Är regelverket kring karensavdraget tvingande?

2021-09-03 i Sjuk
FRÅGA |Är det lag på att jag måste göra karensavdrag?Jag har ett företag där personalen är timavlönad. Kan jag helt enkelt skippa och göra karensavdrag och låta personalen få full sjuklön från första dagen?
Dani Elipas Gobraeel |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt "sjuklönelagen" (SjlL) så gäller en huvudregeln att ett karensavdrag ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckolönen (6 § 2 stycket SjlL).Rättsliga utgångspunkterLagen är dock dispositiv till fördel för den anställde. Situationen kan beskrivas som så att lagen endast ger en tvingande riktlinje såtillvida att du inte får göra ett avdrag som är större än det som stadgas i lagen, det vill säga sätta karensavdraget till mer än 20%. Detta betyder att en arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL, é contrario, d.v.s tolkad motsatsvis). Att avtala bort karensavdraget styrker ju arbetstagarens rättigheter och anses därmed fullt tillåtet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

​Får arbetsgivare gå hem till en anställd som är sjukskriven?

2021-07-28 i Sjuk
FRÅGA |Får en chef komma oanmäld till en som är sjukskriven? Detta har nu hänt 2 ggr!Är det verkligen korrekt att de får det?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en arbetsgivare har rätt att gå hem till en anställd som är sjukskriven för att 'kontrollera' läget.När man är sjukskriven är man frånvarande från arbetet och ej i tjänst. Det finns olika regleringar kring från när en anställd ska uppvisa intyg för att ha rätt till sjuklön. Utöver detta har arbetsgivare ingen rätt att kräva att den sjukskrivne ska svara i telefon när man inte är i tjänst eller komma hem till den en för att se om man är sjuk. Har det hänt upprepade gånger råder jag dig att ta upp detta med din arbetsgivare och därefter läkare för att lösa situationen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en arbetsgivare ifrågasätta en sjukanmälan?

2021-07-18 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Får en arbetsgivare ifrågasätta ens sjukanmälan? Låt säga att jag har sjukanmält mig efter att jag har vaccinerat mig (får ont i magen och i armen). Får arbetsgivare fråga varför jag är sjuk och sedan säga "jag tror dig inte"?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Information om sjukdomEn arbetsgivare ska inte försöka ta reda på orsaken till att du inte kan arbeta utan det ska räcka med att du informerat att det beror på sjukdom. Sjukdomen nedsätter arbetsförmågan, vilket är det enda som bör anses relevant för arbetsgivaren och om han kräver mer information kan du neka. Arbetsgivaren har rätt till att ringa dig av omtanke och genuin oro men inte för att ifrågasätta din sjukdom eller på något sätt göra dig obekväm. FörstadsintygArbetsgivaren kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg tidigare än dag åtta) om det föreligger särskilda skäl och måste vara skriftligt. SjuklönelagenEnligt sjuklönelagen är man som anställd skyldig att lämna ett läkarintyg efter åtta dagar sjukdagar för att ha rätt till sjuklön (9 § lag om sjuklön). Sammanfattningsvis, arbetsgivaren är inte förbjuden att höra av sig till dig vid sjukdom av omtanke men bör inte ringa i syfte för att ifrågasätta eller på något sätt skapa en situation som gör det obekvämt för den anställde. Du som anställd har heller ingen skyldighet att uppge anledning eller besvara frågor om sjukdomen. Om arbetsgivaren vill ha en bekräftelse på sjukdomen kan denne kräva in ett läkarintyg. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får arbetsgivare göra hembesök för att bekräfta sjukdom?

2021-07-07 i Sjuk
FRÅGA |God dag!Är det tillåtet för en arbetsgivare att åka hem till en arbetstagare och knacka på för att bekräfta att personen i fråga faktiskt är sjuk?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Information om sjukdomEn arbetsgivare ska inte försöka ta reda på orsaken till att du inte kan arbeta utan det ska räcka med att du informerat att det beror på sjukdom. Sjukdomen nedsätter sin arbetsförmåga, vilket är det enda som bör anses relevant för arbetsgivaren och om denne kräver mer information kan du neka. Arbetsgivaren har rätt till att ringa dig av omtanke och genuin oro, men inte för att ifrågasätta din sjukdom eller på ett sätt som gör dig obekväm. FörstadagsintygArbetsgivaren kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg tidigare än dag åtta) om det föreligger särskilda skäl och måste vara skriftligt. SjuklönelagenEnligt sjuklönelagen är man som anställd skyldig att lämna ett läkarintyg efter åtta dagar sjukdagar för att ha rätt till sjuklön (3 § och 8 §). Sammanfattningsvis, arbetsgivaren är inte förbjuden att höra av sig till dig vid sjukdom av omtanke men bör inte göra hembesök eller ringa i syfte för att ifrågasätta eller på något sätt skapa en situation som gör det obekvämt för den anställde. Om arbetsgivaren vill ha en bekräftelse på sjukdomen kan denne kräva in ett läkarintyg.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro

2021-09-03 i Sjuk
FRÅGA |Hej , jag har läst några frågor och svar hos er gällande arbetsgivares rätt att veta orsak till sjukfrånvaro men jag förstår inte riktigt hur jag ska tolka svaret. Jag uppfattar det å ena sidan som att de inte har rätt att veta men å andra sidan har de rätt till ett läkarintyg/sjukintyg och där står ju allt
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan besvaras frågan genom hänvisning till olika regler som gäller för att kunna få ut sjuklön, detta speglar i sin tur vad arbetsgivaren får och bör fråga efter eftersom dennes skyldigheter i hög grad aktualiseras i samband med detta. Rättsliga utgångspunkterAv 9 § Lag om sjuklön framgår att du som arbetstagare inte är skyldig att uppge på vilket sätt du är sjuk. Det enda du behöver göra är att försäkra din arbetsgivare om att du inte kan arbeta fullt ut på grund av sjukdom. Du som arbetstagare ska alltså lämna in en skriftlig försäkran om att du är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön, 9 § lag om sjuklön. Vid utfärdande av läkarintyg är det vanligt att man bedömer arbetsoförmågan procentuellt, såtillvida att en sjukdom kan påverka arbetosförmågan till 100% exempelvis. Det krävs att sjukdomstillståndet är sådant att det inte är möjligt att ändå fortsätta sitt arbete, för att arbetsgivaren ska förpliktas att betala ut sjuklön är det därför av vikt för denne att veta orsak. Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hen är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete. Du som arbetstagare har rätt till ersättning de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod, se 7 § lag om sjuklön. De första 7 dagarna är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala sjuklön, se 8 § lag om sjuklönAv ovanstående kan man sammanfatta läget på följande sätt: En arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du lider av, däremot måste du inte svara på frågan! Din arbetsgivare har inte rätt att vägra sjuklön, om du skulle vägra att ange vilken sjukdom du lider av. Ytterst har arbetsgivaren tillgång till sjukintyget och kan titta på sjukdomsorsak samt den nedsatta arbetsförmågan. Så som svar på din fråga, din arbetsgivare har rätt att fråga om orsaken till varför du är sjuk, däremot måste du inte svara på frågan. Min rekommendation är dock att du ändå uppger anledningen, så länge sjukdomen inte känns allt för personlig, då en god relation med din arbetsgivare är att föredra.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?

2021-07-23 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan! vad gäller egentligen nu avseende sjukdom och sjukintyg. Kan intyg krävas från arbetsgivare trots regeringsbeslut. För att göra en lång historia kort så kräver min arbetsgivare sjukintyg fom dag 8. Har varit i kontakt med fack samt min företagshälsovård som säger att det inte behövs pga regeringsbeslutet. Blir inte klok på dethär.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Med anledning av coronaviruset genomförde regeringen under 2020 en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet. En av dessa åtgärder var att slopa kravet på sjukintyg under sjuklöneperioden, vilken varar i 14 dagar. Regeringens åtgärd innebar alltså att den som var sjuk kunde vara hemma från arbetet och enbart behöva tillhandahålla ett sjukintyg på dag 15. Denna åtgärd har sedermera förlängts ett antal gånger och är i dagsläget sagd att gälla till och med den 30 september 2021. Du kan läsa mer om åtgärderna här.Svaret på din fråga är således att du inte behöver visa upp ett sjukintyg redan dag 8, det räcker att du kan göra det den femtonde dagen in i din sjukdom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har du rätt till sjuklön om du har en anställning där du ska arbeta så länge behov finns?

2021-07-13 i Sjuk
FRÅGA |Hej, Jag har pga hudinfektion i handen blivit tvungen till att sjukanmäla mig från mina inbokade pass på en restaurang. Jag började jobba där i början av juni och är osäker exakt vilken typ av anställning jag har men den ska löpa så länge behov finns. Jag undrar om oavsett vilken typ av anställning jag har ,om jag har rätt till sjuklön? Som redan nämnt hade min chef redan förra veckan gjort ett schema för denna vecka. Jag jobbar 75%-80%.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer använda mig av lag om sjuklön (SjLL) för att besvara din fråga.AnställningsformDet finns två olika typer av anställningsformer. Den ena är tillsvidareanställning (fast anställning) och den andra är tidsbegränsad anställning (dvs. allmän visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat). Huvudregeln är att om inget annat sägs så är det en tillsvidareanställning (lag om anställningsskydd 4 §). Eftersom du skriver att din anställning ska löpa så länge behov finns så är din anställning tidsbegränsad. Det är högst troligt att du har en säsongsanställning, eftersom din anställning upphör när det inte längre finns behov samt att du arbetar på en restaurang under sommaren.Det hade dock även kunnat vara så att du har en intermittent anställning. En intermittent anställning är en anställningsform på visstid som inte är lagreglerad. Det är en typ av timanställning som fungerar som en behovsanställning, och innebär just att ett nytt anställningsförhållande anses uppkomma vid varje nytt arbetstillfälle. Mellan arbetstillfällena finns det inget anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.Rätten till sjuklönOavsett vilken typ av anställningsform som en arbetstagare har, så har arbetstagaren rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (SjLL 3 §). Ifall anställningstiden är kortare än en månad så inträder dock rätten till sjuklön först när arbetstagaren har varit anställd i fjorton dagar. Du skriver dock att du har jobbat sedan början av juni och du har därmed redan haft en anställningstid som är längre än en månad.Ifall du har en intermittent anställning så måste du däremot ha arbetat 14 dagar i rad för att få rätt till sjuklön, eftersom ett nytt anställningsförhållande uppstår vid varje arbetstillfälle. Tidigare anställningar hos samma arbetsgivare som du har nu ska dock räknas med, förutsatt att tiden mellan arbetstillfällena inte överstiger 14 dagar.Utifrån det du skriver så tror jag dock inte att du har en intermittent anställning, eftersom du då inte ska ha en skyldighet att arbeta och du ska ha möjlighet att tacka nej till ett arbetspass om du har en intermittent anställning. Eftersom du skriver att du har ett schema så har du troligtvis inte möjlighet att tacka nej till arbetspass. Sjuklönens storlekSjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras (SjLL 6 §). Ifall du är timanställd, alltså att får betalt per timme som du jobbar, är arbetsgivaren endast skyldig att betala ut sjuklön för de timmarna din arbetsgivare har bett dig arbeta. Då kommer du alltså endast ha rätt till sjuklön för den tid som du är schemalagd och har inbokade pass.Om du blir sjuk flera timmar eller övriga dagar får du ingen sjuklön eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det Försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden.SammanfattningSom arbetstagare har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Detta gäller oavsett anställningsform. Ifall du har en intermittent anställning så måste du däremot arbeta fjorton dagar i rad för att få rätt till sjuklön, men utifrån omständigheterna så tror jag inte att du har en intermittent anställning utan en säsongsanställning eftersom du har ett schema. Ifall du är får betalt per timma så är din arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön för dina inbokade pass.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?

2021-07-05 i Sjuk
FRÅGA |HejLäste från en av era klienter som frågade om man kan säga upp sig fast man är sjukskriven Min fråga är densamma. Är långtidssjukskriven från mitt nuvarande jobb.Detta är andra gången inom 4 år som jag blir sjukskriven av samma anledning.Har bestämt mig för att jag vill säga upp mig.Mitt jobb får inte göra mig sjuk.Är fortfarande sjukskriven Kan jag säga upp mig fast jag är sjukskriven?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalLagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rätt till uppsägning. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § tredje och fjärde stycket LAS). I din fråga framgår det inte om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte, och därför kommer jag utgå ifrån LAS uppsägningsregler när jag besvarar frågan. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan eventuellt andra villkor avseende uppsägning ersätta vissa regler som finns i LAS.Uppsägning under sjukskriving Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven. Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen. Sjukpenning och uppsägning Eftersom du är sjukskriven antar jag att du får ut sjukpenning av Försäkringskassan då sjuklön endast betalas ut av arbetsgivaren i 14 dagar (7 § lag om sjuklön). Rätten till sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Sjukpenning är arbetsbaserad och förutsätter att den försäkrade arbetar (27 kap. 2 §). Men rätten till sjukpenning kvarstår även om man säger upp sig förutsatt att det finns ett så kallat SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). Detta skydd gäller under den tid då en arbetstagare har rätt till sjukpenning (26 kap. 17 § SFB). Om du har rätt till sjukpenning på grund av att du inte kan arbeta till följd av sjukdom har du alltså fortfarande berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig. Detta SGI-skydd gäller i högst tre månader efter du har sagt upp dig (26 kap. 18 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning. Som arbetssökande eller arbetslös har du också rätt till sjukpenning i vissa fall, du kan läsa mer om hur du gör ansökan om sjukpenning när du är arbetssökande om du klickar här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/sjukpenningDet är mycket viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen samma dag du blir arbetslös (när uppsägningstiden är slut) så att du inte förlorar din SGI- skyddade sjukpenning, du kan läsa mer om hur du skriver in dig hos arbetsförmedlingen om du klickar här:https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos--- vad-hander-nu/nar-du-blir-arbetslosUppsägningstid Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare (kallas också ibland för fast anställning) (4 § LAS) och jag utgår ifrån att det i ditt fall rör sig om en tillsvidareanställning. Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren minst en månads uppsägningstid (11 § LAS). Detta är en regel som kan avtalas bort genom kollektivavtal, dock är regeln tvingande på en arbetsplats som saknar kollektivavtal vilket innebär att arbetaren har rätt till minst en månads uppsägningstid i dessa fall (2 § andra stycket LAS).SammanfattningSammanfattningsvis kan du säga upp dig när du är sjukskriven och då löper en uppsägningstid som vanligt. Du är berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig förutsatt att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, men samma dag du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen för att behålla rätten till SGI-skyddad sjukpenning. Det kan vara bra att höra av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på elin.andren@lawline.se. Om du behöver ytterligare hjälp i den fortsatta processen kan du också vända dig till Lawlines ordinarie byråverksamhet. Om detta är något du är intresserad av kan du skicka iväg ett mail till mig så kan jag slussa dig vidare till våra skickliga jurister på Lawline.Med vänliga hälsningar