FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/03/2024

En färdtjänstförare kör in på en enskild väg och utsätter en kund för fara genom att vara nära att backa ner i en sjö. Kan han då skylla på att GPS:en visade fel?

En färdtjänstförare kör in på en enskild väg och utsätter en kund för fara genom att vara nära att backa ner i en sjö. Kan han då skylla på att gps:en visade fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av både lagen om färdtjänst och lagen om anställningsskydd (LAS).


Kan föraren skylla på att GPS:en visade fel? (I förhållande till kunden)


Kravet på god kvalitet


Kunden har vid färdtjänst rätt att den ska ske av god kvalitet (3§ lag om färdtjänst). God kvalitet innebär bland annat “att transporten av den enskilde sker på ett trafiksäkert sätt” (se propositon 2005/06:160 s. 245). Färdtjänstföraren i detta fallet har varit nära att backa ner i en sjö, eftersom han tittade på GPS:en och inte var han körde. Därmed har han förlitat sig på GPS:en utan att använda sitt eget omdöme vid körning. En förare som blint förlitar sig på sin GPS skulle kunna orsaka alla typer av trafikfaror, och här var färdtjänstföraren nära på att köra ner i en sjö. Min bedömning är att färdtjänstföraren inte har kört på ett trafiksäkert sätt, utan förlitat sig på GPS:en när han skulle backa med fordonet.


Därmed kan inte färdtjänstföraren i förhållande till kunden skylla på GPS:en.


Målet att det ska ske av god kvalitet ger dock inte någon rätt till omprövning eller överklagande av beslut (prop. 2005/06:160 s. 313). Du kan däremot meddela dem som tillhandahåller tjänsten att deras färdtjänstförare i nuläget inte lever upp till detta kravet. 


Kan färdtjänstföraren skylla på att GPS:en visade fel? (I förhållande till sin arbetsgivare)


Färdtjänstföraren bör vara en arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, vilket medför att lagen om anställningsskydd är tillämplig (1§ LAS).


Om du skulle ringa arbetsgivaren till färdtjänstföraren och förklara situationen som hänt så kan det leda till att färdtjänstföraren får konsekvenser för detta. Att utsätta en kund för fara, på grund av att han tittar på sin GPS och inte fokuserar på sin körning, bör kunna leda till en uppsägning enligt 7§ LAS. Kravet på att uppsägningen ska ske på grund av sakliga skäl i 7§ LAS kan påverkas av ett eventuellt kollektivavtal (2c§ 1st LAS). Jag kommer utifrån dessa förutsättningar förutsätta att det inte finns ett kollektivavtal.

För att någon ska sägas upp så krävs det att det ska grunda sig på sakliga skäl. Sakliga skäl i detta fallet handlar om att det skulle grundas förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (7§ LAS).


Det ska göras en helhetsbedömning av om arbetstagaren har brutit mot sina förpliktelser i anställningsavtalet och om arbetstagaren insåg eller borde ha insett detta. Arbetstagarens personliga förhållanden ska också vägas in, såsom ålder, sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetsgivarens agerande i den enskilda situationen kan påverka, såsom arbetsmiljön. Även bakgrunden och orsaken till de omständigheter som läggs till grund för uppsägningen ska tas med i bedömningen. Helhetsbedömningen ska göras utifrån tidigare förarbeten till lagen om anställningsskydd, rättspraxis och doktrin. Det finns även ett krav på arbetsgivaren att vidta mindre ingripande åtgärder, såsom stödjande åtgärder, tillrättavisningar, varning om att anställningen är i fara och omplacering (proposition 2021/22:176 s 445-448).


Som ovan förklarat, så är det ett krav på att färdtjänst ska ske av god kvalitet och innebär att transporten av den enskilde ska ske på ett trafiksäkert sätt. Jag har inte läst anställningsavtalet och hur utbildningen fungerar, men det borde framgå tydligt att färdtjänstförarna ska köra trafiksäkert. Att nästan backa ner i en sjö utan att titta var man kör, och förlita sig på sin GPS, kan inte anses vara trafiksäkert. Det skulle därför kunna leda till att färdtjänstbilföraren allvarligt har brutit mot anställningsavtalet.

Om det inte har skett några mindre ingripande åtgärder, såsom tillrättavisning, varning om att anställningen är i fara eller omplacering så har jag dock svårt att tro att det ska leda till att färdtjänstföraren ska bli uppsagd. Troligtvis så kommer arbetsgivaren säga till färdtjänstföraren och varna att denna typ av beteende kan leda till uppsägning.


Om det redan har skett att han fått en ingripande åtgärd (eftersom färdtjänstbilföraren misskött sig ofta), så bör detta kunna leda till uppsägning. Som ovan förklarat, så bedöms dock detta olika i det enskilda fallet.


Om en arbetsgivare grovt åsidosätter sina åligganden kan det leda till avskedande (18§ LAS). Då får man lämna arbetsplatsen omgående utan uppsägningstid som finns vid uppsägning (se 11§ LAS). Grov misskötsamhet kan utgöra avskedande, såsom sova under arbetstid (se AD 2011 nr 24). I AD 2016 nr 48 så blev en person avskedad på grund av att hen under en sexmånaders period, upprepande gånger, medvetet frångått rutiner och regler för hur verksamheten skulle bedrivas. Personen jobbade på ett äldreboende och det skedde många förseningar, felaktig medicinering, placerat en boende i rullstol på ett inkorrekt sätt och lyft upp en boende i en s.k. taklyft och låtit den boende hänga i lyften samtidigt som hon lämnade rummet.


Om färdtjänstbilföraren många gånger misskött sitt jobb och under en längre tid, skulle det kunna utgöra avskedande. Däremot krävs det som sagt att personen har grovt åsidosatt sina åligganden, vilket är ett högre krav än för uppsägning.


Vad kan du göra nu?


Du bör kontakta dem som tillhandahåller färdtjänsten och förklara att du har rätt till färdtjänst av god kvalitet. Om du upplever denna färdtjänstföraren som ett särskilt problem, rekommenderar jag att du ber dem att den färdtjänstföraren inte ska köra dig mer.


Du kan även ringa arbetsgivaren till färdtjänstföraren och berätta vad som hänt. Då bör det leda till en varning, uppsägning eller avskedande (beroende på omständigheterna).


Om du vill ha ytterligare hjälp i ärendet kan du ställa ytterligare frågor eller så kan du boka tid hos en av våra jurister på Lawline.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo