Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

2020-08-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |har en vårdcentral rätt att neka mig att träffa en läkare
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör dina rättigheter som patient i Sverige, mer specifikt vad den så kallade vårdgarantin innebär. De lagar som är aktuella är därför patientlagen (PtL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL).VårdgarantiJag kommer att utgå från att din fråga rör offentligfinansierad primärvård och att du är listad vid en vårdcentral i landet (9 kap. 1 § PtL).Alla patienter har rätt till vårdgaranti i det landsting de är folkbokförda i. Rent konkret innebär detta att du som patient har rätt att få vård inom en viss tid beroende på vad det gäller. Detta följer av 9 kap. 1 § HSL. Du har alltså rätt att, för det första få kontakt med primärvården inom en viss tid, därefter få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal inom en viss tid. Exakt hur snabbt du har rätt till detta beror på hur brådskande ditt ärende bedöms vara, eftersom att vård ges först till den som har störst behov av vård. Mer specifikt om inom vilken tidsram du har rätt till vad kan du läsa om här på 1177 hemsida. Den rådande situationen med COVID-19Utan att ha mer specifik information om vad ditt medicinska ärende gäller och hur det kommer sig att du inte har fått träffa en läkare är det av relevans att belysa den rådande situationen med COVID-19 som gör att det just nu är ovanligt långa väntetider inom vården. Detta skulle alltså kunna vara en anledning till att du inte fått den vård som du förväntat dig. SammanfattningSammanfattningsvis är alltså svaret att du har rätt till en medicinsk bedömning av antingen en läkare eller någon annan legitimerad sjukvårdspersonal inom en viss tid. Vårdcentralen gör en bedömning dels av hur brådskande ditt ärende är och hur snabbt du därmed behöver få denna medicinska bedömning, och dels om det är nödvändigt att du träffar en läkare eller om t.ex. en sjuksköterska kan göra samma bedömning.Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till eller boka en tid med någon av våra jurister på Lawline!

Kan jag byta personuppgifter?

2020-08-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om jag har varit utsat för ekonomisk bedrägerig kann jag byta person nummer och namn
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga att du har blivit utsatt för bedrägeri. Jag kommer här nedan att dela upp din fråga genom att först besvara möjligheten att byta namn och därefter möjligheten att byta personnummer. Kan jag byta namn?Vad gäller för- och efternamn kan du ansöka om att ändra till ett annat hos Skatteverket. Du kan ändra för- och efternamn flera gånger om, och det kräver i regel ingen särskilt anledning för ändringen. Värt att nämna är att för vissa namnansökningar tillkommer en avgift, medan andra är avgiftsfria. Kan jag byta personnummer?Även byte av personnummer hanteras av Skatteverket. Byte av personnummer är däremot inte lika enkelt som byte av namn, och kan enbart tillåtas under vissa omständigheter. Byte av personnummer kan enbart tillåtas om de befintliga inte överensstämmer med din födelsetid, kön eller vid byte av könstillhörighet. I vissa fall, kan man däremot tilldelas fingerade personuppgifter av Polismyndigheten. Fingerade personuppgifter har till syfte att i vissa speciella situationer bereda förföljda och hotade personer skydd genom att ge dem rätt att använda sig av andra uppgifter om sig själva än de verkliga. Att man, i ditt fall har blivit utsatt för ekonomisk bedrägeri, kan sällan anses vara av sådan allvarlig art att fingerade personuppgifter skulle tilldelas. Sammanfattningsvis kan du ansöka om att ändra ditt namn hos skatteverket, du bör vara medveten om att det kan tillkomma ansökningsavgifter. Vad gäller personnummer finns det krav på särskilda förutsättningar som inte kan appliceras i ditt fall. Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen ,

Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

2020-08-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan nyanlända familjer med barn få retroaktivt barnbidrag?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidrag är ett icke skattepliktigt ekonomiskt stöd på 1 250 kr som automatiskt betalas ut till vårdnadshavaren till ett barn som är yngre än 16 år, om både barnet och föräldern bor i Sverige. Ännu ett krav är att båda ska vara försäkrade i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Bedömningen av om en person är bosatt och ska omfattas av svensk socialförsäkring görs utifrån socialförsäkringsbalken (SFB), framför allt 15-16 kap., eller enligt EG-förordning 883/2004 när det gäller en person som rör sig mellan EU/EES-länderna och befinner sig i en gränsöverskridande situation. Kommer familjen direkt från ett land utanför EU/EES är det alltid SFB som tillämpas.När barnet fyller 16 år får vårdnadshavaren inte längre barnbidrag för barnet. Om barnet har fyllt 16 år och går kvar i grundskola får föräldern förlängt barnbidrag från Försäkringskassan fram till dess att barnet slutar skolan.Då barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån betalas det inte ut retroaktivt till nyanlända för den tiden de inte befunnit sig i Sverige. Dock kan det finnas tillfällen som gör det aktuellt att betala ut barnbidrag retroaktivt. Det finns exempelvis en bestämmelse i SFB som säger att till den som bosätter sig i Sverige men inte är folkbokförd här får bosättningsbaserade förmåner lämnas för högst tre månader före den månad när anmälan om bosättningen gjordes till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen, (5 kap. 11 § SFB). Detsamma gäller om ett uppehållstillstånd beviljas retroaktivt för ett barn, även då kan bidrag betalas ut retroaktivt, dock högst för tre månader före det datum då uppehållstillståndet beviljades, (5 kap. 12 § SFB).Det finns även en bestämmelse som ger rätt till barnbidrag så långt som ett år tillbaka i tiden, om det är så att rätten till barnbidrag har funnits det året men att barnbidraget inte har betalats ut så sent som under året efter. För att få rätt till bidraget inom ett år efter det år bidraget hänför sig till måste bidragstagaren göra gällande sin rätt hos Försäkringskassan inom den tiden, (5 kap. 14 § SFB).För mer information om vad som gäller skulle jag dock råda dig att vända dig direkt till Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar om retroaktiv ersättning för barnbidrag.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Byta ut körkort från länder utanför EES

2020-08-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,I de flesta EU-länder har serbiska medborgare som har uppehållstillstånd efter 6 månader rätt att byta ut sitt serbiska körkort för ett körkort i det EU-land där de bor och arbetar.Varför är det serbiska körkortet inte giltigt i Sverige, och samma serbiska körkort är giltigt i Danmark, Tyskland, Österrike, vilka är EU-länderna?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land, Japan eller Schweiz (6 kap. 7 § körkortslagen). Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling. Om du däremot har ett körkort från ett land utanför EES, till exempel Serbien, är det bara giltigt i ett år från det att man har blivit folkbokförd i Sverige (6 kap. 2 § 2 st. körkortslagen). Ditt körkort går alltså inte att byta ut till ett svenskt körkort. För att få ett svenskt körkort måste du uppfylla de krav som ställs på körkortstagare i Sverige. EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. (Se, transportstyrelsen). Jag rådgiver dig att kontakta transportstyrelsen för mer ingående information om detta. Du kan även läsa mer om utländska körkort och utbyte av utländska körkort här på transportstyrelsens hemsida. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar,

Felaktig parkeringsbot?

2020-08-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag fick en parkeringsbot på privat parkering av privat parkeringsbolag, trots att jag hade tid kvar i appen. Jag vidtalade några personer om detta och de ansåg att det är bäst att betala kontrollavgiften och därefter bestrida avgiften eller helt enkelt fakturera parkeringsbolaget på avgiften och låta det gå till kronofogde om de vägrar betala.Jag betalade avgiften och skrev samtidigt ett mail till dem att jag bestrider densamma. Jag skickade också med en faktura. De bestred mitt bestridande och krav.Nu ligger ärendet hos kronofogden och till kronofogden har de bestridit kravet. Vad gör jag nu för att få tillbaks mina pengar? Oavsett om det är möjligt eller inte skall jag ha dem tillbaks plus alla avgifter som tillkommit.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF, och en kontrollavgift behöver inte betalas förrän bolaget tagit ställning eller (om talan väcks) när domstolen avgjort ärendet.Sammanfattning och rådUtifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där du betalat för parkering och dessutom haft tid kvar i appen där biljetten betalades. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att ni betalat för en parkeringsbiljett.Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten med samma bevisning, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall. I vanliga fall ansöker man om betalningsföreläggande efter att domstol avgör ärendet, vilket ni gjort innan, därmed är mitt råd att först och främst vända er till domstol för att avgöra om betalningen ska fastställas, är det fallet att ni bör betala kan det bli fallet att ni kommer att få stå för kostnader hos kronofogden samt för kontrollavgiften.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad avgör om vård enligt 3 § LVU ska upphöra?

2020-08-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge till jag kan ha LVU på eget beteende då jag skött mig sen senaste omprövningen (april). Fyller 20 nästa månad och vill verkligen bli av med soc helt. Gick ut första året på gymnasiet med bra betyg och har lämnat negativa urinprov i 4 månader nu. Mitt LVU kommer omprövas nästa månad så jag undrar om min soc verkligen kommer kunna förlänga det ännu en gång? Min sekreterare säger att hon har grunder för det, men hon kan inte säga någon? Blir helt förvirrad.. Mvh
Jessica Sarhede |Vård som ges med stöd av 3 § (LVU pga. eget beteende) ska omprövas var 6:e månad så i ditt fall i oktober nästa gång, 13 § 2 st LVU. Det står i lagen att vården ska upphöra så fort den inte längre behövs och då ska socialnämnden besluta om att vården ska upphöra. Det du säger om att din kontaktperson säger att vården kan förlängas men inte uppger grunder är inte hur det ska gå till, du har rätt att få relevant information och få framföra dina åsikter, 36 § LVU.Beslutar socialnämnden om en månad vid nästa prövning att du ska fortsatt vård kan du överklaga det beslutet och då prövas ditt mål hos domstolen, 41 § p.2 LVU. Då har du chans att där motivera precis som du gjort nu, att du lämnat negativa urinprover, visar att du tar skolan seriöst och liknande för att stödja att du inte längre har ett vårdbehov genom LVU, 35:1 LVU. Vård för eget beteende måste upphöra senast när du fyllt 21 år, 21 § 3 st LVU. Tydligare riktlinjer om vad som får vården att upphöra ges tyvärr inte i lagen utan det som står är att vården ska upphöra om du inte längre behöver den vilket är en väldigt otydlig formulering. Men om jag skulle vara du skulle jag som du skriver att du redan gjort, fortsätta att visa att du sköter dig och att det beteende som låg till grund för att tvångsvården enligt LVU från början nu inte kvarstår eller att du visar att du verkligen håller på att förändra det och det skulle vara en stor motivation för dig att nu få bevisa att du har förändrats och inte längre har det beteende som en gång ansågs skada din egna utveckling. Och det visar du ju på genom att tex haft negativa drogtester 4 månader i streck. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga häslningar,

Vad innebär de förslagna kompetenskraven för utförande av estetiska injektioner?

2020-08-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, det pratas om att det ska bli lagstiftning på att estetiska injektioner ska bara få utföras av legitimerad vårdpersonal och att lagen träder i kraft 1 januari 2021. Innebär det att alla andra som inte har medicinsk legitimation måste sluta jobba med det?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeringen har genom en departementspromemoria, DS 2019:20, föreslagit en ny lag. Precis som du skriver innebär denna lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar bland annat att ett nytt kompetenskrav införs.I lagförslaget anges att "Endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra en estetisk injektionsbehandling.", (6 § andra stycket lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Sida 8 i det länkade dokumentet). Konsekvensen blir då att de som inte har medicinsk legitimation som uppfyller dessa krav antingen måste sluta utföra estetiska injektionsbehandlingar eller gå på dem nödvändiga utbildningarna för att kunna få en licens. Det ska dock nämnas att det fortfarande bara är ett lagförslag och att det måste godtas av riksdagen för att det ska kunna bli en lag. Än så länge har inget sådant beslut kommit från riksdagen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar VAB om man är egenföretagare?

2020-08-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, Jag har aktiebolag och är själv anställd i bolaget. Jag brukar ibland ta hand om mina sjuka barnbarn men gör aldrig något avdrag på min lön. Har heller inte tagit ut pengar från försäkringskassan. Men kan jag begära tillfällig f-penning även fast jag inte gör något löneavdrag?Måste jag som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst: för att vara berättigad föräldrapenning måste man antingen vara förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet, alternativt vara gift eller sambo med barnets föräldrar. För att du ska vara berättigad ersättning för VAB så måste du ansöka om det hos försäkringskassan. Jag råder dig att kontakta försäkringskassan eller gå in på deras hemsida, där finns tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att ansöka om tillfällig föräldrapenning. Fråga 1: Kan du begära tillfällig föräldrapenning även fast du inte gör något löneavdrag?Ifall vi utgår ifrån att du är berättigad föräldrapenning: Nej det kan du inte. Du som egenföretagare måste göra löneavdrag med 100 procent för föräldraledighet och därefter betalar försäkringskassan ut cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Att erhålla föräldrapenning utan att göra något löneavdrag är otillåtet och kan innebära att man begår bidragsbrott. För att dömas för bidragsbrott krävs att man uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla, och därmed riskerar att bidrag betalas ut felaktigt eller med för högt belopp (2 § Bidragsbrottslagen). Fråga 2: Måste du som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?Som arbetsgivare måste du göra löneavdrag vid föräldraledighet. Det finns dock ingen lag som reglerar hur löneavdrag vid föräldraledighet ska göras, sådant regleras istället i kollektivavtal och du kan tillämpa de regler för löneberäkning som finns i gällande kollektivavtal även om du inte är bunden av det. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och känner mer klarhet i situationen, annars är du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Ifall du är fackligt ansluten kan säkert även dem svara på dina frågor om löneavdrag och andra skyldigheter. Lycka till! Med vänlig hälsning,