Sjukskrivning under uppsägningstid

2020-10-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej Jag har sagt upp mig och det är 20 dagar kvar av min uppsägningstid men jg mår psykiskt dåligt och kan ej jobba. Vad händer nu? Pausas min uppsägningstid? När jag var hos läkten så vägrade han ge intyg pga att man kan vara hemma för rådande omständigheter utan att behöva ha intyg. Men om jag ej kan fixa någon intyg. Vad händer då? Jag vill verkligen ej tillbaka jag bryr mig ej om pengarna.
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det din läkare nämnde angående att ett intyg inte behövs stämmer. På grund av den rådande situationen kring covid-19 har kravet på läkarintyg slopats. Detta gäller till den 31 december 2020. Det slopade läkarintyget gäller de första 14 dagarna och omfattar alla sjukdomar, dvs inte enbart covid-19. Under den perioden betalas sjuklön. Försäkringskassan har även beslutat att inte kräva läkarintyg under de tre första veckorna, dvs till och med dag 21. Dock återgår reglerna för krav på läkarintyg till att gälla från dag 15 från och med 1 november 2020. Om den första sjukdagen är innan 1 november 2020 avvaktar Försäkringskassan med att begära in läkarintyg mellan dag 15 och 21. Därmed bör du kunna få sjukpenning för de resterande dagarna också.Detta innebär inte att din uppsägningstid pausas. Efter dessa 20 dagar har du ingen skyldighet att återgå till arbetet. Arbetsgivaren kan dock fortfarande begära att du lämnar en skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen men utöver detta behöver du inte vara orolig över att bli betalningsskyldig eller behöva återgå till arbetet så länge som du sjukanmäler dig. Lycka till och jag hoppas att du mår bättre!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA |Kan min arbetsgivare tvinga mig att lämna in mitt läkarintyg under tiden jag är sjuk och om man ej gör detta så sätter han ogiltig frånvaro?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav gällande läkarintyg finns i sjuklönelagen. Krav om läkarintyg kan även regleras i kollektivavtal (2 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivaren har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde kalenderdagen, men när det föreligger särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen (10 a § sjuklönelagen). Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara t ex misstanke om missbruk, behov av rehabilitering eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett läkarintyg första dagen gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett läkarintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas.Utgångspunkten är alltså att din arbetsgivare endast har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde dagen, förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl och att arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Med vänliga hälsningar

Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

2020-09-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Vi är ett litet företag och vissa av våra anställda sjukanmäler sig inte till den personen de ska anmäla sig trots otaliga upprepningar om att sjukanmälan ska in till denne person. Räcker med ett sms eller mejl. På tisdagen kan t ex. arbetsgivaren få reda på att någon varit sjuk under måndagen.Min fråga är kan vi sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig och kan sjukpenning utebli då de inte sjukanmält sig?Tack!
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga är ifall arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig när de är sjuka och ifall sjukpenning kan utebli för dessa personer. Jag kommer redogöra för vad som gäller och i slutet sammanfatta mitt svar. Det finns ingen lag som reglerar sjukanmälan för anställda, hur den ska gå till osv. Istället är det arbetsgivaren på varje arbetsplats som avgör hur och när sjukanmälan ska göras. Arbetsgivaren ansvarar då för att det ska vara tydligt för de anställda hur en sjukanmälan ska gå till. Sjukpenning och sjuklönDu frågar ifall sjukpenning kan utebli ifall de anställda inte sjukanmäler sig. Med sjukpenning avses de pengar som en anställd har rätt till om hen är sjuk längre än 14 dagar. Den anställda ska då ansöka om detta från Försäkringskassan. Mer information om detta finner du på Försäkringskassans hemsida. De första 14 dagarna en anställd är sjuk, betalar arbetsgivaren som huvudregel ut sjuklön till denne. Vissa arbetsgivare betalar dock inte ut sjuklön och då kan den anställda direkt ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. I detta fall antar jag att du syftar på sjuklön, då jag tolkar det som att situationen handlar om att person inte har sjukanmält sig under en dag (måndagen). Om en anställd inte sjukanmäler sig, kan hen inte få sjuklön. Denna regel kan undantas om arbetstagaren har varit förhindrad att göra anmälan (exempelvis om arbetstagaren varit så sjuk att hen omöjligt har kunnat sjukanmäla sig). Då betalas sjuklön ut från den dag då personen blev sjuk. Detta förutser dock att sjukanmälan görs direkt efter att hindret upphört. (8 § lagen om sjuklön) SammanfattningDet korta svaret är att ja, arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på den anställda och sjuklön kan utebli om den anställde inte sjukanmäler sig. Med undantag om den anställde har varit förhindrad från att göra sådan anmälan. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur sjukanmälan ska gå till och till vem. Arbetsgivaren ansvarar även för att det ska vara tydligt för de anställda vad som gäller. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?

2020-07-30 i Sjuk
FRÅGA |En kollega till mig sa argt och bestämt till mig att jag absolut inte FÅR bli sjuk i höst när den verksamhet som jag arbetar på startar upp. Hon är själv nära utbrändhet. .jag har ett förflutet med utbrändhet och detta stressar mig så jag får ont i magen. Att känna att allt ska hänga på om jag är frisk annars rasar allt. Hur mycket har man rätt till att vara sjuk på en arbetsplats.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen begränsning för hur mycket en enskild "får" vara sjuk. Är den anställde sjuk så är den det. Det finns alltså inga regler om att en anställd bara får vara sjuk ett visst antal dagar. Däremot finns ett särskilt högriskskydd för arbetsgivaren som innebär att försäkringskassan kan ta över en del/hela kostnaden för en person som är väldigt mycket sjuk (mer än 10 ggr /år eller mer än 28 dagar i följd) till följd av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis behöver du inte oroa dig för att du är sjuk för mycket. Blir du sjuk i höst så blir du det och det är ingen grund för avskedande eller liknande. Det är upp till arbetsgivaren att se till att arbetsplatsen kan fungera trots att en eller flera arbetstagare är sjuka. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Rätt till sjuklön

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Har jag rätt till sjuklön?Har varit sjuk lite mindre än en månad. Och undrar om jag får betalt för de inbokade pass jag haft och varit tvungen att sjukanmäla mig för?På kontraktet står det i kryssat "behov av extra arbetskraft enligt ett av nedanstående alternativ 1-3"Kollektivavtal: transportavtalet mellan BA och Transport.Mvh, tack
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du varit ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmåga som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Sjuklön och uppsägning

2020-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Jag var sjuk två veckor från mitt jobb och den tredje veckan blev jag sjukskriven och sa upp mig. Är det fortfarande jobbet som ska betala mina två första veckor som jag varit hemma?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sjuklön de första fjorton dagarnaRättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL).De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Utöver detta görs ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL). Regeringen har emellertid beslutat att den försäkrade tillfälligt kan ersättas för karensavdraget. Följande regleras i 2 § förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19. Det här innebär att den anställde har rätt att efter ansökan få ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Beslutet om tillfällig ersättning gäller mellan 11 mars och 31 december 2020. Ersättningen betalas ut retroaktivt av Försäkringskassan. SlutsatsDe första fjorton dagarna du är sjukskriven betalar din arbetsgivare sjuklönen. Från detta gör arbetsgivaren ett karensavdrag. Det faktum att du har sagt upp dig från ditt arbete den tredje veckan, påverkar inte att arbetsgivaren fortfarande är ansvarig för att betala din sjuklön.Regeringen har även beslutat om att ersättning för karensavdrag kan ges till den försäkrade. För att ha rätt till detta behöver du göra ansökan om ersättning för karensavdraget i efterhand hos Försäkringskassan. Ersättningen utbetalas av Försäkringskassan och inte arbetsgivaren.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har jag rätt till sjuklön som timanställd?

2020-08-21 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag är tjänstledig från det jobb som jag tidigare varit tillsvidareanställd på pga studier. Jag arbetar nu under sommaren här i 10 veckor och är nu timanställd.För två veckor sedan fick jag Corona och har nu varit hemma från jobbet i 14 dagar. Min fråga lyder: Har jag rätt till sjuklön om jag varit sjuk och är timanställd? Enligt min arbetsgivare så får jag ingen sjuklön...
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är enbart ett sätt att få betalt på och utgör ingen anställningsform. De två typerna av anställningsformerna i Sverige är tillsvidareanställning (fast anställning) samt tidsbegränsad anställning (såsom säsongsanställning och vikariat). Huvudregeln enligt 4 § Lag om anställningsskydd är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare.Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Av din angivna bakgrund jobbar du i 10 veckor, varför reglerna om anställning kortare än en månad inte blir aktuellt för dig. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du var ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmågan som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kvalifikationstid för sjuklön

2020-07-23 i Sjuk
FRÅGA |Min son har sommarjobbat på en kommunal förskola sk. feripraktik. Hans kontrakterade anställning var 3 veckor lång. Han jobbade sin första dag och sedan blev han sjuk 3 dagar. Nu hävdar arbetsgivaren (kommunen) att han inte får sjuklön för dessa dagar, att han bara har rätt till det from den tredje veckan med hänvisning till sjuklönelagen. Som jag tolkar lagen så har han tillträtt anställningen och har en anställning som är längre än 14 dagar och då har han rätt till sjuklön från första dagen av anställningstiden. Hur ska lagen tolkas, har han rätt till sjuklön eller inte? Måste det gå 14 dagar innan han har rätt till sjuklön?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en beskrivning av kvalifikationstiden för sjuklön samt en redogörelse för vad som gäller i ert fall. Kvalifikationstidsvillkor för sjuklönRättsregler kring sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjlL). I 3 § SjlL regleras ett villkor om kvalifikationstid som stadgar när rätten till sjuklön kan inträda. Enligt nämnda paragraf gäller att en arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Det här gäller under förutsättning att den avtalade anställningstiden inte är kortare än en månad. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Det finns alltså två rekvisit som ska vara uppfyllda för att en arbetstagare ska vara berättigad till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad. I rekvisitet att arbetstagaren ska ha tillträtt anställningen, bör enligt propositionen främst innebära att denne faktiskt ska ha infunnit sig på arbetsplatsen. Att arbetstagaren påbörjat färden till arbetet men råkat ut för sjukdom eller skada som hindrat denne från att befinna sig på arbetsplatsen, bör också betraktas som tillträde enligt förarbeten (prop. 1990/91:181 s. 69). Utöver kravet på tillträde, gäller att arbetstagaren därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Kravet innebär att anställningen måste ha pågått hos arbetsgivaren under en sammanhängande period av minst fjorton kalenderdagar. I den angivna tidsperioden medräknas inte de dagar som arbetstagaren eventuellt varit frånvarande utan giltigt skäl. Kravet på fjorton dagar medför att rätten till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad inträder tidigast från och med den femtonde dagen efter tillträdet (prop. 1990/91:181 s. 69). Vad gäller för din son avseende rätten till sjuklön?Din son hade en tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid på tre veckor. Eftersom anställningstiden var kortare än en månad behövde din son ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att vara berättigad till sjuklön. Din son arbetade första arbetsdagen vilket tyder på att han har tillträtt anställningen. Däremot hade anställningen ännu inte pågått i en sammanhängande period av fjorton kalenderdagar. Han insjuknade nämligen andra dagen av anställningen. Det innebär att din son inte var berättigad till sjuklön när han blev sjuk. Det är inte tillräckligt med ett anställningsavtal där det framgår att anställningen ska vara i mer än fjorton dagar. Det är enbart om den avtalade anställningstiden är längre än en månad som man är berättigad till sjuklön från och med den första dagen av anställningen. Sammanfattningsvis, hade din son tillträtt anställningen men ännu inte varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd när han blev sjuk. Det här medför att han tyvärr inte är berättigad till sjuklön. Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en trevlig sommar! Med vänlig hälsning