Justering när egendom saknas vid bodelning

2007-01-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag söker stöd i lagen var det finns skrivet om att det gemensamma hushållets saker ska delas lika. Om den inte blir så, kan jag kräva att f.d, löser ut mig ekonomiskt. Om han slängt, gett bort eller på annat sätt gjort sig av med sakerna, hur gör jag då?
Jenny Lindskog |Hejsan! När jag läser din fråga är jag osäker på om ni är gifta och tagit ut skilsmässa eller om ni är sambor och ska separera, därför får du två skilda svar! Om ni är gifta och ska skiljas ska alla tillgångar, efter avdrag för skulder, delas lika när skilsmässan är klar. De reglerna hittar du i Äktenskapsbalkens 9 kap 1§ och 11 kap 3§ http://www.lagen.nu/1987:230 . Det enda som inte delas lika är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. De f.d makarna får alltså hälften av värdet på all gemensam egendom, det s.k giftorättsgodset. Hur man sedan praktiskt delar upp egendomen bestämmer man tillsammans. Är ni fortfarande gifta gäller att en make inte får, utan den andra makens samtycke avhända sig gemensam egendom. Har detta ändå hänt skall domstolen förklara rättshandlingen ogiltig och egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. När det gäller bohag, ska talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att maken fick kännedom om överlämnandet. Detta kan du läsa om i Äktenskapsbalkens 7 kap 5 och 9 §§. Är däremot skilsmässan redan klar kan justering ske vid bodelningen. I Äktenskapsbalkens 11 kap 4 § sägs nämligen att om en av makarna, utan samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska därmed minskas i motsvarande mån. Om man varit gift kortare tid än 5 år finns möjlighet att frångå regeln om hälften var. Då delar man istället på en mindre del. Har man varit gift i exempelvis 3 år är det normalt 3/5 av giftorättsegendomen som delas lika. 5-års regeln omfattar även sambotiden före äktenskapet. Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås. Om ni varit sambor kan bodelning ske även då. En bodelning kan begäras av en sambo vid samboförhållandets upplösning, begäran ska göras senast 1 år efter det att förhållandet uppösts genom separation. I bodelningen ingår då bostad och bohag som man skaffat för gemensamt bruk, s.k samboegendom, och ska delas lika.. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 8§ http://lagen.nu/2003:376 . All annan egendom (som inte är samboegendom), som var och en av samborna äger, faller utanför bodelningen, - oavsett om den förvärvats före eller under sambotiden. En sambo får inte avhända sig samboegendom utan den andra sambons samtycke. Har detta ändå skett kan domstolen förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. Talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att den andra sambon fick kännedom överlämnandet av bohaget. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 23-25 §§.

Göra giftorättsgods till enskild egendom

2007-01-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag är gift och vi har två gemensamma barn och två barn har min fru sedan tidigare. Hon har enskild vårdnad. Vad händer om jag respektive hon dör. Måste mina frus biologiska barn få ut sin laglott direkt och jag sälja huset exempelvis. om det är så - vad kan jag göra - kan jag skydda mig, skriva testamente eller något, eller kan jag egentligen göra något i efterhand och säga att det är min enskilda egendom om min fru går med på det i så fall. Vi har mycket , villa, flera hus, flera bilar etc och vi gifte oss förra hösten och då blev ju allt jag hade vårt för det var jag som ägde allt först.
Cornelia Svensson |Hej, Om du går bort kommer din fru att ärva dig och era gemensamma barn får ut sitt arv när hon går bort. Om din fru går bort har hennes barn rätt att få ut sin laglott direkt, de måste inte ta ut den direkt men de har rätt att göra det. Detta regleras i 3 Kap Ärvdabalken, se hela Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 . Det du kan göra är att ni gör en bodelning under äktenskapet (Kap 9 § 1 Äktenskapsbalken) och skriver ett äktenskapsförord där det du fått på din lott vid bodelningen görs till din enskilda egendom (naturligtvis endast om din fru går med på det, ni måste vara överens för att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet). Därefter kan din fru t ex överlåta sin del av viss egendom till dig med villkor att det skall vara din enskilda, Kap 8 § 1 Äktenskapsbalken. Då det verkar röra sig om större belopp (flera hus etc.) råder jag dig att kontakta en advokat så att allt blir korrekt gjort, då bodelning och gåvor måste registreras hos tingsrätten. Se hela Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 . Med vänliga hälsningar

Särkullbarn som efterarvingar

2007-01-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller bouppteckning. Min man dog okt.2002. Jag anlitade en bekant jurist för bouppteckningen och litade fullständigt på honom. Min man hade 2 barn med två olika kvinnor, ett före äktenskapet och ett under vårt äktenskap och vi hade ett gemensamt. Mammorna kunde inte vara närvarande vid bouppteckningen så det dröjde länge innan den var klar pga en av de inte hade skrivit under men till slut var den klar nov 2005, fick jag veta igår kväll!!!!....Jag hade inte fått ett enda papper eller bekräftelse på att det var avslutat och att boet hade 28.000 kr! Juristen ringde mig och sa att en av mammorna hade ringt honom och sagt att hon ville ha pengarna till barnet...jag hade ingen aning och var förvånad. Har pratat med skatteverket och de sa att de stämmer och att jag kan välja att betala, hälften är till mig och resten alltså 14.000 ska delas på 3 barn. Men jag har inga pengar nu, jag studerar och får stuiemedel. Om jag inte betalar nu så kommer dessa barn, som inte är mina, vara bodelägare när jag dör...stämmer det? vad händer om jag gifter mig, är de ändå delägare? vad göra? Hjälp....jag litar inte heller på juristen eftersom han skickade aldrig papper till mig och jag visste ingenting. Hjälp snälla!!
Kimmie Johansson |Hej! Om barnen inte får ut sin andel nu så blir de efterarvingar i ditt dödsbo och huvudregeln är att de tillsammans då ärver hälften av din kvarlåtenskap. Du kan fritt förfoga över egendomen du nu får från din makes dödsbo men du kan inte testamentera bort barnens andel till någon annan, 3:2 ÄB. Du kan heller inte ge bort arvet eller liknande medan du är i livet utan att ta tillbörlig hänsyn till din mans barn, 3:3 ÄB. Den förkovran som du genom arbete eller arv eller gåva tillfört din egen kvarlåtenskap räknas bort, det ska helt tillfalla dina arvingar och din mans barn skulle då få dela på det som var innan du till exempel jobbade ihop mer pengar. Är det dock så att du har minskat deras arv genom att ge gåvor utan tillbörlig hänsyn till barnen så kan de få rätt till lika stor del av den värdeökning du har arbetat ihop som du då har givit bort, 3:4 ÄB. Denna huvudregel om att dela din kvarlåtenskap på hälften har dock undantag, 3:2 ÄB som innebär att barnen tillsammans inte tar hälften av din kvarlåtenskap i efterarv utan den andel de är berättigade till. Detta undantag aktualiseras i flera situationer, bland annat om det finns enskild egendom, testamente, dold samäganderätt eller jämkning av äktenskapsförord med i bilden. Jag kan inte gå igenom alla situationer här, de exempel jag räknat upp torde inte vara ovanliga. Ert gemensamma barn blir automatiskt efterarvinge men din mans särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott omedelbart 3:1ÄB om de inte själva väljer att avstå från arvet. Mamman kan alltså för barnets räkning nu kräva att få ut barnets andel. Detta barn blir då inte efterarvinge om arvet tas ut nu. Man har i regel inte rätt till annat än en värdeandel av kvarlåtenskapen, man kan så att säga inte utfå någon specifik sak såvida den avlidne inte så önskat. I detta fall är det kanske möjligt att istället för rena pengar låta barnet ärva något som tillhört den avlidne som motsvarar värdet? Gällande bouppteckningen så verkar det lite underligt att det har tagit sådan tid, meningen är att den ska upprättas senast 3 månader efter dödsfallet, men denna frist kan förlängas av Skatteverket, 20:1 ÄB. Jag tycker att du bör tala med juristen som handlagt bouppteckningen och begära en förklaring av vad som har gjorts. Om du helt saknar förtroende för denne kan du vända dig till en annan jurist. Det är svårt att för mig säga något mer om själva bouppteckningen men skatteverket ska registrera denna och också se att allting är i sin ordning. Om juristen har advokattitel och har begått något fel kan du anmäla detta till Advokatsamfundet. Lagtexten hittar du http://www.lagen.nu/1958:637. MVH

Jämkning vid bodelning.

2007-01-22 i Alla Frågor
FRÅGA | Hej! Jag och min har köpt ett sommarhus, båda står på kontraktet- dock betalade han ca 70%, vi har inga lån. Nu ska vi skiljas, efter 2 år. Har jag ändå rätt till halva husets värde?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230 ) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du se i lagens 7 kap 2 § och där föreskrivs det bl a att makar i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom skall vara deras enskilda. Eftersom du ej nämnt något om ett äktenskapsförord och då ni införskaffat sommarhuset tillsammans är det troligt att huset är giftorättsgods och således enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken skall ingå i en bodelning. En bodelning går lite förenklat till så att varje makes giftorättsgods, efter avräknandet av vardera makes skulder, läggs ihop och sedan delas lika (11 kap 1-3 §§). Detta innebär att du, för det fall ingen av er har någon ytterligare egendom eller några skulder, har rätt till halva husets värde. Detta gäller oavsett om någon av er har betalat mer för huset. Äktenskapsbalkens 12 kapitel handlar om jämkning vid bodelning. I kapitlets 1 § föreskrivs det att en make kan få behålla mer av sin egendom än vad som följer av 11 kap. Detta gäller i det fall något annat vore oskäligt med utgångspunkt från äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Avsikten med denna regel är att den enbart skall tillämpas i undantagsfall, t ex om ett äktenskap varat kort tid och den ene maken fört in egendom av betydande värde i äktenskapet. Visserligen har erat äktenskap bara varit i 2 år (med kort äktenskap menas i förarbetena ett som varat mindre än 5 år) men eftersom ni båda betalade för stugan har jag svårt att se att någon jämkningsregel skulle vara tillämplig i detta fall. Med vänlig hälsning,

Ska resultatandelsstiftelse ingå vid bodelning?

2007-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är gift och har del i en s.k. resultatandelsstiftelse via min arbetsgivare. Skall dessa andelar ingå i bodelningen då vi nu ligger i skillsmässa. Inget äktenskapsförord finns.
Magdalena Åhlberg |Hej! Vid en bodelning på grund av skilsmässa ska makarnas giftorättsgods fördelas (10 kap 1§ Äktenskapsbalken). Enligt 7 kap 1 § samma lag är all egendom giftorättsgods som inte är enskild egendom (enskild egendom ingår alltså inte i bodelning) 2 § reglerar vad som är enskild egendom. Bland annat omfattas egendom man fått i gåva under villkor att den ska vara enskild egendom, egendom man ärvt under samma förutsättning, sjukförsäkring och pensionssparande. Vad jag kan se finns inget som skulle passa in på din resultatandelsstiftelse, vilket innebär att den ska ingå. mvh

Försäljning av giftorättsgods

2007-01-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid bodelning i anledning av skilsmässa. Får den ene maken sälja bilen utan den andres samtycke eller underskrift? Var i lagen kan man läsa om detta?
Lovisa Elardt |Hej! Enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken får inte en make utan den andre makens samtycke sälja något som utgör makarnas gemensamma bohag. Detta gäller även efter äktenskapsskillnad, och fram till dess att bodelningen är klar. Undantag görs dock för sådan egendom som är ena makens enskilda egendom, p.g.a. att denne maken fått egendomen genom gåva, testamente eller arv med villkor att denna ska vara enskild och ej ingå i giftorättsgodset. För sådan egendom krävs alltså inte något samtycke från den andre maken vid försäljning. Däremot görs inget undantag från huvudregeln om samtycke för sådan egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord. Regler angående bodelning vid skilsmässa återfinns i kap. 9-13 i äktenskapsbalken. I 11 kap. 4 § i denna lag regleras det fall att en make utan den andra makens samtycke har använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom. Har detta skett inom tre år innan det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande ingått. Din makes giftorättsgods ska således beräknas som om bilen fortfarande fanns kvar i hans ägo, och hans del i det sammanlagda gifträttsgodset ska vid bodelningen minskas med bilens värde.

Makes arvsrätt

2007-01-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är gifta med fullständigt och ömsesidigt äktenskapsförord. Vi har 2 gemensamma barn (3mån, 2,5år) och min man har 2 barn (18år, 20år) sen tidigare. PÅ VILKET SÄTT KAN JAG UNDVIKA ATT i fall att jag dör, MIN MAN ÄRVER MIG MED FRI FRIFÖRFOGANDERÄTT? HUR KAN JAG SKYDDA MINA BARNS ARV ?? Tack på förhand!
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (se http://www.lagen.nu/1958:637 ) går den efterlevande makens rätt att ärva före de gemensamma barnens arvsrätt. Dock kan den efterlevande makens arvsrätt inskränkas genom testamente. Därför rekommenderar jag dig att upprätta ett sådant ifall du vill försäkra dig om att det blir era barn som ärver dig. Något jag vill uppmärksamma dig på är dock 3 kap 1 § 2 stycket ärvdabalken. I detta stycke finner vi den så kallade basbeloppsregeln som föreskriver att efterlevande make alltid har rätt att i bodelningen, som sker före ett arvskifte, få ut så mycket egendom så att det motsvarar 4 basbelopp, vilket för år 2007 är 40 300 kr. Detta betyder att maken har rätt att få ut egendom för 4 * 40 300, d v s 161 200 kr. I första hand skall denna egendom tas från den efterlevande makens andel, men i den mån denna inte räcker till skall egendom för det värde som saknas tas från den avlidnes andel, d v s från den egendom som annars skulle ha utdelats enligt testamente. Detta gäller även i det fall makarna avtalat om att egendom skall vara enskild i ett äktenskapsförord. Den överskjutande delen ärver dock den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt och skall således gå i efterarv till den först avlidnes arvingar. Basbeloppsregeln är tvingande och kan inte åsidosättas genom testamente. Detta hindrar dock inte den efterlevande maken att frivilligt avsäga sig rätten till arv, om denne vill, när dagen väl kommit. Hoppas mitt svar varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Kvarsittanderätt till bostad

2007-01-07 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag har gift mig med en kvinna på utomland 2004-01 det tog 2 år innan hon kom till sverige .2006-03 efter dryggt 2 månader såg jag att hon har stor sätt ändrart och tillsammans med henne ansökt vi till tingrätten att äktenskapskillnad och vi fick 6 månader betänke tid grund av hon hade 2 barn från före detta man(hon som är vårdnad havare till både barnen)2006-12-19 tingrätten dömde att vi skilde min fråga är jag bor med min före detta fru som sambo och min son som är 19 år gammal hon som jag skillde gick till socialbyrån att de sa till henne de ska ta min hyreslägenhet från mig och ge till henne hon bor i hennes släktningar nu och hennes tillstånd går ut 2007-02 jag undrar att kan de värkligen göra så m.v.h tack för hand
Lisa Swanson |Hej! Så som jag uppfattar din fråga bor du nu med din sambo och din 19 åriga son. Din före detta fru, som du tidigare bott med i samma lägenhet, har nu fått tillstånd från socialnämnden att ta över din lägenhet. Du undrar hur det kan gå till på det viset. När man gifter sig blir all egendom som inte genom äktenskapsförord eller testamente är enskild egendom gemensamt giftorättsgods. Efter en skilsmässa skall bodelning upprättas och ingående däri är giftorättsgods. En hyresrätt blir om ingenting annat är föreskrivet giftorättsgods (7:4 p. 3 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230). När man i tingsrätten reder ut vem av makarna som skall ha rätt till bostaden ser man till vem som har störst behov av den. I praxis har det haft stor betydelse vem av makarna som har barn boende hos sig. Man gör även en skälighetsbedömning. (11:8 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230). Om det är så att din fru har vårdnaden om små barn kan detta tala till hennes fördel och det är möjligt att din före detta fru korrekt kan ha tilldelats rätten till din bostad. Jag känner att det behövs mer information för att helt riktigt kunna svara på din fråga. Jag vet inte om det är så att ni har gjort en bodelning och din fru därigenom har fått kvarsittanderätt av tingsrätten eller en bodelning är pågående och din fru har fått ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om detta (i enlighet med 18:2 Äkt B http://www.lagen.nu/1987:230). Om det är så att ni inte har ansökt om bodelning via tingsrätten är mitt bästa tips att göra detta på närmaste tingsrätt snarast möjligt. Det är tingsrätten och inte socialnämnden som har rätt att fatta interimistiska beslut och avgöra vem av er som har rätt till bostaden. Hoppas att mitt svar är till någon hjälp! Med vänliga hälsningar och lycka till!