Parkeringsappens GPS resulterade i böter - vem bär ansvaret?

2020-05-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har fått böter.Det var en söndag (gratis parkering)Ändå " betalade" vi 0kr på easy park app.När vi ringde easypark förklaring var att gps var fel, så deras gps på app visade en andra plats. App har fel och vi måste betala??Varför finns det appen då när man kan inte lita på?Tack
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre är det så att det är du som användare av appen som har skyldigheten att se till så du betalar rätt parkering.Jag förstår att du känner att det är oerhört orättvist. Har du inga bevis, till exempel en skärmdump av vad GPS:en visade, är det svårt för dig att vinna framgång i detta ärende. Mitt råd till dig är därför att återigen ta kontakt med det aktuella företaget och förklara händelsen så att ni förhoppningsvis kan nå en kompromiss. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Bästa hälsningar,

Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen

2020-05-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag blev i slutet på mars dömd till villkorlig dom i 2 år samt dagsböter för försök till stöld.Jag har funderingar hur detta komma påverka min framtid. Hur länge syns detta i mitt belastningsregister, och kan det företag jag söker jobb hos hitta min dom utan att se mitt belastningsregister?Tacksam för svar.
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BelastningsregistretRegler kring belastningsregistret och hur länge viss information finns kvar i belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregister. Uppgiften om villkorlig dom kommer finnas kvar i belastningsregistret i tio år efter att domen meddelades. Om du däremot var under 18 vid tiden då brottet begicks så kommer uppgiften om villkorlig dom att finnas kvar i fem år efter det att domen meddelades (17 § p. 4 a och b i Lag om belastningsregister).Uppgiften om straffet dagsböter finns kvar i belastningsregistret i fem år från det att domen meddelades (17 § p. 9). OffentlighetsprincipenI Sverige har vi en väldigt stark offentlighetsprincip, som innebär att allmänna handlingar oftast är offentliga handlingar. Att en handling är offentlig betyder att var och en har rätt att ta del av den (2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF). En dom uppfyller kraven för att vara en offentlig handling (2 kap. 3 § och 4§ TF). Det vanligaste är därmed att alla domar är offentliga för allmänheten att ta del av. Detta innebär att man kan vända sig till den beslutande tingsrätten eller myndigheten för att begära ut en dom (2 kap. 15 § och 17 § TF). Vid undantagsfall kan domar vara sekretessbelagda, alltså att myndigheten inte har någon skyldighet att lämna ut handlingen vid begäran. En dom kan vara sekretessbelagd med motivet att skydda en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, eller om man tror att den enskilde skulle lida skada om domen blev offentlig (36 § Offentlighets och sekretesslagen, OSL). En prövning om det ska vara sekretess eller inte på domen görs varje gång som domen begärs ut (2 kap. 17 § TF). I praktiken är det mycket ovanligt att en hel dom är sekretessbelagd, det kan i sådana fall vara enstaka uppgifter i domen som är sekretessbelagda eller strukna. ArbetsgivareDet förekommer i vissa yrken och branscher att arbetsgivare vill ha ett utdrag ur den arbetssökandes belastningsregister. Arbetsgivare och uppdragsgivare har i vissa fall en lagstadgad rätt att begära ut uppgifter från belastningsregistret, dessa fallen omfattar då verksamheten ifråga rör vård eller om verksamheten är av betydelse när det gäller beivrande av brott (10 § Lag om belastningsregister). Dessutom finns det en skyldighet som anställd inom skolan, att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare vid början av anställningen (2 kap. 31 § Skollagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan man överklaga återkallelse av körkort på grund av medicinska skäl?

2020-05-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hur kan jag överklaga en läkare beslut att jag inte får köra bil?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag att behandla de bestämmelser som rör körkort och läkares anmälningsskyldighet till Transportstyrelsen om den misstänker att någon inte uppfyller kraven för körkort på grund av medicinska skäl. Bestämmelserna om detta finns i körkortslagen (KörkL).Utan att veta tillräckligt med informationen utifrån din fråga, tolkar jag din fråga som att du fått beslut från Transportstyrelsen om att ditt körkort blivit återkallat på grund av medicinska skäl. Läkares anmälningsskyldighet En läkare är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om denne finner att någon är medicinsk olämplig att inneha körkort (10 kap. 5 § KörkL). Ett körkort kan återkallas på grund av sjukdom, skada eller liknande och personens förutsättningar att föra motorfordon trafiksäkert (5 kap. 3 § p. 7 KörkL).Hur överklagar man återkallelse av körkort?Transportstyrelsens beslut att återkalla körkort går i vissa fall att överklaga. Ett överklagande görs till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § KörkL). Av 8 kap. 1 § första stycket KörkL framgår vilka beslut som går att överklaga. Vilka beslut går inte att överklaga?Om ett körkort har blivit omhändertaget på grund av medicinska skäl kan inte beslutet överklagas (5 kap. 7 § p. 3 KörkL). Beslut som har fattas av medicinska skäl går alltså att inte överklaga (8 kap. 2 § p. 5 KörkL).Råd till dig: Information om hur man överklagar beslut om återkallelse finns i beslutet du fick från Transportstyrelsen. Jag skulle därför rekommendera dig att du först ser vad som står i ditt beslut och i andra hand kontaktar Transportstyrelsen eller läkaren som utfärdade intyget ifall du skulle ha några funderingar. Hoppas du känner du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!Vänligen,

Unde vilka grunder kan ansökan om körkortstillstånd avslås?

2020-05-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Undrar grunderna förr att inte få körkortstillstånd
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst i körkortslagen. Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § 1 st. körkortslagen). Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 st. körkortslagen). Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § 3 st. körkortslagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Polisens rätt att stoppa fortkörare

2020-05-18 i Polis
FRÅGA |Om man har kört för fort, kan polisen ta fast en ändå utan att de stoppar personen på plats?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen kan stoppa en i de fall det kan antas att man kört för fort, eller det i övrigt kan antas att någon i fordonet begått brott (22 § första punkten polislagen). Sådana antaganden behöver inte bygga på att den polis som stoppar fordonet själv bevittnat fortkörningen, utan fortkörningen skulle exempelvis kunna upptäckas med hjälp av en fartkamera eller genom bevittnande av någon annan än den polis som stoppar fortköraren.Annorlunda uttryckt kan sägas att man inte undkommer konsekvenserna av sin fortkörning genom att innan man stoppas frivilligt återgå till tillåten hastighet.Vänligen

Tips för att hitta telefonnummer till anhörig

2020-05-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |hej ute efter halvsyster som va snäll vill va min halvsyster ficka till samma n s titta på ve tran bilar [namn 1] jag vill ha n u m m re till min nya halvsyster heter [namn 2]
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre kan jag inte skriva ut numret till din halvsyster offentligt.Det finns däremot många hemsidor på internet där man lätt kan hitta någons telefonnummer. Jag listar här ett antal:1. https://www.hitta.se/ På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på din halvsysters förnamn, efternamn och bostadsort.2. https://www.ratsit.se/ Även på denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på din halvsysters förnamn, efternamn och bostadsort.3. https://www.birthday.se/ På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter genom att exempelvis söka på din halvsysters födelsedatum i kombination med förnamn och/eller efternamn.Vänligen

Är det brottsligt att rymma från LVM - boende?

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |En person avviker från låst LVM, vad händer med personen juridiskt
My Öhman |Jag har uppfattat det som att du undrar huruvida det kan få några rättsliga konsekvenser när en intagen rymmer från ett så kallat låst LVM-boende. Att rymma från ett LVM-boende är inget brott varför en sådan avvikelse inte kommer att bestraffas straffrättsligt. Att avvika från låst vård kan dock få konsekvenser för den pågående vårdens längd. Till vårdtid räknas nämligen inte den tid som den intagne olovligen avviker från boendet (21 § LVM). Naturligtvis kan avvikelser av detta slag så som många andra omständigheter påverka beslut kring vården i övrigt.Personen som avviker kommer att efterlysas och återföras till boendet för fortsatt vård. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vilka länder har Sverige inte utlämningsavtal med?

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Vilka länder har inte utlämnings avtal med Sverige?
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sverige har anslutit sig till den europeiska utlämningskonventionen och det innebär att Sverige har ingått utlämningsavtal med alla EU-länder som har anslutit sig till utlämningskonventionen. Sverige har även tecknat bilaterala utlämningsavtal* (se nedan vad bilaterala avtal innebär) med USA, Belgien, Storbritannien, Australien och Kanada. Genom dessa internationella avtal har Sverige enligt internationell rätt åtagit sig att utlämna de personer som har begått brott under de förutsättningar som anges i överenskommelserna. Det finns ingen lista på vilka länder som har utlämningsavtal med Sverige. Det innebär att du får ta land för land och kontrollera om de har utlämningsavtal med Sverige. *Vad innebär bilaterala avtal? När två stater ingår ett bilateralt avtal innebär de att båda i avtalet ingående parter har ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra. Ha det fint!Vänligen,