rätt till sin sjuklön?

2020-12-02 i Sjuk
FRÅGA |Om en anställd har sjukanmält sig via röstmeddelande, men arbetsgivare säger att de har inte fått någon sjukanmälan ? Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning ?Det finns även sjukintyg från samma dag som sjukanmälan,
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunkt för sjukanmälanHur sjukanmälan ska göras skiljer sig ofta åt för olika företag beroende på kollektivavtal. Saken regleras av kollektivavtal om1. sådant finns på arbetsplatsen och,2. innehåller bestämmelse om tillvägagångssättet för sjukanmälan, 2 § lag om sjuklön jämför med 9 §.Kollektivavtalets bestämmelser gäller alltså såframt det har reglerats där (lagen är semidispositiv). Finns inte kollektivavtal eller föreskrivs inte saken däri så gäller 9 §, med innebörden att sjukanmälan ska lämnas skriftligen och bör vara avlämnas senast vid sjukelöneperiodens utgång. Av lagkommentaren följer att dröjsmål inte innebär förlust av rätten sjuklön, men arbetsgivaren behöver inte betala förrän försäkran erhållits. Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning?Eftersom det i första hand kollektivavtalet som reglerar frågan, bör man gå vidare genom att kontakta arbetstagarorganisationen. De har i sin tur rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren, 10 § medbestämmandelagen. Visar arbetsgivaren sig ha brutit mot kollektivavtalet och vägrar denne att rätta sig utgår skadestånd dels för ekonomisk skada, i detta fall den sjuk sjuklön arbetstagaren arbetstagaren gått miste om (arbetstagarens skada) 54 § MBL och dels eventuellt för kränkning av kollektivavtalet, 55 § MBL (allmänt skadestånd).Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad har jag rätt till för sjuklön?

2020-11-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Om jag jobbar på deltid 3 ggr per vecka och 8 timmar per pass, dvs 24 timmar totalt per vecka och blir sjuk, har jag då rätt till sjuklön? Som jag har förstått det så dras karensavdraget 20% av sjuklönen som man jobbar en genomslittlig vecka på den första sjukdagen? Så ifall jag blir sjuk i en dag på sista passet i veckan, hur räknar jag ut sjuklönen om min lön skulle vara 100 kr/h efter skatt.Mvh
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du jobbar 3 gånger i veckan á 8 timmar, och undrar om detta ger dig rätt till sjuklön och hur mycket isåfall. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av lagen om sjuklön (SjLL). Har jag rätt till sjuklön? Den som är arbetstagare och som blir sjuk, har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare de första fjorton dagarna (1 § och 7 § SjLL). Denna rätt inträder från den dag som du blir anställd (3 § SjLL). Du har alltså rätt till en sjuklön. Sjuklönen är på 80 % av din inkomst (6 § 1 st. SjLL) och dessutom gör man ett karensavdrag. Precis som du skrive är karensavdraget 20 procent av den sjuklön som du beräknas få under en vecka (6 § 2 st. SjLL). Vad har jag rätt till i sjuklön? Du har alltså rätt till till 80 procent av din lön och från lönen görs ett karensavdrag på 20 procent av din beräknade vecko-sjuklön. Vi kan räkna på följande sätt: Lön: 100 kr/timme Sjuklön: 100 kr x 0,8 =80 kr/timme Sjuklön/vecka: 24 timmar x 80 = 1920 kronor Karensavdraget är 20 % av sjuklönen: 1920 kr x 0,2 = 384 kr Är du alltså borta från jobbet en dag, så görs ett karensavdrag på 384 kronor. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Påverkas sjukpenningen vid lön under uppsägningstiden?

2020-11-23 i Sjuk
FRÅGA |Jag arbetar 50 %, är sjukskriven 50%. Har varit det i 6 år. Nu vill min arbetsgivare säga upp mig. Jag är 61 år och har arbetat på samma arbetsplats i 26 år och har en lång uppsägningstid. Eftersom jag får sjukpenning på 50 % så undrar jag om FK kan dra in den om jag får lön under uppsägningstiden? Och eftersom jag har en anställning på 100 % i grunden så är det heltidslön jag får vid en uppsägning.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB), och det är där vi finner de relevanta reglerna. I din fråga skriver du inget om orsaken till sin uppsägning, och jag utgår därför från att den är grundad och skett korrekt. När har en arbetstagare rätt till sjukpenning?Sjukpenning från Försäkringskassan regleras i SFB och är en arbetsbaserad socialförsäkringsförmån. Förmånen förutsätter att den försäkrade är att se som arbetstagare (27 kap. 2 § och 6 kap. SFB), men kan även kvarstå efter uppsägning om det föreligger omständigheter som ger SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). SGI står för "sjukpenninggrundande inkomst", och är en förutsättning för rätten till sjukpenning. Vidare gäller SGI-skydd under den tid då den försäkrade inte arbetar av någon anledning som ger rätt till ersättning i form av exempelvis sjukpenning (26 kap. 17 § 1 p. SFB). Om du är berättigad sjukpenning och sägs upp så är du därmed fortsatt berättigad sjukpenning under förutsättningen att du är (helt) eller delvis arbetsoförmögen till följd av sjukdom (27 kap. 2 § SFB). Kan Försäkringskassan dra in sjukpenningen på 50 procent om du får lön under uppsägningstiden?Din sjukpenning kan reduceras om du under samma tid uppbär lön. I SFB finns en särskild regel om minskning av sjukpenningen i vissa fall, den så kallade minskningsregeln (28 kap. 19 § SFB). Syftet med regeln är att motverka att vissa arbetstagare via avtal tillförsäkras en högre kompensationsnivå vid sjukdom än andra grupper i samhället. Minskningsregeln ska tillämpas om den försäkrade under sjukdom får lön från arbetsgivaren för samma tid som sjukpenningen avser. Sjukpenningen ska då minskas med det belopp som lönen överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle ha fått i lön om denne varit i arbete. Sammanfattning:Då du redan är berättigad sjukpenning påverkar inte uppsägningen din fortsatta status som sjukpenningberättigad försäkringstagare. Om du dock får en heltidslön utbetalad under uppsägningstiden så kommer din sjukpenning att påverkas på grund av minskningsregeln. Beroende på vad du tjänar i månaden så kan beräkningen skilja sig åt hos Försäkringskassan. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via ebba.thor@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,