Vem kan hållas ansvarig för inträffad skada?

Den 11/12 2021 halkade jag omkull i halkan i Vällingby C och bröt vänster knä, vänster handled och höger nyckelben. Det blev ambulansfärd till St Görans och jag låg inlagd i 2 v. Nu är jag hemma o sitter fortfarande i rullstol eftersom jag inte får stödja på benet mer än 10 kg o kan inte använda armarna pga skadorna. Jag har en olycksfallsförsäkring som täckt det första akuta. Men inkomstbortfall i flera månader, justeringar vi fått göra hemma för att handikappanpassa, sveda o värk m.m. Vem ersätter det? Kommunen hänvisar till Vällingby C som hänvisar till Gatukontoret som hänvisar till Kommunen… osv

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Innan jag kan svara på din fråga måste jag göra några antaganden utifrån informationen i din fråga. Jag vill även påpeka att frågan är omfattande och att svaret inte kommer att avspegla din konkreta situation då jag saknar information för att uttala mig närmare. Utifrån det sagda antar jag att du halkade inne i Vällingby Centrums lokaler; att du halkade på grund av att golvet var halt till följd av städning; och att du inte har varit medvållande till din egen skada.

Vidare är mitt svar indelad i två delar. Den första delen handlar om vem som du eventuellt skulle kunna vända dig mot med ett skadeståndsanspråk. Den andra delen är ett exempel på en möjlig skadeståndsbedömning utifrån mina antaganden. Detta för att ge dig ett konkret exempel utifrån mina antaganden av din situation.

Vem kan antas vara ansvarig för din skada?

Enligt Vällingby Centrums hemsida står att fastighetsskötseln utförs av L&T FM AB å Vällingby Centrums räkning (se här). Bolaget L&T FM AB utför bland annat lokalvårdstjänster (se här). I första hand borde du därför kunna vända dig mot bolaget L&T FM AB, om du exempelvis halkade på ett blött golv i samband med städningen av lokalerna. Anledningen skulle kunna ha varit att lokalvårdaren exempelvis inte gjorde sitt jobb rätt genom att hälla för mycket vatten på golvet eller för att lokalvårdaren glömde att moppa bort vattnet. I andra hand kan du vända dig mot lokalvårdaren som eventuellt misskötte sig, men detta skulle jag inte rekommendera då bolaget ändå kommer att ordna detta internt.

Svenska Bostäder AB (SB), som äger Vällingby C och som ägs av Stockholms stad (se här), borde du inte kunna vända dig mot med ett skadeståndsanspråk. Därför borde du inte vända dig till kommunen. Skälet är att SB låter L&T FM AB utför lokalvårdstjänster och enligt min tolkning av din fråga halkade du på halt underlag som möjligtvis fanns där till följd av städning som L&T FM AB ansvarar för.

Är förutsättningarna uppfyllda för att skadeståndsansvar ska finnas?

Inledningsvis vill jag nämna att skadeståndslagen (SKL) ska tillämpas i ditt fall, därför att du inte var i ett avtalsförhållande med vare sig SB eller L&T FM AB. Vidare ska en arbetsgivare ersätta personskador som dess anställd har orsakat genom vårdslöshet (3:1 SKL). Frågan är därför om ett orsakssamband finns mellan städningen och dina skador, och om lokalvårdaren som arbetar på L&T FM AB har varit oaktsam.

Ett orsakssamband som typiskt leder till skada måste finnas. Du hade förmodligen inte halkat och ådragit dig fysiska skador, om golvet inte var halt. Att ett golv är halt ökar sannolikheten för halka och för att någon ska bli skadad. Därför talar omständigheterna för att ett förutsägbart orsakssamband finns mellan dina skador och städningen. Ha dock i åtanke att det nyss nämnda förutsätter att du halkade på ett blött golv till följd av städning.

Vidare måste lokalvårdaren också ha varit oaktsam. Jag antar att inga specifika regler, normer eller särskilda instruktioner finns för hur lokalvårdare ska städa, därför behöver jag göra en helhetsbedömning. Sannolikheten för att skada ska inträffa är hög, om folk går på ett halt golv. Vidare kan man allvarligt bli skadad, eftersom det inte går att veta hur någon kommer att landa. Sedan kan lokalvårdaren lätt och snabbt förebygga skadan genom att moppa bort vattnet eller hälla mindre vatten på ytan. Slutligen borde lokalvårdaren även ha insett risken för skadan då man kan förvänta sig att lokalvårdaren har utbildats i hur risker för skada kan uppstå. Lokalvårdaren borde därmed ha förfarit oaktsamt, vilket då borde leda till att bolaget L&T FM AB är ansvarigt (3:1 SKL). För att lokalvårdaren också ska bli skadeståndsansvarig krävs väldigt mycket, vilket jag inte kan uttala mig om (4:1 SKL).

Vad får du begära skadestånd för?

Jag kan endast svara generellt då jag inte har specifik information. Generellt kan du inte begära skadestånd för sjukvårdskostnader, om du inte har haft några sådana då sjukvården är gratis i Sverige; dock kan du begära ersättning för egna utlägg, så som resor till sjukhuset och dylikt (5:1 SKL, se även NJA 1992 s. 642). Vidare kan du endast begära skadestånd för inkomstförlust för den del som inte ersätts av din arbetsgivare eller av Försäkringskassan (5:3 SKL). Det borde vara möjligt att även få skadestånd för att du har anpassat ditt hem, men det är inget jag vet med säkerhet; dock har du möjlighet att begära skadestånd för hemhjälp, om det behövs (NJA 1966 s. 286). Dessutom får du begära ersättning för stadigvarande men (5:4 SKL) och även för fysiska och psykiska sveda och värk (5:1 SKL). Du kan begära allt det som jag har nämnt av L&T FM AB.

Finns risk för minskning av skadeståndet?

En skadelidande som har orsakat sin egen skada får finna sig i att skadeståndet minskar (6:1 SKL). Då jag inte kan utläsa det ur din fråga antar jag att du inte har varit medvållande, och därför talar detta inte för att ditt skadestånd ska minskas. Vidare kan skadeståndet minskas, om beloppet är oskäligt betungande för L&T FM AB (6:2 SKL). Skadeståndsbeloppet borde inte vara betungande för bolaget, om bolagets försäkringsbolag betalar för personskador. Då jag inte vet om bolaget har en försäkring som betalar för personskador eller hur bolagets ekonomi ser ut kan jag därför inte uttala mig närmare om det.

Avslutande ord

Inledningsvis har svaret utgått ifrån mina antaganden, vilket du ska ha i åtanke. Gällande vem som ska ersätta dig bör du vända dig till L&T FM AB som sköter fastigheten, men det beror på vad som egentligen hände vid skadetillfället. Gällande möjliga ersättningsposter kan du begära ersättning för den del som inte ersätts av din arbetsgivare eller av Försäkringskassan, för sveda och värk och för eventuell hemhjälp.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du har ytterligare frågor om hur du kan ta tillvara dina rättigheter utifrån din konkreta situation. Du kan kontakta oss via info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000