Byte av plats vid tidsbegränsad parkering

2007-09-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Stod på en parkering där det var p-skiva, såg då att Lapplisan kom, eftersom min tid hade gått ut skyndade jag till bilen och flyttade bilen och ställde mig på en annan p-ruta och ställde om p-skivan .Då kom lapplisan fram till mig och sa att hon hade bevakat min bil i 6 minpå den plats jag tidigare stått på och att jag skulle få en p-bot om jag inte flyttade bilen från min nuvarande plats.Enligt lapplisan var jag tvungen att åka för att ge nån annan tillträde till parkeringen, jag vägrade flytta på mig och fick då en bot. Vad är det som gäller vid sådan parkering,kan jag överklaga?. kan lapplisan göra så? tacksam för svar.
Gustaf Lidegran |Du är inte den första som har kommit på idén att flytta bilen inom en parkeringsanläggning med begränsad parkeringstid med avsikt att få ny parkeringstid. För det allra mesta fungerar det utmärkt just för att det är hopplöst att kontrollera att en bilist har gjort på det sättet. Frågan har dock prövats av högsta domstolen som konstaterat att en kort förflyttning vars enda syfte är att få ny parkeringstid inte innebär ny parkering. Din parkeringsbot är således fullkomligt korrekt och ingen mening att överklaga. Ett tips kan också vara att lyssna på parkeringsvakten i såna här frågor. Visst finns det parkeringsvakter som vill visa sin makt men de allra flesta har utmärkt koll på vilka regler som gäller och hjälper gärna till vid tveksamheter. Det kan också vara värt att nämna att kravet på p-skiva inte innebär en rätt att parkera för länge även om p-skivan är rätt inställd under hela parkeringsperioden.Vänliga hälsningar

Införs parkeringsböter i belastningsregistret?

2007-07-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hamnar man i belastningsregistret om man får en P-bot?
Anna Lundgren |Hej, Parkeringsböter är en avgift som regleras i lagen om felparkeringsavgift, se http://lagen.nu/1976:206 . Enligt 1 § ska felparkeringsavgift åläggs förare av motorfordon vid överträdelser av föreskrifter som rör parkering och stannande. Dock ska felparkeringsavgift ej åläggas om överträdelsen är belagd med straff, d.v.s. är ett brott ( brottsbalken 1 Kap 1 §, se http://lagen.nu/1962:700 ). Alltså, har man fått parkeringsböter har man ej begått ett brott. I lagen om belastningsregister (se http://lagen.nu/1998:620 ) 3 § uppräknas uttömmande vad som ska införas i belastningsregistret. Motsatsvis, e contrario, kan då utläsas att föreläggande av felparkeringsavgift ej införs i registret. Med andra ord, parkeringsböter leder ej till anteckning i belastningregistret. Med vänlig hälsning

Uppehållstillstånd för utländsk pojkvän

2007-07-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min pojkvän har sökt och fått avslag på uppehållstillstånd i Sverige. Som skäl anger man att vi inte tidigare sammanbott och inte heller har för avsikt att sammanbo i Sverige. Dessutom säger de att vi ej har haft sexuellt förhållande under vår bekantskapstid på ca 2 år. Är det ett krav att man ska ha haft sexuellt förhållande? Hur kan man sammanbo om en bor i Sverige och den andre i ett icke europeiskt land? Jag har sagt att vi ska dela lägenhet, men att han ska få bo i ett rum med seperat ingång en tid så att mina barn från tidigare förhållande inte bara plötsligt ska få en "plastpappa". tolkas det som att vi inte har för avsikt att sammanbo??
Jonas Öjelid |Hej,enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap 3a § som du hittar http://lagen.nu/2005:716#K5P3a görs det en prövning där man bedömer hur seriöst förhållandet verkar vara när ena partnern ansöker om uppehållstillstånd. Faktorer som påverkar bedömningen är bl.a. att förhållandet har varat ett tag, att parterna har träffats regelbundet, att de har lärt känna varandra och att de har ett gemensamt språk.Att man har haft ett sexuellt förhållande är inget absolut krav men det är möjligt att det har påverkat bedömningen. Hur stor roll det har spelat är svårt att svara på, likaså det faktum att han kommer att få en separat ingång.Mitt råd till Dig är att Ni anlitar en advokat som är specialiserad på migrationsärenden och sedan överklagar beslutet till Migrationsdomstolen. I överklagandet är det bra om Ni är noga med de faktorer som jag nämnde ovan och även tydligt förklarar t.ex. varför Din pojkvän eventuellt kommer ha en separat ingång i början. Om förhållandet framstår som seriöst kommer uppehållstillstånd att beviljas.Vänliga hälsningar

Tillstånd för larminstallationsverksamhet

2007-07-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Fråga angående Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. 2§ Tillstånd. Omfattar lagen även anställda med tanke på 2§ p3 ? Det skulle ju kunna finnas tillgång till tekniskt sett en mycket kvalificerad person, men som råkar ha en smärre förseelse som saknar relevans i sammanhanget bakom sig som resulterat i t.ex samhällstjänst. I det aktuella fallet är personen ifråga väl känd som en respektabel och pålitlig person i mogen ålder (60+). Bakgrunden till frågan är att handläggaren vid aktuell polismyndighet är MYCKET noggrann och ambitiös och kan tänkas komma att gå längre i sin bedömning än vad lagen skulle kunna ge stöd för. Frågan är viktig då en alltför vid bedömningsram kan komma att fälla ett mycket seriöst och affärsmässigt bra projekt som exklusiv larminstallatör i lokalt samarbete med landet största bevakningsföretag.
Jonas Öjelid |Hej,min bedömning av den här frågan är att det saknar betydelse om en anställd på företaget har den här typen av förseelser bakom sig.Enligt 2 § punkt 3 i Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. (finns att läsa http://www.lagen.nu/1983:1097 ) är kravet att -föreståndaren- och -styrelsemedlemmarna- skall ha "gjort sig kända för laglydnad och ordentlighet". Om den person som är aktuell i din fråga så att säga "bara" är anställd på företaget och inte är föreståndare eller medlem i styrelsen kommer hans bakgrund troligtvis inte att vara ett hinder för Ert tillstånd. Om det skulle vara så att även de anställdas bakgrund skall vägas in i bedömningen är det ändå inte säkert att detta ensamt hindrar tillståndet - bedömningen av "laglydnad och ordentlighet" behöver inte nödvändigtvis innebära att man aldrig skall ha varit dömd för ett brott. Det är möjligt att mindre förseelser, som inte bedöms ha betydelse för den aktuella verksamheten, inte får någon självständig betydelse. På grund av den stora betydelse frågan har för Er råder jag Dig att kontakta en expert på området, men jag hoppas att Du ändå har fått någon form av vägledning av mitt svar. Vänliga hälsningar

Preskription av skatteskuld

2007-07-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vid försäljning av bostadsrätt uppkom en reavinst och såklart skatt. Vid tidpunkten för skatteinbetalning var tillgångarna p.g.a. dåliga placeringar förbrukade. Hur länge finns denna skatteskuld kvar ?
Ola Davidsson |Hej. Skatteskulder preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Detta stadgas enligt lag om preskription av skattefordringar m.m., 3§. Lagen hittar du http://lagen.nu/1982:188. Med vänlig hälsning,

Överklagande av beslut om särskola

2007-07-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan beslut rörande antagning till särskola överklagas?? I så fall Var/Hur?? Tack för hjälpen
Emelie Thor |Hej, I skollagen finns bland annat bestämmelser som gäller särskolan, http://lagen.nu/1985:1100. I 3 kap 5 § anges att beslut om mottagande i särskolan under skolpliktstid kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd av barnets vårdnadshavare. Gäller det mottagande i fristående särskola sker överklagandet hos allmän förvaltningsdomstol av vårdnadshavare, se 9 kap 17 §. Överklagandet går till på så sätt att du skriver ett överklagande där du beskriver vilket beslut du överklagar, hur och varför du anser att beslutet skall ändras. Har du intyg eller liknande dokument för att styrka din sak skall du även skicka med dessa. Detta brev skickar du sedan till den myndighet som har meddelat beslutet. Vilken myndighet det är skall framgå av beslutet. Finns detta inte angivet kan du begära informationen från avsändaren. Du kan läsa mer på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida, se http://www.overklagandenamnden.se. Där hittar du dessutom exempel på beslut som kanske kan vara vägledande i ditt fall. Vänligen,

Tvångsomhändertagande av barn

2007-07-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en vännina som har blivit av med sina barn, tvångsomhändertagna. Socialtjänsten fick in en anmälan om att personen hade druckit när barnen var hemma, detta ledde till att sociáltjänsten kom på oväntat besök och märkte då av att hon var berusad. Detta hände under midsommar helgen. Jag hade under tiden haft koll på barnen och sett till att de blev nattade , blöjor bytta och välling gjort. Barnen var inte i någon direkt fara eftersom vi bor i samma hus och jag var ner varje timme under midsommarnatten och tittade till dem plus att de visste att det bara var att komma upp till mig om de skulle vakna till. Jag vet att min vännina inte mådde så bra under denna period men hon visste att jag skule ta och hjälpa henne med avlastning. Min fråga är hur kan de bara komma och ta barnen och sen inte ge henne en riktig handelsplan om vad som kommer att hända. Deras lösning nu är att hon ska bo på ett hem med barna där de kan övervaka henne och se hur hon är med barna. Jag vet att hon inte är en dålig mamma men mådde inte så bra under en period men nu har hon tagit sig i kragen. Hon har erbjudit sig att gå och blåsa varje dag bara för att visa dem att hon ej dricker, erbjudet sociala nyckel till hennes hem så de kan komma och göra stickprov för att se vad som pågår hos henne, erbjudit att äta antabus för att bevisa att hon gör allt för att få hem barnen. Barnen vill hem det hör jag varje dag när de kommer på besök men socialen anser att barn bara säger så....Vidare så har hon en kontakt person på beroende centret där vi bor, en kontakt hon själv ordnade utan andras initiativ. Jag har erbjudit mig att finnas här som stöd och kan ställa upp för barnen om hon skulle bli för trött. Vart kan man vända sig för att komma vidare emot socialen. Det andra erbjudandet som hon fick var att gick hon inte med på att bo på ett övervaknings hem så skulle det minsta barnet som är 13 månader hamna i ett familje hem. De tre pojkarna hon har med en annan pappa tyckte socialen att pappan skulle säga upp sig från sitt jobb för att ta hand om dem. Han har vid flera tillfällen sagt till sociala att han litar till 100% på sitt ex och ser inget som helst skäl varför hon inte skulle kunna ta hand om barnen. Skulle vara bra om ni hade dågon ide om var man kan vända sig och hur starka grunderna måste vara för dem att de kan bara gå in och hämta barna på detta vis.
Sara Olsson |Vid socialtjänstens tvångsomhändertagande av barn tillämpas lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Insatser enligt lagen ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. För alla beslut är det vad som är bäst för den unge som ska vara avgörande. Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Allt detta framgår i 1 § LVU. Grunderna för tvångsomhändertagande finns i 2 § LVU. Där stadgas att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Kravet på påtaglig risk för skada medför att det inte får vara fråga om en ringa risk för skada och det måste finnas konkreta omständigheter som skapar risken för skada. Det krävs även att det finns ett vårdbehov hos den unge, något som inte framgår av lagtexten. Detta gör att de i §: en nämnda förutsättningarna begränsas och kompletteras med ytterligare ett krav som måste vara uppfyllt för att tvångsomhändertagande ska kunna ske. I vårdbehovskravet ingår fyra del krav: • Intensitetskrav- vårdbehovet måste ha nått viss grad av allvarlighet. • Varaktighetskrav- vårdbehovet måste gälla varaktigt och inte enbart vid enstaka tillfällen. • Aktualitetskrav- behovet måste finnas vid omhändertagande tillfället och inte enbart funnits tidigare men nu gått över. • Mottaglighetskrav- barnet måste vara mottagligt för denna typ av vård. Våden lär alltså förbättra barnets situation. Det som främst verkar vara aktuellt att diskutera i det här fallet är vad som menas med brister i omsorgen. Övergripande menas att barnet utsätts för någon form av vanvård. Detta kan t.ex. ske genom misskötsel av hygien, kläder, mat och sjukvård., men det kan även vara fråga om att barnets behov av känslomässig trygghet eftersätts eller att barnet låts vistas i en skadlig miljö. Det är barnets hälsa och utveckling som ska skadas. Med detta kan t.ex. menas att barnet utsätts för psykiskt lidande p.g.a. föräldrarnas beteende i form av ett ständigt återkommande och för barnet negativt uppträdande till följd av alkoholmissbruk. Sammanfattningsvis krävs det ganska mycket för att barn ska tvångsomhändertas eftersom det är ett mycket ingripande ingrepp för den enskilde individen. Det är länsrätten som på ansökan av socialnämnden beslutar om att tvångsomhändertagande ska ske, 4 § LVU. Länsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten, 33 § Förvaltningsprocesslagen (FPL). Rätt att klaga har den som det angår om det har gått den emot enligt samma paragraf. Överklagandet ska dock ges in till Länsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, 6 a § FPL. Prövningstillstånd krävs förmodligen för att målet ska prövas. Socialnämnden ska enligt 13 § LVU var sjätte månad överväga om vårdnaden fortfarande behövs. Kommer socialnämnden härvid fram till att vården ska fortsätta kan detta beslut överklagas till länsrätten, 41 § p. 2 LVU. Mvh

Preskription av studieskuld

2007-08-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag undrar som menas med följande formulering som fanns i ett stycke som handlade om csn: "För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år." Kontakt är det att dom skickar brev mm eller?
Lovisa Elardt | Hej! Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst, om preskriptionsavbrott ej skett dessförinnan. Preskriptionen anses, enligt 5 §, brytas bland annat då gäldenären (låntagaren) får ett skriftligt krav eller erinran från borgenären (CSN i det här fallet). Får man ett kravbrev från CSN innebär det således att preskriptionen bryts, och att en ny preskriptionstid börjar löpa. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga! Med vänliga hälsningar