Anknytning till Sverige på grund av kommande barn

Hej. Jag är svensk medborgare och väntar barn med en man från marocco. Han befinner sig i sverige och bor med mig. Vi väntar barn i augusti. Migrationsverket avslår hans ansökan om uppehållstillstånd. Varför? Han har varit i Sverige nu i tre år. Är det rimligt att han inte ska få stanna med mig under graviditeten, förlossningen eller barnets uppväxt. Jag trodde barnet hade rätt till båda föräldrarna. Att åka till sitt hemland och söka därifrån sägs kunna vara upp till 2 års väntetid. är detta rimligt för vårat barn och oss att vara ifrån varandra under denna tid? Gör det någon skillnad om vi gifter oss? detta tär både på vårat förhållande och vår ekonomi, då det är jag som försörjer oss. Jag har dessutom två barn sedan tidigare som jag har på heltid. Han får ju inte jobba och inget bidrag från migrationsverket.

Lawline svarar

Hej!

Utlänningslagen (här) reglerar frågor om uppehållstillstånd. Enligt 5 kap. 18 § 1 st. UtlL ska uppehållstillstånd på grund av anknytning som huvudregel ha beviljats före inresa i Sverige. I samma bestämmelse uppställs dock ett antal undantag från denna huvudregel. Det krävs bland annat inte att utlänningen ansöker och beviljas uppehållstillstånd före inresa i Sverige om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där, 5 kap. 18 § 2 st. p. 5 UtlL.

Det finns ett rättsfall från 2006, MIG 2006:8 (här) som gällde en liknande fråga som den du ställer. I det fallet åberopade en gravid kvinna anknytning till sin make som var bosatt i Sverige och menade att det förelåg skäl för att göra undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska sökas och beviljas före inresa i Sverige. Migrationsöverdomstolen gjorde en tvåstegsprövning. Det första steget i prövningen var en seriositetsprövning där det bedömdes om det förelåg ett seriöst förhållande, prop. 1999/2000:43 s. 57 (här). Om man är gift med en person som är bosatt i Sverige så finns nämligen stark anknytning förutsatt att förhållandet kan bedömas vara seriöst. Ett förhållande kan dock även anses seriöst om paret är sambor. Faktorer som ökar sannolikheten för att förhållandet är seriöst kan vara om förhållandet varat en tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn ska även tas till om parterna har eller väntar barn tillsammans, prop. 1999/2000:43 s. 38.

Det andra steget är en skälighetsbedömning där det ställs upp krav på att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige. I MIG 2006:8 kom migrationsöverdomstolen fram till att det skulle innebära beaktansvärda olägenheter för parterna om kvinnan skulle behöva lämna Sverige för att ge in en ansökan om det uppehållstillstånd hon var berättigad till; det förelåg alltså omständigheter för att göra undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL. I det här fallet blev alltså kvinnan beviljad uppehållstillstånd vilket även det är något som enligt mig visar på att Migrationsverket kan ha gjort en felaktig bedömning i ert fall om de har fått uppgift om att ni väntar ett gemensamt barn som kommer bli svensk medborgare. Om ni inte lämnat sådan uppgift till dem bör ni göra det i överklagandet. Det finns dock även skäl som kan tala mot att Migrationsverket ska bevilja uppehållstillstånd, de särskilda skälen ställs upp i 5 kap. 17-17a §§ UtlL. Med andra ord kan det avslag ni fått på din partners ansökan om uppehållstillstånd grunda sig på något av de skälen, men det saknar jag information om att uttala mig mer om här.

Som du nämner är det långa handläggningstider på Migrationsverket just nu vilket ni kan åberopa i ert överklagande då det skulle väga in som större skälighet till varför din partner ska få ansöka från Sverige och inte behöva åka till Marocko eftersom anknytningen till barnet är väldigt stark under de första åren. Enligt svensk rätt anses det dessutom precis som du nämner vara barnets bästa att växa upp med båda föräldrarna, något som kan utläsas ur 6 kap. 2a § 2 st. 2 strecksatsen föräldrabalken (här) och därför borde myndigheterna verka för att det ska vara möjligt. Överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då ni fick beslutet. Om din partner inte har möjlighet att överklaga beslutet själv kan du överklaga beslutet för hans räkning men då krävs en fullmakt där det framgår att du får företräda honom i ärendet. På Migrationsverkets hemsida finns information om vad som krävs för att en fullmakt ska anses giltig:

www.migrationsverket.se

När ni överklagar beslutet om avslag görs en ny prövning av din partners fall. Om Migrationsverket inte ändrar sitt beslut skickas det vidare för prövning av Migrationsdomstolen, 14 kap. 3 § UtlL. Om inte heller de ändrar beslutet om avslag kan ni överklaga till Migrationsöverdomstolen, men här krävs prövningstillstånd vilket innebär att inte alla fall tas upp.

Hoppas på det bästa för er i framtiden!

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000