Fråga huruvida en bostadsrätt ingår i bodelningen

2007-02-05 i Alla Frågor
FRÅGA |när min svärmor gick bort,bestämde min fästman och jag att vi skulle bli sambo i denna bostadsrätt.Lägenheten varderades,och hans båda syskon fick den summa som dom skulle ha. Jag flyttade in efter ca 5 mnd,och då skrev vi ett avtal att jag skulle sitta kvar i orubbat bo om det skulle hända min sambo något. Vid dödsfall av oss skulle värdet delas till mina och hans barn. Så blev vi gifta efter nåt år,och då skrev vi halva bostads rätten på mig, hos bostadsrätts föreningen.Nu står vi båda som ägare. Nu ska vi skiljas och jag undrar, har jag lagligt rätt till halva bostaden vid försäljning, för min man vill bo kvar?
Lisa Swanson |Hej! Egendom som inte är enskild genom till exempel testamente eller äktenskapsförord är giftorättsgods (se ÄB 7:1, 2 http://www.lagen.nu/1987:230). Allt giftorättsgods skall fördelas mellan makarna vid äktenskapsskillnad (se ÄB 9:1 http://www.lagen.nu/1987:230 och ÄB 10:1). Såvida inte bostadsrätten genom testamente har tillskrivits din make som hans enskilda har du rätt till hälften. Din man måste således lösa ut dig om han vill bo kvar. Vänligen

Aktiebolag undantaget av äktenskapsförord?

2007-02-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Ang.äktenskapsförord.Aktiebolag ägs av make.Enskild egendom.Vi varit gifta i över 30 år.3 vuxna barn,Vad händer vid skilsmässa?Får makan ta del av de pengar som finns i aktiebolaget?
Lisa Swanson |Hej! Din maka får inte ta del av egendom som genom äktenskapsförord gjorts till din enskilda. Endast giftorättsgods ingår i bodelningen. (se 10:1 http://www.lagen.nu/1987:230). Observera dock att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om inte annat föreskrivits i äktenskapsförordet. (se 7:2 http://www.lagen.nu/1987:230) Vänligen

Skydd för ekonomiska tillgångar som sambo/gift.

2007-02-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag lever idag i ett särboförhållande och undrar lite vad som gäller med respektive persons pengar om man sedan som sambo eller gift delar på sig. Jag vet att man kan skriva egendom som "enskild egendom" såsom t ex sommarstuga, hus, bil eller båt osv men hur är det med ens pengar? Jag har avsevärt mer pengar än henne och är skuldfri. Hon har inte så mycket sparkapital och en del lån. Kan jag även "skydda" mitt kapital i form av aktier, fonder och likvida medel på samma sätt som andra ovan nämnda tillgångar vid en eventuell bodelning/skilsmässa?
Sara Edström |I ett samboförhållande är uteslutande den gemensamma bostaden (om den införskaffats för gemensamt bruk) samt gemensamt bohag samboegendom. Andra tillgångar t ex bil, båt eller sparkapital ingår alltså inte i den gemensamma egendom som delas upp vid samboförhållandets upplösande. Se sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att man genom ett samboavtal kan avtala bort rätten till bodelning, och istället helt enkelt behålla den egendom som man själv äger. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter, men behöver inte registreras eller inges någonstans, för att vara giltigt. Om man är gift förutsätts som grundregel att all egendom som inte är enskild ska delas lika vid äktenskapsskillnad, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man enligt 2 och 3 §§ göra all sin nuvarande och tillkommande egendom enskild, alltså även pengar. Äktenskapsförordet måste enligt 3 § vara skriftligt, undertecknat av makarna samt inskickat till tingsrätten för att vinna giltighet. Äktenskapsbalken hittar du http://lagen.nu/1987:230

Justering när egendom saknas vid bodelning

2007-01-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag söker stöd i lagen var det finns skrivet om att det gemensamma hushållets saker ska delas lika. Om den inte blir så, kan jag kräva att f.d, löser ut mig ekonomiskt. Om han slängt, gett bort eller på annat sätt gjort sig av med sakerna, hur gör jag då?
Jenny Lindskog |Hejsan! När jag läser din fråga är jag osäker på om ni är gifta och tagit ut skilsmässa eller om ni är sambor och ska separera, därför får du två skilda svar! Om ni är gifta och ska skiljas ska alla tillgångar, efter avdrag för skulder, delas lika när skilsmässan är klar. De reglerna hittar du i Äktenskapsbalkens 9 kap 1§ och 11 kap 3§ http://www.lagen.nu/1987:230 . Det enda som inte delas lika är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. De f.d makarna får alltså hälften av värdet på all gemensam egendom, det s.k giftorättsgodset. Hur man sedan praktiskt delar upp egendomen bestämmer man tillsammans. Är ni fortfarande gifta gäller att en make inte får, utan den andra makens samtycke avhända sig gemensam egendom. Har detta ändå hänt skall domstolen förklara rättshandlingen ogiltig och egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. När det gäller bohag, ska talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att maken fick kännedom om överlämnandet. Detta kan du läsa om i Äktenskapsbalkens 7 kap 5 och 9 §§. Är däremot skilsmässan redan klar kan justering ske vid bodelningen. I Äktenskapsbalkens 11 kap 4 § sägs nämligen att om en av makarna, utan samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska därmed minskas i motsvarande mån. Om man varit gift kortare tid än 5 år finns möjlighet att frångå regeln om hälften var. Då delar man istället på en mindre del. Har man varit gift i exempelvis 3 år är det normalt 3/5 av giftorättsegendomen som delas lika. 5-års regeln omfattar även sambotiden före äktenskapet. Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås. Om ni varit sambor kan bodelning ske även då. En bodelning kan begäras av en sambo vid samboförhållandets upplösning, begäran ska göras senast 1 år efter det att förhållandet uppösts genom separation. I bodelningen ingår då bostad och bohag som man skaffat för gemensamt bruk, s.k samboegendom, och ska delas lika.. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 8§ http://lagen.nu/2003:376 . All annan egendom (som inte är samboegendom), som var och en av samborna äger, faller utanför bodelningen, - oavsett om den förvärvats före eller under sambotiden. En sambo får inte avhända sig samboegendom utan den andra sambons samtycke. Har detta ändå skett kan domstolen förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. Talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att den andra sambon fick kännedom överlämnandet av bohaget. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 23-25 §§.

Återtagande av gåva till make

2007-02-10 i Gåva
FRÅGA |Kan jag ta tillbaka gåvan som jag har gett för tre årssen? Det gäller fastigheten som jag har gett till min make. Gåvan var på större köpeskillijning än jag köpte den. Sedanefter blev upprättat äktenskapsförord. Kan jag ta tillbaka fastigheten pga, stror otacksamhet från makes sida?
Miranda Berg |Nej, man kan inte ta tillbaka en gåva som har blivit fullbordad, det vill säga då besittningsövergång har skett. Det enda man kan göra i så fall är att försöka visa att gåvan aldrig överlämnats i gåvotagarens besittning och därmed alltså inte är giltig. Egendomen måste vara överlämnad så att den make som givit den inte har den i sin besittning eller inte kan förfoga över den. Det kan vara svårt att i ett gemensamt hushåll visa att besittningsövergång skett, därför finns en möjlighet att registrera gåvor mellan makar, se http://www.lagen.nu/1987:230#K8. Ytterligare regler gäller för gåva av fast egendom, nämligen samma regler som vid köp. Gåvobrev skall upprättas och undertecknas av både givare och gåvotagare. Registrering enligt äktenskapsbalken är en förutsättning för att lagfart för fastigheten ska kunna beviljas den nya ägaren.Med vänlig hälsning

Särkullbarns arvsrätt då viss egendom är enskild

2007-01-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Ett gift par med såväl gemensamma barn som särkullbarn skall skaffa en gemensam bostad. Denna skall finansieras helt genom att den förälder som inte har särkullbarn använder sitt eget kapital, både till insats och till eventuella amorteringar och låneräntor. Detta kapital är enskild egendom enligt äkteskapsförord. Har särkullbarnet ändå laglott i den nya bostaden?
Hanna Adamson |Det framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2 § att en bostad som anskaffas för kapital som är enskild egendom även den blir enskild egendom. Innan ett arv fördelas görs alltid bodelning på grund av äktenskapets upphörande. Enskild egendom ingår inte i bodelningen och bostaden kommer således inte att delas mellan makarna, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 §. Särkullbarnet har inte arvsrätt och rätt till laglott efter den av makarna som inte är dess förälder. Detta gäller oavsett om den ena maken dör före den andre. Om särkullbarnets förälder dör först har särkullbarnet rätt att utfå sin del av dennes kvarlåtenskap (efter bodelningen). Om den andre maken dör först har särkullbarnet inte rätt till efterarv av denne makes kvarlåtenskap, inklusive bostaden, då den efterlevande maken senare dör. Se bestämmelserna i Ärvdabalkens 3 kap. Om inget ekonomiskt bidrag till köpet sker av den andre maken vid förvärvet finns heller ingen anledning att fundera över den praxis som finns i domstolarna angående dold samäganderätt. Däremot kan det påpekas att vissa rådighetsinskränkningar finns för vad en make får göra med den gemensamma bostaden som han/hon innehar som enskild egendom genom äktenskapsförord. Bostaden får inte utan samtycke från den andra maken säljas, hyras ut, pantsättas/intecknas vilket framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 5 §. Länk till Äktenskapsbalken finns http://www.lagen.nu/1987:230 och till Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637.

Fars tillgångar är överskrivna på ny fru, vad ärver jag

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |min pappa äger ingenting sen dagen då han fick svaret på hjärntumören att den var den elakaste.pappa är om gift utan nya barn.bil,bostadsrätt mm är överskrivet på frun nu.detta betyder då att jag ärver ingenting från min pappa eller.....
Magdalena Åhlberg |Hej! Det beror lite på om din pappa och hans nya fru har skrivit äktenskapsförord angående hela eller del av egendomen. Har de gjort det över all egendom kommer alla tillgångar att räknas som enskilda vid bodelning vid din pappas död. (7 kap 1-2 § Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230)Har din pappa då skrivit över alla sina tillgångar på nya frun kommer du inte att kunna ärva något. Men har de inte gjort det ska den egendom som finns delas mellan dem vid bodelning. Då ärver du din pappas del, enl 3 kap 1 § Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637 (om han inte skrivit testamente till förmån för sin nya fru, då har du bara rätt till din laglott som utgör hälften av det du skulle fått ärva enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken) Med vänlig hälsning

Ska resultatandelsstiftelse ingå vid bodelning?

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är gift och har del i en s.k. resultatandelsstiftelse via min arbetsgivare. Skall dessa andelar ingå i bodelningen då vi nu ligger i skillsmässa. Inget äktenskapsförord finns.
Magdalena Åhlberg |Hej! Vid en bodelning på grund av skilsmässa ska makarnas giftorättsgods fördelas (10 kap 1§ Äktenskapsbalken). Enligt 7 kap 1 § samma lag är all egendom giftorättsgods som inte är enskild egendom (enskild egendom ingår alltså inte i bodelning) 2 § reglerar vad som är enskild egendom. Bland annat omfattas egendom man fått i gåva under villkor att den ska vara enskild egendom, egendom man ärvt under samma förutsättning, sjukförsäkring och pensionssparande. Vad jag kan se finns inget som skulle passa in på din resultatandelsstiftelse, vilket innebär att den ska ingå. mvh