En restaurangfråga - Får man som tillståndshavare sälja paket som inkluderar inträde och en drinkbiljett?

Hej! Bakgrund: Vi driver ett upplevelsebar och vill sälja biljetter online för detta. Vad är det som gäller med biljetter och alkoholförsäljning? Får exemplevis en "drink" ingå när man köper entrebiljett till en bar/upplevelse (som har stadigvarande serveringstillstånd)? Kan en dryckesbiljett ingå som gäller både för alkoholdryck och en alkoholfri? Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är alkohollagen (AlkoholL).


I 8 kap. 21 § AlkoholL sägs att priset för en alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för drycken eller preparatet jämte skäligt påslag. Vidare anges att prissättningen inte får ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker eller alkoholdrycksliknande preparat med högre alkoholhalt främjas och gästerna får inte heller uppmanas eller förmås att köpa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.


I lagtexten anges att priset vid servering inte får sättas lägre än inköpspriset för drycken jämte skäligt påslag. Mot den bakgrunden skulle man kunna tro att försäljning av ett förköpspaket på nätet på det sätt som det är fråga om i det här fallet inte skulle träffas av den ovannämnda bestämmelsen. Emellertid framgår av legaldefinitionen i 1 kap. 11 § 2 st. AlkoholL att försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alkoholdrycker och alkoholdrycksliknandepreparat, servering om det säljs för intag på stället medan annan försäljning benämns partihandel. Och i det här fallet kommer ju försäljningen att ske för intag på stället, om än vid en något senare tidpunkt än tidpunkten för konsumentens faktiska köp, varför min uppfattning alltjämt är att den förstnämnda bestämmelsen ovan, dvs. stadgandet i 8 kap. 21 § AlkoholL, är helt central för den rättsliga bedömningen avseende din fråga.


I lagkommentaren till alkohollagen uttalas att syftet med bestämmelsen om att priset inte får sättas lägre än ”inköpspriset jämte skäligt påslag”, eller ”skäligt tillägg för serveringskostnaderna” som det hette i tidigare lagstiftning, är att kostnaderna för försäljningen av alkoholdrycker inte ska subventioneras med intäkter från annan försäljning, såsom entréavgifter och liknande, se prop. 1976/77:108 s. 84. Priset på alkoholdrycker anses därför behöva sättas på ett sätt så att det inte underskrider inköpskostnaderna och de särkostnader som är förenade med hantering och försäljning. Att inköpspriset och inte detaljhandelspriset är utgångspunkten här har motiverats med att det inte är säkert att alla drycker som serveras på restauranger finns att tillgå inom detaljhandeln, se prop. 1994/95:89. Och med begreppet ”skäligt påslag” avses för övrigt ett påslag om minst 25 % av inköpspriset, se återigen prop. 1976/77:108 s. 84.


När det gäller just kombinationserbjudanden har Konsumentverket angett i sina allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter att kombinationserbjudande där tilläggsvaran har ett obetydligt värde i förhållande till alkoholdrycken är tillåtet, under förutsättning att marknadsföringsåtgärden som helhet är förenlig med kravet på särskild måttfullhet. Därutöver har verket dock anfört att kombinationserbjudande inte bör utformas på ett sätt som lockar konsumenten att öka sitt inköp av alkoholdryck för att få tilläggsvaran, se KOVFS 2016:1, avsnitt 6.3.5.


Sammantaget och mot bakgrund av ovanstående måste slutsatsen bli att den här typen av paket som du har för avsikt att sälja på din krog torde vara förenligt med regelverket i alkohollagen, men det förutsätter som sagt och som ovan framhållits att lägsta lagliga påslag inte underskrids samt att prissättningen i övrigt framstår som rimlig med hänsyn till vad som är brukligt att ta för en entré på motsvarande krogar/nattklubbar lokalt i samma område (eller i samma stad och/eller kommun). För att konkretisera detta kan följande sägas: Om normalpriset lokalt för ett inträde ligger på 150 kr och om en drink brukar kosta ungefär lika mycket, dvs. 150 kr, kan paketet sannolikt inte säljas för 165 kr för att locka fler personer till eventet. Däremot bör en ”paketrabatt” vara möjlig att ge så länge det görs ett påslag om minst 25 % av inköpspriset på alkoholen. Och slutligen kan kort sägas att online-försäljningen per se knappast kan utgöra ett problem eftersom det, i vart fall såvitt jag vet, redan idag är möjligt att på många krogar köpa olika typer av paket, presentkort, festmåltider och annat dylikt i förväg och på nätet och där alkohol inte sällan ingår.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000