Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

2021-09-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Måste man uppge id handling ifall en ordningsvakt frågar?1. Kan ordningsvakter slumpmässigt fråga om id handling?2. Om ordningsvakten anser att man har begått ett brott och ber om id handling, behöver man uppge det?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en ordningsvakt kan begära att få se någons legitimation slumpmässigt eller endast vid misstanke om brott.Ordningsvakter jobbar för polisen och har således större befogenheter än biljettkontrollanter, väktare, osv. De får bl.a. avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om denne stör den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja en straffbelagd handling (13 § och 29 § 3 st polislag). Därutöver har de vissa sidouppgfter (7 kap. 2 § RPSFS 2012:17). Dessa sidouppgfter hindrar inte att de t.ex. får besöka en restaurang och kontrollera gästernas ålder, sålänge de inte innebär att uppdraget om att upprätthålla allmän ordning försummas. Detta innebär alltså att ordningsvakter (trots att de inte ligger i ordningsvakters huvudsakliga uppgift) har befogenhet att kolla legitimation.Hoppas du fick svar på din fråga!

När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?

2021-07-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en ordningsvakt/entréevärd avlägsna någon från trottoaren utanför en bar/restaurang/nattklubb om man ej stör ordningen eller beter sig förargelseväckande? Exempel på en situation: Nekad inträde till en av ovannämnda lokaler och ställer sig på trottoaren 5-10 meter bort från entréen (om avstånd har betydelse) utan att störa någon eller bete sig illa. De kan väl rimligen inte ha rätten att med hot eller fysiska handlingar avlägsna någon från en allmän trottoar? Näringsidkaren äger ju bara sin lokal och ej marken utanför. Eller vad är det som gäller?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att avlägsna någon från trottoaren utanför en restaurang eller dylikt samt om ordningsvakten har agerat korrekt i den situation du beskrivit. Regler om ordningsvakters befogenheter finns i polislagen och det är denna lag som jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.När det kommer till att avvisa eller avlägsna personer så har ordningsvakter samma befogenheter som polisen, vilket framgår av 29 § tredje stycket polislagen. Av 13 § polislagen framgår när en ordningsvakt har rätt att avlägsna en person:Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs alltså att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Vad gäller i ditt fall?I den situation du har beskrivit ovan har personen i fråga, efter nekat inträde, ställt sig på trottoaren en bit bort utan att störa någon eller bete sig illa. Jag har svårt att se att ordningsvakten skulle ha rätt att avlägsna personen i en sådan situation eftersom att det knappast är ett beteende som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det hade sett annorlunda ut om personen hade varit högljudd, störande, börjat bråka med vakten eller liknande. Situationen du beskriver verkar inte ha varit störande för ordningen och det kan därför vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. SammanfattningFör att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs det att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Av den situation som har beskrivits ovan framgår det inte att personen har varit ordningsstörande på något sätt och därför kan det vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Ett senario om en vakt

2021-03-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang ordningsvakter.Ett senarioÄr det så att om en person dagligen går på göteborgs central hela tiden när denne ser ordningsvakter försöker undvika dem och vänder om och går åt ett annat håll för att slippa stöta ihop med dem.Vaktern uppmärksammar detta och börjar följa efter/har uppsikt över denna person och helt plötsligt slutar de med detta.Beror det på att de har tröttnat på personen ifråga eller är det för att de samlar sig för att göra ett större gemensam utrustning möt personen i fråga?
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad ditt senario går ut på, är det så att vakterna följer efter denna person som försöker undvika de. Handlar frågan om att väktarna kroppsvisiterar denna misstänkte personen? Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Hälsningar,

Nödvärn mot ordningsvakt

2021-03-17 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Om en ordningsvakt kommer fram och rör mig utan att jag har gjort något , har jag rätt att försvara mig med våld?
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring rätten att agera i självförsvar mot en ordningsvakt. Tyvärr vet jag inte vilken grad av beröring du menar i din fråga, jag väljer därför att besvara den som om du menar en lättare beröring, som att lägga handen på din axel. Detta eftersom inga missförstånd ska uppkomma där du tolkar mitt svar som att du alltid får agera i självförsvar mot en ordningsvakt. En ordningsvakts befogenheter att bruka våld. Det är i första hand viktigt att ha i åtanke att en ordningsvakt har befogenhet att bruka våld i vissa situationer, genom t.ex. avlägsnande. En ordningsvakt får dock inte använda mera våld än vad som krävs för den enskilda situationen och i huvudregel gäller att våld endast får användas när andra medel, så som upplysning eller uppmaning, är otillräckliga (8 § Lag om ordningsvakter (LOV)). I 10 § andra och fjärde punkten Polislagen (POL) framkommer de situationer en ordningsvakt får bruka våld mot en person. T.ex. vid avlägsnande eller i de fall personen stör den allmänna ordningen och tillfälligt ska omhändertas. Dessutom får en ordningsvakt ta till våld för att belägga en omhändertagen person med fängsel. (10 § första stycket andra punkten, andra stycket POL).Detta innebär inte att ordningsvakten får gå fram till dig hur som helst och bruka våld, handlingen ska föregås av upplysningar eller uppmaningar. Våldet ska alltså ske som en sista utväg. (8 § LOV)Rätten till självförsvarRätten för självförsvar gäller även i de fall en ordningsvakt är gärningspersonen. Du har alltså alltid rätt att förvara dig med våld i en nödvärnssituation. För att en nödvärnssituation ska anses föreligga ska ditt agerande vara en reaktion på ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på din person samt ska nödvärnshandlingen inte anses oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet och övriga omständigheter. (24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). SammanfattningDu har alltid rätt att agera i självförsvar, oavsett vem det är som utför en gärning mot dig. Problemet uppstår i att en ordningsvakt har en utökad rättighet att bruka våld och det är i regel svårt att avgöra om en nödvärnssituation föreligger i dessa fall. Därför bör du i regel inte agera i självförsvar mot en ordningsvakt om ordningsvakten inte agerat uppenbart oriktigt. Det är också viktigt att komma ihåg att ditt agerande i nödvärn inte får överskrida vad som är befogat baserat på situationen. Alltså, en hand på axeln skulle inte medföra att du får knuffa undan vakten, då våldet du tar till inte kan jämföras med våldet vakten tar till. Medan om vakten obefogat och helt utan förvarning kommer fram till dig och tar ett hårt tag i din arm skulle ett bortknuffande kunna innebära ett befogat handlande. Detta är förvisso mycket beroende på omständigheterna och utan omständigheten kan jag inte säga hur en domstol skulle döma eftersom ordningsvakten har sin utökade rättighet till att bruka våld. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad är en väktares befogenheter?

2021-08-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en väktare gripa om en person kommer fram och berättar att hen blivit utsatt för brott (misshandel, ofredande etc)? Rättegångsbalken kapitel 24 7§ säger att man får gripa bland annat om man sett brottet begås, men finns det annat lagstöd för de frågor jag ställer?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, (envarsgripande), detta framgås av 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB). Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot.Att använda våld eller hålla fast någon är som utgångspunkt brottsligt, detta kan utgöra misshandel eller olaga frihetsberövande (3 kap 5 § och 4 kap 2 § BrB). Utför man en våldshandling som kan utgöra misshandel eller olaga frihetsberövande kan det trots allt vara tillåtet, om agerandet sker i nödvärn eller i nöd (24 kap 1 § och 4 § BrB). Väktare får därmed inte använda sig av mer våld än vad en privatperson får.Vänligen,

Får en väktare kroppsvisitera mig?

2021-06-04 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har väktare rätt att visitera en om de exempelvis misstänker att man har snattat något i en butik?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väktare har inte några polisiära befogenheter. Detta innebär att de inte får använda sig av våld eller kroppsvisitering vid ordningsstörning eller misstanke om brott. De har således ingen rätt att utföra en kroppsvisitation vid misstanke om stöld i en butik. En väktare har dock, i vissa fall, rätt att utföra ett envarsgripande i enlighet med 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740). Ett envarsgripande innebär att en enskild person griper någon och aktualiseras vid situationer där någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Envar får även gripa den som är efterlyst för brott. Det finns dock ett krav för att ett envarsgripande ska få utföras och det är att brottet som har begåtts ska kunna leda till fängelse. Efter ett envarsgripande ska den gripne överlämnas till polisen så skyndsamt som möjligt. En väktare har alltså rätt att utföra ett envarsgripande om någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller flyende fot. De har dock inte rätt att kroppsvisitera någon vid misstanke om brott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt

2021-03-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Tjena! Har ADD och var sugen på att bli polis. Såklart så är detta inte möjligt. Men undrade vad lagem säger om väktare med ADD? Tack i förhand.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 1 kap § 4 Lag (1980:578) om ordningsvakter anges det vilka kvalifikationskrav som gäller för den som vill bli ordningsvakt. Bestämmelsen ger uttryck för att endast den som är lämplig med hänsyn till laglydnad och andra omständigheter samt har fyllt 20 år kan omfattas av kvalifikations kravet. Fokus här ligger på laglydnad. Med laglydnad menas du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen.Polismyndigheten är den institut som ger vidare föreskrifter kring utbildningen för ordningsvakter och kraven för att bli ordningsvakt. Du kan läsa mer om det på deras hemsida här. Även här hittade jag en bra sammanställning av de riktlinjer som gäller för kraven för att bli ordningsvakt. Utifrån lagens bestämmelse om kvalifikationskrav och de andra riktlinjerna bör inte en ADD diagnos vara det avgörande för ett negativt utfall när man söker sig in på utbildningen för att bli ordningsvakt. Däremot kommer man genomgå olika tester som för att avgöra lämpligheten för yrket.Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan ordningsvakter utfärda kontrollavgifter?

2021-02-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |jag har fått ett nytt jobb som ordningsvakt på pendeltåg och en av frågorna under intervjun var om jag hade några problem att utfärda kontroll avgift till personer som reser utan giltigt färdbevis. så min fråga är får ordningsvakter utfärda kontrollavgifter eller går det emot deras huvuduppgift att upprätthålla allmänna ordningen?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På uppdrag av offentligt samfund som beviljats rätt att ta ut kontrollavgift, kan bistånd ges av ordningsvakter vid kontrollen av biljetter enligt 6a § Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. Detta innebär att ordningsvakter ibland kan ge bistånd till kontrollörer vid kontroll av biljett. En passagerare måste visa upp sin biljett på begäran av en ordningsvakt som bistår vid kontrollen, enligt 8§ lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. Om passageraren inte visar upp giltig biljett, kan ordningsvakten anmäla saken till kontrollören för påförande av kontrollavgift. Ordningsvakten får dock själv inte påföra kontrollavgiften. En ordningsvakt som bistår vid kontrollen har rätt att också lämna behövlig hjälp vid gripande, avlägsnande eller överlämnade till polisen, enligt 11§ lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. En ordningsvakt som bistår vid kontrollen kan också avlägsna en passagerare utan biljett från ett trafikmedel. Sammanfattningsvis innebär detta att ordningsvakter kan bistå vid kontrollen av biljett, men får själva inte påföra kontrollavgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,