Angående grävningsarbete och åtgärder på egendom benägen mellan fastigheter?

Hej!

Vänligen se min redogörelse nedan.

/mitt mejl till grannen ons 4/8/

Till

Re: Din skadegörelse på fundamenten till planket

Du håller på och underminerar de gjutna plintarna till planket genom att du avlägsnar materialet som jord- och stenmassorna intill dom. Du har redan frilagt några plintar på din sida av tomtgränsen. Risken att planket blåser omkull vid nästa storm är överhängande. Jag uppmanar dig härmed att omedelbart upphöra med detta och återställa materialet i ursprungligt skick.

Kom ihåg att 1) det finns ett skriftligt godkännande för planket från Byggnadsnämnden (istället för bygglov som inte behövdes) och 2) planket ingår i en skriftlig överenskommelse från året 1988 med den tidigare fastighetsägaren X Y samt 3) finns det även ett av dig undertecknat avtal från året 2013 där den gemensamma skötseln av planket ingår.

Vänligen bekräfta att du kommer att följa min uppmaning.

Hälsningar

Din granne

Idag 5/8: Ingen respons på mitt mejl, han fortsätter att frilägga plintar och kapar även rötter från granhäcken på min sida om planket (mindre viktigt). Jag vet inte varför han gör så, vi pratar inte med varandra sedan ett par år p g a att han gjort sig skyldig till flera nidingsdåd.

Min fråga: Vad göra? Polisanmälan? Anlita advokat som sänder en skrivelse (mejl) till honom? (vad kostar det?) Annat?

Tack för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din granne gräver fram plintarna som håller uppe ett staket som avgränsar era tomter och att detta förfarandet riskerar att staketet ska välta omkull. Dessutom om staketet välter riskerar överenskommelsen från 1988 att brytas. slutligen följer inte din granne överenskommelsen om skötsel från 2013. Min utgångspunkt är att staketet är gemensamt ägt mellan dig och din granne.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din granne får agera på detta sättet och vilka eventuella åtgärder du kan vidta för att begära rättelse av din granne.

Din fråga regleras i jordabalken (JB), Miljöbalk (MB), samäganderättslagen (samäL), skadeståndslagen (skl) och lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)

Utifall det föreligger ett samäganderättsförhållande

Om det är så att ni äger staketet med samäganderätt, och inte har regleras inbördes ideella andelar i staketet genom avtal, äger ni lika andel (dvs. 50/50). För att få vidta åtgärder över samägd egendom krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäL). Utifrån det du tar upp i frågan kan framgrävandet av plintarna anses utgöra en sådan åtgärd på den samägda egendomen som kräver ditt samtycke.

Vid händelse av att ni inte kan komma överens om det samfällda godset kan du söka om förordnande av god man hos tingsrätten som förvaltar egendomen fram tills ni nått en lösning i samförstånd (3 § samäL).Får din granne frilägga plintarna?

Även om godset är samägt eller inte kan din grannes agerande vara skadeståndsgrundande. Min utgångspunkt är att grannen på ett eller annat sätt gräver fram plintarna. Det innebär att grävningsarbetet omfattas av strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 5 § MB. Om grävningsarbetet leder till sak- eller personskador svarar din granne för dessa. Det förutsätter att din granne inte vidtagit de skyddsåtgärder som krävs enligt gängse normer.

Om arbetet inte klassas som grävningsarbete kan en sedvanlig skadeståndstalan riktas mot grannen om det kan visas att denne varit vårdslös i sitt agerande (2 kap. 1 § skl).

Huvudregeln är att fastighetsägare får bruka sin mark som denne vill. Däremot får inte marken brukas på ett sätt som riskerar att skada grannfastigheten.

För att aktualisera skadestånd krävs att en skada inträffat.

Kan en fastighet behäftas med ett gammalt åtagande och vad gäller för överenskommelse från 2013?

De avtal som kan följa med en fastighet och således även omfatta nya ägare är så kallade servitut. Dessa måste upprättas skriftligen. Om det är så att det finns ett avtalsservitut som påför fastighetsägaren en underhållsskyldighet av staketet skulle den överenskommelsen kunna göras gällande mot den nya ägaren.

Om ett servitut saknas krävs att din granne uttryckligen godkänt (eller övertagit) den äldre överenskommelsen från den tidigare ägaren.

Du nämner i frågan att det föreligger ett avtal från 2013 som förpliktar din granne att vidta underhåll av staketet. Sådant underhåll får naturligtvis inte avse åtgärder till nackdel eller skada för staketet. Om du kan visa att grannens åtgärder är till skada för staketet kan du åberopa överenskommelsen för att förplikta din granne att vidta rättelse. Om din granne inte vidtar rättelse kan du ansöka om handräckning hos kronofogden (1 § BfL).

Slutsats

Din grannes agerande kan vara skadeståndsgrundande om arbetet på hans tomt leder till skada på er samägda eller enskilda egendom. Vidare om det föreligger avtal som ålägger din granne en förpliktelse att underhålla staketet kan detta ligga till grund för att förplikta din granne att just vidta sådant underhåll. Det avtalet kan verkställas genom kronofogdens försorg.

Om ni inte kan nå en lösning i samförstånd eller att din granne inte svarar på dina uppmaningar rekommenderar jag att kontakta en jurist.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig idag (fredag 08/06) mellan klockan 13-15 alternativt måndag, (08/09) klockan 09.15. Om inte dessa tiderna fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”