Kan jag söka in till försvarsmakten om uppgift om brott gallrats?

Hej! Jag har tidigare en dom, som ”gallrats bort”. Jag fick villkorlig dom 2 år och dagsböter. Senast för typ en vecka sen tog jag registerutdrag från polisen och det kom tillbaks helt tomt. Nu till min fråga: när det gallrats bort på det viset, vilka myndigheter/instanser kan fortfarande se det? Finns det kvar i mitt register på något sätt? Tex Säpo, försvarsmakten eller liknande. Om och varför kan det synas? Anledningen att jag frågar är att jag tänkte söka till försvarsmakten och är därför nyfiken på hur det kan påverka mig.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Sammanfattning


Nedan har jag kommit fram till att Försvarsmakten inte kommer se domen vid utdrag av ditt belastningsregister, men däremot kan Försvarsmakten begära ut domen eftersom domen utgör en allmän handling.


Gallring


Enligt 17 § punkt 4b lag (1998:620) om belastningsregister ska uppgifter om villkorlig dom gallras fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Om personen var myndig vid tidpunkten för brottet ska ett beslut om villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet (17 § punkt 4a lag om belastningsregister). Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras.


Allmän handling


Trots att uppgifterna i belastningsregistret gallras efter en viss tid utgör domar/ beslut om villkorlig dom i regel allmänna handlingar. Bestämmelser om allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF).


En handling kan t ex vara en framställning i skrift (TF 2 kap 3 §). Därmed anses en dom eller ett beslut utgöra en handling. En handling utgör en allmän sådan och är därför tillgänglig för envar om den förvaras hos en myndighet och enligt 10 § är upprättad hos en myndighet (2 kap 4 § TF).


Domstolar anses utgöra myndigheter. Gällande om handlingen är förvarad hos myndigheten bör noteras att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för hur lång tid myndigheter ska spara allmänna handlingar. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna (3 § första stycket arkivlagen 1990:782). Huvudregeln är att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar (3 § tredje stycket arkivlagen). Allmänna handlingar får dock gallras (10 § arkivlagen). Huvudregeln är dock, som framgår av 3 §, att myndigheternas arkiv ska bevaras. 


Handlingen anses vara upprättad hos en myndighet när den har expedierats (2 kap 10 § TF). Att den har expedierats innebär att handlingen har avsänts eller överlämnats till en enskild eller annan myndighet. I detta fall har beslutet avsänts till dig, vilket innebär att den är upprättad.


Vidare bör noteras att en allmän handling inte behöver innebära att den också är offentlig, det vill säga att den är tillgänglig för allmänheten. En handling som är sekretessbelagd får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter. Det framgår av 8 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I din fråga framgår inte någon närmare information om domen eller beslutet, därmed kommer jag utgå från att sådana sekretessbelagda uppgifter inte förekommer.


Slutsats


Slutsatsen är alltså att domen/ beslutet utgör en allmän handling som är offentlig. Detta förutsatt att handlingen inte har gallrats hos myndigheten. Eftersom huvudregeln är att handlingarna ska bevaras har den med störst sannolikhet inte gallrats. Det innebär att Försvarsmakten kan begära ut domen hos domstolen även om domen inte syns i belastningsregistret. Huruvida Försvarsmakten gör detta har jag tyvärr inget svar på.


Handlingsoffentlighetens syfte


Gällande frågan om varför allmänna handlingar kan begäras ut är svaret att de fyller en viktig kontrollfunktion. Handlingsoffentligheten möjliggör nämligen en medborgerlig insyn i myndigheternas verksamhet och därmed en kontroll av att den offentliga makten utövas under lagarna. Det är alltså av vikt för rättssäkerheten att det finns möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet.


Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. 


Vänligen,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000