Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2019-03-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min sambo blev nyligen biten av en hund i ansiktet. Detta skedde helt oprovocerat när han satt på en soffkant. Det blev fula, djupa sår på överläppen som var tvungna att sys.Ärendet är anmält hos länsstyrelsen, ska kontakta polisen. Hur fungerar det med skadestånd? Eller försäkringar? Han kommer få väldigt fula ärr, och dessutom upplever han sveda och värk.Och hur blir det med hunden? Den är i livet idag och finns på allmän plats där det bedrivs ridverksamhet
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående skadestånd.Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som hunden orsakar. Ett strikt skadeståndsansvar innebär att ägaren är skadeståndsansvarig för skadan oavsett om ägaren varit vårdslös eller ej (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hunden har orsakat personskada på din sambo. Det som då inkluderas i ett eventuellt skadestånd är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men (5 kapitlet 1 § Skadeståndslagen). Med lyte räknas till exempel din sambos ärr. Angående hunden. Frågan om en hund ska omhändertas eller avlivas görs av polisen och länsstyrelsen. Om hundan orsakat skada kan den omhändertas (11 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Länsstyrelsen får efter utredning ta beslut om hunden ska avlivas eller om andra åtgärder ska tas (12 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Slutligt råd. Angående skadeståndet råder jag er att kontakta en jurist som kan hjälpa er igenom hela processen och inte minst med stämningsansökan, detta kan lawline hjälpa er vidare med (boka här). Anmälan angående att hunden tilläts göra utfall görs till länsstyrelsen i ert län, alternativt till polisen i allvarligare fall (om brott föreligger, vilket jag inte tror baserat på omständigheterna du beskriver). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är hundägaren ansvarig för sakskador som hunden orsakar?

2019-01-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan, min väns hund åt upp mina glasögon, jag hade dem på en byrå så hunden har alltså hoppat upp och på något sätt fått ner dem på golvet för att sedan äta dem. Min vän skulle ts det på sin hemförsäkring först men blev nekad och nu säger han att det var mitt fel att hunden åt upp dem och att han inte kommer betala en krona. Ska jag polisanmäla eller hur ska jag gå tillväga?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du har rätt till skadeståndEnligt lag har din vän som hundägare ett strikt ansvar för skador som hans hund har orsakat, oavsett hur skadan uppstod (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Att din vän är strikt ansvarig innebär att han måste ersätta skadorna på dina glasögon som hunden orsakade, även om du skulle ha bidragit till att skadan uppkom. I detta fall har du ju inte på något sätt bidragit till skadan på dina glasögon men det hade inte spelat någon roll.Skadeståndets omfattningEftersom det rör sig om ett par glasögon som har gått sönder så är det en sakskada. Du har därför rätt till ersättning som omfattar glasögonens värde eller reparationskostnad och eventuell annan kostnad som du har fått som en följd på grund av skadan. (5 kap. 7 § skadeståndslagen)Hur du ska kräva skadeståndetMitt första råd är att du helt enkelt pratar med din vän och förklarar att du har rätt till skadestånd enligt lagen. I andra hand kan du även välja att skriva ett skadeståndskrav. Det finns ingen fastställd mall för hur man skriver ett skadeståndskrav. Det viktigaste är att du är tydlig och skriver allting du tycker är viktigt att få fram. Punkterna nedanför kan du använda dig av i skadeståndskravet.1. Ditt namn, personnummer och adress.2. Vem du riktar skadeståndskravet mot.3. Beskriv utförligt vad som hände när skadan på glasögonen orsakades, hur hunden orsakade skadan. 4. Ta upp vilken skada på glasögonen som händelsen ledde till.5. Skriv hur mycket du kräver i skadestånd och hur du har kommit fram till den summa du kräver. 6. Dina kontaktuppgifter. Både e-post och telefonnummer kan vara bra att ha med.Om din vän ändå skulle neka att betala skadestånd så kan du vidare förklara för honom att du i sista hand kan skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva honom på skadeståndet i domstolen. Jag hoppas att det inte behöver gå så långt men om det gör det så är du varmt välkommen att skicka in en till fråga så vi kan hjälpa dig vidare med hur du går tillväga. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd vid personskada

2018-11-13 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej..Jag har slagit en elev som har kallat mig lillebror för rasistisk. Jag gjorde det med 3-5 knytten näve. Han fick uppsöka sjukhustet men dagen efter det mådde han bra. Han har nu väckt åtal mot mig och nu har tingsrätten skickat när rättegången ska ske.Jag har inte begått något brott förut men jag kommer troligen nu bli dömd för ringa misshandel eller misshandel av normal grad. Jag kmr även mer store sannolikhet betala skadetillstånd & för smärta och sveda till målsägande. Min fråga är hur mycket kan tingsrätten döma mig att betala utifrån min tidiga ålder ( 17 år ) och Vad händer om jag ej kan eller vill betala ? Betalar min föräldrar då eller ? Mina föräldrar har bruttolön på mindre än 25 000 kronor. Räknas det som dåligt ekonomi om Kronfogen gör en undersökning av gärningspersonens (min eller mina föräldrars) ekonomi ?
Filip Braun |Hej!Då du har slagit personen 3-5 gånger borde det i regel utgöra misshandel av normalgraden, 3 kap. 5 § BrB. Gällande skadeståndet regleras detta i skadeståndslagen (SKL). Eftersom att du är under 18 år, är 3 kap. 5 § SkL tillämplig. Paragrafen föreskriver att förälder ska ersätta skada som barnet har vållat genom brott. Eftersom att du har vållat personskadan genom brott, är det således dina föräldrar som måste betala skadeståndet.Påföljden brukar i regel bli samhällstjänst med tanke på din ringa ålder. Gällande skadeståndet så är det svårt för mig att veta hur mycket dina föräldrar kan bli skyldiga att utge, då det beror på omfattningen av skadorna. Om du varken kan eller vill betala, kommer kronofogden att ta över ärendet till pengarna har betalats. Betalar ni inte kommer skulden stiga kraftigt med tanke på dröjsmålsränta etc. Det spelar således ingen roll vad kronofogden anser vara dålig ekonomi, då dina föräldrar har en bruttolön och kommer därmed krävas på betalning. Hoppas du är nöjd med ditt svar, har du fler funderingar är du välkommen åter!Mvh,

Skadeståndsrätt när en hund orsakas skada av en annan hund

2018-09-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min dotters älskade hund blev dödad av lösspringande Pitbull när de var på promenad. Har hon rätt till skadestånd? Vart söker hon skadeståndet?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga och aktuell regleringJag förstår din fråga som så att du har funderingar kring möjligheten att kräva skadestånd för avliden hund och hundägarens skadeståndsansvar.Bestämmelser om så kallat utomkonktraktuellt skadeståndsansvar (dvs. ansvar som inte särskilt grundas på ett avtalsförhållande mellan den skadelidande och skadevållande) regleras i skadeståndslagen (SkL) samt hund- och kattlagen. Vilken typ av skada har din dotter lidit och vilket ansvar har en hundägare?I juridisk mening anses hundar utgöra lösöre (lös egendom), alltså har din dotter åsamkats en så kallad sakskada. För en sakskada är utgångspunkten att skadevållaren (dvs. pitbullägaren i detta fall som har ansvar för alla skador som dennes hund orsakar) ska ha orsakat hundens död genom uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (genom att ha pitbullen okopplad) handlande.(2 kap. 1 § SkL).Vad det gäller just hundägare görs dock avsteg från den ovannämnda utgångspunkten. Hundägare har istället ett så kallat strikt skadeståndsansvar för de skador som deras hund orsakar. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren inte behöver bevisas ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att hållas skadeståndsansvarig. Hundar ska alltid hållas under sådan uppsikt och skötas på ett sådant som krävs med hänsyn till deras natur och för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. (1 § och 19 § hund- och kattlagen). Vad krävs för ersättning i övrigt och vem har bevisbördan?För att en skada i juridisk mening ens ska anses föreligga krävs så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste föreligga ett typiskt orsakssamband mellan handlandet att ha sin hund okopplad och att någon annans hund på grund av detta blir ihjälbiten. Utgångspunkten är att den som påstår sig ha lidit skada har bevisbördan för att så också är fallet. För att pitbullägaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att din dotter kan bevisa med sannolikhet att det var just pitbullen (pitbullägaren) som orsakade hundens död. Beviskravet är alltså relativt lågt vilket innebär att man ställer upp stränga krav på hundägare för att betona hur vikten av att ha god tillsyn över sin hund.Att tänka påOm det är så att pitbullägaren på något sätt kan bevisa att din dotter har medverkat till skadan, kan det bli så att skadeståndet jämkas (sätts ner). Om båda parter har ett strikt skadeståndsansvar och skulle båda vara vållande till sakskadan, sker fördelningen på grundval av vållandet på ömse sidor och efter omständigheterna i övrigt.(6 kap. 1 § SkL).Vart söker din dotter skadeståndet?Jag rekommenderar att din dotter i första hand och på egen hand försöker nå en överenskommelse med pitbullägaren om hur skadan ska lösas. Om detta inte skulle vara möjligt kan din dotter antingen: * stämma pitbullägaren vid tingsrätten. I sådant fall bör din dotter ha i åtanke att hon mest troligtvis kommer få bekosta sina egna rättegångskostnader. * vända sig till sitt eget försäkringsbolag om hunden är försäkrad för att undersöka eventuella möjligheter till ekonomisk hjälp för exempelvis veterinärskostnader. Om försäkringsbolaget bidrar med ersättning kan bolaget komma att få så kallad regressrätt gentemot pitbullägaren. Detta innebär att försäkringsbolaget tar över hela/delar av din dotters rätt att kräva pitbullägaren på ersättning.Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

När föreligger preskription av skadeståndsanspråk?

2019-02-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Har en fråga som jag har funderat på länge. 2016 tog sig en jakthund in i min familjs kanins bur (utomhus) och dödade denne. Ägaren till hunden ville inte betala för denna skada och mina föräldrar orkade aldrig ta ärendet vidare till domstol. Jag undrar nu om det trots att det gått 3 år är juridiskt möjligt för mig att yrka skadestånd från ägaren?
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att hundägare är ansvariga att ersätta skador som orsakas av dennes hund, oavsett om hundägaren vållade skadan eller inte. Detta innebär att ni har ett skadeståndsanspråk mot ägaren av hunden. För skadeståndsanspråket i fråga gäller den allmänna preskriptionstiden för fordringar som är på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130). Allt detta innebär sammanfattningsvis att du/ni kan rikta skadestånd till hundägaren. En viktig sak att tänka på är att generellt sett är det endast det faktiska värdet på kaninen som ersätts, det vill säga man beaktar inte affektionsvärdet av ert husdjur. Detta kan i sin tur innebära att ersättningsbeloppet inte blir särskilt högt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Blir en hundägare skadeståndsskyldig om hunden skadar en inkräktare?

2018-12-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående vad min hund har rätt att göra om någon tar sig in på våran egendom? Jag menar, är inte jag ute för tillfället och någon tar sig in genom att klättra över stängslet, min hund angriper personen och kanske dödar eller skadar personen väldig illa. Det ligger i hundens natur att försvara sitt revir. Vad säger lagen om det?. Personen som väljer att klättra över stängslet fast det finns varningsskyltar gör det valet ändå. Vad blir straffet för mig eller min hund? Mvh
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen), samt skadeståndslagen.Enligt 19 § tillsynslagen har hundägaren ett strikt skadeståndsansvar för skador som orsakas av hunden, dvs. för ansvar spelar det ingen roll att hundägaren inte vållat (orsakat) skadan. Om din hund skadar en inkräktare, är du således ansvarig för denna personskada. Skadeståndet kan dock komma att jämkas (sänkning av belopp), nämligen då hunden provocerats.Av 6 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen framgår således att skadestånd pga. personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Jämkning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.SammanfattningSom hundägare är du alltså alltid ansvarig för skador som orsakas av hunden, men om det rör sig om en inkräktare så kommer det eventuella skadeståndet med största sannolikhet att jämkas. Notera att det är möjligt att jämka till 0 kr, men det beror som sagt på omständigheterna (t.ex. omfattningen av skadan eller huruvida personen dött).Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Föräldrars principalansvar

2018-10-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min son som är 6 år sparkade boll i skolans trapphus. En ruta gick sönder. Enligt skolans regelverk får man inte sparka boll inomhus. Vi har även skrivit under dokument att vår son ska följa skolans regelverk. Skolan vill nu att vi ska betala för den trasiga rutan. Är vi betalningsskyldiga? Vad har skolan för ansvar att se till att barnen följer regelverket?
Filip Braun |Hejsan och tack för ni vänder er till oss på Lawline!Eftersom att det är en fråga skadestånd, är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Som vårdnadshavare till ett barn som har begått en brottslig handling, har vårdnadshavare ett s.k principalansvar, dvs, ni som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga även fast det inte har förekommit vårdslöshet från er sida, 3 kap. 5 § SkL. Att förstöra en fönsterruta utgör vanligtvis ringa skadegörelse enligt, 12 kap. 2 § BrB. Således blir ert principalansvar aktuellt i detta fall och ni bli därmed skyldiga att ersätta kostnaden för fönsterrutan. Gällande skolan så har dem en tillsynsplikt i den mån det är möjligt. Det kan exempelvis dock inte vara så att skolan skulle betala för rutan själva, eftersom att det inte är skolan som är ansvarig i det här fallet. Det vore konstigt ifall skolan skulle åläggas ersättningsskyldighet mot sig själva för att reparera rutan. Sammanfattningsvis kan man säga att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala rutan, då ni som vårdnadshavare har ett principalansvar.Hoppas ni känner att ni fick svar på er fråga, har ni några fler funderingar är ni varmt välkomna åter!Med vänlig hälsning,

Jag skadade tanden när jag åt flingor, kan jag få ersättning?

2018-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejJag åt cornflakes i helgen och bet på något som kändes som en sten, ser ut som ett torkat majskorn.Fick väldigt ont i tanden, kan man få något skadestånd för detta ?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få skadestånd enligt produktansvarslagenDu har möjlighet att begära skadestånd enligt produktansvarslagen (PAL). Den reglerar vilket ansvar till exempel en tillverkare har när hans produkt har orsakat en skada på grund av en säkerhetsbrist (1 §). Man kan få ersättning både för person- och sakskada, men det låter som enbart personskada är aktuellt i ditt fall. Med säkerhetsbrist menas att produkten inte är så säker som man skäligen kan förvänta sig sett bland annat till hur den förväntas bli använd (3 §). Detta är en objektiv bedömning. Om du använder produkten som den är tänkt att bli använd ska du inte behöva riskera oväntade skador. Däremot kan du inte få ersättning för att den inte levde upp till dina personliga förväntningar. Den normala användningen av flingor är att ätas. De är även relativt mjuka i konsistensen. Min personliga bedömning är alltså att så länge du använt dem på ett normalt sätt borde du ha goda chanser att få ersättning enligt PAL. Tillverkaren har även enligt lagen strikt ansvar för sin produkt: han måste ersätta dig oavsett om det var en olyckshändelse eller inte. Tillverkaren ansvarar i första handSkadeståndsskyldig enligt PAL är i första hand den som tillverkat produkten (6 §). Det är alltså främst företaget som står bakom märket Cornflakes som du ska vända dig till, inte butiken där du köpte dem. Jag skulle råda dig att kontakta tillverkaren och berätta om skadan samt vilka kostnader du vill ha ersättning för. Om de vägrar är ett alternativ att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig. Hoppas du fått svar på din fråga!