Uppehållstillstånd till föräldrar från Syrien

2021-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej och god eftermiddag, Jag kommer från Syrien och jag har mina föräldrar som bor kvar där. Kan man få hit dem? Jag jobbar i Sverige sedan år 2016 och jag har svenskt medborgarskap. Kan de komma till Sverige genom att köpa en bostad eller ett hus, eller kanske genom att köpa en lokal för att starta ett eget företag, alltså ett arbetstillstånd? Eller hur? Finns det ett sätt eller något man kan göra för att få hit sina förädrar, Alla möjliga viss?Med Vänliga Hälsningar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Jag kommer gå igenom alternativen för uppehållstillstånd var för sig där jag börjar med "alternativt skyddsbehövande", för att sedan gå in på "uppehållstillstånd på grund av anknytning" för att till sist avsluta med möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete. Uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande Man kan få uppehållstillstånd i Sverige av olika anledningar. En av dessa är genom att man anses vara alternativt skyddsbehövande. Man anses som alternativt skyddsbehövande om man, vid ett återvändande till hemlandet, löper allvarlig risk att skadas på grund av krig och man inte kan begagna sig av hemlandets skydd (4 kap. 2 § UtlL). Om man anses vara alternativt skyddsbehövande har man rätt till uppehållstillstånd i Sverige förutsatt att man inte har begått några allvarliga brott(5 kap. 1 § UtlL). Huruvida dina föräldrar kommer att få status som alternativt skyddsbehövande kan jag inte svara på med säkerhet. Det är Migrationsverket som fattar beslut om detta och de har under senare år frångått den tidigare principen att samtliga från Syrien får uppehållstillstånd. Om dina föräldrar kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande grundar sig alltså i hur allvarlig deras situation i Syrien är. Uppehållstillstånd på grund av anhörig Man kan även få uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon person som bor i Sverige (exempelvis dig själv). För detta krävs dock att du är ett barn (dvs. under 18 år) och är ogift (5 kap. 3 § 4 p. UtlL). Det kan även ges om det finns särskilt beroendeförhållande er emellan. Den bestämmelsen tillämpas emellertid tämligen restriktivt (exempelvis om föräldrarna inte längre lever och en mor- eller farförälder har trätt in i föräldrarnas roll) (5 kap. 3 a § 2 p. UtlL). Försörjningskrav Om dina föräldrar får uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att du uppfyller försörjningskravet, dvs. att du har en bostad av tillräcklig storlek för samtliga och kan försörja både dig själv och dina föräldrar (9 § lag [2016:752] om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).Uppehållstillstånd på grund av arbete Slutligen kan även dina föräldrar få uppehållstillstånd genom att visa att de kan försörja sig själva genom arbete. Här krävs det dock att de kan visa att de kan försörja sig själva med god marginal under en längre period samt att de har goda utsikter att kunna starta eget företag eller liknande inom en snar framtid. Vid bedömningen tar man hänsyn till samtliga omständigheter (jfr MIG 2017:8). Deras egen försörjning måste alltså vara tryggad med god marginal och detta med varaktighet (5 kap. 5 § UtlL). Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att er situation löser sig på bästa sätt för er! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att välja abortmetod?

2021-02-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har jag rätt att välja vilken abortmetod jag vill genomgå?Det finns inga medicinska själ att behöva ta de ena eller det andra och jag har heller inte passerat gränsen för kirurgisk abort. Är däremot inte i vecka 7 ännu (kirurgisk rekommenderas att inte göra innan de) Men jag borde väl ändå kunna boka en tid nu som infaller när jag är i vecka 7 då de också är väntetider.När jag pratade med barnmorskan sa hon att jag inte hade rätt att välja men kollar man runt så är det mitt val. Är inte de fel att säga så om de nu stämmer att jag har rätt att välja?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska rätten till fri abort regleras i abortlagen och enligt 1177 är medicinsk abort den vanligaste metoden och den metod som går att använda under hela den period då abort är tillåten. Kirurgisk abort kan däremot endast användas till graviditetsvecka 12 eller 13, men oftast inte under väldigt tidig graviditet. Efter att jag undersökt din fråga verkar det som att kvinnan har rätt att välja abortmetod såvida den inte är direkt medicinskt olämplig. Det skulle alltså till exempel kunna vara att det är för tidigt i graviditeten. Det verkar som att just denna frågan har varit uppe för diskussion flera gånger, både bland politiker men också i media, som just undersökt huruvida rätten till att välja abortmetod. Dock har vi fri abort i Sverige, vilket innebär att juridiskt ska du ha rätt att välja vilken metod du vill använda. Däremot verkar det som att sjukvården måste göra en bedömning kring vad som passar bäst beroende på hur långt gången en är i graviditeten, detta för att se till att metoden inte är medicinskt olämplig.SammanfattningSå svaret på din fråga är att du har rätt att välja metod, men att metoden som väljs måste vara lämplig för just dig. Mitt tips är att du pratar med din barnmorska igen och ser vad hon säger, har hon giltiga medicinska argument för att du bör välja en viss metod så är det säkert så att de har gjort en medicinsk bedömning och rekommenderar en viss metod för att det ska ske så säkert som möjligt för dig. Som patient har du dock den generella rätten att välja! Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Vad är konserverna om en kommun ger ut statsstöd som strider mot EU-rätten?

2021-02-21 i Myndigheter
FRÅGA |Vad skulle det kunna få för konsekvenser om kommunen betalar ut bidraget och det visarsig att det strider mot EU-rätten?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna EU:s regler för statligt stöd sätter ramarna för Sveriges möjligheter att med offentliga medel kunna stödja vissa verksamheter. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i FEUF (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). I artiklarna fastställs att statsstöd måste uppfylla vissa på förhand bestämda undantag för att vara tillåtet. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Reglerna om statsstöd omfattar staten, kommuner och landsting. Detta betyder att stöd från kommunen till enskilda näringsverksamheter måste uppfylla kraven enligt artiklarna 107-109 FEUF.Vad händer om reglerna inte följs?Om Sverige ger ett olagligt stöd kan EU-kommissionen besluta att det strider mot EU-rätten. Sverige måste då återkräva stödet från stödmottagaren. En svensk domstol kan även självständigt pröva om en åtgärd utgör ett statligt stöd som skulle kunna anmälts till EU-kommissionen. Om Sverige skulle vägrar att följa EU-kommissionens beslut kan EU-kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. Sverige kan då riskera att fällas för fördragsbrott med stora böter som påföljd om man inte rättar sig efter beslutet.SlutsatsKommunen likställs med staten enligt EU-regleringen och därav kan staten få bära ansvaret för att kommunen brutit mot reglerna om statsstöd och då bli skyldig att betala böter till EU.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Utbetalad pension efter dödsfall

2021-02-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Har fått en extra månads utbetalning på pensionen till min döda fars konto. Efter hans dödsfall. Måste dödsboet betala tillbaka pengarna? Vi har inte pengar till begravning så tänkte använda dom pengarna till det. Tack på förhand för svaret
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person avlider så betalas full pension ut för hela den månaden, då dödsfallet inträffade. Om din far avled i exempelvis januari så ska han få en full utbetalning för januari månad. Sedan ska betalningarna upphöra och inte fortsätta. Om det finns pengar kvar kommer de att bli arvsvinster och delas ut till de personer i Sverige i samma ålder, om personen i fråga inte har tecknat efterlevandeskydd. Här kan du läsa mer om efterlevande skydd på pensionsmyndighetens hemsida.Jag kan råda dig till att undersöka för vilken månad beloppet utbetalats. Om det är samma månad som dödsfallet (innan eller efter dödsfallet spelar då igen roll), har det gått rätt till. Men om betalningen skett månaden efter den månad din far avled är det troligtvis något felaktigt som skett. Då råder jag er att inte använda dessa pengar utan kontakta pensionsmyndigheten.Återkom gärna vid fler frågor!Med vänlig hälsning

Vilka regler gäller, när den inresande har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vid inresa till Sverige från ett utomeuropeiskt land?

2021-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Vilka regler gäller vid inresa till Sverige, från Thailand, via Finland?Den inresande har ett gällande 2 årigt uppehållstillstånd.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kravet på pass vid inresaVid inresa in i eller vistelse i Sverige krävs i huvudregel ett giltigt pass, 2 kap. 1 § utlänningslag (UtL) (2005:716). Den som har uppehållstillstånd, tidsbegränsat såväl som permanent, får om personen har en giltig passhandling, resa in i Sverige 2 kap. 4 § UtL. Anledningen till bestämmelsen är att personen ska kunna styrka sin identitet, varefter man kan bedöma huruvida personen har rätt att vistas i Sverige. SidonotParallellt med UtL gäller numera också lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Har den inresande beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den lagen, behöver han eller hon inte ha ett pass vid vistelse i Sverige, 2 kap. 1 och 1 a §§ utlänningsförordningen.Hälsningar,

Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

2021-02-21 i Polis
FRÅGA |Jag blev stoppad av polis efter att ha pratat i telefon samtidigt som jag körde. Poliskvinnan som stoppade mig var som oftast dryg och otrevlig utan anledning. Min flickvän satt i passagerarstolen och höll sin telefon i knän och riktad mot polisen. Hon får då en tillsägelse att SLUTA FILMA. Jag påpekade att vi sitter i vår egen bil och har all rätt i världen att filma vad vi vill. Polisen säger igen, sluta filma, jag försöker göra mitt jobb. Jag tycker att det är ett klart brott mot min rättighet att dokumentera det som händer och skulle vilja anmäla polisen i fråga. Mest för att klargöra att hon gör fel. Hur går man vidare med det här på bästa sätt?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke. Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör bil kan vi konstatera att det rör sig om en allmän plats där du alltså har rätt att filma. Dock finns det begränsningar i hur du får filma polisen. Om du filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen. Eller om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen, (13 § PL).Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder. Sammanfattningsvis har polisen ingen rätt att stoppa dig från att filma dem ifall du inte bryter mot lagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du ingen rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Detta följer av att det inte finns en nödvärnsrätt mot polisen. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, vilket är kriminaliserat i 17 kap. 4 § brottsbalken. Men vad gäller din situation så skulle du kunna anmäla situationen, men du måste ha i åtanken att bevisbördan ligger på dig. Detta innebär att det är du som ska visa att polisens agerande var fel. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag ta cigaretten från en person som röker där det råder rökförbud?

2021-02-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var går gränsen för vad en civilperson får göra för att avbryta ett pågående brott.T.ex. Det råder förbud mot att röka på bl.a. Tåg och buss stationer. Får jag avbryta en rökande person genom att plocka bort cigaretten från hans hand ?Mvh/
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB), lagen om tobak och liknande produkter (tobakslagen) och ordningslagen i mitt svar till dig.En privatperson får ingripa mot brott genom ett envarsgripandeSom privatperson får du bara lov att ingripa mot brott om ett så kallat envarsgripande är tillåtet (24 kap. 7 § andra stycket RB). Det innebär att du griper personen i väntan på att polis ska ta över. För att ett envarsgripande ska vara tillåtet krävs det att personen som grips har tagits på bar gärning eller i flykten, alternativt att hen är efterlyst. Det behöver också röra sig om ett brott som kan ge fängelse (24 kap. 7 § andra stycket RB).Du får inte ta cigaretten från en person som röker där det råder rökförbudNär det gäller just perronger, hållplatser och liknande områden råder det mycket riktigt rökförbud där (6 kap. 2 § fjärde punkten tobakslagen). Du får dock inte lov att ta cigaretten från en person som röker på en sådan plats.Det beror på att brottet mot rökförbudet som utgångspunkt inte kan medföra något straff för personen som röker. Därmed är det inte heller tillåtet med ett envarsgripande av personen. Den aktör som är ansvarig för området med rökförbud har dock möjlighet att avvisa personen som röker från platsen (6 kap. 9 § tobakslagen). Ett undantag från straffriheten för rökaren görs om rökningen sker på ett trafikföretags område som ligger inomhus eller under jord (4 kap. 6 § andra punkten ordningslagen). Den som röker där kan nämligen bestraffas med penningböter (4 kap. 10 § ordningslagen). Det är dock inte tillåtet med ett envarsgripande i den situationen heller, eftersom brottet inte kan ge fängelse.SammanfattningSom privatperson får du lov att ingripa mot ett brott genom att göra ett så kallat envarsgripande av en person som har tagits på bar gärning eller i flykten. Det gäller dock bara om brottet i fråga kan ge fängelse.En person som röker där det råder rökförbud kan som utgångspunkt inte bestraffas för det. Ett undantag görs när rökningen sker på ett trafikföretags område inomhus eller under jord. Det är dock inte tillåtet med ett envarsgripande av rökaren i något fall. Därmed får du inte heller lov att ta cigaretten från den som röker.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka skillnader och likheter finns mellan kommunallagen och förvaltningslagen (främst jäv och överklagande)?

2021-02-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag är nyfiken på vilka skillnader samt likheter som finns mellan kommunallagen och förvaltningslagen. Jag har sett att ni tidigare fått denna fråga men eftersom svaret där baseras på en tidigare version av lagstiftningen så ställer jag gärna frågan på nytt då bägge lagarna numera syftar till versionen från 2017 istället för 1991. Det jag främst är ute efter är skillnader/likheter gällande reglerna för jäv samt reglerna för överklagande.Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då regelverket är omfattande kommer frågan att besvaras övergripande. Hänvisningar finns dock till de regler som berör det aktuella området.Vad har förvaltningslagen och kommunallagen för innehåll?Förvaltningslagen (FL) är tillämplig i fråga om handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § första stycket FL). Lagen innefattar bestämmelser om grunderna för god förvaltning och allmänna krav på handläggningen av ärenden. Vidare regleras hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in. Därtill finns regler om beredning av ärenden, myndighetens beslut, rättelse och ändring av beslut samt regler om överklagande.Kommunallagen (KL) reglerar formerna för den kommunala demokratin. Lagen innehåller bestämmelser om grunderna för den kommunala verksamheten, kommunala angelägenheter och kommunernas och regionernas organisation och verksamhetsformer. Vidare finns det regler om förtroendevalda, fullmäktig, styrelsen och övriga nämnder. Därutöver finns det regler om anställda hos kommunen, delaktighet och insyn samt kommunal samverkan. Även bestämmelser om överlämnande av kommunala angelägenheter, ekonomisk förvaltning, revision och laglighetsprövning finns i kommunallagen.JävFörvaltningslagenJävsreglerna i förvaltningslagen gäller i statlig verksamhet. Regler om jäv finns i 16–18 §§ FL. Den som anses jävig får inte handlägga, närvara eller besluta i ärendet (17 § FL). Det finns fyra olika jävssituationer. Den första situationen tar sikte på den person som ärendet angår. Det handlar om ärendets utgång möjligen medför nytta eller skada för den som handlägger ärendet eller någon anhörig till denne (16 § första punkten FL).Den andra situationen handlar om ställföreträdarjäv och ombudsjäv. Om handläggaren eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som därmed kan antas bli påverkad av beslutet (16 § andra punkten FL).Det finns också tvåinstansjäv. Tvåinstansjäv uppkommer om den som ska hantera ett ärende har medverkat i den slutliga handläggningen av ärendet hos en annan myndighet och därmed redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva som överordnad instans (16 § tredje punkten FL).Den sista jävsgrunden är en generalklausul och fångar därmed upp situationer som inte faller in under de tre första punkterna. En handläggare kan därför anses jävig om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (16 § fjärde punkten FL). Till exempel uppenbar ovänskap eller vänskap.Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv (16 § andra stycket FL).Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten (18 § FL).KommunallagenI stort sett gäller samma regler om jäv i förvaltningslagen som i kommunallagen. Regler om jäv i kommunallagen finns i 6 kap. 28–32 §§ KL. Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL).En förtroendevald är jävig om saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående. Denna jävsgrund är kan jämföras med den första jävsgrunden i förvaltningslagen (6 kap. 28 § första punkten KL).En förtroendevald är jävig om han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång (6 kap. 28 § andra punkten KL). Punkten liknar ställföreträdarjäv som finns i förvaltningslagen-En förtroendevald är också jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till (6 kap. 28 § tredje punkten KL).En förtroendevald är jävig om han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (6 kap. 28 § fjärde punkten KL). Punkten liknar ombudsjäv i förvaltningslagen.En förtroendevald är jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet (6 kap. 28 § femte punkten KL). Den sista punkten fångar upp situationer som inte faller in under de övriga punkterna och liknar därför utformningen av förvaltningslagens sista punkt.Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv (6 kap. 29 § KL).ÖverklagandeFörvaltningslagenRegler om överklagande finns i 40–49 §§ FL. Beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt (41 § FL). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (42 § FL). KommunallagenKommunallagen innehåller bestämmelser om laglighetsprövning, 13 kap. 1–13 §§ KL. Med kommunallagen kan endast varje medlem av en kommun eller en region få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL). I lagen anges vilka beslut som får överklagas, till exempel beslut av fullmäktig eller av en nämnd (13 kap. 2 § KL). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,