Skadeståndsrätt när en hund orsakas skada av en annan hund

2018-09-29 i Strikt ansvar
FRÅGA
Min dotters älskade hund blev dödad av lösspringande Pitbull när de var på promenad. Har hon rätt till skadestånd? Vart söker hon skadeståndet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga och aktuell reglering
Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring möjligheten att kräva skadestånd för avliden hund och hundägarens skadeståndsansvar.

Bestämmelser om så kallat utomkonktraktuellt skadeståndsansvar (dvs. ansvar som inte särskilt grundas på ett avtalsförhållande mellan den skadelidande och skadevållande) regleras i skadeståndslagen (SkL) samt hund- och kattlagen.

Vilken typ av skada har din dotter lidit och vilket ansvar har en hundägare?
I juridisk mening anses hundar utgöra lösöre (lös egendom), alltså har din dotter åsamkats en så kallad sakskada. För en sakskada är utgångspunkten att skadevållaren (dvs. pitbullägaren i detta fall som har ansvar för alla skador som dennes hund orsakar) ska ha orsakat hundens död genom uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (genom att ha pitbullen okopplad) handlande.
(2 kap. 1 § SkL).

Vad det gäller just hundägare görs dock avsteg från den ovannämnda utgångspunkten. Hundägare har istället ett så kallat strikt skadeståndsansvar för de skador som deras hund orsakar. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren inte behöver bevisas ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att hållas skadeståndsansvarig. Hundar ska alltid hållas under sådan uppsikt och skötas på ett sådant som krävs med hänsyn till deras natur och för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
(1 § och 19 § hund- och kattlagen).

Vad krävs för ersättning i övrigt och vem har bevisbördan?
För att en skada i juridisk mening ens ska anses föreligga krävs så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste föreligga ett typiskt orsakssamband mellan handlandet att ha sin hund okopplad och att någon annans hund på grund av detta blir ihjälbiten. Utgångspunkten är att den som påstår sig ha lidit skada har bevisbördan för att så också är fallet. För att pitbullägaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att din dotter kan bevisa med sannolikhet att det var just pitbullen (pitbullägaren) som orsakade hundens död. Beviskravet är alltså relativt lågt vilket innebär att man ställer upp stränga krav på hundägare för att betona hur vikten av att ha god tillsyn över sin hund.

Att tänka på
Om det är så att pitbullägaren på något sätt kan bevisa att din dotter har medverkat till skadan, kan det bli så att skadeståndet jämkas (sätts ner). Om båda parter har ett strikt skadeståndsansvar och skulle båda vara vållande till sakskadan, sker fördelningen på grundval av vållandet på ömse sidor och efter omständigheterna i övrigt.
(6 kap. 1 § SkL).

Vart söker din dotter skadeståndet?
Jag rekommenderar att din dotter i första hand och på egen hand försöker nå en överenskommelse med pitbullägaren om hur skadan ska lösas. Om detta inte skulle vara möjligt kan din dotter antingen:
* stämma pitbullägaren vid tingsrätten. I sådant fall bör din dotter ha i åtanke att hon mest troligtvis kommer få bekosta sina egna rättegångskostnader.
* vända sig till sitt eget försäkringsbolag om hunden är försäkrad för att undersöka eventuella möjligheter till ekonomisk hjälp för exempelvis veterinärskostnader. Om försäkringsbolaget bidrar med ersättning kan bolaget komma att få så kallad regressrätt gentemot pitbullägaren. Detta innebär att försäkringsbolaget tar över hela/delar av din dotters rätt att kräva pitbullägaren på ersättning.

Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (63)
2019-03-21 Strikt skadeståndsansvar för hundägare
2019-02-25 När föreligger preskription av skadeståndsanspråk?
2019-01-25 Är hundägaren ansvarig för sakskador som hunden orsakar?
2018-12-20 Blir en hundägare skadeståndsskyldig om hunden skadar en inkräktare?

Alla besvarade frågor (66922)