FrågaÖVRIGTÖvrigt25/09/2022

Fråga om den juridiska metoden

Hej! Hur ser förhållandet mellan metoden och juristens funktion ut? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Så som jag tolkar din fråga så är du nyfiken på hur den juridiska metoden fungerar. När man som jurist eller student tar sig an en frågeställning så finns det olika sätt att försöka lösa denna och som du förstår av min formulering så finns det inte bara en juridisk metod utan sätten man angriper en fråga är olika främst beroende på rättsområde. Juristens bästa verktyg är tolkningsmetoder och metoder som har utvecklas genom domstolspraxis eller som följer av studier av förarbeten. Jag kommer därav att förklara olika tolkningsmetoder och andra verktyg som jurister använder sig av.

Tolkningsmetoder

De övergripande och vanligaste tolkningsmetoderna är en lexikalisk tolkning och teleologisk tolkningsmetod. 

Lexikalisk tolkning: man tolkar lagtexten bokstavstroget, ex. slår upp ordets betydelse i en ordbok. Det viktiga är att ordet tolkas efter dess lydelse, vilket gör att utrymmet för en vidare tolkning är ganska snävt. Inom straffrätten är denna tolkningsmetod mycket viktig eftersom inget annat än just det som faller inom straffbuden ska vara kriminaliserat.

Teleologisk tolkning: ändamålstolkning. Metoden utgår från att förarbetena som själva lagen baseras på beskriver hur det är tänkt att lagen ska tolkas. Det finns alltså beskrivet, ofta ganska utförligt, hur varje bestämmelse ska tolkas - vad som ska tolkas in och vad som inte ska omfattas. Denna metod är mycket bra att använda sig av om det råder några oklarheter där den lexikaliska tolkningsmetoden inte lämpar sig och det är viktigt att syftet får genomslag i tillämpningen. Exempel på detta syns tydligt i familjerätten och köprätten där lagen på många ställen skyddar en svagare part och skyddsintresset i lagstiftningen kommer få genomslag i domen. 

Hur passar domstolspraxis in i bilden? 

Som jag har beskrivit för dig ovan finns det en hel del metoder som underlättar för en jurist att besvara respektive fråga från sin klient. Men ibland är det inte tillräckligt att använda sig av de medlen, exempelvis om förarbeten är mycket gamla och samhällsutvecklingen har bidragit till att en viss osäkerhet föreligger. Där har domstolarna en viktig roll för att anpassa och visa hur den materiella rätten ska tillämpas genom prejudikat. Dvs. högsta domstolens (HD:s) viktigaste roll är att genom bindande domar ge vägledning hur vissa rättsfrågor ska förstås för att täppa igen luckor i rättstillämpningen. 


Hur påverkas svensk lag av internationell rätt? 

Sedan Sverige blev medlem i EU år 1995 så har den svenska lagstiftningen, på många områden, blivit påverkad av EU-rätten. Detta innebär att jurister måste beakta andra aspekter som följer av EU-rätten så att denna ska få effektivt genomslag. Det bästa är att dessa sällan är ett stort problem då metoderna antingen går att kombinera ihop eller så får EU-rätten företräde. Alltså måste juristerna undersöka om lagstiftningen som man tänker tillämpa har rötter i EU-rätt eller annan internationell rätt och veta vilka principer som därmed aktualiseras, och sedan tolka den nationella lagen så att den kan appliceras i det enskilda fallet man själv har framför sig. 

Sammanfattning 

Det kan låta som att den juridiska metoden syftar på enbart en metodik som är ristad i sten, men så är inte fallet. Juridiken existerar inte i ett vakuum, utan lagstiftaren (riksdagen) och HD jobbar med att både fylla ut rätten och anpassa den efter samhällsutvecklingen. Eftersom rätten ständigt förändras så måste också metoderna som juristerna använder sig av ändras för att följa rättsutvecklingen och de fungerar olika beroende på rättsområde. Exempelvis motiveras regelverket och den juridiska metoden på straffrättens område av andra skyddsintressen än på familjerättens område och därför kommer juristernas arbete också se olika ut. 

Tack för din fråga, om du har fler funderingar är du välkommen att ställa fler frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Wallin 

Johanna WallinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”