Kontrollavgift vid trasig parkeringsautomat

2007-07-11 i Parkeringsböter
FRÅGA |Den 25 maj parkerade jag under varuhuset Åhlens i Ählm. Parkeringsautomaten var trasig, "ur funktion", och jag hörde av andra på parkeringen att någon från parkeringsbolaget Carpark var på väg för att laga den. Det står ett telenr. på apparaten med hänvisning till bolaget men eftersom mitt batteri på mobilen var slut kunde jag inte ringa själv. När jag efter ett par timmar kom tillbaka satt en p-bot på vindrutan. Jag har skrivit till Carpark men de vill inte återkalla avgiften. De hänvisar till att det fanns en automat till på parkeringen, ej synlig från den jag valde och inte heller med någon hänvisning till. De säger också att de inte heller har fått in något telefonsamtal från mig, vilket stämmer men måste man ha en fungerande telefon med sig för händelser som denna? Dessutom ifrågasätter de att apparaten var trasig men min man som också parkerade där kan intyga det (han kunde inte heller betala men fick ingen p-bot). Är jag skyldig att betala p-avgift när automaten vart trasig?
Emil Alin Johansson |Hej!Huvudregeln när en parkeringsautomat är trasig är att en felanmälan sker till parkeringsbolaget och att man därefter inte kan påföras p-bot, eller kontrollavgift som det formellt heter. Den övergripande lagen som gäller är Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, se http://lagen.nu/1984:318 . Man kan överklaga kontrollavgifter genom en skrivelse till parkeringsbolaget. Om överklagandet inte bifalls kan man göra en ny överklagan till bolaget. Når man ingen framgång vid kontakterna med bolaget kan man driva en process vid tingsrätt. En sådan process riskerar dock att bli både utdragen och kostsam. Problemet i ditt fall är ju att du inte har gjort någon felanmälan. Det är dock möjligt att få en kontrollavgift återkallad även utan en felanmälan. Till att börja med måste det konstateras att parkeringsautomaten var funktionsoduglig. Att förutom du själv, även din man, samt andra på platsen hävdat att automaten var trasig talar förstås för att den verkligen var det. Det borde även vara möjligt att kontrollera om Carpark verkligen hade ditkallats för att laga den vid den aktuella tidpunkten. Vidare måste du presentera skäl till varför du inte gjort någon felanmälan. Ett argument kan vara att du med fog hade fått uppfattningen att någon annan kontaktat parkeringsbolaget för att åtgärda automaten och att du förstod det som att denna kontakt endast hade att göra med åtgärdandet av automaten, inte att kontakten hade någon direkt betydelse för möjligheten att bli påförd kontrollavgift. Ett annat skäl till att du inte gjort någon felanmälan är ju att din mobiltelefon inte fungerade. Det är dock oklart hur bra detta skäl egentligen är. Det kan förmodligen krävas att du skulle ha lånat någon annans telefon för att göra en felanmälan. Om det finns en hänvisning på den trasiga automaten till en annan automat på området så kan det ofta utesluta möjligheten att undvika kontrollavgift endast på grund av den trasiga automaten. Du har ju dock uppgett att det inte fanns någon hänvisning på automaten samt att den andra automaten inte var synlig. Detta är ytterligare skäl som talar för att du inte borde ha kunnat betala avgift för parkeringsplatsen.Bedömningen av om du haft giltiga skäl att inte betala avgiften för parkeringsplatsen görs efter en bedömning utefter omständigheterna i ditt fall. Exempelvis kan det spela roll hur parkeringsplatsen ser ut, vad de lokala trafikföreskrifterna säger med mera. Du kan presentera de skäl som utvecklades ovan i en överklagan till parkeringsbolaget, möjligheten att ta ärendet till tingsrätt finns också, men tänk i så fall på att en sådan process kan vara ganska besvärlig, framför allt då du inte försökt göra någon felanmälan. Med vänlig hälsning!

Patientskadeersättning vid felaktig diagnos

2007-07-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som nyligen fått diagnosen cancer i tjocktarmen. Denna cancer har även spridit sig till levern. Grejen är den att hon åkte in för första gången för två år sedan, med extrema magsmärtor. Då lade läkarna in henne för att "svälta ut" vad det nu var i fem dagar, och kallade aldrig in henne på återbesök. Efter det har hon varit inne (och inlagd) ett antal gånger. Man har både gjort ultraljud och röntgat henne, och kallat den förhårdnan hon känt i sin mage för allt från en inflammation till veck i tarmen. Först nu efter två år gjordes en undersökning genom tarmarna, och då såg man att den fem centimeter stora klump som hela tiden synts på röntgen var cancer. Då hade den redan spritt sig till levern. Min fråga är om det är möjligt för henne att begära någon form av ersättning? En annan vän talade om patientskadelagen, är det den som gäller eller är det skadestånd hon bör sikta på?
Jonas Öjelid |Hej,rätten till patientskadeersättning regleras i Patienskadelagen 6 § som du hittar http://www.lagen.nu/1996:799#P6 .Enligt tredje punkten lämnas ersättning för personskada om skadan sannolikt är orsakad av felaktig diagnostisering (s.k. diagnosskada). I det här fallet beror inte cancern på felaktig diagnostisering, däremot har det uppkommit skador som kanske inte hade uppkommit om diagnosen från början hade varit korrekt. Möjlighet till viss ersättning finns alltså. Vid prövning av om diagnosen varit felaktig tar man endast hänsyn till vilken information som fanns att tillgå när diagnosen ställdes och alltså inte vad som framkommit efter diagnostillfället.Även om patientskadeersättningen är det vanliga förfarandet i den här typen av fall finns det enligt 18 § möjlighet att istället välja att kräva "vanligt" skadestånd. Givetvis kan ersättning bara lämnas enligt ett av alternativen. Vänliga hälsningar

Styvsons möjlighet att stanna i Sverige

2007-07-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min styvson (27år) kom till Sverige i november 2006, på grund av anknytning. Hans sambo lämnade honom för att hon träffade en annan man och de bor tillsammas nu.Vad händer med min styvson nu?Finns det någon möjlihet att han kan stanna kvar i Sverige?Kan ni hjälpa oss och ge vilka alternativ vi har.Tacksam för svar.
Martin Andersson |HejDetta är förstås en svår situation för din styvson. Som reglerna ser ut kan uppehållstillstånd p.g.a. anknytning genom samboskap återkallas direkt om förhållandet upphör och personen ifråga inte bott i Sverige i mer än tre år. Han behöver någon typ av anknytning till Sverige för att inte få sitt uppehållstillstånd återkallat. Att ha styvföräldrar här räcker inte enligt Utlänningslagen för anknytning. Det finns en möjlighet enligt 5:3 och 5:3a §§ Utlänningslagen (http://lagen.nu/2005:716) och det är att du adopterar din styvson. Det är inte säkert att Migrationsverket och vid ev överklagande Migrationsdomstolarna anser att detta skapar anknytning till Sverige när det sker i vuxen ålder men det kan å andra sidan inte anses uteslutet såsom lagen är skriven (se 5:3 3 st och 5:3a 3 st 1 p Utlänningslagen). Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Elektronisk kommunikation

2007-06-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka lagar och förordningar reglerar området elektronisk kommunikation?
Johanna Bergsten |Se Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation http://www.lagen.nu/2003:389 och Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation http://www.lagen.nu/2003:396Med vänlig hälsning

Betalningsanmärkningar för dem med psykisk störning?

2007-07-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Stämmer det att en lag är på gång om att psykiskt funktionshindrade inte ska få belastas med betalningsanmärkningar? Ett personligt ombud har sagt detta men jag hittar inget om det. Det skulle innefattas av Miltonprojektet.
Jonas Öjelid |Hej, någon lag om att människor med en psykisk störning inte skall kunna belastas med betalningsanmärkningar överhuvudtaget verkar inte vara planerad. Vad som däremot har diskuterats i den s.k. Miltonutredningen är problemet med människor med en psykisk störning som drabbas av stora skulder för vårdavgifter efter att ha blivit tvångsomhändertagna. Utredningen föreslår i korthet att regelsystemet för hur man hanterar dessa vårdavgifter ses över, för att i framtiden undvika att människor som har omhändertagits mot sin vilja inte skall behöva drabbas av betalningsanmärkningar för den skuld de har för avgiften för sin vård. Om Du vill läsa mer om detta finns Miltonutredningen tillgänglig http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/73178 . Din fråga behandlas på s. 435-438 i utredningen. Vänliga hälsningar

Lagstiftningen om internationell järnvägstrafik

2007-07-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |SJ vägrar att betala skälig ersättning vid inställt tåg i internationell trafik. SJ hänvisar i sina Normalvillkor, Inledande bestämmelser p 5, till Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) med Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV). CIV skall vara angivet på biljetten vilket det är i mitt fall. Däremot vill SJ inte presentera bestämmelserna utan hänvisar till lagar utgivna av Sveriges riksdag. Jag har försökt att få fram reglerna enligt CIV men misslyckats. Kan Ni hjälpa mig? Att SJ har skyldighet att förse mig med reglerna är en annan fråga som jag vill ta i annan ordning. Tackar på förhand för hjälpen.
Jonas Öjelid |Hej, COTIF-fördraget och CIV-reglerna har tagits in i den svenska lagstiftningen i lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik som du hittar http://www.lagen.nu/1985:193 . Den svenska översättningen är dock inte den officiellt gällande versionen utan om den skulle komma i konflikt med den officiella franska versionen av texten är det denna som gäller. Vänliga hälsningar

Parkering med släp

2007-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående parkering av fordon med släpvagn.Om det inte finns någon anvisad plats för parkering av fordon med släpvagn, och det inte finns några dubbelplatser i fordonets längdriktning, får man då parkera på tvären i parkeringsrutorna, d.v.s. använda 4 st. platser i stället för 2 st.?Tacksam för svar.Med vänlig hälsning,Tommy Pårs.
Gustaf Lidegran |Nej, det finns ingen rätt att parkera på tvären över parkeringsrutor. Det gäller på samma sätt som att det inte är tillåtet att parkera på parkeringsförbud för att parkeringsplatserna är slut.Vänliga hälsningar

Kommunens sophämtningsansvar

2007-07-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Boende inom samf. Laxholmen 3 i Vårberg har meddelats från kommunen att all sophämtning från enskilda radhus kommer att upphöra fr. 2007 08 01 med hänvisning till förbud från Arbetsmiljöverket pga olämplig arbetsförhållanden. Jag efterlyser med anledning härav lagrum, som ersätter SFS 1982:108 och visar kommunens skyldigheter att tillhandahålla sophämtning.
Sara Olsson |Hej! Kommunens sophämtningsskyldighet finns reglerad i 15:8 Miljöbalken (MB). Hur denna reglering är utformad kan du läsa http://www.lagen.nu/1998:808 . Vilken lag det är som har ersatt SFS 1982:108 kunde jag inte hitta, bara att den är upphävd med stöd av SFS 1984:110. Är inte säker på om det är någon lag som har ersatt den upphävda då innehållet i den inte motsvarar 15:8 MB.