Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?

2020-05-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Får man ha sin hund läs i tätbebyggt område? Gäller Ordningslagen (612/2003? Fortfarande för. De står de ju att man inte får de.
Camilla Stein |Lagen som blir tillämplig är lagen om tillsyn över hundar och katter. Ordningslagen är alltså inte tillämplig. Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område. Däremot har en hundägare en skyldighet att ha tillsyn över hunden och se till att den inte orsakar skador eller andra olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Kravet på tillsyn varierar beroende på hundens natur och andra omständigheter. Polismyndigheten har däremot möjlighet att lämna ett föreläggande till en enskild hundägare, ifall hundägaren inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund, se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hundägaren måste ha sin hund kopplad när den är utomhus. Exempel på när en hundägare inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund är när hunden har jagat en moped. Det har ansetts vara en olägenhet och kan även medföra skador. Att hundar har lagt sig på vägen kan också leda till ett föreläggande från polisen. Vänliga hälsningar,

Ersättningsskyldighet vid skador som hund orsakar

2020-05-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund rymde i söndags från hemmet.Ett par tjejer hittade hunden och tog hunden dit dom trodde den bodde. Vilket visade sig vara en annan tjej som hade en liknande ras som min. Hennes hund attackerade tyvärr min då den löpte och det blev ett rivsår på örat och ett djupt sår i nacken på min hund.När jag kom till tjejens hem så visade hon mig vart min hund fått skadorna och hon påtalade att det var bara henne shund som attackerat min och min inte gjort något. Jag behövde söka upp veterinär då såna bitsår blir infekterade och nu undrar jag om vem som har ansvaret för kostnaderna hos veterinären?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en annan ägare vars hund orsakat skador på din hund ska ansvara för kostnader som uppstår till följd av skadorna. Jag förutsätter vid svaret av frågan att det är klarlagt att det är den hunden som orsakat din hunds skador. I sådana fall finner du svaret i lagen om tillsyn över hundar och katter. Vad gäller när en hund orsakar skador?Enligt lagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Den vars egendom hunden skadar har rätt att få ersättning för reparationskostnader och eventuell inkomstförlust som personen kan ha haft. I ditt fall kan inkomstförlusten komma in om du exempelvis behöver ta ledigt från jobbet för att besöka veterinären (5 kap. 7 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen)Vad innebär detta i ditt fall?Din hund har skadat sig, och för att åtgärda skadan kommer du få betala veterinärkostnader. Veterinärkostnader är att räkna som reparationskostnader, och dessa är enligt lag ägaren till hunden som orsakade din hunds skador skyldig ersätta. Vänligen,

Skadeståndsansvar vid skador vållade av hund

2020-05-02 i Strikt ansvar
FRÅGA |Var hundvakt, då kom en och plingade på min dörr, hade dörren på glänt för att berätta att jag har hund innanför och ska bara stänga in den. Hunden rusar ut och biter på personen som sitter på min utemöbel. Händelsen är anmäld och jag är misstänkt för vållande till kroppsskada. Hur mycket kan jag vara skyldig att betala i skadestånd? Personen som blev biten fick blåmärke och ett ytligt sår. Jag äger inte hunden.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur skadeståndsansvaret ser ut för skador som en hund, som man inte är ägare till, har vållat. När det kommer till dessa typer av skador vänder man sig först och främst till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och även skadeståndslagen (1972:207). I avsaknad av direkt tillämpliga regler vänder man sig slutligen till allmänna skadeståndsrättsliga principer. I ditt fall tillämpas lagen om tillsyn över hundar och katter först eftersom skadeståndslagen är subsidiär i förhållande till den förstnämnda lagen (1 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad detta innebär i ditt fall är att skadeståndslagen enbart har en ifyllande funktion vad gäller tillämpliga bestämmelser. Hur ser ansvaret ut för denna typ av skador? Huvudregeln är att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket första meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden. Vad detta innebär är att ägaren/innehavaren av hunden ansvarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden. Enligt förarbetena till denna lag har man definierat "innehavare" av hunden som den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Exempel på underhåll och nyttjande kan vara dåMan lämnar över hunden till ett hunddagis (underhåll) Man lånar ut hunden till någon som ska använda den i jaktsammanhang (nyttjande). Det är oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida du innehar hunden i ett underhållande eller nyttjande syfte. Jag kan alltså inte vidare uttala mig i detta avseende. Även om du inte skulle anses vara innehavare till hunden vid skadetillfället omfattas du fortfarande av ansvar (19 § första stycket andra meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). I sådana fall kommer det vara ägaren till hunden som ersätter skadan, och denne har då i sin tur rätt att få tillbaka skadeståndsbeloppet av dig (en så kallad regressrätt). Hur mycket kommer detta kosta? I och med att lagen om tillsyn över hundar och katter inte har några bestämmelser som reglerar beräkning av skador orsakade av hundar/katter så får vi, som tidigare nämnts, vända oss till skadeståndslagens bestämmelser om själva ersättningen (1 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. skadeståndslagen). Utifrån den information du har angett i frågan angående själva skadan verkar det röra sig om en personskada (5 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Huvudregeln är då att den skadelidande har rätt till ersättning förSjukvårdskostnader samt andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust. Huvudregeln är att ersättningen här utgår för sådan inkomstförlust som själva skadan fört med sig (5 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen)Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Det ska röra sig om fysiskt och psykiskt lidande som är bestående.Ovanstående punkter är faktorer som man inkluderar i bedömningen av skadeståndets bestämmande. Det finns inga direkt satta belopp på hur mycket den skadeståndsansvarige kan komma att betala utan det varierar från fall till fall, eftersom skadeståndsbedömningen görs med utgångspunkt i det enskilda fallet. Kan skadeståndsbeloppet sättas ned/jämkas?Det finns en möjlighet att jämka skadeståndsbeloppet ifall den skadelidande har varit medvållande till skadan, antingen uppsåtligen eller grovt vårdslöst (6 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Dock är det oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida en omständighet kan läggas till grund för medvållande på den skadelidandes sida. Jag kan alltså inte vidare uttala mig om möjligheten till jämkning av skadeståndet på grund av den skadelidandes medvållande. Om skadeståndsbeloppet är oskäligt betungande med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden så kan beloppet jämkas efter vad som är skäligt (6 kap. 2 § skadeståndslagen). Här beaktar man främst den skadelidandes behov av skadeståndet samt omständigheterna i övrigt. SammanfattningDet verkar som att du, oavsett om du anses som innehavare av hunden eller ej, kommer att få betala skadestånd till den skadelidande. Hur mycket detta belopp sätts till beror på ett visst antal omständigheter som man inte hittar i lagarna, utan detta beräknas med utgångspunkt i det enskilda fallet. Finns det omständigheter som talar till din fördel vad gäller jämkning av skadeståndet så kan du självklart framföra dessa till berörda parter. Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Hundägares ansvar

2020-03-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min lilla Pomeranian vart biten av en jakt hund trots att den var kopplad och min hund stod en bit bort och vänta på mig han var okopplad min hund var inte ens fram till den hunden som flög på han. Ägaren till jagkthunden hade koppel som en löp lina och släppte efter, men hade inte koll på hunden att den fakto flög på min hund. Vem står ansvarig? Dom menar att jag får skylla mig själv för jag hade hunden o kopplad. Min hund var ju inte ens fram till deras hund. Utan anledning flög på min hund som nu ligger på djursjukhuset i Uppsala.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem är ansvarig?Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar. Detta innebär att ägaren är skyldig att ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan, samt ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. En hundägare eller innehavare av hund ska ersätta en skada som har orsakats av en hunden. Skadar hunden en annan hund är ägaren skyldig att betala eventuella veterinärkostnader för den andra hundens skador. Att du inte hade din hund kopplad utesluter inte den andra hundägarens ansvar för. Men det jag kan nämna är att skadeståndet i vissa fall kan jämkas enligt skadeståndslagens bestämmelser, exempelvis om den som lidit skada varit medvållande till skadan (6 kap 1 § skadeståndslagen). För att den skadelidande ska anses ha varit medvållande krävs att denne agerat oaktsamt. Det är inte säkert att det faktum att din hund var okopplad bör ses som oaktsamt av dig, men det kan vara bra att ha i åtanke. Oavsett är den andra ägaren skyldig att ersätta skadan, men frågan återstår om du kommer att få full ersättning. Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Om hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?

2020-05-26 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Bakgrund:Min vän och hans hund blev attackerade och bitna av grannens schäferhund som trängdes sig igenom häcken. Min väns skador blev lätta och han blev mest blå och fick någon droppes blodutjutelse. Värre gick det för min väns hund som akut fick uppsöka veterinärklinik för att sys på flera ställen. Räkningen gick på närmare 10 000kr. Kostnader för efterkontroll och stygntagning tillkommer. Eventuella komplikationer är än så länge okända. Fråga:Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader? Kan man och i så fall hur kräva grannen på detta belopp? Kan man dessutom begära något för sveda och värk? Med vänlig hälsning Okunnig
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer dela upp mitt svar efter dina tre frågor och använda dessa som rubriker, där jag under varje rubrik svarar på just den frågan. För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader?Det korta svaret på denna fråga är ja, det har man rätt till. En skada om orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om hen inte vållat skadan (19 § LHK).Skadeståndsansvaret som ägaren eller innehavaren bär är ett s.k. strikt skadeståndsansvar. Det innebär i korthet att skadeståndsansvar föreligger för ägaren / innehavaren även om denne inte haft uppsåt (vilja) till skadan.För din vän och hans hund blir här fallet att det rör sig om en sakskada som lett till veterinärkostnader till följd av skadan. Ersättning för sakskada omfattar reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § punkterna 1–3 SkL). Att skador på en hund räknas som sakskada har att göra med att hundar är objekt i lagens mening, vilket kan kännas stötande men så är det. Av omständigheterna i frågan förstår jag det som att veterinärkostnaderna är den största kostnaden. Veterinärkostnader faller in under reparationskostnader och är därför något hundens ägare måste ersätta din vän (5 kap. 7 § första punkten SkL) jämte (19 § LHK). Behöver din vän t.ex. ta ledigt från jobbet för att åka med hunden till veterinären så faller det in under inkomstförlust och ersätts därför också av ägaren till hunden som orsakat skadan (5 kap. 7 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Kan man i så fall kräva grannen på detta belopp?Som jag förstår omständigheterna utifrån din fråga så är det grannen som hade uppsikt över hunden vid tillfället för attacken samt är ägare till hunden. Det är därför grannen som din vän får kräva på ersättning (19 § LHK). Visar det sig senare att grannen t.ex. inte är ägaren så ska din vän ändå kräva denne på ersättning, förutsatt att grannen var den som skulle ha uppsikt över hunden. Grannen får i sin tur kräva den rätte ägaren på ersättning, men det är inte din väns "problem".Kan man dessutom begära något för sveda och värk?Är svedan och värken en direkt konsekvens av hundattacken så är svaret ja, då bör din vän även kunna begära ersättning för detta. Här utgår jag från att det är din vän som vill ha ersättning för sin sveda och värk. Man kan nämligen i regel inte få ersättning för sveda och värk avseende hunden som skadats. Det hänger samman med att skador på sin väns hund betraktas som sakskador, vilket jag förklarat ovan.Här angående svedan och värken blir det fråga om en personskada på din vän (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för personskada omfattar sveda och värk och din vän kan i alla fall ta med denna skada i sitt krav på ersättning (5 kap. 1 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra mot hundägare som inte utöver tillsyn över sin hund?

2020-05-12 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har fått ett problem. Vi kommer inom kort flytta in i ett radhus med instängslad trädgård. Vi kommer då ha vår okastrerade hane ute, då han stannar hemma på tomten. Men idag fick jag informationen utav nuvarande hyresgästerna att det brukar springa in en okastrerad tik i trädgården var och varannan dag. Denna hund är även känd i kommunen för att rymma och har då funnit en frizon i vår blivande trädgård. Min fråga är då, om denna tik tar sig in till min hane och de paras, vad kan jag kräva utav tikägaren då? Jag vill inte ha främmande hundar i min trädgård och verkligen inte bidra till oönskade valpar från min sida.
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om vad du kan göra om en lösdrivande honhund betäcks av din hanhund och bli dräktig med valpar. Frågan regleras av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Vad är det för ansvar har en hundägare för sin hund?Den som har hand om en hund, har ansvar för att djuret inte orsakar problem och avsevärda olägenheter för omgivningen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Från 1 mars till 20 augusti ska hunden vara under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i mark där det finns vilt och under övriga tiden ska hunden vara under sådan tillsyn att driva eller förfölja vilt (16 § första stycke lag om tillsyn över hundar och katter). Det vill säga under sommaren och våren ska hunden alltid vara kopplad, när den rastas ute i skogen eller i vild mark. Under hösten och vintern är kravet mindre sträng men ägaren ska ändå ha sådan tillsyn att hunden hindras från att driva vilt.Vilka krav kan ställas för tillsynen över hunden?Hundens natur är avgörande för vilka krav som kan ställas på dennes ägare för tillsynen. Om hunden är aggressiv och leder till skada till omgivningen, ska den hållas under strängare tillsyn än de hundar som inte visar sådana tendenser. Vad händer om en hundägare brister i tillsynen över sin hund?Om någon brister i tillsyn över sin hund, kan länsstyrelsen ålägga föreläggande och hundförbud för att förebygga skada eller olägenhet (8 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Ett föreläggande kan vara till exempel att hunden ska förses med munkorg eller hållas kopplad. De omständigheter som beaktas, när länsstyrelsen förmedlar hundförbud är att om personen har använt sin hund som vapen eller har fått hundförbud tidigare (15 § andra stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Hundförbud meddelas inte om den omständigheten som lett till ett hundförbud, kommer absolut inte upprepas (15 § tredje stycket lag om tillsyn över hundar och katter).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att en hundägare ska ha tillsyn över sin hund och hur sträng den tillsynen ska vara beror på hundens natur. Av de omständigheter som du gett, framgår det inte att hunden är aggressiv eller har lett till en konkret skada för området. Men ett hundförbud kan åläggas för att förebygga en eventuell skada som kan uppkomma i framtiden också. Om man kan anse risken till att hunden bli dräktig och får valpar som en skada är upptill länsstyrelsens bedömning. Det du kan göra är att anmäla hundägaren till länsstyrelsen. Jag lämnar länken till länsstyrelsens sida här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vem är ansvarar för hunden när den är hos veterinären?

2020-04-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vem är ansvarig för hunden när den är hos veterinären
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vem som har ansvar för hunden när den är hos veterinären. Eftersom jag inte kan utläsa om du med ansvar menar ansvar för tillsyn, skötsel eller de skador hunden orsakar kommer jag att behandla de olika situationerna nedan.Tillsyn och skötselDet är lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som reglerar ansvar för hundar. Huvudregeln är att det är ägaren som har ansvar för hundens tillsyn och skötsel enligt 1 §. I Av förarbetena till lagen framgår att även de som tar hand om en hund tillfälligt kan bli ansvariga. I det fall du har lämnat över hunden till veterinären är det alltså veterinären som tillfälligt ansvarar för tillsyn och skötsel.Ansvar för skador som hunden orsakarVad gäller hundar är det också viktigt att lyfta fram ansvar för de skador hunden orsakar. För hundar har ägaren strikt skadeståndsansvar enligt 19 § i ovanstående lag. Ett strikt ansvar innebär att man blir skadeståndsskyldig oberoende av att man agerat vårdslöst. Även skadeståndsansvaret går över till den som tillfälligt tar hand om en hund.Sammanfattningsvis är det alltså veterinären som ansvarar för hunden när hunden är lämnad hos veterinären.Hoppas att du fick svar på din fråga!Om du har vidare funderingar om annat "ansvar" är du välkommen att ställa ny till fråga. Kanske kan även svaret på denna fråga vara till hjälp.https://lawline.se/answers/hundansvar-ansvar-for-den-som-tillfalligt-tar-hand-om-en-hund

Strikt skadeståndsansvar för fodervärd till hund.

2020-02-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Den 23/12-2019 blev vår golden hane svårt skadad av våran grannes pitbull. Vår 12 åriga dotter var ute på en promenad med vår hund och grannen sitter på sin uteplats med sin hund utan koppel. När deras hund fick syn på vår hund så rusar den fram och börjar bita honom. Vilket resulterade ett svårt skadat öga, bitskador i öra, nos och hals. Vi fick åka akut till djursjukhuset där han fick operera sitt öga och sy sitt öra. Slutsumman+ medicin blev 5100 kronor. Vi har vid flera tillfällen försökt att prata med grannarna för att komma fram till en lösning. Dom hävdar att det inte är deras hund utan att dom va fodervärd till denna. Därför är dom inte villiga att betala. Nu har dom ej hunden kvar den är hos riktiga ägare och dom menar att han i sin tur är fodervärd och att det finns ytterligare en ägare. Vi har försökt att förklara för dem att man som hundägare har ett strikt ansvar men dom verkar inte lyssna på det. Och säger att hundens ägare får ta detta på sin försäkring. Vi har bett och kontaktuppgifter men dom säger att det har dom inte, nte ens ett mobilnummer har vi fått. Nu ignoreras våra meddelanden som vi skrivit till dem. Hur ska vi gå.till väga vi vill gärna ha ersättning för skadorna för vår hund.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är korrekt det du säger om att hundens ägare har strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar även innehavare av hunden enligt 1 kap. 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Med innehavare avses enligt förarbetena till lagen, "någon som för underhållande eller nyttjande har tagit emot en hund" (från proposition 2006/07:126 s. 69). Det kan då konstateras att även en fodervärd har strikt skadeståndsansvar för skador hunden orsakar. Det ni kan göra då är att kräva ersättning direkt från era grannar eftersom de var innehavare av hunden när skadan uppstod. Förhoppningsvis kommer grannen att ta ansvar för den skada som har uppstått. Detta eftersom lagen är tydlig med att även innehavare av en hund också har strikt ansvar för hunden. Skulle grannen i fortsättningen vägra att svara föreslår jag att ni skickar brev eller annat meddelande där ni redogör för grannens juridiska ansvar samt riktar ett tydligt ersättningskrav. Vägrar denna att betala får ni överväga att stämma i domstol. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Skulle ni ha några fler frågor är ni välkomna att höra av er igen! Med vänliga hälsningar,