Hur kan anhöriga begära skadestånd på grund av brott?

2021-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min lillebror gick bort i en trafikolycka för 1år sedan, för 1 vecka sedan var vi på rättegång där en man misstänks för vållande till annans död grovt brott etc, domen kommer om 2veckor, åklagaren yrkade på det högsta straffet dvs 6månader fängelse, vi kom på senare att hon inte har pratat något med oss om skadestånd vi visste heller inte att vi kunde begära ett, hur gör vi då? Och borde inte åklagaren ha pratat med oss anhöriga om skadestånd
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp mitt svar iså att jag först kommer gå in på hur ni kan göra för att begära skadestånd och sedan om åklagaren borde ha pratat med er anhöriga om möjligheten till skadestånd.Reglerna jag kommer hänvisa till finns i rättegångsbalken (RB), skadeståndslagen (SKL) och brottsskadelagen.Hur begär man skadestånd?Om man har blivit utsatt för ett brott, eller i vissa fall om man är anhörig till någon som blivit utsatt för ett brott, så kan man begära skadestånd. Detta kan ske antingen genom att man behandlar skadeståndstalan under brottmålsrättegången eller genom att väcka en fristående talan i ett tvistemål (22 kap. 1 § RB). Eftersom brottmålsprocessen redan är klar i ditt fall så är det alternativet om att väcka en ny talan om skadestånd som blir aktuell. Detta görs genom att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Skadeståndet som anhöriga har rätt till gäller ersättning för kostnad för begravning, förlust av underhåll, samt personskada på någon som stod den avlidne särskilt nära (5 kap. 2 § SKL). En sådan personskada kan till exempel vara psykiska besvär eller chock som orsakats genom dödsfallet. Detta skadestånd kräver man av den misstänkte mannen.Man kan även ansöka om brottskadeersättning från staten (1 § brottsskadelagen). Här kan man få ersättning för personskada som då bestäms enligt 5 kap. 2 § SKL (4 § brottsskadelagen). Det är svårt för mig att veta exakt hur mycket ni kan få, men enligt Brottsoffermyndighetens referatsamling så framgår det att det schabloniserade beloppet för ersättning till anhöriga ligger på 60 000 kr om vårdslösheten som orsakat dödsfallet är grov. Om vårdslösheten inte är grov ligger den istället på 30 000 kr (se s. 14 i Brottsoffermyndighetens referatsamling).Borde åklagaren ha pratat med anhöriga om möjligheten till skadestånd?Det finns ingen lagstadgad skyldighet för åklagaren att prata med anhöriga om möjligheten till skadestånd. Åklagaren representerar nämligen statens intressen av att lagföra brott, och inte brottsoffret eller de anhöriga i rättsprocessen. Men åklagaren kan dock bli skyldig att föra målsägandens talan om skadestånd under brottmålsprocessen om målsäganden begär det, samt om det kan ske utan väsentlig olägenhet (22 kap. 2 § RB).Vad är nästa steg?För att ta tillvara på er möjlighet till skadestånd så kan ni alltså lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och driva en skadeståndstalan mot den misstänkte mannen. Ni kan även ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Om du behöver ytterligare hjälp och stöd i processen rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra skickliga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skillnaden i skadeståndsansvar för hundägare och kattägare

2021-05-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har läst att det är hundägaren som får stå för eventuella skadestånd om det är så att ens hund råkar i kläm med exempelvis en katt. Jag som bor i ett lägenhetsområde och har min hund i koppel men att det är flera i området som har sina katter lösa ute. Från mitt perspektiv så har ju jag kontroll på min hund och ansvar medan kattägarna inte har det. Dom har ju inte samma kontroll på sina lösa katter som jag har på min hund i koppel. Varför blir jag få skadeståndsskyldig ?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsansvaret ser olika ut för hundägare och kattägare, skillnaden kommer att beskrivas nedan.Hundägares ansvarHundägare har ett s.k. strikt ansvar vilket innebär att ägaren är ansvarig för alla skador som hunden orsakar. Att ansvaret är strikt betyder att ägaren är ansvarig för allt som hunden gör oavsett omständigheterna. Det innebär att skadeståndsansvar kan inträda även om det är fråga om en ren olyckshändelse och ägaren har varit allmänt försiktig. Det strikta ansvaret för hundägare regleras i 19 § lag om tillsyn över hundar och katter.Kattägares ansvarKattägare har inte strikt ansvar på samma sätt som hundägare, utan istället tillämpas vanliga skadeståndsregler som innebär att kattägaren ska uppsåtligen eller av oaktsamhet ha orsakat skadan för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Kattägare är alltså inte automatiskt ansvariga för allt som katten gör utan det krävs att ägaren har varit vårdslös på något sätt. Denna vanliga skadeståndsregel finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen.SammanfattningHundägare har ett stort ansvar för sina hundar eftersom att de kan bli skadeståndsskyldiga oavsett omständigheterna kring skadan. Ansvaret är inte lika omfattande för kattägare som bara blir skadeståndsskyldiga om de varit oaktsamma i sin tillsyn över sin katt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vad händer om jag lämnar min hund utan uppsikt och hunden orsakar skada?

2021-05-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har en rätt stor hund. Han är en Rumänsk vallhund och ser väldigt fluffig och snäll ut, vilket han oftast är, men han var en gatuhund i större delen av sitt liv och vill därför inte bli klappad eller nuddad av främlingar. Jag undrar detta: Om jag lämnar honom kopplad en kort stund utanför en affär vid krokarna avsedd för just det, och någon försöker stjäla/klappa/interagera med honom och han morrar eller rent av bits, hamnar jag eller han i trubbel för det? Jag är väldigt säker på att han skulle varna långt innan han skulle försöka skada någon men om ett barn ser honom bunden och försöker klappa honom och han reagerar aggressivt så tycker jag inte att han eller jag har gjort något fel.Hur ser lagen på detta?Tack!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn av hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett om du har tillsyn över honom eller inte, exempelvis när du lämnar honom utanför affären (19 § lag om tillsyn av hundar och katter).Om din hund orsakar en skada exempelvis genom att bita någon så kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Möjlighet finns att nedsätta skadeståndet enligt skadeståndslagen om skadelidande har ansetts medvållande till uppkommen skada, exempelvis genom att man har provocerat hunden (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag bor i ett kollektivhus på sex våningar som ägs av ett fastighetsbolag men vi blockhyr det och administrerar själv huset. Vårt kollektivhus är en ekonomisk förening. Fastigheten har utvändiga balkonggångar utan grindar som leder till lägenheterna och till två takterrasser. Balkonggångarna och takterrassen besöks nästan dagligen av barn från husen intill. Det är mindre barn 5-7 år och ibland har de med sig ännu yngre syskon. Jag känner en oro för att de kan skada sig när de springer runt i trapporna och undrar vem som har ansvaret om en olycka skulle inträffa.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller ansvar för en olycka i allmänhet måste man göra en ansvarsbedömning. I det här fallet har fastighetsägaren ansvar för att det finns korrekt uppsatta räcken för att förebygga fallolyckor. Beroende på hur förvaltningen och avtalet mellan er ekonomiska förening och fastighetsägaren ser ut, kan ansvar även gälla för föreningen. Förmodligen har styrelsen ansvarsfrihet och det belastar föreningen som helhet.Som du skriver gäller det i det här fallet att undvika olyckor med barn i låg ålder. I det fall alla räcken och staket är korrekt uppsatta och en olycka skulle inträffa, blir det barnens föräldrar som blir ansvariga. Grundregeln inom skadeståndsrätten är att den som orsakar skadan ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Som förälder har man uppsiktsplikt över sina barn enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Det innebär att föräldrarna i det här fallet inte borde låta barnen springa omkring på terrasserna själva om det finns risk att de kan skada sig.SammanfattningDet yttersta ansvaret för barnen har deras föräldrar. Vid en olycka görs en bedömning av risker för skada och olycksförebyggande åtgärder. Finns det brister i staketen blir även fastighetsägaren alternativt er ekonomiska förening medansvarig, beroende på hur huset förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet mellan er förening och fastighetsägaren, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet för skador vållade av hund som man är hundvakt åt

2021-05-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag var hundvakt åt min kompis hund och hade henne lös i Stockholm och hon blev på cyklad när hon jagade en boll över cykelbanan.Nu vill cyklisten kräva mig på ersättning för kroppsskador och materiella skador så som jacka och glasögon. Kan jag bli skyldig att betala för de?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!LagstiftningEftersom det är en hund som orsakat skadan blir lag (2017:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Enligt 1 § första stycket LHK skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.Strikt ansvarEnligt 19 § första stycket LHK har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Katter är dock undantagna från detta strikta ansvar.I ditt fall har du varit hundvakt, det vill säga att du inte varit hundens ägare. Av 19 § framgår dock att det strikta ansvaret även gäller hundens ''innehavare''. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ''för underhåll eller nyttjande'' utan att vara hundens ägare, detta framgår av propositionen till lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall har du tagit emot en hund för ''underhåll'' genom att vara hundvakt. Således omfattas du av det strikta ansvaret i enlighet med 19 § LHK och är ansvarig för skador som orsakats av hunden, även om det inte var du som vållade skadorna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ansvarar för skador som vållas på en arbetsplats?

2021-05-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Är det sant att ens arbetsgivare är ersättningsskyldig om jag skulle orsaka någon skada till någon annan under arbetstid? Exempelvis om jag råkar skada någon person fysiskt eller något föremål som tillhör en person.
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207) regleras någonting som kallas för principalansvar. Principalansvaret innebär att den som har en arbetstagare i tjänst ska ersätta person- eller sakskada som denne vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Principalansvaret gäller således om arbetstagaren orsakar skadan genom att vara oaktsam. Det finns dock en bestämmelse i 4 kap 1 § skadeståndslagen som anger ett undantag från huvudregeln om att arbetsgivaren ansvarar för skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Undantaget innebär att det istället är arbetstagaren som ska ansvara för skadan. Detta gäller endast vid synnerliga skäl och vid bedömningen tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Huvudregeln är alltså att det är arbetsgivaren som blir skadeståndsskyldig för skador som en arbetsgivare orsakar i tjänsten av oaktsamhet. I undantagsfall, där synnerliga skäl föreligger, är det istället arbetstagaren som blir skadeståndsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min lillebror som är 14 år blev utsatt för misshandel i skolan av en kille som också är 14 vilket skolan har polisanmäld. Han oroar sig dock att han polisanmälningen inte kommer leda till någon rättvisa men jag sa åt honom att han bör få skadestånd iallafall. Hur kommer processen att se ut, kommer han kunna få ut någon skadestånd och vad för konsekvenser kommer den andra killen att få?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem har straffrättsligt ansvar? I detta fall gäller det misshandel av ringa eller normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken) som din lillebror blivit utsatt för av ett annat barn. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Barnets vårdnadshavare är inte straffrättsligt ansvariga för barnets handlingar, men de har ett principalansvar vilket innebär att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för skador som barnet orsakat. Skulle polisen gå vidare med anmälan och barnet anses ha begått ett brott, kan ni vända er till föräldrarna med skadeståndsanspråk. Viktigt att tänka på är att det finns ett tak för föräldrarnas skadeståndsskyldighet (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadestånd för misshandelnFör att kunna kräva skadestånd förutsätts det att någon orsakat annan en skada och att skadevållaren tillfogat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns ingen åldersgräns för när man kan bli skadeståndsskyldig, men det är inte särskilt vanligt att ett barn kan betala ut skadeståndet själv utan föräldrar brukar betala i barnets ställe. Det är även vanligt att jämka skadestånd för barn och det kan få ganska stor effekt på beloppet (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Kan skolan hållas ansvariga?Skolan är skyldiga att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Om skolan har brustit i sitt ansvar att ha uppsikt över barnen och fullföljt sina åligganden enligt skollagen kan de bli skadeståndsskyldiga (6 kap. 12 § skollagen). Om man vill anmäla skolan på grund av att de brustit i sitt agerande kan man göra det genom Barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen. Jag rekommenderar er att isåfall kontrollera skolans ansvarsförsäkring för att se vad som gäller, eftersom det kommer att påverka när och hur mycket skadestånd ni har rätt till. Sammanfattningsvis, ni kan alltså begära skadestånd både genom misshandeln och skolans bristande agerande. Om inte barnet döms för brott kan det bli svårt att kräva skadestånd direkt från föräldrarna eftersom händelsen inträffade i skolan och inte under direkt uppsikt över barnet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Skolan kan bli skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna om de brustit i sitt agerande, men då måste en bedömning göras över skolans agerande under en längre tid.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

2021-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken rättighet jag har för ersättning och Vad är det högsta ersättning jag kan begära från staten
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör ersättning och skadestånd är i många fall komplicerade och utgången är väldigt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge dig en bild för vad som gäller kommer jag här nedan gå igenom vissa utgångspunkter som är tillämpliga vid skadeståndanspråk. Skadeståndsanspråk med utgångspunkt i SkadeståndslagenNär någon har drabbats av en skada, fått en ekonomisk förlust eller kränkts p.g.a. en förvaltningsmyndighets åtgärder och beslut, kan personen i vissa situationer ha rätt till skadestånd. Regler om skadestånd finns reglerade i bl.a Skadeståndslagen ( förkortad SkL). Flera andra tillämpliga lagar finns dock beroende på typen av skada och situation. Utifrån den informationen som du anger i ditt inlägg kommer jag tolka det som att den typen av skadeståndsanspråk som du syftar på grundar sig i en felaktigt myndighetsutövning, som aktualiserar bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen kring fel eller försummelse som har inträffat vid myndighets­utövning.Av lagens förarbeten (dvs. det arbete som ligger bakom lagstiftningen som har för syfte att vägleda och ge riktlinjer kring hur lagen ska tillämpas) framgår det att det ska vara fråga om beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogen­heter, som karakteriseras av att de får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal (prop. 1972:5 s. 311 f.)Genom uttrycket "vid" myndighetsutövning markerar man att skadeståndsskyldigheten kan uppkomma redan om felet eller försummelsen har ett visst samband med myndighets­utövningen.Det allmänas ansvar för skadeståndRegler om det allmännas (staten eller kommunen) ansvar för skadestånd finns i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska staten eller en kommun ersätta personskador, sakskador, förmögen­­hetsskador och kränkningar i vissa fall, som vållats genom fel eller försummelse vid myndighets­utövning.I skadeståndslagen finns det också en särskild regel (3 kap. 3 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid felaktig information.Från den 1 april 2018 finns en ny bestämmelse (3 kap. 4 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid överträdelse av rättigheter enligt Europakonventionen.SammanfattningNär det gäller ditt andra fråga, dvs den högsta ersättningen du kan få är det hela beroende på det förlust som skadan har orsakat. Regler om detta finns i lagens 5 kap. Men för att vi på Lawline ska kunna besvara din fråga ordentligt behöver jag ytterligare information.Hoppas svaret gav dig lite vägledning i den situationen som du befinner dig i. Ett alternativt tillvägagångssätt som kan vara till hjälp är att du bokar en tid med någon av våra erfarna och duktiga jurister så hjälper de dig vidare. Jag infogar länken till hur du går vidare för att göra det här. Med vänliga hälsningar,