Behöver poliser legitimera sig och bära uniform?

2020-11-02 i Polis
FRÅGA |Hejsan, blev för några dagar sedan stoppad av en polis på vägen (med påslagna blåljus), en civilbil och i civila kläder. Jag stannade, och där kommer en man fram och säger att jag har kört 15 km/h över tillåtna hastighet. Han visade mig på mobil vad böter ligger på och att jag körde 15 km/h över. Han vill ha mitt tel.nummer så jag gav honom, och sen så sa han att han kommer ringa mig och s släppta han mig. En dag senare så inger han (ej dold nummer) där han säger att han inte tänker att anmäla mig för fortkörning och allt var bra.Nu känner jag mig oroad om det verkligen var en polis som stoppade mig. De gånger som polisen har stoppat mig så har de aldrig gjort såhär som denna man. Vet ni om man kan få reda på om det var verkligen en polis eller inte tex ringa till polismyndigheten? Vad tycker ni, snälla hjälp!
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av polisförordningen och polisens egna föreskrifter i enlighet med polisförordningen (20 § polisförordningen). Jag kommer även använda mig av polislagen.Polisens legitimeringDet som inledningsvis kan sägas är att en polisman under tjänstgöring ska kunna legitimera sig med polislegitimation om inte särskilda skäl talar emot det (11 § polisförordningen). Eftersom bestämmelsens formulering enbart stadgar att en polisman "ska kunna legitimera sig" innebär detta inget tvång för polismannen att göra vid kontakter med allmänheten. En polis som däremot är civilklädd och ska utföra en handling i sin tjänsteutövning där någon form av legitimation bör användas för att minska allmänhetens misstankar, är just husrannsakan. Då skulle det vara klokt av polisen att ta med sig legitimation alternativt ha på sig uniform för att minska allmänhetens tvivel.Vidare ska anställda vid Polismyndigheten i kontakt med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Värt att här tillägga är att en polisman får stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott (22 § punkt 1 polislagen). Fortkörning är ett trafikbrott varför en polis har rätt att stoppa ett fordon där föraren kört över hastighetsgränsen, vilket har skett i ditt fall.Polisens uniformVad gäller just polisuniformer så stadgas det i 3 kap. 1 § polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer, att personal som tilldelats uniform ska bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till arbetsuppgiften. En civilpolis som arbetar med trafikbrott, i synnerhet fortkörningar, torde av ovanstående bestämmelse ha en legitim grund att kunna bära civilkläder för att inte bli "upptäckt" av trafikanter.SammanfattningDet som sammanfattningsvis kan sägas är att du högst troligt har blivit stannad av en polis. Polisen kan nämligen ringa från ett synligt nummer och ringer inte alltid från ett dolt sådant. Eftersom det just var en civilpolis som du blev stoppad av så torde det vara legitimt för polisen att bära civila kläder istället för uniform.Är du däremot fortsatt osäker skulle jag råda dig att kontakta 114 14 och i samtalet ange det telefonnummer som polisen ringde dig ifrån för att kontrollera om det verkligen var polisen eller inte. Jag kan dock inte med säkerhet lova att de kommer kunna ge dig ett korrekt svar. Polisen utfärdade heller ingen bot till dig, vilket gör att du har än mindre anledning att oroa dig.Jag hoppas dock detta gav svar på dina funderingar. Du är välkommen att höra av dig igenom du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

Hur avskaffar man ett brott/lag?

2020-10-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Det finns partier här idag som vill avskaffa brottet HMF. Är det möjligt att ta bort sånt och hur går den processen till? Mvh.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar (1 kap. 4 § RF). Det innebär även att det endast är riksdagen som kan ändra eller upphäva lagar. För att upphäva en lag krävs att man stiftar en ny lag som stadgar att den aktuella lagen eller bestämmelsen ska upphöra att gälla (8 kap. 18 § RF). Förslag till en ny lag eller ändring i en redan gällande lag kommer ofta i form av en proposition från regeringen eller en motion från en eller flera riksdagsledamöter. För att lagförslaget sedan ska bli gällande måste sedan en majoritet av riksdagsledamöterna rösta för det. Det är alltså möjligt att avskaffa ett brott genom att riksdagen stiftar en ny lag som upphäver brottsbestämmelsen och för det krävs en majoritet i riksdagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ansöka om körkortstillstånd med ringa narkotikabrott i belastningsregistret

2020-10-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag har körkort och taxilegitimation nu har jag ansök efter körkortstillstånd för d behörighet. Fråga är hur stor chans har jag att får den. Jag har åkte dit för ringa narkotikabrott för 4 år sen inna jag tog körkortet.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 kap. 2 § körkortslagen framgår att "Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon."I lagrummets 2 st framgår vidare "lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken". Ringa narkotikabrott kan vara något som gör att man anses opålitlig i nykterhetshänseende och därför inte får körkortstillstånd. Narkotikabrott i straffregistret är dock inget absolut hinder för att få körkortstillstånd utan det utgör en del av en lämplighetsbedömning. Ligger det långt tillbaka i tiden och är mindre allvarligt är risken liten för att ett körkortstillstånd ska nekas. Transportstyrelsen kan i vissa fall besluta om s.k. utvidgad lämplighetsprövning, enligt 3 kap. 3 § Körkortslagen. Om Transportstyrelsen beslutar om detta får man ett föreläggande att genomgå ytterligare undersökning. Det kan då bli aktuellt med urinprov.Sammanfattningsvis kan jag säga att jag har svårt att se att du ska få avslag på ansökan om körkortstillstånd på grund av enbart en fyra år gammal dom avseende ringa narkotikabrott, särskilt då du redan har körkort.Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter att en polisanmälan upprättas?

2020-10-31 i Polis
FRÅGA |hej! Jag undrar vad som händer med en polisanmälan efter den upprättas?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med en polisanmälan, steg för steg, efter att den upprättas. Finns det tillräckliga utredningsmöjligheter?Efter det att en polisanmälan upprättas ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna för att utreda brottet. Anser man att det finns tillräckliga utredningsmöjligheter beslutar man om att inleda en förundersökning, detta innebär att polisen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig En förundersökning inleds dock bara om det bedöms finnas möjligheter att klara upp brottet. I de fall det saknas tillräcklig bevisning eller om det är uppenbart att brottet inte går att utreda kan förundersökningen läggas ned, 23 kap. 1 § RB. Förundersökningen ska bedrivas objektivt, och förundersökningsledaren ska ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Det framgår även att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger, 23 kap. 4 § RB. Förundersökning inledsFörundersökningen leds av en förundersökningsledare, det kan antingen vara en polis eller åklagare, som till sin hjälp har brottsutredare från polisen.Efter det att en förundersökning inleds ska förhör hållas med de personer som kan antas lämna upplysning som har betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Detta kan vara alltifrån misstänkta gärningsmän, den som blivit utsatt för brott, eventuella vittnen osv. Allt som har relevans för att driva utredningen framåt.Det kan, under utredningens gång, visa sig att brott inte har begåtts eller att brottet inte kommer kunna bevisas. I sådana fall läggs förundersökningen ned. I annat fall utreds brottet tills förundersökningsledaren insamlat all bevisning och bedrivit förhör.När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegångDet här är en övergripande bild av vad som sker efter att en polisanmälan upprättas.Med vänliga hälsningar,

Får skolan servera endast vegetarisk mat?

2020-11-01 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har skolan rätt att enbart servera vegetariskt mat
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom jag inte vet om din fråga gäller grundskolan eller gymnasiet kommer jag att gå igenom vad som gäller för båda alternativen. Jag kommer börja med att förklara vad som gäller i grundskolan. Vegetarisk mat i grundskolan Regler om skolmaten i grundskolan hittar vi i skollagen. Där står det bland annat att eleverna ska erbjudas "näringsriktiga skolmåltider" (1 kap. 10 § skollagen). Om det är en kommunal grundskola är det kommunen som har ansvar för att skolmaten är näringsrik. Det är också kommunen som bestämmer vilken mat som ska serveras. Det är alltså tillåtet för skolorna att endast servera vegetarisk mat, så länge maten når upp till kravet på näringsriktighet. I Livsmedelsverkets rekommendationer går det att läsa om vad som är näringsriktig skolmat. Där finns det också särskilda rekommendationer som talar om vad skolan ska tänka på om de serverar vegetarisk mat. Om skolan följer de rekommendationer som ges kommer alltså maten troligen att vara näringsriktig. Vegetarisk mat på gymnasiet Det finns ingen lag som säger att gymnasieskolorna måste servera skolmat överhuvudtaget, utan detta är upp till varje kommun att besluta. Det finns inte heller någonting som hindrar gymnasieskolorna från att endast servera vegetarisk mat om skolmat erbjuds. Sammanfattning För att sammanfatta har alltså både grundskolan och gymnasiet rätt att endast servera vegetarisk mat i skolan. I grundskolan ställs däremot krav på att maten ska vara näringsriktig. Om skolan följer Livsmedelsverkets rekommendationer är det däremot inget problem att laga vegetarisk mat som fortfarande är näringsrik. Jag vill också avsluta med att säga att eleverna på skolan alltid har rätt till inflytande över sin utbildning (4 kap. 9 § skollagen). Om man som elev har synpunkter på skolmaten och vad som serveras rekommenderar jag därför att man pratar med exempelvis rektorn på skolan. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan en utländsk person anmäla ett brott som börjat i utlandet med fortsätter när personen befinner sig i Sverige?

2020-10-31 i Polis
FRÅGA |Om en utländsk person trakasseras av svensk medborgare via mail och fortsätter att trakasseras när hen kommer till Sverige, kan brotten då polisanmälas i Sverige eller kan man enbart göra det landet där brottet påbörjades?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som hindrar en utländsk person från att anmäla ett brott som sker mot hen i Sverige. Det spelar ingen roll när och i vilket land trakasserierna började, sker det i Sverige då personen befinner sig här kan hen polisanmäla. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man använda högtalare på allmän plats?

2020-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej! jag brukar stå och predika på almän plats och undra m det är lagligt att använda högtalare eftersom att det är mycket ljud runt om kring. har jag rätten at använda en högtalare eftersom att jag har rätten att bli hörd?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om användning av högtalare på allmän plats kan se olika ut beroende på vilken stad man befinner sig i. I exempelvis Stockholm regleras frågan om användning av högtalare på allmän plats i Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter. I Stockholm är det inte tillåtet att, utan tillstånd från polismyndigheten, använda högtalare för att sprida information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser (13 § Stockholms ordningsföreskrifter). I exempelvis Göteborg och Malmö är reglerna desamma som i Stockholm. Det är svårt för mig att ge ett klart svar på din fråga då jag inte vet vilken stad du befinner dig i, men jag hoppas detta svar ändock var till hjälp! Om inte får du gärna höra av dig till oss igen med ytterligare information. Hälsningar,

Kan man får ersättning för en vårdskada utan en egen försäkring?

2020-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej,Jsg skar mig själv i handleden för 10 månader sedan och sökte då hjälp på akuten där dom endast limmade ihop såren och valde att inte sy eftersom dom trodde att det inte behövdes, de sa att det kommer bli finast med lim. Men idag är ärren jättestora och klumpiga som korvar och ärren ser idag större ut än vad såren gjorde när skadan nyss skett. Kan jag få ersättning för det även om jag ej har någon annan försäkring?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att göra en anmälan Det första man ska göra om man är missnöjd med vård man fått är att anmäla händelsen. I första hand vänder du dig direkt till den vårdgivare som bedriver vården, i andra hand till patientnämnden i din region och i tredje hand hos inspektionen för vård och omsorg. Det kan göra en utredning av händelsen och ta reda på varför det blev fel. Känns det jobbigt att kontakta vårdgivaren direkt kan patientnämnden hjälpa dig med det.Ersättning från en patientförsäkring Har man drabbats av en skada i vården har man rätt till ersättning om skadan inte är till följd av nödvändig behandling (6-7 § patientskadelagen). Det kommer därför att bli en bedömningsfråga om limmetoden som användes var nödvändig och om stygn hade varit att föredra. Att vara missnöjd med vården är vanligtvis inte tillräckligt utan en objektiv skada måste anses ha skett. Om dina ärr är en skada orsakad av vården behöver utredas och jag kan inte ge dig något svar på om det är en skada som kan ersättas eller inte eftersom det är en individuell bedömning och man måste ta hänsyn till flera omständigheter. Patientskadeersättning bestäms i enlighet med skadeståndsrättsliga regler (8 § patientskadelagen) De flesta skador ska anmälas inom 3 år för att man ska kunna få ut någon ersättning. Om dina ärr visar sig vara en vårdskada har du alltså rätt till ersätning.Vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring. (12 § patientskadelagen) Alla Sveriges regioner och landsting har tecknat en patientförsäkring hos Löf. Var det hos en av regionens vårdgivare du var kan du göra en anmälan på Löfs hemsida. Gäller det en vårdgivare som inte har en försäkring hos Löf ska du istället kontakta det försäkringsbolag som vårdgivaren har. Du kan fråga vårdgivaren vilket försäkringsbolag de har sin patientförsäkring hos. Skulle din vårdgivare inte ha en patientförsäkring kan du istället kontakta patientförsäkringsföreningen. Skador till följd av läkemedel hanteras lite annorlunda. Om limmet som användes är ett läkemedel och det orsakat en skada ska du istället kontakta läkemedelsförsäkringen och begära ersättning. Du kan kontakta Lawlines duktiga jurister om du vill ha hjälp att kontakta försäkringsbolagen.Med vänliga hälsningar,