Rätt till ersättning vid arbetsplatsolycka

Arbetsplatsolycka. Krossat 3 fingrar i maskin där skydd inte vart monterat. Har man rätt att få ut något skadestånd ifrån företaget? Vem bestämmer summan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa dig med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka rättigheter en arbetstagare som skadar sig på sin arbetsplats har till ersättning. Tillämpliga lagar vid ersättning för just arbetsskador är främst Socialförsäkringsbalken (SFB) som reglerar en arbetstagares eventuella rätt till arbetsskadeersättning samt Skadeståndslagen (SkL) som innehåller bestämmelser beträffande allmänt skadestånd.

Arbetsskadeersättning

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för diverse förmåner enligt 6 kap. 6 § SFB. En av dessa förmåner är arbetsskadeersättning som regleras i 39–42 kap. SFB.

Enligt 39 kap. 3 § SFB avses med arbetsskada en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det. För att en händelse ska räknas som olycksfall så ska det med vägledning från NJA 2006 s. 53 handla om en plötslig yttre händelse som ofrivilligt drabbar den ifrågavarande personen och som resulterar i en kroppskada. För att ett olycksfall ska kunna grunda rätt till ersättning krävs det vidare att olycksfallet har ett visst samband med den försäkrades förvärvsarbete.

Om det handlar om en sådan skada som avses i 39 kap. 3 § SFB så ska arbetsgivaren anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och därutöver har den skadelidande i regel rätt till arbetsskadeersättning. Denna ersättning utges av Försäkringskassan och det är därmed även Försäkringskassan som bestämmer ersättningens storlek. Vid arbetsskadeersättning kan du bl.a. få rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om du ex. till följd av skadan behöver byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid, s.k. livränta, du kan vidare få ersättning för kostnader som är hänförliga till arbetsskadan såsom kostnader för särskilda hjälpmedel eller tandvård samt till sist i vissa fall få arbetsskadesjukpenning. Rätten till arbetsskadeersättning gäller som tidigare nämnt för alla som arbetar i Sverige och således oberoende om arbetsgivaren/arbetsplatsen har kollektivavtal eller ej.

Arbetsskadeförsäkring

Under förutsättning att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och dessutom tecknat försäkring hos AFA försäkring så kan en arbetstagare som skadar sig på arbetsplatsen dessutom ha rätt till arbetsskadeförsäkring. Då utges alltså ersättningen i stället från detta försäkringsbolag. Viktigt att notera är emellertid att om en arbetstagare har rätt till ersättning från såväl Försäkringskassan som AFA så kan kostnaderna för skadan endast utbetalas en gång. Ersättningen ska alltså endast motsvara den totala summan av kostnaderna för skadan och inte mer än så. I vissa fall täcker emellertid arbetsskadeersättningen inte hela den kostnad som skadan föranleder för arbetstagaren vilket föranleder att arbetsskadeförsäkringen i dessa fall kan täcka de kostnader som arbetsskadeersättningen inte täckte.

Allmänt skadestånd

Under förutsättning att kostnaderna för skadan inte täcks av någondera av försäkringarna eller under förutsättning att hela kostnaden för skadan inte täcks så kan en arbetstagare som skadar sig även ha rätt till allmänt skadestånd enligt 2 kap. 1 § SkL. För detta krävs emellertid att arbetsgivaren uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat skadan. Vid allmänt skadestånd krävs att den skadelidande väcker skadeståndstalan vid allmän domstol vilket betyder att det är domstolen som bestämmer hur mycket eller lite skadestånd som ska utgå.

Sammanfattning

En arbetstagare som skadar sig på sin arbetsplats kan alltså ha rätt till ersättning genom arbetsskadeersättningen, arbetsskadeförsäkringen samt till sist genom allmänt skadestånd. En skadelidande kan emellertid aldrig ersättas för sin skada mer än en gång och heller aldrig mer än till 100 % vilket betyder att en skadelidande alltså inte kan ersättas för sin hela sin skada genom ex. arbetsskadeersättning och sedan ytterligare en gång genom arbetsskadeförsäkringen. Däremot kan den skadelidande ha rätt till ersättning från mer än en av dessa ersättningar under förutsättning att den skadelidande inte erhåller full ersättning från ex. arbetsskadeersättningen så att den skadelidande i slutändan erhåller full ersättning för sina kostnader till följd av skadan. Vem som bestämmer hur stor ersättningen blir beror vidare på vilken typ av ersättning som det handlar om.

Arbetsskadeersättning = Försäkringskassan

Arbetsskadeförsäkring = AFA försäkringar

Allmänt skadestånd = Allmän domstol

Jag hoppas att jag besvarat frågan på ett tydligt sätt samt att du är nöjd med mitt svar.

Vänligen, 

Moa HultinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000