Vad gäller för sjuklönen och karensavdraget när jag återinsjuknar?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA |Jag har varit sjuk 5 arbetsdagar, må-fre och går tillbaka till jobbet och jobbar må-to och insjuknar igen fredag och är sjuk hela veckan efter må-fre. Dras det två karensdagar? Får jag sjuklön hela perioden?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön och karensavdrag finns i lag (1991:1047) om sjuklön. När man är sjuk och hemma från jobbet har man rätt till sjuklön de 14 första dagarna, vilket innebär att man har rätt till 80 % av sin lön och sina anställningsförmåner (6 § 1 st. och 7 § 1 st.). Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Det innebär att ett engångsavdrag på 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig vecka görs (6 § 2 st.). Karensavdraget har ersatt den tidigare karensdagen som innebar att arbetstagaren inte fick någon sjuklön alls den första sjukdagen. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med den tidigare sjuklöneperioden utgör 14 dagar. Då ska inte heller något nytt karensavdrag göras (7 § 3 st.). I ditt fall går det 6 dagar mellan sjukperioderna vilket innebär att det rör sig om två olika sjuklöneperioder. Det innebär att du har rätt till sjuklön för de båda perioderna i 14 dagar vardera (blir ju dock inte aktuellt i ditt fall eftersom du inte var sjuk i så många dagar). Det ska också göras två karensavdrag, ett för varje sjukperiod. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan min arbetsgivare göra ett ytterligare karensavdrag när jag återinsjuknar efter fem dagar?

2020-06-25 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag var sjuk måndag-fredag och var åter på arbetet på måndagen därefter och arbetade måndag, tisdag och onsdag. På torsdagen återinsjuknade och var sedan sjuk i totalt 9 kalenderdagar.Arbetsgivaren har dragit 2 karensavdrag, för första måndagen och för torsdagen veckan efter.Stämmer det att man räknar lör-ons som 5 kalenderdagar för återinsjuknande?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om karensavdrag finns i lag (1991:1047) om sjuklön. När man är sjuk och hemma från jobbet har man rätt till sjuklön de 14 första dagarna, vilket innebär att man har rätt till 80 % av sin lön och sina anställningsförmåner (6 § 1 st. och 7 § 1 st.). Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Det innebär att ett engångsavdrag på 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig vecka görs (6 § 2 st.). Karensavdraget har ersatt den tidigare karensdagen som innebar att arbetstagaren inte fick någon sjuklön alls den första sjukdagen. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska inget nytt karensavdrag göras (7 § 3 st.). Eftersom den nya sjukperioden för dig började på den sjätte dagen efter din första sjukperiod innebär det att arbetsgivaren har rätt att göra ett ytterligare karensavdrag.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer om jag blir sjukskriven som provanställd och timanställd?

2020-04-14 i Sjuk
FRÅGA |Vad händer om jag blir sjukskriven när jag har en 6 månaders provanställning med timlön? Har inga fasta timmar i månaden då jag kör lastbil och dom ringer ut en såfort de blir jobb. Blir jag helt utan inkomst ifall jag skulle bli sjukskriven?Och om jag blir sjuk tex i Corona och behöver vara i karantän i 2 veckor, vad händer då? Blir jag helt utan lön eller har jag något stöd?
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som provanställd har du rätt till sjuklön vid en eventuell sjukskrivning. (3 § lag om sjuklön).Däremot skriver du att du jobbar endast då behov finns vilket jag tolkar som att du är timanställd. En timanställning är ingen lagstadgad anställning eftersom man bara får lön efter faktisk arbetstid. Detta gör att arbetsgivaren, precis som du är inne på, endast är skyldig att ge dig ersättning för de timmar de på förhand bett dig jobba. En sjuklön är avsedd att motsvara det inkomstbortfall som du lider på grund av din sjukdom. Desamma gäller den ersättning som kommer från försäkringskassan vid en längre tids sjukdom. Jag tolkar din fråga som att du inte får veta särskilt långt i förväg om du ska jobba och då blir du tyvärr utan ersättning vid sjukdom. Om du däremot har blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk. De timmar du har inbokade pass har du alltså rätt till sjuklön för. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kräva läkarintyg som arbetsgivare

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |kan man begära ett kvitto på att arbetstagaren vart hos läkaren, vi misstänker att han ljuger om läkarbesök.Det har vart tidigare omständigheter som låter orimliga från just denna arbetstagare.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivarens krav på sjukintyg regleras i lag om sjuklön, se här. Om du är sjuk i mer än 7 dagar i följd måste sjukdomen styrkas genom att du måste lämna en kopia av ett läkarintyg från och med den 8:e dagen. Intyget ska styrka hur stor del av din arbetstid du är oförmögen att arbeta, helt eller delvis, samt sjukperiodens längd. Intyget ska du lämna till din chef. Om din sjukdom inte kan styrkas genom läkarintyget bedöms din frånvaro vara ogiltig, och det kommer därmed inte betalas ut sjuklön till dig. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för en kortare sjukperiod se 10 a § lag om sjuklön. Detta kallas att kräva in ett förstadagsintyg men det krävs särskilda skäl för att arbetsgivaren ska ha rätt att kräva detta. Detta kan bli aktuellt om det gäller exempelvis missbruksproblem eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett förstadagsintyg gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett sjukintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas. Det jag skulle råda dig att göra i denna situation är att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren. Under den 8:e sjukdagen kan detta göras utan att särskilda skäl föreligger och innan detta måste det som sagt föreligga särskilda skäl för detta. Detta kan vara vid misstanke om att sjukdom inte föreligger utan att frånvaron handlar om annat, vilket det låter som att det finns i ditt fall.

Kan min sambo få sjukersättning efter att ha blivit sjuk i COVID-19?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA |Det gäller min sambo hon jobbar som vikarie på äldreboende Hon blev smittad av Kovid 19 på arbetsplatsen Hon får ingen sjukersättning. Kan detta vara rätt.
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden. Sjukersättning är alltså inte något som man får när man blivit tillfälligt sjuk. Däremot har din sambo givetvis rätt till sjuklön och därefter eventuellt sjukpenning för den period hon är frånvarande från jobbet. Sjuklön får man från sin arbetsgivare de två första veckorna då man är sjuk och innebär att man får 80 % av sin genomsnittliga veckolön och andra anställningsförmåner (1 § och 6 § lag (1991:1047) om sjuklön). Om man fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning är en ersättning som kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (24 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)). Om din sambo inte har fått sjuklön bör hon först kontakta arbetsgivaren och göra sin rätt till sjuklön gällande. Om arbetsgivaren vägrar betala ut sjuklön kan du vända dig till Försäkringskassan. De har en sjuklönegaranti som innebär att Försäkringskassan kan betala ut din sjuklön om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Det kan du göra via denna länk. Om din sambo har fått sjuklön men inte sjukpenning, trots att hon ansökt om det, beror det antagligen på att Försäkringskassan gjort bedömningen att du kan gå till arbetet. Viktigt att komma ihåg är att Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om sjukdomen för att kunna besluta om sjukpenning. Mer information finns via denna länk. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivare få tillgång till arbetstagares journal?

2020-05-28 i Sjuk
FRÅGA |En väns son har varit tvångsvårdad pga bipolär sjukdom. Sonen mår idag bra, har fått adekvat medicin och annan behandling. Han har akademisk examen och söker nu arbete inom sitt område. Får/kan arbetsgivaren skaffa information om detta?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsgivaren har ingen rätt att begära ut någons journal då denna omfattas av sträng sekretess. Arbetsgivaren kan inte heller be om att få ta del av den eftersom att vården inte får ge ut den till någon annan än patienten. Hälso- och sjukvården skyddas av sekretess och alla som jobbar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att alla anteckningar gällande patientens individuella förhållanden såsom sjukdomar och behandlingar inte får ges ut. Sekretessbestämmelsen hittar du i 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Arbetgivarens kontroll av sjukdom överdriven

2020-04-11 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Jag är sjuk nu 3:e dagen och mailar min arbetsgivare varje morgon om att jag är sjuk och inte kommer till jobbet. Men det räcker inte för honom, han ringer mig sen 2 gånger under dagen, kl 10:00 och 16:00, för att kolla om jag är verkligen sjuk och kolla hur jag låter. Jag har sagt till honom flera gånger att det stressar mig och att det borde väl räcka att jag mailar honom på morgonen, men han sa att han vill ringa och „kolla läget". Vad kan jag göra? Vad har jag för rättigheter? // Mvh// Ursula
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Informationen om ditt hälsotillståndDin arbetsgivare ska inte försöka ta reda på vad som är orsaken till att du inte kan arbeta bortom att du anger att det beror på sjukdom. Sjukdomen nedsätter din arbetsförmåga, vilket är det enda som torde vara relevant ur hans perspektiv. Allt annat faller utanför hans rätt att veta, så du får dela med dig om du vill av det, men om han kräver informationen kan du neka. Allt annat som relaterar till ditt hälsotillstånd hade hamnat under patientsekretessen om du vänt dig till läkare. Av samma anledning är det ytterst olämpligt att han snokar på det sätt han gör. Detta markeras av tystnadsplikten i Sjuklönelagen(18 § Sjuklönelagen). Denna motiveras av samma syfte som patientsekretessen, och syftet ska respekteras.Arbetsgivaren är inte förbjuden att ringa dig av genuin oro eller för att arbetgivaren verkligen bryr sig om dig. Därför är denna typ av samtal bara ett problem om du själv har sagt till dem att de stör dig, vilket du har gjort. Dessa samtal ska inte vara till för att kontrollera den anställda, utan ska upplevas på samma sätt som beröm.TelefonsamtalenDin arbetsgivare ska i början lita på ditt omdöme i frågor om du är sjuk eller inte. Fram till den 8:e dagen du inte är på jobbet kan han inte kräva något ytterligare intyg från dig (8 § 2 stycket Sjuklönelagen). Han är dock skyldig att betala sjuklön från början av sjukdomen(3 § Sjuklönelagen). I regeln står det att arbetsgivaren är skyldig efter "7:e kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan", eftersom man hade karensdagarn när regeln infördes. Dessa har slopats till förmån för ett karensavdrag istället på 20% av ens sjuklön för veckan. Sjuklönen utgör 80% av ens normala lön(6 § Sjuklönelagen). Regeln om antalet dagar har dock lämnats oändrad, men läkarintyg kan fortfarande bara krävas efter 8 dagar.Om du har sagt till honom att sluta och han vägrar kan det vara en fråga om ofredande(4 kap 7 § Brottsbalken) ifall det sker på en helt oacceptabel nivå, och du har bett dem att sluta ringa dig för att kontrollera dig.Ändringar i reglerna pga. CoronaMöjigheten att kräva läkarintyg har skjutits yyterligare med anledning av Coronaepidemin. Nu tar det 14 dagar innan läkarintyg kan krävas. Om sjuklön har betalats ersätts den av staten.Mer information finns hos Försäkingskassan här(Arbetsgivare) och här(Arbetstagare).

Förstadagsintyg vid vård av barn

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva forstadagsintyg för vård av barn?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren visar läkarintyg första sjukdagen, vilket innebär att den anställde ska visa upp ett förstadagsintyg. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg för att ditt barn är sjukt och att du därmed också ska ha rätt till ledighet. Arbetsgivaren kan kräva ett förstadagsintyg om det finns särskilda skäl till det. I rättsfallet AD 2013 nr 63(se här) konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har rätt att kräva läkarintyg från arbetstagaren avseende barnets sjukdom när det gäller ledighet för VAB. Om barnet skulle vara sjuk längre än sju dagar (inklusive helgdagar) är du som vabbar skyldig att visa upp ett läkarintyg för Försäkringskassan. Din arbetsgivare har dock inte rätt att kräva läkarintyg från varken dig eller från Försäkringskassan. I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar upp ett utdrag från Försäkringskassan med antalet dagar föräldrapenning, detta bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Trots att arbetstagaren inte har någon skyldighet att lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren, kan denne be att du lämnar ett intyg till Försäkringskassan om att de mottagit anmälan om VAB.