Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten

2021-05-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min sons a-traktor togs i beslag då Polisen hade fått tips om att den gick för fort, den bärgades till Polisens beslag. Nu en vecka senare så har vi fått till oss att deras tekniker konstaterat att den är laglig och det åligger oss att hämt hem den vilket kommer att medföra kostnader för oss som hyra av biltransport ledigt från jobb osv....Har man rätt till "skadestånd"?
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga undrar du om möjligheterna att erhålla skadestånd på grund av ett felaktigt beslut från Polismyndigheten i detta fall om beslagtagandet av din sons A-traktor. Rättsliga utgångspunkterRelevanta regler i detta fall återfinns i 27 kap RB. Det löper ingen särskild tidsfrist för hur länge ett föremål skall hållas i beslag när det är polis eller åklagare som beslutar om beslagtag, utan beslaget ska hävas då det inte längre finns skäl som motiverar detta (8 §). Av lagens förarbeten (se Prop 1997/98:168 s 14) framgår det att så är fallet då en förundersökning läggs ner. Det beslagtagna föremålet ska som huvudregel återlämnas till den hos beslaget gjorts och denna person ska så snart som möjligt informeras om att föremålet kan hämtas (8 a § och 8 b§). Sammantaget innebär detta att det inte finns någon exakt tidsfrist för ni senast skulle återfå A-traktorn, men detta ska ske inom en förhållandevis kort tid efter det att förundersökningen lagts ner. Det framgår av din fråga att beslagtagandet skedde för en vecka sedan och även varade under denna tidsperiod. Eftersom beslutet om beslagtag visat sig vara felaktigt från myndighetens sida, och då det passerat en hel vecka - bör dina chanser för skadestånd vara goda. Emellertid tillämpas allmänna principer om skadestånd, bland annat kravet på adekvat kausalitet. Detta innebär att du bara har möjlighet att få ersättning för skador som haft ett kvalificerat orsakssamband med beslutet om beslag, ett exempel är att din son tvingas åka kollektivt eller betala för alternativa färdmedel för att uträtta vardagliga behov under den tid han frånhänts sin A-traktor. Vad gäller skadestånd från staten då polisen på felaktig grund beslagtagit din sons A-traktor, kan du få skadestånd av staten om Polismyndigheten har orsakat skada, förutsatt att myndigheten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, se 3:2 SkL. I förevarande fall är det närmast till hands att betrakta skadan som "ren förmögenhetsskada", d.v.s ekonomisk skada som inte är förknippad till någon sak- eller personskada. Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar på om skadestånd blir aktuellt eller inte i ditt fall, då jag har för få omständigheter att gå på. Men du bör absolut utnyttja din möjlighet att erhålla skadestånd om du upplever att Polismyndigheten gjort ett fel vid sin myndighetsutövning, och i så fall gör du detta genom att ansöka om det på Justitiekanslerns hemsida genom följande länk: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/Ett alternativ är att direkt på polismyndighetens hemsida begära ersättning, du kan då trycka på följande länk och fylla i deras färdiga blankett: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-990-2.pdfOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?

2021-05-02 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag fick låna en väns bil då min under stunden var sönder, jag skulle backa ut fårn en trång parkering där jag tog många omtag för att undvika att skada bilen eller andras bil jag råkade dock nudda en annan bil i mycket låg hastighet, bilen jag körde hade redan en repa på sig vilket gör att nu när jag berättade detta så bestämmer dem sig för att kräva mig på pengar för den redan existerade repan, och eftersom det står ord emot ord så vet jag inte riktigt hur jag ska bära mig åt, dem hotar även med att polis anmäla mig för stöld av bil om jag vägrar betala, kan dem göra såhär?
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli tvungen att betala för skador på bilen du krockat in i som fanns redan innan krocken och om de kan polisanmäla dig för stöld. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Trafikskadelagen (TSL), Skadeståndslagen (SkL) och i Brottsbalken (BrB).Bevisning av skadorDen som lider skada av annans vållande i trafiken har rätt att för ersättning ur den som vållar skadans försäkring, enligt 10 § st 2 TSL. Ersättningen som den skadelidande ska få är för 1) Bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan förlust till följd av skadan och 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, enligt 5 kap. 7 § SkL.I fall som ditt, när någon orsakar skada på annans egendom eller person är det den skadelidande (den person som fått egendom- eller personskador) som har bevisbördan. Att ha bevisbördan innebär att personen måste bevisa förekomsten av en skada och skadans omfattning. Här ska den skadelidande "styrka/visa" att ett visst förhållande föreligger.Vidare finns det en princip i den svenska rätten som kallas för "principen om obehörig vinst" som innebär att ingen ska göra vinst på en annan parts bekostnad. Det finns ingen lag eller bestämmelse som grundar denna princip utan den har vuxit fram genom tidigare prejudicerande domar.Den påstådda stöldenFör att stöld ska föreligga krävs det att man ska olovligt taga något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det enligt 8 kap. 1 § BrB. Det krävs alltså att man tar något som tillhör någon annan med viljan att ta över ägandeskapet för saken.Vad innebär detta för dig?Eftersom du har vållat skada på någon annans bil har de rätt att få ersättning för skadan ur din försäkring, i det fall verkar ersättningen främst omfatta reparationskostnad då skadan är liten. Som tidigare nämnt är dock bevisbördan på den som du krockat in i, denna måste alltså bevisa att skadorna uppkommit i denna krock. Fanns skador sedan innan blir det svårt för denne att bevisa att alla skador uppkom just i och med denna krock. Det är inte rätt att din motpart ska få ersättning för skador som du inte orsakat, då föreligger en obehörig vinst vilket är otillåtet.Att motparten i din tvist hotar med att polisanmäla dig för stöld är inget du behöver oroa dig för om du lånat bilen med samtycke av din vän. Har din vän tillåtit dig att låna dennes bil är inte rekvisitet "olovligt taga", som krävs för att stöld ska föreligga, uppfyllt. Din motpart kan anmäla dig för detta men det kommer då inte leda till en fällande dom.Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och berättar som det är så kommer de hjälpa dig. Vänliga hälsningar,

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. En tid tillbaka hyrde jag och ett större sällskap en gård för att spendera helgen på. Vid helgens slut visade det sig att en del saker gått sönder och att onormalt slitage uppstått. Sakerna som gick sönder och slitaget tar vi fullt ansvar över. Frågan är bara hur en skälig kompensation ska gå till?I dagsläget hotar hyresvärden med polisanmälan om vi inte betalar 100 000 omedelbart. Vi anser dock att reparations- och ersättningsbeloppen är långt lägre än så. Exempelvis ska ett handtag till en vattenkran bytas ut och detta vill ägaren ha 14 000 för, trots att reservdelen kostar 500 kronor.Vi vill som sagt ta på oss ansvaret för de saker som gått sönder, men vill samtidigt att detta sker på ett rimligt sätt. Hur ska vi gå tillväga för att göra detta enligt praxis (om det finns)?Tack på förhand!
Anna von Fircks |Hej,tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet eller vårdlöshet vållar sakskada ersätta skadan. Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att: Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning försakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,annan kostnad till följd av skadan,inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404). Hyresvärden kan alltså kräva er på sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Mitt tips är därför att ni ska be hyresvärden skriva upp allt som gått sönder samt dess värde (alternativt reparationskostnaden). Hoppas ni fick svar på er fråga. Med vänlig hälsning

Skadestånd för sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I samband med rep av min lägenhet .hade hantverkare sönder en takarmatur. Hyres värden ringde och sa att jag skulle skriva en räkning på vad lampan var värd. Lampan inköpt för flera år sedan och jag uppskattade värdet av den till 800- kronor. Nu godkänner inte värd min räkning och menar att jag måste visa en faktura. Jag har ingen sådan kvar efter många år. Värden menar att jag får gå ut och köpa en armatur och få en faktura. Jag menar att värden ska mig och de får i sin tur kräva den som hade sönder armaturen.Hur göra ?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för1- sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2-annan kostnad till följd av skadan,3-inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).Ett alternativ till att betala sakens värde är att hyresvärden betalar för en "ersättningvara" alltså för en ny lampa, vilket hyresvärden även verkar vara villig att göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadestånd av byggherre

2021-05-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |När vår samfällighet utförde avloppsarbeten utanför vårt hus behövde entreprenören komma in i huset för att komma ner i samfällighetens avloppsrör som ligger utanför huset. Det slutade med att man sågade av vår golvvärme. Entreprenören lovade att laga (skarva) govlvärmeröret och golvet. En snickare kom så småningom och skulle laga golvet men sågade dock ytterligare två hål i rören och tre ytterligare skador på rören. Skadorna skall enligt samfälligheten som är byggherre besiktigas och sedan repareras. Det vill säga laga skadade golvvärmerör och golv. Men detta verkar dra ut på tiden. och resultatet blir skarvar i golvvärmen och i golvbrädorna. Vi har ingen anknytning till entreprenaden och är nu drabbade som tredje man. Vår fråga är kan vi ställa ekonomiska krav på byggherren som:1. Skadestånd2. Daglig kostnad för försämrad boende
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Byggherrens ansvar En byggherre har det övergripande ansvaret för de åtgärder som genomförs. I ert fall tolkar jag frågan som att en skada har uppkommit till följd av det arbete som utförts åt samfälligheten. Detta innebär att samfälligheten i egenskap av byggherre också är ansvarig för de uppkomna skadorna. I svensk rätt är den civilrättsliga huvudregeln att ansvar för orsakad skada förutsätter att den som orsakat skadan har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med vårdslöshet menar man att skadevållaren antingen har gjort någonting med oaktsamhet som denne egentligen inte borde ha gjort, eller att personen i fråga har underlåtit att göra någonting som denne borde ha gjort. I vissa fall råder dock så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige måste ersätta skadan oavsett om det var vårdslöst eller inte. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen. I praxis har Högsta domstolen konstaterat att en samfällighet under vissa förutsättningar kan ha ett strikt ansvar (se bl.a NJA 2001 s. 368). Huruvida detta är fallet i just ert fall är dock svårt att bedöma utifrån de givna förutsättningarna. Om vårdslöshet krävs i ert fall bör det dock inte bli några problem att styrka, eftersom skadorna hade kunnat undvikas om man handlade mer varsamt. Därtill finns det ett tydligt orsakssamband mellan de uppkomna skadorna och det vårdslösa handlandet. Entreprenörens ansvar Det finns även en möjlighet att istället vända sig direkt till entreprenören och kräva skadestånd. Detta trots att det finns ett avtal mellan samfälligheten och entreprenören. Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 16 konstaterat att en sådan möjlighet finns och att tredje man (det vill säga du/ni) då kan kräva skadestånd på utomobligatorisk grund (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vilka skador kan man få ersättning för? Ersättning ska utgå för reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Har ni haft några extra utgifter till följd av skadan så ska de således också ersättas. Det ska dock framhållas att endast de kostnader som inte kunnat undvikas är ersättningsgilla, och man har som skadelidande alltid ett ansvar för att, i rimlig omfattning, begränsa sina skador. Sammanfattning Ni har både möjlighet att kräva samfälligheten eller entreprenören på skadestånd. Som huvudregel måste ni styrka att handlandet var vårdslöst, vilket inte bör orsaka er några problem. Det ni kan få ersättning för är både reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader som har uppstått till följd av skadan. Däremot kan det bli svårt att kräva ersättning för försämrat boende, om det inte faktiskt har orsakat er någon ekonomisk skada.Skulle ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Missnöjd med beslut från försäkringsbolag

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kan jag gå till domstol angående försäkringsbolaget X beslut gällande beräkning av ränta för skadestånd. Jag anser att de inte har beräknat från rätt tidpunkt.
Mona Tayoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så är du missnöjd med ditt försäkringsbolags beslut och undrar om du kan gå till domstol. Du har möjlighet att få beslutet från försäkringsbolaget prövat på tre sätt. För det första kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och be om att få belsutet omprövat av deras interna omprövningsgrupp. Varje försäkringsbolag har en klagomålsansvarig som är ansvarig för deras klagomålsrutiner. Du kan enklast ta kontakt med din handläggare och förklara att du vill få beslutet omprövat. Detta är kostnadsfritt och vanligtvis krävs endast att du skickar in en skriftlig begäran om omprövning där du anger skälen till varför du anser att beslutet är oriktigt. För det andra har du även möjlighet att vända dig till patientskadenämnden. Nämnden granskar om beslutet är i enlighet med Patientskadelagens regler och lämnar efteråt ett rådgivande yttrande till försäkringsbolaget. Detta kostar ingenting. För ytterligare information kan du besöka patientskadenämndens webbplats. För det tredje kan du stämma försäkringsbolaget vid tingsrätten. Du behöver anlita ett ombud och detta kan bli kostsamt beroende på hur mycker ni tvistar om. Utgångspunkten i tvistemål är att den part som förlorar målet kommer stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader, (18 kap 1§ rättegångsbalken, RB). Ibland kan man få hjälp med sina rättegångskostnader genom att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen. Om du väljer att gå till domstol bör du därför börja med att vända dig till ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och fråga om det finns möjlighet för dig att utnyttja rättsskyddet. Sammanfattningsvis är det billigaste alternativet för dig att kontakta ditt försäkringsbolag och be om en omprövning av ditt beslut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har vidare funderingar!Vänligen,

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi har sålt en lägenhet dit köparen skulle ha flyttat in idag. Flyttfirman som skötte flytten skadade golvet. Flyttfirman har tagit på sig skulden för skadan och kommer fixa det. Köparen av lägenheten kan emellertid inte flytta in på grund av detta förrän efter 2-4 veckor.Min fråga är: vem är ansvarig för kostnaderna (boendekostnader etc) som den senare inflyttningen innebär för köparen av lägenheten? Vi, flyttfirman eller köparen?Tack på förhand?
Anna von Fircks |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Jag tolkar det som att du undrar vem som ska stå för skadeståndetI detta fall finns det en partskontellation bestående av tre parter – ni, flyttfirman och köparen. Mellan er och flyttfirman finns det ett avtal och normalt sett brukar flyttfirmor ha en klausul i avtalet om vad som ska gälla i sådana här fall. Om det inte står något i avtalet:Eftersom det är köparen som äger lägenheten och flyttfirman som har orsakat skadan och dessa parter inte har något avtal så räknas detta som en skada som skett utanför ett avtalsförhållande. I detta fall får man vända sig till Skadeståndslagen (1972:207).Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:1- sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2- annan kostnad till följd av skadan,3- inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).I detta fall blir är punkt tre tillämplig.Hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag har en fråga, kan man få böte för att ha skadad en egendom som man har köpt sj och lånat ut den till sin dotter? Jag hade köpt en iPad som jag slog sönder när jag blev aggressive och min dotter hade fått låna den? Räknas det som mitt egendom eller skadegörelse för ngn annans om det är min iPad kan jag fortfarande bli skyldig till böte eller fängelse?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Eftersom skadan gäller en ipad (sak) så tillämpas normalt 2:1 . Jag tolkar det det som att det är du och inte din dotter äger ipaden. Inom svensk rätt kan man inte bli skadeståndsskyldig till sig själv, skadeståndslagen blir alltså inte tillämplig.Som svar på din fråga kan du alltså inte krävas på skadestånd.Med vänlig hälsning