Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. En tid tillbaka hyrde jag och ett större sällskap en gård för att spendera helgen på. Vid helgens slut visade det sig att en del saker gått sönder och att onormalt slitage uppstått. Sakerna som gick sönder och slitaget tar vi fullt ansvar över. Frågan är bara hur en skälig kompensation ska gå till?I dagsläget hotar hyresvärden med polisanmälan om vi inte betalar 100 000 omedelbart. Vi anser dock att reparations- och ersättningsbeloppen är långt lägre än så. Exempelvis ska ett handtag till en vattenkran bytas ut och detta vill ägaren ha 14 000 för, trots att reservdelen kostar 500 kronor.Vi vill som sagt ta på oss ansvaret för de saker som gått sönder, men vill samtidigt att detta sker på ett rimligt sätt. Hur ska vi gå tillväga för att göra detta enligt praxis (om det finns)?Tack på förhand!
Anna von Fircks |Hej,tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet eller vårdlöshet vållar sakskada ersätta skadan. Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att: Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning försakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,annan kostnad till följd av skadan,inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404). Hyresvärden kan alltså kräva er på sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Mitt tips är därför att ni ska be hyresvärden skriva upp allt som gått sönder samt dess värde (alternativt reparationskostnaden). Hoppas ni fick svar på er fråga. Med vänlig hälsning

Skadestånd för sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I samband med rep av min lägenhet .hade hantverkare sönder en takarmatur. Hyres värden ringde och sa att jag skulle skriva en räkning på vad lampan var värd. Lampan inköpt för flera år sedan och jag uppskattade värdet av den till 800- kronor. Nu godkänner inte värd min räkning och menar att jag måste visa en faktura. Jag har ingen sådan kvar efter många år. Värden menar att jag får gå ut och köpa en armatur och få en faktura. Jag menar att värden ska mig och de får i sin tur kräva den som hade sönder armaturen.Hur göra ?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för1- sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2-annan kostnad till följd av skadan,3-inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).Ett alternativ till att betala sakens värde är att hyresvärden betalar för en "ersättningvara" alltså för en ny lampa, vilket hyresvärden även verkar vara villig att göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för hundägare

2021-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om jag har min hund lös i en hundgård tillsammans med andra lösa hundar och min hund attackerar annan hund eller om min hund blir attackerad, är detta brottsligt för ägaren? Kan ägaren till den hund som attackerat bli betalningsskyldig till ägaren vars hund blivit skadad? Tänker just med omständigheten att båda ägarna valt att släppa sina hundar lösa i en hundgård. Med vänlig hälsning
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan kommer inte påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen). Att båda parterna har valt att släppa ut hundarna på en hundgård innebär inte att ett skadeståndsansvar bortfaller. På samma sätt så kommer en annan hundägare vars hund attackerar din hund ansvara för skadorna som uppkommer.Det enda omständigheten som den skadevållande ägaren skulle kunna åberopa gentemot den skadelidande är att skadelidande varit medvållande till skadan (kallas för jämkning) enligt skadeståndslagen (SKL) 6 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna minska ersättningen som skadevållaren måste erlägga skadelidande.Jag tror däremot inte att jämkning skulle vara aktuellt i ett scenario där två hundägare väljer att lämna av sina hundar på en hundgård och en av hundarna attackerar den andra. Snarare kanske det talar mer för att jämkning inte ska ske eftersom den skadevållande parten kan ha varit medveten om att dennes hund tidigare visat tecken på aggressivitet. Exempelvis att hunden tidigare uppvisat aggressivitet mot andra hundar talar för att hundägaren inte borde släppa hunden lös bland andra hundar utan exempelvis munkorg.Nu vet jag inte hur den specifika situationen sett ut, men i det stora hela så kommer det alltid vara skadevållande parten som erlägger skadeståndet för skadan som uppstår. Det handlar alltså om ett skadeståndsrättsligt anspråk, inget brottsligt. Ifall det finns omständigheter som talar för att den andra parten var medvållande till skadan så kan beloppet jämkas till ett lägre belopp.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2021-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejVår son (11 år) har genom olycka haft sönder en ruta under skoltid när de sparkat boll mot en vägg. Bredvid väggen finns fönster. De tillåts sparka boll där och det förekommer dagligen att barnen leker där - i vuxnas närvaro. Nu gick som sagt en ruta sönder och rektorn hävdar att det är praxis hos dem att föräldrarna betalar rutan. Är det korrekt? Om de tillåter att barnen spelar boll där borde de inse att det finns en risk att rutan går sönder? Borde de inte ha upplyst oss som föräldrar om att de tillåter barnen att sparka boll där, men att om en ruta går sönder så får vi betala. Då har jag sagt att mitt barn inte får spela boll där.Så tacksam för svar och vägledning!Vänligen
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för fönstret som din son haft sönder i skolan. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL). Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Ett exempel på ett brott som skulle vara aktuellt i detta fall är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet.Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter 2 kap 4 § SkL.Skolans tillsynsansvarEnligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. När man lämnar sitt barn på exempelvis skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi har sålt en lägenhet dit köparen skulle ha flyttat in idag. Flyttfirman som skötte flytten skadade golvet. Flyttfirman har tagit på sig skulden för skadan och kommer fixa det. Köparen av lägenheten kan emellertid inte flytta in på grund av detta förrän efter 2-4 veckor.Min fråga är: vem är ansvarig för kostnaderna (boendekostnader etc) som den senare inflyttningen innebär för köparen av lägenheten? Vi, flyttfirman eller köparen?Tack på förhand?
Anna von Fircks |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Jag tolkar det som att du undrar vem som ska stå för skadeståndetI detta fall finns det en partskontellation bestående av tre parter – ni, flyttfirman och köparen. Mellan er och flyttfirman finns det ett avtal och normalt sett brukar flyttfirmor ha en klausul i avtalet om vad som ska gälla i sådana här fall. Om det inte står något i avtalet:Eftersom det är köparen som äger lägenheten och flyttfirman som har orsakat skadan och dessa parter inte har något avtal så räknas detta som en skada som skett utanför ett avtalsförhållande. I detta fall får man vända sig till Skadeståndslagen (1972:207).Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:1- sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2- annan kostnad till följd av skadan,3- inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).I detta fall blir är punkt tre tillämplig.Hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag har en fråga, kan man få böte för att ha skadad en egendom som man har köpt sj och lånat ut den till sin dotter? Jag hade köpt en iPad som jag slog sönder när jag blev aggressive och min dotter hade fått låna den? Räknas det som mitt egendom eller skadegörelse för ngn annans om det är min iPad kan jag fortfarande bli skyldig till böte eller fängelse?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skador som skett utanför avtal så tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Eftersom skadan gäller en ipad (sak) så tillämpas normalt 2:1 . Jag tolkar det det som att det är du och inte din dotter äger ipaden. Inom svensk rätt kan man inte bli skadeståndsskyldig till sig själv, skadeståndslagen blir alltså inte tillämplig.Som svar på din fråga kan du alltså inte krävas på skadestånd.Med vänlig hälsning

Skadestånd vid misshandel

2021-04-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min son blivit fysisk misshandlad i sin skola, då han fått in 3 slag, en på ryggen, andra och tredje på ansiktet. Vilket lett till lindriga skador. Nu mår han psykiskt dåligt och skolan har stängt av den andra eleven i 2 veckor som misshandlat min son. Skolan har även polisanmält eleven samt hjälpt göra en ansökan för ersättning.Han är försäkrad genom skolan så min fråga är, blir det någon ersättning? Hur mycket?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!I första hand vill jag beklaga vad din son blivit utsatt för. Jag kan tyvärr inte uttala mig om några konkreta summor som din son kan få i ersättning för skadorna men kommer att gå igenom vilka kostnadsposter som normalvis omfattas och kan utgå till din son som blivit misshandlad. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i skadeståndslagen (SkL).Skadestånd till den som tillfogats personskada omfattar ersättning för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust3. sveda och värk (5 kap. 1 § SkL).Utöver detta kan din son även få s.k. kränkningsersättning (5 kap. 6 § SkL). Ersättningens storlek beror på hur brottet gått till och allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Enligt brottsoffermyndigheten är ersättningen för misshandel av mindre grovt slag, såsom du beskrivit, normalvis mellan 5 000 - 10 000 kr . Vad gäller försäkringen genom skolan måste du tyvärr vända dig till skolan och försäkringsbolaget för att ta reda på huruvida din son kan få ersättning, då detta beror på försäkringsvillkoren. Jag hoppas att mitt svar har varit någorlunda till hjälp. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor.Vänlig hälsning,

När blir en anställd skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare?

2021-04-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Min dotter dammsög på jobbet och hon anklagas för att repat ekgolvet. Hon är personlig assistent. Han anser att hon är betalningsansvarig.
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).Arbetsgivarens principalansvarEn arbetsgivare har som utgångspunkt ett omfattande ansvar för vad de anställda gör i tjänsten. Detta ansvar kallas för principalansvar och regleras i 3 kap. 1 § SkL. Om en arbetstagare skadar en person eller sak, ska arbetsgivaren betala för skadan om den anställda orsakat den genom fel eller slarv. För att arbetsgivaren ska bli ansvarig måste den anställda vidare vara i tjänst när händelsen inträffade.Undantag från principalansvaretEtt fall där den anställde kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare är om han eller hon vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten. Vidare krävs det att det föreligger synnerliga skäl 4 kap 1 § SkL. Med andra ord innebär detta att din dotter ska ha repat golvet genom att vara oförsiktig. Kravet på synnerliga skäl är enligt praxis väldigt hög. Det kan exempelvis handla om att den anställde varit oförsiktig flertalet gånger och inte brytt sig om eventuella konsekvenser.Den aktuella situationenJag föreslår inledningsvis att din dotter kollar om det i anställningsavtalet eller i ett eventuellt kollektivavtal finns någon information om en eventuell ersättningsskyldighet gentemot sin arbetsgivare. I det fall det inte gör det, är det lagen som är tillämpbar. Det är då alltså som utgångspunkt arbetsgivaren som ansvarar för repan, så länge inte det föreligger synnerliga skäl.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,