Överklaga gymnasiebetyg?

2020-03-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur överklagar jag ett gymnasiebetyg?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gymnasiebetyg kan inte överklagas. Det framgår av skollagen 28 kap. 18 §, som föreskriver att andra beslut än de som räknas upp inte kan överklagas. Eftersom betyg inte räknas upp som ett beslut som kan överklagas, innebär det alltså att gymnasiebetyg inte kan överklagas.Av skollagen 3 kap. 19 § framgår det dock att ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. Vidare framgår av 3 kap. 20 § skollagen att om den som har fattat beslut om betyg, finner att det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning, ska denne ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När får polisen göra en kroppsvisitation?

2020-03-25 i Polis
FRÅGA |Om jag vägrar att visa upp innehållet av min väska för polisen vid förfrågan, kan dem använda det som misstanke för att jag begått ett brått och utföra en kroppsvisitation?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att svara på hur den enskilda polisen bedömer situationen i ett enskilt fall men jag ska försöka reda ut vad som krävs för att en kroppsvisitation ska få ske. För att göra det kommer jag att utgå från rättegångsbalken (RB).Vad innebär kroppsvisitation?Kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt väskor, paket och annat som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB).När får kroppsvisitation göras?Om det finns en anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Den som ska kroppsvisiteras ska vara skäligen misstänkt.Om personen i fråga inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast göras om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en kroppsvisitation kommer att anträffas föremål som kan beslagtas eller vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § RB)SammanfattningOm polisen har en misstanke om att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Om det inte finns misstanke om att ett brott har begåtts krävs att det finns synnerlig anledning att anta att en kroppsvisitation kommer leda till att ett föremål kan beslagtas eller kan vara av betydelse för en utredning t.ex. ett vapen.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Hur ska 12 kapitlet 8a § utlänningslagen tolkas?

2020-03-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Hur tolkas lagen gällande 12 kap 8a paragrafen i utlänningslagen?Tacksam för svar!Med vänlig hälsning, Anders
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!12 kapitlet 8a § utlänningslagen (UtlL) handlar om avvisning och utvisning av en utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skyddsbehövande. Paragrafen innehåller både begreppet avvisning och utvisning så först vill jag bara klargöra skillnaden mellan dessa. Både avvisning och utvisning innebär att en person måste lämna Sverige. Skillnaden mellan avvisning och utvisning är att ett avvisningsbeslut fattas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige och utvisningsbeslut fattas efter tre månader. För att besvara din fråga har jag delat upp mitt svar efter de tre styckena i paragrafen.Första stycketFörsta stycket i paragrafen innebär att den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige, antingen som flykting eller annan skyddsbehövande, inte får utvisas/avvisas innan den sökandes ansökan om uppehållstillstånd har prövats och vunnit laga kraft. Att något vinner laga kraft innebär att beslutet inte går att överklaga längre, alltså att överklagandetiden har gått ut (beslut om avvisning och utvisning brukar behöva överklagas inom tre veckor från att beslut ges, efter tre veckor har alltså beslutet vunnit så kallad laga kraft, mer om detta finns att läsa på Migrationsverkets hemsida). Lagen säger alltså att det inte går att utvisa eller avvisa någon som väntar på besked om uppehållstillstånd eller någon som fått besked om avisning/utvisning men där överklagandetiden ännu inte har gått ut. Andra stycketI andra stycket framgår det dock att bestämmelsen i första stycket inte gäller om Migrationsverket har beslutat om omedelbar verkställighet enligt 8 kapitlet 19 § UtlL (i denna paragraf står det att en asylsökande får avvisas även om ett besked angående uppehållstillstånd inte har kommit än, om det är uppenbart att det inte finns en grund för att få asyl). Istället gäller att den asylsökande får avvisas när den asylsökandes ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket har avvisats. Det är alltså tillåtet att utvisa/avvisa en person innan överklagandetiden har gått ut om det är uppenbart att personen saknar grund för att få asyl. I andra stycket framgår det också att om ett beslut om avvisning överklagas så ska den migrationsdomstol som i sin tur ska besluta i målet även pröva om verkställigheten (genomförandet) av avvisningsbeslutet tillsvidare ska avbrytas. Beslutet om avvisning får nämligen inte genomföras innan en sådan prövning har gjorts. I samma stycke framgår det dock att ett avvisningsbeslut som gäller ett ensamkommande barn aldrig får verkställas förrän tidigaste en vecka från den dagen barnet fick beslutet. Tredje stycketI sista stycket finns en bestämmelse att stycke ett och två inte gäller om den asylsökande ska överlämnas, utlämnas eller överföras till ett annat land eller en internationell domstol för att antingen lagföras (ställa någon till ansvar för brott) eller avtjäna en frihetsberövande påföljd (vanligen fängelse). Sammanfattning12 kapitlet 8a § UtlL innebär att en person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige inte får avvisas eller utvisas innan personen har fått ett besked på den ansökan som har lämnats in och överklagandetiden för det lämnade beskedet har gått ut. Stycke två och tre i paragrafen anger ett antal undantag till bestämmelsen. Hoppas du fått svar på din fråga, om inte eller om du har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Hur fungerar processen om min fru vill söka uppehållstillstånd till Sverige?

2020-03-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |God dag,Jag är svensk medborgare. Min fru är rysk medborgare. Vi har bott tillsammans både i Ryssland & Lettland, nu är steget att flytta till Sverige. Enligt 'Uppehållstillstånd' så bör man ansöka ifrån det land man kommer ifrån, dvs Ryssland. Fråga 1) Får man vistas i Sverige under handläggningstiden, a) överhuvudtaget, b) på turist-, studie- och/eller annat visaFråga 2) Hennes namn stod på lägenhetskontrakten i St. Petersburg, icke mitt, och vice versa i Riga. a) Har detta inverkan på de dokument som krävs för att intyga om boende tillsammans de senaste 2+ åren? b) Krävs det även fast giftermålshandlingar finnes? Fråga 3) Måste jag befinna mig med boende & jobb innanför landsgränserna när hennes ansökan initieras? Med andra ord, måste jag vara placerad i Sverige?Fråga 4) Har det faktum att hon vid flertalet gånger varit i Sverige på turistvisa och idag talar flytande svenska på C1-nivå någon betydelse i detta fall, eller gäller sådant mer vid ansökning om medborgarskap?Om ni tar er tid att svara på detta så vore det guld, om inte så är det förståeligt. Tackar ändå för möjligheterna ni erbjuder.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen, och det är främst den lagen jag kommer att utgå från i mitt svar nedan. Jag har också delat upp mitt svar utifrån dina uppställda frågor och försöker utöver att besvara vad som generellt gäller, även ge ett svar på vad som kan gälla i din situation under varje fråga. Om uppehållstillståndEn person som vill stanna i Sverige längre än 3 månader behöver ett uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen. Ett uppehållstillstånd kan sökas på olika grunder exempelvis för arbete, studier, flykting eller anknytning till person som bor i Sverige. I ert fall bör anknytning till dig som svensk make enligt 5 kap. 3 § p.1 utlänningslagen vara lämplig som grund för uppehållstillstånd. Även uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier kan vara lämpliga beroende på er situation. Då kan kraven se lite annorlunda ut, främst angående försörjningskravet som ställs på den sökande själv istället för anknytningspersonen. Nedan kommer jag utgå från anknytningsgrunden. Fråga 1 - Vad gäller vid ansökan om uppehållstillstånd och under handläggningstiden?Det krävs att ansökan om uppehållstillstånd är beviljat innan inresa till Sverige sker (5 kap. 18 § utlänningslagen). Det finns undantag exempelvis om personen redan är beviljad ett annat uppehållstillstånd efter erhållit flyktingstatus. Det stämmer också likt du säger i din fråga att ansökan om uppehållstillstånd måste göras i hemlandet. Ifall en person ansöker om uppehållstillstånd medan personen redan befinner sig i Sverige kommer ansökan troligen bli nekad, ifall inte något av undantagssituationerna föreligger som nämns i ovan nämnda paragraf. Det finns dock möjligheter för att en person ändå ska kunna besöka Sverige i väntan under handläggningstiden. Personen måste då ansöka om visum för ett tillfälligt besök i landet enligt 2 kap. 3 § utlänningslagen. Villkor för att beviljas visum ska bland annat vara att personen visar avsikt att lämna landet när tiden för visumet går ut och att den har en trovärdig anledning till att besöka Sverige (3 kap.1 § utlänningslagen med hänvisning till viseringskodexen). Även visum ska sökas på svenska ambassaden i hemlandet. För att svara mer specifikt på din fråga, det finns möjlighet för din fru att tillfälligt besöka Sverige under handläggningstiden. Det viktiga är att hon ansöker om uppehållstillstånd i Ryssland samt åker tillbaka till Ryssland efter att hennes eventuella besöksvisum går ut och tills dess att uppehållstillståndet beviljas. Vilken grund hon söker visum på spelar inte så stor roll, alla bör vara giltiga under förutsättning att ambassaden som gör bedömningen accepterar hennes berättelse som trovärdig. Fråga 2 - Vilka krav gäller för uppehållstillstånd på grund av anknytning?Första kravet handlar om anknytningen. Sökande måste kunna visa att den är gift/ sambo/ registrerad partner med en person som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Här ställs såklart krav på att kunna uppvisa giltiga handlingar om äktenskap. Huvudregeln är dock att Sverige erkänner utländska äktenskap under förutsättningar att det var giltigt i det land där det ingicks. Om ni har något intyg om äktenskapet så bör det inte vara några problem. Gällande din fundering om bostaden så behöver ni inte uppvisa att ni både är gifta och har bott tillsammans, anknytning till make är tillräckligt. Men för att svara på din fråga tror jag att ni hade kunnat uppfylla sambokravet, genom att visa att du var skriven på samma adress.Andra kravet är försörjningskravet, vilket jag kommer komma in på i nästa fråga. Tredje kravet är att sökande måste kunna styrka sin identitet. Normalt sett görs detta genom uppvisande av ett nationellt giltigt pass. Fråga 3 - Måste anknytningspersonen befinna sig i Sverige när ansökan görs?När en ansökan kommer in ska Migrationsverket pröva om anknytningspersonen här i Sverige kan uppfylla kravet på försörjning och bostad som ställs upp för att få lov att ta hit en anhörig. Om inte kan den sökandes ansökan nekas. Kravet handlar om att personen i Sverige ska ha en inkomst för att kunna försörja sig och personen som kommer hit samt ha en bostad som är tillräckligt stor för alla som planeras bo där. Kravet varierar beroende på hur stor familjen är m.m. Mer om försörjningskravet och hur det ska uppfyllas går att läsa om här. Som svar på din fråga, om din maka söker om uppehållstillstånd på grunden anknytning till dig så innebär det att du behöver vara placerad i Sverige och inneha en bostad stor nog för er två när hon påbörjar sin ansökan. Om hon exempelvis skulle söka på en annan grund så som arbete, ställs inte det kravet på dig. Tänk på att försörjningskravet också kan uppfyllas ifall anknytningspersonen uppvisar att den har tillräckliga tillgångar för att klara sig en tid framöver, samt att en hyresrätt kan vara godkänd så väl som en bostadsrätt eller villa. Det kan alltså finnas andra möjliga alternativ än att du skulle behöva köpa bostad och skaffa jobb direkt. Läs därför gärna om kravet för att se vad just du behöver uppfylla. Fråga 4 - Kan en anknytning till Sverige vara avgörande vid ansökan om uppehållstillstånd?Nej inte direkt, det som prövas vid en ansökan om uppehållstillståndet är om personens skäl att komma till Sverige är giltigt eller inte. Exempelvis om ansökan gäller anknytning till make sker prövningen utifrån om äktenskapet är giltigt samt om anknytningspersonen uppfyller försörjningskravet för att kunna ta hit sin anhörig. Men likt du säger är språk och längre vistelse i landet sådana anknytningsfaktorer som är betydande vid ansökan om svenskt medborgarskap, om det senare skulle vara ett alternativ. Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor! Om du har fler funderingar gällande er situation (eller annat!) är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Vänligen,

Innebär ett äktenskap att personen får ett svenskt personnummer?

2020-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill gifta mig med en tysk medborgare. Kommer hon automatiskt att få svenskt personnummer genom detta eller förändrar äktenskapet ingenting?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, gratulerar till giftermålet!Vidare till din fråga, ett svenskt personnummer får alla personer som folkbokförs i Sverige. Personnumret får man av Skatteverket. Om din partner folkbokför sig i Sverige kommer hon att få ett svenskt personnummer. Äktenskapet spelar alltså ingen roll i denna fråga.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Hur ska begreppet "tobak" tolkas enligt svensk rätt?

2020-03-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Under ett skyddsrondmöte på en skola uppkom diskussionen om snus omfattas av tobakslagen. Några är av den uppfattningen att den inte gör det. Jag kan inte heller hitta det i lagtexten.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur ska lagen tolkas?Reglerna om tobak finner vi i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, hädanefter kallad tobakslagen. I tobakslagen framkommer det att den ska gälla för tobak och liknande produkter. (1 kap. 1 § tobakslagen) För att avgöra om snus faller in under tillämpningsområdet behöver man gå till tobakslagens förarbeten. Där framkommer det att man valde att inte göra en närmare definition av vad begreppen innebär eftersom lagstiftaren menar att innebörden av begreppet "tobak" är välkänt inom svensk rätt. Däremot kan man vända sig till den EU-lagstiftning som finns på området för att se vad begreppet "tobak och liknande produkter" tillämpas som. (Proposition 2017/18:156 s.54-55) Den EU-lagstiftning som finns att tillgå i denna fråga är det så kallade tobaksdirektivet där det i artikel 2 framkommer att snus omfattas som tobak.(Se tobaksdirektivet, artikel 2) Sammanfattningsvis så reglerar tobakslagen användningen och försäljningen av snus, även fast detta inte klart framkommer från lagtexten. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Laga kraft vid klagan till Europadomstolen

2020-03-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej,Har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen, där man anser att jag har gjort en olovlig tillbyggnad av mitt hus. Länsstyrelsen dömde till min fördel, kommunen överklagade och Mark- och miljödomstolen gav kommunen rätt. Dock har vi inte fått någon information om vad det är som ligger till grund för den ändrade tolkningen, ärendet har också kantats av fel och vilseledande information från kommunen ända från början. Ansökte därför om prövningstillstång till Mark och Miljööverdomstolen men har precis nekats och domen ligger nu fast. En överklagan till Europadomstolen har jag förstått enbart gäller kränkning av mina mänskliga rättigheter men inte att man kommer att ändra den svenska domen. Måste jag vidta den åtgärd som jag nu är ålagd ("riva uterummet") om jag överklagar till Europadomstolen, eller kan detta vänta tills dess att ärendet är avgjort eller nekat av Europadomstolen?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din frågaDet korta svaret på din fråga är: Ja, du måste verkställa det som du har förelagts. Europadomstolen utgör precis som du säger inte en extra, sista instans i det svenska rättssystemet, utan ser endast om nationella föreskrifter, förhållanden eller beslut har kränkt dina rättigheter så som de formuleras i Europakonventionen.Om en persons mål blir upptaget till Europadomstolen kan de vinna skadestånd från den stat som varit svarande part i målet. Fällande domar i Europadomstolen räknas bland de demokratiska europeiska länderna som en förlägenhet utan motstycke, och leder nästan alltid till senare lagändringar i den stat som funnits skyldig. Den leder däremot inte till en ändring av den statens beslut eller ogiltigföklaring av lag i den skyldiga staten i det aktuella fallet.Det som sker dock, i svensk rätt, är att principen om res judicata, förbudet mot att ta upp samma ärende två gånger, åsidosätts, och du kan ansöka igen om bygglov. Om allt väsentligt är samma kan du visa upp beslutet från Europadomstolen och hävda din rätt enligt den. Svensk lag får inte vara oförenlig med Europakonventionen enl. 2 kap 19 § Regeringsformen En alternativ väg att gå skulle kunna vara Justitieombudsmannen. Om jag tolkar din fråga rätt menar du att det inte har förekommit tillräckliga domskäl att grunda en dom på. Detta vore JO-mässigt och kan ligga till grund för en resning enl. 11 kap 13 § Regeringsformen.Båda dessa förslag, resning respektive klagan till Europadomstolen är extraordinära rättsmedel, och kommer troligen inte leda till att ditt mål tas. Det är sannolikt att du kommer behöva finna dig i MMD:s beslut.Jag hoppas du har fått svar på de frågor du haftMed vänlig hälsning,

Vart lämnar jag klagomål om en skola?

2020-03-24 i Skola och utbildning
FRÅGA |hur anmäler man skolor
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar hur man anmäler en skola, och jag tolkar det som att du vill lämna in ett klagomål. Klagomål lämnar du till Skolinspektionen. Vad du kan anmäla till Skolinspektionen är bl.a. missförhållanden i skolan eller förskolan eller om en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete. HÄR kan du se en mer utförlig utläggning om vad du kan anmäla till Skolinspektionen.Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt och att du fått svar på det du undrade över. Med vänliga hälsningar,