Kan man få ersättning för värdeminskning av fastighet om kommunen anlägger väg intill fastigheten?

2021-04-15 i Strikt ansvar
FRÅGA
Jag äger en villa med stor tomt. I dagsläget är den värderad till drygt X milj kr. En detaljplan utanför min villa - som tidigare vunnit laga kraft - skall enligt kommunen och exploatören nu förändras så att en oanvänd mindre smal skafttomt inom detaljplanen belägen 3.5 meter från min villas sovrum och vardagsrum kan användas för en massiv in- och utfartstrafik till detaljplanens parkeringsplatser. Det innebär att minst 200 bilar dagligen kommer att passera in och ut från och till detaljplanen bara några meter från min villas sov- och vardagsrum. Sker det anser min fastighetsmäklare att min villas värde på marknaden då riskerar att minska med hela 25-30% (X till Y milj kr). Skafttomtens förändrade användning har jag överklagat till Mark och miljödomstolen. Ingen dom har meddelats ännu. Min fråga är - kan jag alternativt kräva skadestånd av kommunen/exploatören enligt principen om orubbad förmögenhetsställning i skadeståndsrätten? En mycket stor rubbning av min förmögenhetsställning kommer ju att ske tack vare förändringen av den detaljplan som både kommunen och exploatören är ansvariga för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan få ersättning för den värdeminskning som den nya vägen har inneburit för din fastighet.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan få ersättning för värdeminskningen.

Din fråga regleras i plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

När får en detaljplan ändras?

En detaljplan får endast ändras på så sätt att ändringen ryms inom syftet för den befintliga detaljplanen. Jag kan tyvärr inte utreda huruvida byggandet av vägen skulle kunna vara en detaljplansstridig åtgärd.

Kan du få ersättning för värdeminskningen på huset?

Enligt miljöbalken kan den som utsätts för störningar på sin fastighet med anledning av annan verksamhet på en annan fastighet få ersättning (32 kap. 1 § MB).

I NJA 1999 s. 385 har ersättning beviljats för buller och estetiska förändringar vid anläggandet av en väg intill en bostad. I det rättsfallet var bullernivåerna av central betydelse och det var primärt det som låg till grund för ersättningen. Vidare konstaterar HD att om en intilliggande fastighet tappar i marknadsvärde "är det inte rimligt att fastighetsägaren står fär hela den förlusten". Därav kan det finnas utrymme för dig att söka ersättning för värdeminskningen på fastigheten. Exakt vilka belopp eller dina möjligheter att faktiskt få ersättning kan jag utifrån omständigheterna du tar upp i frågan inte avgöra.

Slutsats

En ändring av detaljplanen måste ligga inom ramen för dess syfte. Troligen har det funnits utrymme för kommunen att anlägga en väg på skafttomten. Av tidigare praxis framkommer det att fastighetsägare kan få ersättning för buller och estetiska förändringar om en kommun anlägger en väg intill en fastighet.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på fredag (16/04 - 2021) klockan 12:30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?