Gift par är folkbokförd på olika adresser

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är bekant med ett lyckligt gift par med två små barn som bott utomlands under ca 10 år, men som nu flyttat tillbaka till Sverige och bosatt sig i en Göteborgsförort. Det märkliga är att de har folkbokfört sig på två olika adresser; - mannen i en hyrestrea och hustrun i deras gemensamt inköpta radhus (där hela familjen ändå tycks bo tillsammans)! Ingen av dem arbetar hittills.Min fråga är: Kan familjen genom detta oärliga sätt räkna med att erhålla större bidrag, eller vad skulle i så fall fördelen vara? "Förbryllad"
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga gäller i första hand, om jag förstått dig rätt, folkbokföringen och dess koppling till välfärdsystemet. Du undrar också om det gifta paret kan vinna någon typ av fördel av att folkbokföra sig på olika adresser.Folkbokföringen regleras i Folkbokföringslagen (FOL). Enligt Folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress där man bor (6 § FOL). Bor gör man enligt Folkbokföringslagen där man tillbringar sin dygnsvila, alltså där man sover om nätterna (7 § FOL). I vissa fall anses personen bo där den har starkast anknytning trots att man kanske inte tillbringar flest nätter där (12 § FOL). Folkbokföringsadress med starkast anknytning kan t. ex. vara där man har sin familj. Det kan vara brottsligt att folkbokföra sig på annan plats än där man enligt lagen ska vara folkbokförd (42 § FOL).Vart en person är folkbokförd kan ha stor påverkan på möjligheten att få samhälleliga stöd. Det finns ett flertal bidrag som är kopplade på ett eller annat sätt till vart den sökande är folkbokförd. Exempel på bidrag som påverkas av folkbokföringen är bostadsbidrag, underhållsstöd, ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Nu är emellertid dina bekanta gifta vilket också i stor grad påverkar möjligheten till att beviljas bidrag. Detta eftersom gifta har försörjningsplikt gentemot varandra oavsett om de bor ihop eller inte. Det är vanligt i samband med hyresavtal att det finns ett krav på att personen ska bo på i den lägenhet personen hyr. Även i skatterättsliga sammanhang har folkbokföringsadressen betydelse, då man skattar i den kommun man är folkbokförd. Det finns många fler rättsliga områden som påverkas av vilken folkbokföringsadress man har. Som du förstår är det svårt att svara på exakt på varför dina bekanta valt att bokföra sig på olika adresser. Jag hoppas ändå att du är nöjd med svaret.

Rättelse av uppgift från myndighet

2020-05-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har blivit stoppad av polisen och de misstänkte att jag körde under påverkan av narkotika. Jag fick lämna blod- och urinprov som visade positivt för THC. Nu har jag fått hem en underrättelse om slutförd förundersökning.Där står det att jag har framfört en personbil under påverkan av narkotika, men registreringsnumret som står på pappret är fel. Jag har aldrig ägt eller framfört en bil med det registreringsnumret. Min fråga är om jag kan överklaga domen som jag kommer få på grund av att det är felaktiga uppgifter?Mvh
Gabriella Katz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörvaltningslagenVad gäller generella förhållningssätt och liknande för myndigheten finns bestämmelser i förvaltningslagen som är aktuella (1 § FL). Då jag förmodar att underrättelsen är från polismyndigheten är lagen tillämplig även i din situation. Då du inte beskriver närmare vad underrättelsen innebär kommer jag i mitt svar utgå ifrån att det är ett beslut. När det gäller uppenbara felaktigheter i ett beslut kan man begära rättelse hos myndigheten (36 § FL). Det kan handla om skrivfel, räknefel eller något annat liknande. I ditt fall rör det sig om numret på registreringsskylten, vilket troligtvis också bara är en felaktighet. Därför kan du kontakta myndigheten och begära ändring av just den uppgiften.ÖverklagandeIfall du i övrigt vill få din sak överprövad har du rätt att överklaga ditt beslut (40 § FL). Detta kan du göra så fort ett beslut kan antas påverka din situation på ett inte obetydligt sätt (41 § FL). I ditt fall handlar påverkar beslutet dig på ett inte obetydligt sätt, och därför har du rätt att överklaga det. Kom ihåg att ett överklagande ska göras skriftligen och ska ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (43 § FL). Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny,Vänligen,

Omfattas moped klass I av B-körkort?

2020-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJeg har ansøgt om kørekort tilstand til B kort. Gælder dette også til A ( Motorcykler?eller skal jeg også til prøve til A?Mvh
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen kommer att bli aktuell för att svara på din fråga!I din fråga nämner du motorcykel A och jag utgår från att du menar moped klass I.Om du har körkort B så har du lov att köra ett fordon av typen moped klass I, 2 kap. 1 § körkortslagen. B-körkort ger dig AM - behörighet och det innebär att du får köra moped klass I. Utöver moped klass I, vilka andra behörigheter får man med B-körkort? Med B-körkort får du köra:1. Lättlastbil eller personbil på högst 3,500 ton och => en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg => en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.2. Terrängvagn3. Motorredskap klass I (motorredskap som är gjorda för hastigheter över 30 km/tim)4. Trehjulig motorcykel5. Fyrhjulig motorcykel6. Moped klass II7. Traktor a och b8. Motorredskap klass II.Om du har tagit körkortet före den 1 januari 2000 får du även köra terränghjuling och snöskoter. För mer information om körkortsklasser hittar du på Transportsstyrelsen hemsida. Sammanfattningsvis med B-körkort får du köra ett fordon av typen moped klass I. Det innebär att om du får B-körkort så behöver du inte ansöka för moped klass I. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.Vänligen

Hyresrabatter för näringsidkare

2020-05-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejÄr ersättning från staten för hyresrabatt för näringsidkare enl regeringens stödpaket på grund av corona offentlig handling, vilka hyresvärdar företag som fått bidrag och vilka företag som fått rabatt, och storlek?
Jessica Konduk |Hej,Det finns mycket information på länsstyrelsens hemsida om den statliga hyresrabatten för näringsidkare. Information finns även i Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran SFS-nummer 2020:237De branscher som omfattas av stödet är främst sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Exempelvis omfattas butikshandel, logiverksamhet och arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Det finns en komplett lista här. https://www.boverket.se/contentassets/2907200575a8449780d8b2df5209395e/sni-koder-for-stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran.pdfStöd kan fås med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. En begränsning är att stödet aldrig kan bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.Förutsättningarna för att kunna söka stöd är:Det ska finnas ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.En överenskommelse om rabatt på lokalhyra, under perioden 1 april till och med 30 juni 2020, ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020.I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.Hur ansökan går tillDet är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansvarig länsstyrelse (det finns flera i Sverige) kommer att handlägga och fatta beslut om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket ska ta fram. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020. Myndighetsbeslut och offentlig handlingEftersom länsstyrelser är en statliga service myndigheter, tillsynsmyndigheter och överklagandeinstanser, omfattas beslut som myndigheten fattar av förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och av offentlighetsprincipen. Det innebär att beslut som myndigheten fattar blir offentliga handlingar men innan dessa lämnas ut till personer som inte berörs av beslutet ska myndigheten först göra en s.k. sekretessprövning. För att kunna ta del av offentliga handlingar måste dessa vara färdigställda eller inkommen/upprättade av myndigheten enligt 2 kap 6 – 7 §§ tryckfrihetsförordningen. För att en handling ska vara offentlig måste den leva upp till vissa lagstadgade krav om återfinns i bestämmelserna ovan. Sekretess kan innebära att vissa uppgifter i besluten inte är allmänna och att allmänheten därför inte får ta del av dessa uppgifter. Stödet omfattas även av bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring som finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Det kan bland anant innebära att länsstyrelsen måste föra register om vilka näringsidkare som mottar statligt stöd.Hyresrabatt för enskild näringsidkareOm en enskild näringsidkare som inte är hyresvärd vill ha hyressänkning ska den förhandla om hyresrabatt med sin hyresvärd och få ett avtal där rabatten framgår. Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst är privaträttsliga avtal och dessa är inte offentliga handlingar. Däremot kan dessa avtal utgöra bilagor i beslut som är offentliga handlingar men de kan då omfattas av sekretess.SammanfattningsvisEn lokalhyresgäst ska förhandla med sin hyresvärd om att få hyresrabatt och det är hyresvärde som ansöker om statligt stöd för hyresrabatt. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om stöd, besluten kommer att fattas från och med 1 juli 2020 – 3 aug 2020. Eftersom länsstyrelsen är en statlig myndighet omfattas beslut som myndigheten fattas av offentlighetsprincipen och andra offentligrättsliga lagar, det innebär att besluten kommer att bli offentliga handlingar till den del dessa inte omfattas av sekretess. Vilka företag som har fått hyressänkning av sin hyresvärd kan vara en uppgift som eventuellt kan täckas av sekretess men eftersom lagen är ny har inte frågan prövats i domstol ännu. Inga Beslut har fattats i dagsläget eftersom ansökningar om stöd handläggs från 1 juli i år.Besluten/handlingarna kommer att innehålla uppgifter som är relevanta för besluten men det är oklart vilka uppgifter som lämnas ut efter en sekretessprövning eftersom sådana görs i varje enskilt fall.Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Hur lång tid tar det för Försäkringskassan att handlägga omprövningsbeslut?

2020-05-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag som privatperson hjälper en vän, och undrar omdet finns någon lag som styr hur lång tid hur lång tid Försäkringskassan har på sig att besluta en omprövning gällande avslag på sjukpenning. Står inget i det brev som jag erhöll när de tagit emot omprövningen. Ringde Fk i dag och kunde ej Exakt få svar där. De trodde 8-10 veckor.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialförsäkringsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din väns fråga.För att Försäkringskassan ska ompröva ett beslut så ska din vän begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet och jag utgår från att din vän har gjort det, 113 kap. 7 § Socialförsäkringsbalk. Varje person har två månader på sig att begära omprövning från den dag man fick reda på beslutet och jag utgår att din vän har begärt omprövning inom den tidsfristen, 113 kap. 19 § Socialförsäkringsbalk. Försäkringskassan handlägger omprövningsbeslut inom sex veckor. Dock, under första halvåret 2020 (januari fram till juni) har Försäkringskassan längre handläggningstider inom sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning), eftersom det är fler personer än tidigare som begär omprövning av sitt beslut. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen och det innebär att Försäkringskassan måste handlägga din väns ärende snabbt, 1 § och 9 § förvaltningslagen. Men ha i åtanke att lagen inte ställer upp någon gräns för när din väns ärende ska handläggas klart. Det som blir avgörande är ärendets beskaffenhet och Försäkringskassans arbetsbelastning. Försäkringskassans arbetsbelastning för våren 2020 är ganska hög, vilket innebär att det kan ta längre tid än sex veckor som är den normala handläggningstiden. För mer information se Försäkringskassans hemsida. Hoppas att din vän har fått svar på sin fråga. Om du eller din vän har fler funderingar är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister. Ha det fint! Vänligen,

Bli återförsäljare åt Systembolaget

2020-05-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Hur kan man sälja alkohol som ett företag?Jag vill börja ett nytt företag för att fixa och sälja till Systembolaget.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna bli leverantör till Systembolaget ska vissa krav vara uppfyllda. Du måste ha ett företag med F-skatt och moms. För att få en godkänd F-skatt krävs det att du avser att bedriva verksamhet samt har lämnat in dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter. Du kan registrera ditt företag på skatteverket.se Nästa steg är att skaffa ett tillstånd för att handla med alkohol. Denna blankett skaffar du på skatteverkets hemsida. Sedan ska företaget registreras som en livsmedelsanläggning. Det betyder att du får ett tillstånd att sälja livsmedel. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. Du behöver även ansöka om GLN-nummer (Global Location Number). Detta behövs som företagsidentifikation och är viktig för att kunna hantera fakturor. Du kan ansöka om GLN-nummer här. Du ska även vara ansluten till tjänsten Validoo Item som har ett antal systemleverantörer. Hos systemleverantören fyller du i artikelinformation. Det är från Validoo Item som Systembolaget hämtar information om dina produkter. Du hittar mer information om Validoo Item här. Eftersom du antagligen kommer att tillverka, importera eller sälja varor i förpackningar är du ansvarig för att dessa kan återvinnas. Du behöver ansluta till olika system beroende på vilken typ av förpackning du avser att använda. Ifall du vill ha ytterligare information rekommenderar jag dig att vända dig till Systembolaget. I den här länken hittar du även mer information om processen. Vänliga hälsningar,

Olovligt byggande

2020-05-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vart vänder man sig om grannen olovligt satt staket i tomtgräns samt gjort en slänt 1 m ut på på våran tomt? Är det kronofogden
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid ärenden som gäller olovligt byggande är det byggnadsnämnden i din kommun som du ska vända dig till. Till dem kan du göra en anmälan angående det olovliga byggandet som har skett. I din anmälan bör du beskriva vilka olovliga byggåtgärder som vidtagits samt bifoga relevanta dokument och uppgifter. Karta, situationsplan för tomtgränsen eller bilder kan exempelvis vara relevanta handlingar att ha med i skrivelsen. Som anmälare kan du välja att vara anonym. Det finns nämligen ingen skyldighet för anmälaren att uppge sitt namn (JO 2006/07:JO1 s. 366 ff). Det kan emellertid vara svårare för nämnden att utreda ärendet om du gör en anonym anmälan eftersom att de inte kan ställa ytterligare frågor till dig eller informera dig om vad som händer i ärendet. Vid närmare funderingar kring hur en anmälan ska göras rekommenderar jag dig att besöka kommunens hemsida. Där återfinns vanligen mer information om vad som ska finnas med i en anmälan samt kontaktuppgifter. Du kan även läsa närmare om hur ett tillsynsärende vid olovligt byggande genomförs här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?

2020-05-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vår dotter har fått svåra skador av en gallstensoperation. Operationen medförde så svåra smärtor att hon svimmar, ambulanstransporttill akuten i karlstad är det som erbjuds.Gallstensoperationen gjordes i maj föra året, vårdcentral och andra har misskött smärtattackerna, vissa läkare på karlstad har teorier med ingethar gjorts.Under mera än ett års tid har dottern ( 2-barnsmor med ordnat förhållande jobbhus etc) vägrats adekvat vård.Vad kan hon göra ?Jag skriver för att få råd, men fortsättnigen får hon och hennes man ta över, justnu är de för nerkörda för att ta i detta.Min tanke är att hon i första hand måste få vård. En advokat som nafsari regionens plånbok kanske får dem att agera. Skadestånd ? det tar vi senare,det är inte prioriterat.Pengar är ( en sliten fras ?) inga problem.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (LSK).Utredning Enligt 1 § LSK ska det i varje region finnas en eller flera patientnämnder vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom sjukvården. Av 2 § LSK framgår att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnderna ska även bland annat tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnderna ska även enligt 7 § LSK göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Jag kan tyvärr inte ge någon konkret rekommendation avseende åtgärder ni kan vidta mot vårdgivaren eftersom jag inte har tillgång till mer information om ditt fall. Enligt min uppfattning är det lämpligaste alternativet för dig och/eller din dotter att vända sig till din dotters regions patientnämnd. Patientnämnden kommer inte bedöma om något felaktigt beslut fattats eller om något annat fel gjorts, men den ska ge er närmare information om hur ni kan bevaka din dotters intressen i det specifika fallet och hjälpa er att hitta rätt myndigheter att vända er till i olika frågor. Om ni vill framföra klagomål till vårdgivaren som nekat din dotter vård ska patientnämnden även hjälpa er med detta och verka för att ni får svar på ert klagomål. Patientnämnden ska även, om ni så vill, hjälpa er att få kontakt med vårdgivaren vilket förhoppningsvis kan ge er en förklaring till vårdgivarens beslut. Om patientnämnden bedömer att något fel kan ha begåtts i ert fall ska nämnden kontakta IVO som i sin tur kan välja att inleda ett tillsynsärende för att bedöma om något fel begåtts. Din dotter kan även välja att själv anmäla ärendet till IVO om hon anser att något relevant fel begåtts men patientnämnden inte gör det.HandlingsplanMin rekommendation till er är att kontakta din dotters regions patientnämnd och beskriva ert ärende i detalj för den. Nämnden ska därefter hjälpa er på de sätt jag beskrivit ovan, vilket förhoppningsvis kommer vara tillräckligt för att om inte annat ge er klarhet i varför vårdgivaren fattat beslut om att inte erbjuda din dotter vård. Eftersom nämnden är specialiserad på denna typ av frågor och dessutom inte kommer kosta er något rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till den och inte till en jurist. Skulle nämndens hjälp vara otillfredsställande eller om de inte kan besvara frågor ni har bör ni överväga att anlita en jurist som kan utreda ert fall närmare. Detta är en tjänst som Lawline erbjuder via länken nedan. https://lawline.se/boka Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning