Skadeståndsskyldighet för barn

Hej

Min sambo fick ett samtal från vår granne idag som ville informera honom man till man istället för att göra en polisanmälan, att våra barn gjort sönder hans mur. Han berättade att våra barn, 8 och 11,5 år har gått på hans mur som är ca 20-30 cm hög framför huset och det då lossnat någon/några plattor. Vi pratade med barnen och det kom fram att det hade de gjort vid några tillfällen. Kan vi bli skyldiga att ersätta grannen för en helt ny mur pga detta undrar vi?

Det är ju inte så att barnen gjort detta för att förstöra utan för det är kul att gå balansgång och att de inte vet bättre och inte tänkte på konsekvenserna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation såsom att dina barn har orsakat skada på din grannes mur och att du nu undrar om barnen/ du kan bli ersättningsskyldiga gentemot grannen.

Skadeståndsskyldighet för sakskada

Huvudregeln återfinns i 2:1 skadeståndslagen (SkL), där det uttrycks att den som vårdslöst eller med uppsåt orsakar en saksada ska ersätta denna. I detta fall har dina barn orsakat en sakskada genom att skada er grannes mur. Som jag tolkar situationen har barnen råkat göra sönder muren vilket innebär att ett uppsåt troligtvis inte förelåg utan att skadan snarare skedde genom vårdslöst agerande. Faktumet är här att det finns en skada som i sig är ersättningsgill, för att barnen/ du ska bli ersättningsskyldiga krävs dock vidare att någon part agerat vårdslöst.

Barnens ersättningsskyldighet

Skadeståndsskyldigheten inbegriper ingen nedre åldersgräns utan även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Enligt 2:4 SkL ska den som vållat skada då denna var under 18 års ålder ersätta denna i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets

ålder och utvecklinghandlingsens beskaffenhet föreliggande ansvarsförsäkring, och andra ekonomiska förhållandet, samt övriga omständigheter.

När man gör bedömningen avseende om barnen varit vårdlösa i sitt agerande tas inte hänsyn till barnens ålder utan bedömningen utgår från hur en vuxen person skulle ha agerat i situationen. I bedömningen besvaras även huruvida skadevållaren var medveten om de risker som fanns med agerandet, här kan barnens ålder, speciellt om skadan uppstod vid lek, tillmätas viss betydelse. Huruvida ett barn i 8-11 års åldern bör förstått risken med att klättra på en mur är inte helt klart. En bedömning avseende detta lär behöva göras utifrån det enskilda fallet eftersom man behöver ta hänsyn till det enskilda barnets mognad. Om det framkommer att dina barn agerat vårdlöst, finns alltså en viss risk att de blir skadeståndsskyldiga.

I vilken omfattning dina barn solidariskt (6:4 SkL), eftersom de båda verkat orsakat skadan, ska ersätta er granne beror på de faktorer som är uppradade ovan. Vanligtvis inträder inte fullt ansvar för skadevållaren förrän denna är 15-18 års ålder vid tidpunkten för orsakandet av skadan, eftersom det anses särskilt betungande för ett barn att bli skadeståndsskyldig. Därför lär ersättningsskyldigheten lär jämkas (6:2 SkL). Om dina barn skulle bli ersättningsgilla täcks detta sannolikt av en ansvarsförsäkring om ni har en sådan.

Solidariskt skadeståndsansvar då barn orsakar skada

Enligt 3:5 SkL har du som vårdnadshavare ett principalansvar innebärande att du kan komma att bli solidariskt ansvariga för dina barns orsakade skador. En förutsättning för det solidariska ansvaret är att skadan har uppkommit genom en brottslig handling. De brottsliga handlingar som här skulle kunna vara för handen är hemfridsbrott (4:6 BrB), om dina barn olovligen tagit sig in på er grannes tomt och skadegörelse (12:1 BrB), eftersom dina barn orsakat skada. Jag vill dock poängtera att barn under 15 år inte kan dömas enligt svensk lag (1:6 BrB), detta påverkar dock inte bedömningen av skadeståndsskyldighet.

Det solidariska ansvaret enligt 3:5 st. 2 SkL är begränsat till ett belopp motsvarande 1/5 av prisbasbeloppet år 2002.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan dina barn ha ådragit sig skadeståndsskyldighet varför ersättningsskyldighet kan bli aktuellt. Trots att dina barn är så unga kan de alltså bli skadeståndsskyldiga, men med tanke på just deras ålder lär skadeståndets belopp jämkas, samt ersättas genom ansvarsförsäkring om barnen har en sådan. Om skadeståndsskyldighet blir aktuell kan du som föräldrar även komma att bli solidariskt ansvariga med barnen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du några ytterligare frågor är det bara att hör av dig till oss här på Lawline igen!

Hanna FolkungerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”