FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/09/2022

Fråga om skillnad mellan otillåten gärning och brott.

Hej vad är skillnad mellan begreppen "otillåten gärning" och "brott" ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den frågan som du ställer är mycket intressant och även fast begreppen används nästintill synonymt i vardagligt språk så har dessa juridikspecifika innebörder. Inom praxis och den juridiska doktrinen har det arbetats fram olika sätt ställa upp en straffrättslig bedömningsmall för att kunna avgöra om ett brott har begåtts. D.v.s själva brottsbegreppet har brutits ner till flera beståndsdelar som alla måste vara uppfyllda för att kunna konstatera att ett brott har förövats. Man skulle visserligen kunna kritisera brottsbegreppet för att vara en överteoretisering av verkligheten och som gäller alla juridiska metoder ska man närma sig en frågeställning från olika infallsvinklar och förstå att dessa är verktyg. Detta ska jag illustrera med ett exempel för att ge dig ett så uttömmande svar som möjligt, om en ganska teoretiskt.

Objektiv rekvisit - gärningssidan- Vad är en otillåten gärning?   (Asp mfl. Kriminalrättens grunder)

En otillåten gärning är den första delen som konstituerar ett brott och konstituerar den sk. objektiva sidan av brottsbegreppet. För att det ska kunna vara frågan om ett brott så måste det först kunna konstateras att en person har agerat med ett klandervärt beteende som har kriminaliserats i en bestämmelse i strafflagstiftning, ex.  Brottsbalken avdelning II om brotten

Situation: anta att person B olovligen har tagit en väska som tillhör person A för att B tycker den är fin och vill ha den. 

Det första som du ska fråga dig är vilket brott som aktualiseras - du söker efter en bestämmelse som straffbelägger gärningen att olovligen ta någonting som tillhör någon annan. En kriminaliserad motsvarighet finner man i  8 kap. 1§ brottsbalken (BrB) där vissa omständigheter måste föreligga som framgår av lagtexten (sk. rekvisit) . Om dessa sakomständigheter också motsvarar det som hänt i verkligheten är det s.k. brottsbeskrivningsenlighet, vilket är en förutsättning för otillåten gärning. 

Nästa steg är att ta ställning till om det finns någon rättfärdigande omständighet som i så fall skulle rättfärdiga gärningen. Dessa objektiva ansvarsfrihetsgrunder finner man i 24 kap BrB, ex. samtycke till att ta väskan. Eftersom scenariot betonar "olovligen tagit" ger det indikationen att något samtycke inte föreligger.

Subjektiva rekvisit - ansvarsfrågan 

Den andra delen av brottsbegreppet omfattar ansvarsfrågan. För att en otillåten gärning ska konstituera ett brott så måste gärningspersonen haft en viss inställning till brottet när det begicks - antingen med uppsåt eller av oaktsamhet. Med det första menas att gärningspersonen begått gärningen med "vett och vilja" eller åtminstone misstänkt och varit likgiltig inför detta. Med det senare menas att personen inte kan hållas ansvarig för någonting han inte själv kunnat styra över, exempelvis handlingar som skett på impuls eller när personen inte varit vid medvetande. Alltså ska inte allt orsakande kunna konstituera ett brott utan man måste göra en avgränsning av vilka oaktsamma beteenden som är så pass klandervärda att de ska ge upphov till straffrättsligt ansvar. 

Om det inte finns någon ursäktande omständighet som kan ursäkta gärningspersonen har vi ett brott.

Sammanfattningsvis

Så som skulle man kunna skissa upp bedömningsmallen (Asp mf., Kriminalrättens grunder)

A)  Objektiva sidan - gärningen

1.  Brottsbeskrivningsenlighet

2.  Avsaknad av rättfärdigande omständigheter

- - - - - - - - - - - - - - Otillåten gärning

B) Subjektiva sidan - ansvar

1. uppsåt eller oaktsamhet

2. Avsaknad av ursäktande omständigheter

- - - - - - - - - - - - - - Brott

Som du märker så krävs det att alla steg (A-B) är uppfyllda för att det ska vara fråga om ett brott. Om man fallerar någonstans på vägen så har inte gärningen konstituerat ett brott och då kan heller inte nästa steg C, själva domstolsprocessen inledas och rätten kan inte döma ut ansvar för brott till någon. Detta kan du förstå som att en "otillåten gärning" är en del av brottsbegreppet.

Om du fortfarande har funderingar ? tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline med fler frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Wallin 

Johanna WallinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”