Ansvar för hundägare

2018-01-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |En grannes hund har flertalet gånger kissat inomhus på väggarna i lägenhetskorridoren. Bryter detta mot någon lag eller är det upp till bostadsrättsföreningen att sätta regler för detta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättning för skador som hunden orskarEnligt 19 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter stadgas att hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Med strikt skadeståndsansvar menas att det inte spelar någon roll om hundägaren har varit vårdslös eller inte. Även om hundägaren har skött sig exemplariskt och inte kan rå för att hunden kissar i korridorren, är hundägaren genom ovannämnda bestämmelse skyldig att ersätta all den skada som hunden orsakar. Om du kan visa att du har lidit ekonomisk skada av hundens kissande, har du alltså rätt till skadestånd från hundägaren. Eftersom hunden kissade i lägenhetskorridoren är det dock mer troligt att bostadsrättsföreningen gemensamt som har lidit skada av hundens kissande. Föreningen hade kunnat få skadestånd för eventuell skada på byggnaden och för uppstädningen efter hunden. Bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsreglerBostadsrättsföreningen kan på en stämma rösta igenom nya ordningsregler. Om man därefter inte följer ordningsreglerna kan man i vanlig ordning bli varnad och i värsta fall utesluten ur föreningen. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa fler frågor eller kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Försäkringen täcker inte hela skadan på hund

2017-10-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Min hund var hos en dagmatte tillsammans med andra hundar. De gick till en hundrastgård där hundarna var lösa. Där bet en av dagmattens andra hundar min hund, varpå jag var tvungen att uppsöka veterinär för skadorna. Den andra hundens ägare har ansvarsförsäkring, men deras försäkringsbolag (Trygg-Hansa) säger nu att skadeståndet ska jämkas, de anser att jag är medvållande till skadan eftersom min hund också var okopplad i hundrastgården. "Enligt Trygg-Hansas bedömning är skadelidande alltid medvållande till att skadan uppkommit om deras hund inte har varit kopplad, eftersom att risken för att hunden skadas ökar markant när den inte är kopplad." Hur kan de besluta om jämkning utan att domstol är inblandad?Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag vill ha hjälp av mitt försäkringsbolag (Agria) så måste jag anmäla skadan, vilket innebär att mina premier påverkas även om Trygg-Hansa säger att de, efter jämkning, ersätter min självrisk. Om jag inte tar hjälp av mitt försäkringsbolag så får jag stå för hälften av kostnaderna trots att jag har rätt enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter. Har jag förstått det rätt att: även om Trygg-Hansa bara betalar ut hälften av ersättningen, så råder skadeståndsskyldighet för den skadevållande hundägaren, men att jag då måste lämna in en stämningsansökan för att få fullständig ersättning?Jag är enligt lag offer, men nu känns det som att jag inte har några rättigheter, hur jag än gör så förlorar jag.Vad kan jag göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fall beträffande skada orsakad av hund så är det som du säger, att ägaren har strikt ansvar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden skapar på andra och annan egendom. Eftersom detta är en utomkontraktuell skada (det finns inte något avtal er emellan), så är även vissa skadeståndsrättsliga regler tillämpliga. Det är fullt möjligt att jämka ett skadeståndsansvar om den skadelidande har varit medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Personens – vars hund skadat din – försäkringsbolag har alltså möjlighet att jämka ersättningen i viss mån eftersom du inte haft din hund kopplad. Vill du få ut resten av skadeståndet får du begära det av ägaren till den skadevållande hunden. Skulle denne inte vilja betala något, kan du alltid stämma in denne för att få ut resten av ersättningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadeståndsansvar för ägare till hund

2017-09-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, jag passade en hund åt min kompis som påstod att hunden var frisk. Han var dock inte det och var magsjuk. Under tiden jag passade honom så spydde han ner det mesta i min lägenhet, blandannat soffan och min laptop. Laptopen gick sönder och hur ska vi hantera detta? Ägaren tycker att det är mitt fel. Men det var hennes hund som orsakade skadan. Vad är det som gäller då?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga hittar du i lagen om tillsyn över hundar och katter. När det gäller ägaransvar för hundar så gäller det strikt ansvar (se 19 §), det betyder att ägaren står för alla skador som orsakas av hunden trots att ägaren inte är vållande. Det krävs dock alltid ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Det betyder att för att du ska få skadestånd för kostnaden på din dator måste du kunna bevisa att den har gått sönder på grund av hundens gärning. Kan du bevisa ett orsakssamband har du möjlighet att rikta ett skadeståndsanspråk mot ägaren till hunden. Att starta en process för att kräva in skadestånd kan dock bli dyrt och finns det försäkring som täcker din skada kommer istället den att täcka ersättningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Ansvar för skador som hund orsakat på annan

2017-06-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår kopplade hund har blivit biten av en lös hund som attackerade vår hund. Dådens hund var mycket större än vår hund blev de till att sy och sätta in dräneringsrör i höften på vår hund. Nu behöver ägaren lämna ett nummer till sitt försäkringsbolag, vilket han inte tycks tänkas göra då Vi får inte tag på ägaren. Vi vet vem ägaren är men han håller sig borta. Vi har namn personnummer och telefonnummer till ägaren. Hur går vi till väga om inte denne vill göra rätt för sig?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundägaren ansvar över hundar är det strikt ansvar som gäller enligt 19 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden skapar på andra och annan egendom. Precis som du säger ska denna skada anmälas till hundägarens försäkring. Det finns ett ansvarsskydd i hemförsäkringen som täcker denna typ av skada.Det kan innefatta exempelvis veterinärvård, medicinering och rehabilitering. Om hundägaren vägrar att ersätta er för skadan, finns det inget annat alternativ än att vända sig till tingsrätten som får avgöra saken.Om ni vill gå vidare med att göra en stämningsansökan är det en del krav som måste uppfyllas. Dessa finns i rättegångsbalken(RB). En stämningsansökan ska innehålla bådas namn, personnummer, postadress och telefonnummer. I ansökan ska det även framgå vad du yrkar, alltså vad det är du vill med stämningen (få ersättning för vetrinärvård) samt på vilka grunder, dvs varför ni stämmer (t.ex. att hundägaren vägrar att betala).En liten redogörelse för vad som har hänt när skadan uppkommit är även det nödvändigt för att utgöra en fullständig stämningsansökan. Hoppas ni fick lite vägledning av mitt svar!För att få ytterligare kvalificerad hjälp med att upprätta en stämningsansökan till Tingsrätten eller kanske först och främst ett skadeståndskrav till hundägaren boka gärna en tid med våra jurister, se här.Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har man som katt- och hundägare?

2018-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag har hamnat i en disput med min yngste son och hans sambo. Under jul och nyårshelgerna vistades vi alla i vårt fritidshus. Vi hade en 17 år gammal rasren norsk skjogskatt, som aldrig gjort en fluga för när. Min son hade 2 st retrivrar med sig. Då vi alla var medvetna om att den ena hunden inte var kattälskare höll vi katten instängd i vårt sovrum med möjlighet att gå ut och in genom det öppna fönstret. Hundarna hade däremot fritt tillträde till resten av huset.På nyårsnatten lyckades hundarna trots allt ta sig in i vårt sovrum och på något sätt skadas katten så illa att den måste avlivas hos veterinären samma natt.Min sambo valde det absolut billigate alternativet för att avliva katten mm. Fakturan hamnade på drygt 3000 kronor, vilket hon nu vill att min son och hans sambo skall betala.Vi har försökt tolka ansvarsfrågan för både katt och hundägare och kommit fram till att det strikta ansvaret för hundens/hundarnas agerande ligger hos min son och hans sambo.De har intet intresse av att ta på sig ansvaret då "det bara var en gammal katt".Hur skall vi tolka lagen om ansvar för både katt och hundägare i detta fall?Tacksam för svar!!
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I enlighet med 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska djuren hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vad gäller själva ansvaret regleras detta i 19 § som föreskriver att varje skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär, precis som du skriver, att din son och hans sambo har strikt ansvar för vad som hänt. Ni har därmed rätt att kräva de 3 000 kronor som krävdes för att avliva katten. Sammanfattningsvis ska lagen tolkas på följande sätt: Strikt ansvar för de skador som orsakats av hund. Ej strikt ansvar för de skador som orsakats av katt - här krävs även någon form av oaktsam tillsyn av ägaren. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Biten av en hund - begära skadestånd

2017-10-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej ! Midsommarafton blev jag biten oprovocerat av en rottweiler. Den högg mig i höger handled, fick åka till akuten direkt. Fick stelkrampspruta, antibiotika och gipsa fingrar och handled då jag hade fått en mjukdelsskada..blev sjukskriven 1 månad och fick även 2 olika tabletter som jag var tvungen att äta i en månad pga fruktansvärd värk.. min fråga är nu vad man kan begära i inkomstbortfall och sveda och värk för detta..även min sambo fick ta vård av barn då jag inte klarade av att ta hand om vår ett åring..
Anastasia Matveeva |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Strikt ansvar Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § har hundägare ett strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren ska ersätta en uppkommen skada oavsett om hundägaren har varit vårdslös eller inte. ErsättningenErsättningen grundas på skadeståndslagen. Förutsättningen är att du har lidit sak- eller personskada.Du kan kräva ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnader, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadorna. Ersättningsreglerna framgår av skadeståndslagen 5 kap 1 och 7 §§.Begära skadestånd Du ska begära skadeståndet direkt från hundägaren. Om hundägaren vägrar att betala så har du inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du vår hjälp med att skriva och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att skriva en korrekt stämningsansökan till tingsrätten så kan du vända dig till oss och boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Strikt ansvar som hundägare

2017-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Min pappa och vår hund blev bitna av en lös pitbull ihelgen. Det var massor av människor runtomkring och flera lämnade vittnesmål. Pappa fick två bett i sitt ben av hunden och vår hund blev biten i öronen. Hon behövde senare sövas och sys och min pappa fick uppsöka läkare. Nu framför polisen att förundersökningen skall läggas ner, då det ej är något "brott". Är detta verkligen korrekt? Det enda polisen hänvisade min pappa till var att kräva skadestånd av hundägaren.MVHStina Persson
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!För hundägare föreligger det så kallat strikt skadeståndsansvar, vilket för hundägare innebär att de ska ersätta skador orsakade av deras hund oavsett om det var ägarens fel eller inte, 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150 Polisen har rätt i att det inte har förekommit ett brott, om det inte var så att ägaren till pitbullen bussade hunden på din pappa, i sådant fall anses hunden vara ett vapen och det kan bli tal om brott. Viktigt att förstå är att när förundersökningen läggs ner och det inte kan rubriceras som brott så innebär det inte att ert skadeståndsanspråk försvinner. Ni har fortfarande rätt att kräva ersättning från pitbullens ägare, vilket ni gör genom att antingen kontakta ägaren och se om ni kan göra upp utan att gå till domstol (i godo) eller om det inte är något alternativ så får ni lämna in ett skadeståndsanspråk till närmsta tingsrätt och lösa det genom rätten. Det här kallas att lösa tvisten civilrättsligt, ofta har ni rättskydd mot kostnaderna i er hemförsäkring.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller det strikta skadeståndsansvaret trots att medgivande till att släppa hund lös har getts?

2017-06-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund har träffat vår grannes kanin vid flera tillfällen utan problem. När kaninen häromdagen satt i sin ägares famn på vår gård frågade vi om vi kunde släppa ut vår hund på gården när kaninen var där med sin matte. Ägaren sa ja. Vår hund hoppade då på kaninen i ägarens famn, kaninen slet sig och vår hund jagade kaninen en kort stund. Vi fick fast i vår hund och ägaren till kaninen fick fatt i sin kanin. Allt slutade bra, trodde vi. Nu visar det sig att kaninen inte mått bra och har fått en fraktur på bäckenbenet och detta har medfört veterinärkostnader på flera tusen kronor och fler fakturor är att vänta. Vi känner med kaninägaren, men undrar samtidigt om vi enbart och bara vi, är betalningsskyldiga då beslutet att släppa vår hund skedde i samförstånd med kaninägaren som svarade ja på frågan om huruvida vi kunde släppa vår hund eller inte?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! I svensk rätt lyder hundägare under så kallat strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att hundägaren blir ansvarig för skadan trots att hen inte har orsakat den. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren ska ersätta alla skador som har orsakats av hunden. Undantag till det strikta skadeståndsansvaret omfattar endast förare av polis- eller militärhund. Bestämmelserna om det strikta skadeståndsansvaret finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 19 §, se https://lagen.nu/2007:1150Sammanfattningsvis så spelar det alltså ingen roll om kaninägaren har gått med på att hunden och kaninen leker tillsammans, dessvärre så föreligger det inget strikt ansvar för kaninägare och det hundägaren som får stå för kostnaderna när skador uppkommer. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,