Påverkas ansökan om körkortstillstånd av ett narkotikainnehav?

2020-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag fick husrannsakan nyligen för jag var tydligen misstänkt för att jag gjort inbrott i ett förråd. I min lägenhet hitta dom 1g cannabis och några tabletter. Dom tog inget prov på mig så ringa borde jag väl slippa? Sen ska jag ansöka om körkorttillstånd så min fråga är : kan innehavet störa min ansökan?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp svaret i tre delar. I den första delen behandlas frågan om brottsbeteckningen för narkotikainnehavet och i den andra delen förklaras lämplighetskravet som måste uppfyllas vid ansökan om körkortstillstånd. Slutligen svarar jag på hur narkotikainnehavet kan påverka din ansökan om körkortstillstånd. Frågan om narkotikainnehavetMed tanke på att jag inte vet alla omständigheter i din situation, till exempel din ålder eller huruvida narkotikan är ett led av ett allvarligt missbruk, kan jag inte besvara påföljdsfrågan angående narkotikainnehavet. Jag kan däremot besvara frågan om brottsbeteckningen.Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen, NSL). Om narkotikabrottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms personen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Med "övriga omständigheter" avses typen av befattning, exempelvis mindre mängd cannabis i smärtstillande syfte. På grund av att narkotikan hittats i din lägenhet är det att anse som innehav och med hänsyn till mängden torde det innebära ringa narkotikabrott. Klassificeras brottet som ringa, blir påföljden antagligen dagsböter men som tidigare förklarat kan jag inte med säkerhet konstatera detta. Frågan om körkortstillståndEtt körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. De medicinska förhållandena är sådana som exempelvis att man ska kunna se bra med hänsyn till trafiksäkerheten. Att vara lämplig med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden bland annat inte är opålitlig i nykterhetshänseende (3 kap. 2 § körkortslagen, KörkL). Den som söker, har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövningen (3 kap. 3 § KörkL). Ett narkotikabrott kan vara ett sådant berusningsmedel som omfattas av bedömningen (proposition 1975/76:155 s. 77 f).Vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd får Transportstyrelsen begära in ett yttrande av andra myndigheter vid sin utredning, till exempel socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet (3 kap. 8 § körkortsförordningen). Ett sådant yttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort (eller traktorkort). Transportstyrelsen kontrollerar i olika register för de senaste fem åren om det finns omständigheter som kan ha betydelse för ansökan. Eftersom du antagligen kommer att bli dömd för ringa narkotikabrott kommer det att finnas med i ditt belastningsregister, vilket Transportstyrelsen kan ta del av. Svar på din frågaDet finns alltså en risk att narkotikainnehavet kommer att påverka din ansökan om körkortstillstånd. Får du avslag på din ansökan får man en spärrtid. Det innebär att Transportstyrelsen bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ett körkort. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år. För att avgöra om du är pålitlig i nykterhetshänseende, med tanke på det ringa narkotikabrottet, har du en skyldighet att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning om Transportstyrelsen begär det. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

2020-08-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Vår granne har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att min man försöker kontrollera mig och min telefon osv och att han nyper vår dotter. Inget är sant. De har också googlat fram en gammal dom om min man och framlägger den för dem och nu ringer socialtjänsten och vill göra utredning, vi har redan gått igenom en utredning där de kom fram till att allt är bra.nu vill de alltså ta upp utredningen igen pga dessa falska anklagelser och jag känner mig väldigt stressad och störd av myndigheten som inte bryr sig nått om vad jag säger. Så jag undrar vad vi har för rättigheter här? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om socialtjänsten får återuppta en tidigare nedlagd utredning efter att det har kommit in en ny orosanmälan, och om de inte måste lyssna på dig när du informerar dem om att det rör sig om falska anklagelser.Socialtjänsten har en utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan, utan socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Däremot skulle det givetvis vara bra för socialtjänsten att känna till att du anser att det är en falska anmälan, om du skulle utsättas för fler oriktiga anmälningar i framtiden.Det kan vara brottsligt för din granne att göra falska anmälningarDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall så är socialtjänsten en "annan myndighet" och att din granne medvetet ljugit dessa omständigheter kan ses som en besvärande omständighet. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att du blivit utsatt för en falsk anmälning.SammanfattningSocialtjänsten gör bara sitt jobb när de inleder en utredning när det kommit in en orosanmälan. Det kan däremot vara brottsligt att medvetet göra oriktiga orosanmälningar, varför man kan göra en polisanmälan om detta. Dessutom är det bra att du framför att du anser att anmälningarna är oriktiga, men socialtjänsten får inte lägga ner utredningen på grund av detta. De måste först se till om det finns anledning till oro för ditt barn.Vänligen,

Kroppsvisitering - hur och vad får en polis göra?

2020-08-31 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag är osäker om vem ja ska vända mig till, men jag har en fråga ang kroppsvisitering som poliser utför.Får kvinnliga poliser kroppsvisitera en 17 årig man på olämpliga delar? Det vill säga ett manligt underliv? Om det är så att detta är okej för en kvinnlig polis att utföra så tycker jag att det bör ändras. Enligt mig är detta jätte obehaglig, speciellt när mannen inte är okej med det. Vad har hänt med samtycket egentligen? Jag är fullt medveten om att detta är polisers uppgift att utföra men det bör komma på en lösning. Precis så som att män inte får kroppsvisitera kvinnor så bör kvinnor inte kroppsvisitera män! Det bör ske en förändring.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om och på vilket sätt (kvinnliga) poliser får utföra kroppsvisitering. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om när och hur kroppsvisitering får utföras för att sedan gå vidare till vad som kan gälla i ditt fall.Allmänt om kroppsvisitationKroppsvisitationMed kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet. (2 kap. 6 § regeringsformen)PolislagenPoliser får enligt lag i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation (se 19 § polislagen). Först och främst får polisen göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas.För det andra får poliser kroppsvisitera en person i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig.Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen (23 § polislagen)RättegångsbalkenOm det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken) Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt.KroppsbesiktningMed kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken)Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation. Det får även göras för att fastställa DNA hos en person (28 kap. 12 a § rättegångsbalken)UtförandeKroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. (28 kap.13 § rättegångsbalken)Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. För kroppsbesiktning gäller sex timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. (28 kap.13 a § rättegångsbalken)Om det finns risk för ett allvarligt brott får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen (23 § polislagen)Vad gäller i ditt fall?Eftersom att en 17-åring är straffmyndig får en visitation utföras om det är av brådskande art och hen är skäligen misstänkt. Då jag inte har tillräckligt med information så kan jag inte ge dig ett säkert svar på din fråga. Omständigheter som vart (inomhus eller på brottsplatsen) din son befann sig och vilket brott han var misstänkt för kan vara avgörande för om visitationen var laglig eller ej.Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) granskar statliga myndigheter och ser till att deras arbetet utförs korrekt och enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Här innefattas särskilt de lagar som skyddar individers integritet och rättigheter, så som skyddet mot kroppsvisitation. På JO.se finns ett formulär för anmälan och fler instruktioner.Hoppas du fått svar på din fråga!

Får underårig smaka på alkohol som serveras på arbetsplats, vinprovning och liknande?

2020-08-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får någon som är 17 år smaka alkohol som serveras på hens arbete inom restaurang samt delta i vinprovningar och liknande?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Överlåtelse av alkoholDet är olagligt att servera, ge, låna eller köpa ut alkoholdrycker till personer under 20 år. Det spelar ingen roll hur lite eller mycket alkohol som det rör sig om. Folköl får man däremot servera, ge, låna eller köpa ut till dem som är över 18 år (3 kap. 9 § alkohollagen.). Dricka alkohol som underårig Det är inte i sig olagligt för någon som är under 18 år att dricka alkoholdrycker. Den som har försett den underåriga med drycken döms till olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse högst 2 år, eller om brottet är grovt till fängelse i högst 4 år (11 kap. 7 § alkohollagen.). Det är alltså olagligt att servera alkohol på arbetsplatsen till en arbetstagare under 20 år, även om det är en liten mängd. Det är också olagligt att servera vin till underårig vid vinprovning. För att få delta på vinprovning måste man vara minst 18 år. Vissa vinprovningar har dock en högre åldersgräns.Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Är det olovlig avlyssning när grannen spelar in oss i smyg?

2020-08-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Grannen har spelat in min dotter med mobilen då hon lekte med hunden på gården utan att vi visste om det. Är det inte olovlig avlyssning då?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att den inspelning din granne har gjort endast omfattar ljudupptagning, och mitt svar kommer därför utgå från det i mitt svar nedan. Situationen är liknande ifall din granne hade filmat men då finns det fler undantag när det inte är okej som avviker från huvudregeln. Om olovlig avlyssningBrottet olovlig avlyssning finns i 4 kap. 9a § Brottsbalken. För att göra sig skyldig till brottet krävs det att en person olovligen har med ett tekniskt hjälpmedel spelat in andras samtal eller sammankomster, på en plats eller sammanhang som inte är allmän och där personen själv inte deltar eller fått samtycke till. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år. Huvudregeln för inspelning av ljud såväl som för filmning är att det är tillåtet att spela in hur och vad som helst om det sker på en allmän och offentlig plats. Exempelvis i parker eller på gatan. Syftet med brottsbestämmelsen är att skydda personer mot hemlig avlyssning av sånt som anses vara mer privata förhållanden och därav mer skyddsvärt. Vad gäller i ditt fall?Jag vet inte exakt hur din situation har gått ut och kommer därför inte kunna ge ett svar på om din granne har gjort sig skyldig till ett brott eller inte. Men nedan följer några tolkningar utifrån din situation.För det första har det uttalats att bestämmelsen ska omfatta avlyssning av privata samtal mellan personer, enskilda sammankomster eller tal i enrum. För det sistnämnda har getts exempel på bön eller diktamen. Troligtvis omfattas inte situationer där exempelvis en person sjunger för sig själv eller leker/ pratar med sin hund som sådant tal i enrum eller samtal då det ska handla om något så privat och skyddsvärt som de situationerna kanske inte täcker in. För det andra krävs det att avlyssningen skett på privat plats, annars anses det som tillåtet i enlighet med huvudregeln. Ett vanligt men förtydligande exempel är att det är tillåtet av personer att stå på gatan och spela in någon annan som är i sin trädgård. Sin tomt eller trädgård räknas som en allmän plats. Däremot är det inte tillåtet att spela in någon inne i dennes hus om hen inte är medveten om att inspelning sker. Sammanfattningsvis, huvudregeln för avlyssning är att det är tillåtet om det sker på allmänna platser. Utifrån det du har skrivit i frågan och de kriterier som bestämmelsen ställer upp tror jag inte att din grannes avlyssning är att anse som brottslig, även om det självklart kan verka obehagligt eller konstigt för er. Jag skulle råda dig till att prata med din granne om varför hen har spelat in samt säga till att det såfall inte är okej. Jag hoppas att det gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Vänligen,

Utkastad hemifrån?

2020-08-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Kan man få hjälp om man blir utkastad från sina föräldrars hem?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du inte har någonstans att bo kan du kontakta din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten. Socialtjänsten ska hjälpa alla som behöver ett tryggt boende att hitta ett ställe som passar. Det finns olika ställen att bo på beroende på dina behov och din ålder. På vissa ställen får du bo en kortare tid, på andra en längre tid.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad betyder de lege lata?

2020-08-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad står De lege lata för?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lege lata är hur lagen ser ut idag, alltså gällande rätt.Vänligen,

Anhöriginvandring och familjeåterförening

2020-08-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejVad är skillnaden mellan anhörigsinvadnring och familjeåterförening?
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FamiljeåterföreningFamiljeåterförening är när en person har fått permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd, kan ha rätt att ta hit sin familj. AnhörigsinvandringAnhörigsinvandring är för den som är anhörig till någon som ansöker om uppe­hålls­till­stånd för att bo tillsammans med någon som bor i Sverige. Den som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige.SammanfattningSkillnaden är således i vem som ansöker. För familjeåterförening är det personen som redan bor i Sverige som ansöker om att få hit sin familj att bo med denne i Sverige. Medan anhörigsinvandring är för den som redan har en familjemedlem (make, maka, barn, förälder etc) i Sverige och denne vill ansöka om att flytta till Sverige och bo med sin familjemedlem. Det föreligger olika krav vid anhörigsinvandring samt familjeåterförening som du kan läsa mer om på Migrationsverkets hemsida. Vänligen,